13

Jumala: Kõikvõimsa, Kõige Halastavama nimel.
13:1 ALMR.
Need on seaduse tunnustähed. Ja see, mis alla saadetud sulle sinu isandalt, on tõde. Aga enamus inimesi ei usu.
13:2 Jumal see on, kes tõstis üles taevad ilma sammasteta, mida te näha võiksite. Seejärel Ta võttis oma koha troonil. Ja Ta tegi teenistusvalmiks päikese ning kuu, kumbki kulgemas määratud tähtajani. Tema juhib kõiki olukordi.
Ta kategoriseerib ning teeb detailideni selgeks tunnustähed, et võiksite oma isandaga kohtumises kindlad olla.
13:3 Ja Tema see on, kes laotas laiali maa ja asetas sellesse kindlalt püsivad mäed ning jõed. Ja igat sorti viljadest tegi Ta sinna kahesed paarid. Tema katab öö päevaga.
Selles on tunnustähed inimestele, kes peegeldavad.
13:4 Ja maa peal on üksteisega külgnevad maa-alad ja aiad viinamarjapuudest ja põllukultuurid ja datlipalmid, ühest tüvest ning muud kui ühest tüvest, niisutatuna samast veeallikast. Ja Me eelistame mõnda neist üle teiste toodangus.
Selles on tunnustähed inimestele, kes juurdlevad.
13:5 Ja juhul kui peaksid olema hämmingus, siis hämmastav on nende ütlemine: “Siis kui oleme tolm, kas saame olema uues loomingus?”
Sellised on need, kes eitavad oma isandat. Ja sellistel saavad olema ahelad ümber nende kaelte. Ja sellised on kaaslased tulele. Nad elunevad selles igavesti.
13:6 Ja nad küsivad sinult, et kiirendada kurjust enne head, samas kui nende sarnased on tulnud ning läinud enne neid.
Ja sinu isand on täis andestust inimkonna suunas, vaatamata nende ebaõiglusele. Ja sinu isand on karm kättemaksus.
13:7 Ja hoiatuse suhtes ükskõiksed ütlevad: “Oh, et vaid tunnustäht olnuks tema peale alla saadetud tema isandalt!”
Sina oled vaid hoiataja. Ja igale inimesele on teejuht.
13:8 Jumal teab, mida iga naine kannab ja mida üsad vähendavad ning mida nad suurendavad. Ja koos Temaga on kõik mõõdetud.
13:9 Nähtamatu ning Nähtava Teadja, Suursugune, Kõige Kõrgem.
13:10 See on sama, kes iganes teist varjab ütlust või kes selle avalikuks teeb, ja kes peidab läbi öö või läheb esile läbi päeva,
13:11 tal on järelvaatajad tema ees ning tema taga, kaitsmas teda läbi Jumala korralduse.
Jumal ei muuda seda, mis koos inimestega, kuni nemad muudavad seda, mis nende hingedes.
Ja siis kui soovib Jumal inimestele kurjust, siis pole selle ära pööramist.
Ja neil pole Tema kõrval mitte ühtegi liitlast.
13:12 Tema see on, kes näitab teile välku hirmu ning lootusena ja toodab raskeid pilvi.
13:13 Ja kõu ülistab Tema kiituseks, samuti inglid – kartusest Tema ees.
Ja Tema saadab välgunooli ning lööb nendega, keda soovib, kuid ikkagi
nad vaidlevad Jumala suhtes, samas kui Ta on tugev kavaldamises.
13:14 Temale kuuluvad siiraimad palved.
Ja need, keda nad hüüavad Jumala asemel, ei vasta neile mitte millegagi, välja arvatud nagu üks, kes sirutab välja oma peopesad vee poole, et see võiks ulatuda tema suuni, aga see ei ulatu selleni. Ja end juhatatuiks väites juhatuse ära põlgajate palve pole muu kui vigane.
13:15 Ja Jumalale alistuvad kõik, kes taevastes ning maal – omal tahtel või vastu tahtmist – nagu teevad ka nende varjud hommikuti ning õhtuti.
13:16 Ütle: “Kes on taevaste ning maa isand?”
Ütle: “Jumal”.
Ütle: “Kas olete võtnud Tema asemele liitlasi, kel pole võimu, et teha iseendilegi kasu ega kahju?”
Ütle: “Kas pime ja nägija on võrdsed?
Või on pimedused ja valgus võrdsed?
Või kas omistavad nad Jumalale kompanjone, kes loovad sarnast Tema loomingule, samas kui kogu looming näib neile sama?”
Ütle: “Jumal on kõikide asjade looja! Ja Ta on üks, ülim”.
13:17 Ta saadab alla vee taevast, nii et jõesängid voolavad vastavalt oma mahutavusele, seejärel kannab tulv paisuvat vahtu. Ja millest nad tules põletavad, et teha ehteid või tööriistu, tekib sarnast vahtu. Sedasi toob Jumal esile tõe ning valskuse: mis puutub vahtu: see praagitakse välja kui prügi; ja mis puutub sellesse, mis inimestele kasu toob: see jääb maa peale. Sedasi esitab Jumal näiteid.
13:18 Nendele, kes vastavad oma isandale, on parim. Ja need, kes pole Talle vastanud: oleks neil kõik, mis maa peal ning selle sarnane veel koos sellega, nad prooviksid seda endi eest lunarahaks maksta. Neile on kohutav arvete tasumine. Ja nende eluase on põrgu. Ja kuri on puhkepaik.
13:19 On siis tema, kes teab, et see, mis alla saadetud sulle sinu isandalt, on tõde, nagu tema, kes selle suhtes pime?
Kuulda võtavad vaid need, kel intuitsioon,
13:20 need, kes täidavad tõotuse Jumalale ega tühista kokkulepet,
13:21 ja need, kes lähevad kaasa sellega, millega Jumal käskis seeläbi kaasa minna, ja kardavad oma isandat, ja on kartuses kurjast arvete tasumisest,
13:22 ja need, kes kannatlikud oma isanda nägu otsides, ja täidavad kohustust, ja kulutavad sellest, millega neid varustanud oleme salaja ning avalikult, ja saavad kurjusest üle heaga.
Sellised: neile on parim eluase:
13:23 aiad alalise eluasemega, millesse nad sisenevad koos nendega, kes iganes teevad õigust nende isadest, nende paarilistest ning nende järglastest.
Ja inglid sisenevad nende peale igast väravast:
13:24 “Rahu olgu teie peal, sest olite kannatlikud!”
Ja suurepärane on parim eluase.
13:25 Aga need, kes tühistavad oma tõotuse Jumalale pärast kokkulepet ning katkestavad selle, millega Jumal on käskinud kaasa minna ja põhjustavad korruptsiooni maa peal, sellised: neile on needus ning neile on kuri eluase.
13:26 Jumal laiendab ning kitsendab varustamist kellele soovib.
Ja nad juubeldavad selle maailma elu üle, aga selle maailma elu võrreldes pärastise eluga on vaid põgus nauding.
13:27 Ja need, kes hoiatuse suhtes ükskõiksed, ütlevad: “Oh, et vaid tunnustäht olnuks tema peale alla saadetud tema isandalt!”
Ütle: “Jumal juhatab eksitusse, kelle soovib ning juhatab enda juurde sellised, kes tagasi pööravad,”
13:28 “sellised, kes hoiatust kuulda võtavad ning kelle südamed leiavad puhkust Jumala meenutamises”.
Tõde on: Jumala meenutamises leiavad südamed puhkust.
13:29 Need, kes hoiatust kuulda võtavad ja õiglaseid tegusid teevad: neil on õndsus ning hea teekonna lõpp.

13:30 Seega, Me oleme saatnud su ühe kogukonna hulka – kogukondi on tulnud ning läinud enne seda – et loeksid ette neile seda, mida sulle inspireerisime. Aga nad eitavad Kõikvõimsat.
Ütle: “Ta on minu isand, pole jumalust peale Tema, Temasse panen ma oma usalduse ning Temale ma tuginen”.
13:31 Ja oleks seal ette loetav, läbi mille mägesid liikuma panna… või maad seeläbi lõhestada… või surnud rääkima panna …
Tõde on: Jumalale kuulub kogu juhtimine.
Kas need, kes hoiatust kuulda võtavad, ei tea, et oleks Jumal soovinud, Ta juhatanuks kogu inimkonda?
Ja need, kes hoiatuse suhtes ükskõiksed: õnnetused ei lõpeta nende löömist selle eest, mida nad sepitsenud on ega nende eluasemete lähedale tulemist, kuni Jumala lubadus kätte jõuab.
Jumal ei murra kokkulepitud kohtumist.
13:32 Ja nöögiti sõnumitoojaid ka enne sind. Ja Ma andsin ajapikendust neile, kes hoiatuse suhtes ükskõiksed, seejärel Ma võtsin nad. Ja kuidas oli Mu karistus?
13:33 See on Tema, kes seisab iga hinge kohal selle eest, mida see välja on teeninud, aga nad omistavad Jumalale kompanjone!
Ütle: “Nimetage need! Või kas informeerite Teda sellest, mida Ta ei tea maa peal? Või on see sõnadega hooplemine?”
Tõde on: hoiatuse suhtes ükskõiksetele on nende skeem kaunistatud, ja nad on teelt kõrvale juhitud.
Ja kelle Jumal eksiteele saadab, temale pole teejuhti.
13:34 Neil on karistus selle maailma elus. Ja pärastise elu karistus on veelgi raskem. Ja neil pole mitte ühtegi kaitsjat Jumala vastu.
13:35 Näide aiast, mis lubatud neile, kes kaalutletud kartuses: selle all voolavad jõed, selle toit lakkamatu, nagu ka selle vari. See on lõplik tulemus neile, kes kaalutletud kartuses. Ja lõplik tulemus neile, kes end juhatatuiks väites juhatuse ära põlgavad: tuli.
13:36 Ja need, kellele Me olime andnud seaduse, juubeldavad selle üle, mis alla saadetud sinule. Ja osapooltest on tema, kes eitab osat sellest.
Ütle: “Mind on vaid kästud teenida Jumalat ning mitte omistada Talle kompanjone. Tema juurde ma kutsun ja Tema juurde on mu naasemine”.
13:37 Ja seega, Me oleme selle avaldanud araabiakeelse kohtumõistmisena. Ja juhul kui järgid nende tühiseid ihasid pärast seda, mis sulle tulnud teadmistest: sul pole Jumala vastu ei liitlast ega kaitsjat.
13:38 Ja Me saatsime sõnumitoojaid enne sind ning tegime neile naised ning järglased. Ja see oli sõnumitoojale, et tuua tunnustäht, ainult läbi Jumala loa.
Igaks perioodiks on määrus.
13:39 Jumal kõrvaldab, mida soovib ja kinnitab. Ja koos Temaga on seaduse alus.
13:40 Ja kas Me laseme sul näha midagi sellest, mida neile lubanud oleme või võtame su: aga sinu peal on vaid info edastamine. Ja Meie peal arvestus.
13:41 Kas pole nad kaalutlenud, kuidas Me toome maa, vähendades seda selle äärtest?
Siis kui Jumal kohut mõistab, pole kriitikut Tema kohtumõistmisele. Ja Ta on vilgas arvestamises.
13:42 Ja skeemitasid need, kes enne neid. Aga Jumalale kuulub kogu skeemitamine. Ta teab, mida iga hing välja teenib.
Ja ateistid saavad teada, kellele on parim eluase.
13:43 Ja hoiatuse suhtes ükskõiksed ütlevad: “Sa pole saadik”.
Ütle: “Piisav on Jumal tunnistajana minu ning teie vahel. Ja kellel iganes teadmised seadusest …”