35

Jumala: Kõikvõimsa, Kõige Halastavama nimel.
35:1 Kiitus Jumalale, taevaste ning maa algatajale, kes määrab sõnumitoojaiks ingleid, kel tiibu kaks, kolm või neli. Ta suurendab loomingus, mida soovib.
Jumala võimsus on üle kõikide asjade.
35:2 Mida Jumal otsustab halastuse-inimestele: mitte ükski ei saa seda tagasi hoida. Ja mida Tema tagasi hoiab: pole selle saatjat pärast Teda.
Ja Ta on Võimas, Elutark.

35:3 Oo, inimkond, meenutage Jumala armu, mis teie peal! On mõni looja peale Jumala, kes varustamas teile taevast ning maalt? Pole jumalust peale Tema! Siis kuidas olete te eksitusse viidud?

35:4 Ja juhul kui nad sind eitavad: sõnumitoojaid eitati ka enne sind.
Ja Jumala juurde naasevad kõik olukorrad.

35:5 Oo, inimkond, Jumala lubadus on tõde! Seega, ärge laske sel maisel elul end petta. Ja ärge laske Petjal petta end Jumala suhtes.
35:6 Saatan on teile vaenlane, nii et võtke teda kui vaenlast! Ta vaid kutsub enda pooldajaid, et nad võiksid olla põrgutule kaaslastest.
35:7 Hoiatuse suhtes ükskõiksed: neile on karm karistus.
Ja need, kes hoiatust kuulda võtavad ning õiglaseid tegusid teevad: neile on andestus ning suursugune autasu.
35:8 On siis tema, kellele tema tegude kurjus kaunistatud on, nii et ta neid headena näeb…
Ja Jumal juhib eksitusse, kelle soovib ning juhatab, keda soovib. Nii et ärgu sinu hing nende pärast kahetsegu. Jumal teab, mida nad teevad.
35:9 Ja Jumal on Tema, kes saadab tuuled, nii et need segavad kokku pilve. Ja Me sõidutame selle surnud maale ning anname elu seeläbi maale pärast selle surma. Selline on ülestõusmine.
35:10 Kes iganes ihaldab suursugusust: Jumalale on kogu suursugusus.
Tema juurde tõusevad head sõnad ja õiglased teod tõstavad neid. Aga need, kes skeemitavad kurja: neile on karm karistus. Ja selliste skeemitamine: see läheb riknema.
35:11 Ja Jumal lõi teid tolmust, seejärel tilgast vedelikust, seejärel tegi teid paarideks. Ja mitte ükski emane ei rasestu ega sünnita ilma Tema teadmiseta. Ja ei anta elu mitte ühelegi elatunud inimesele ega lühendata tema elu, aga see on määruses. See on lihtne Jumalale.
35:12 Ja kaks merd ei ole samad. Üks värske, maitsev, meeldiv jook ja teine soolane ning kibe. Ja kummastki neist sööte te pehmet liha ning võtate välja kaunistusi, mida kannate. Ja sa näed laevu neis kündmas, et võiksite otsida Tema heldekäelisusest ning et võiksite olla tänulikud.
35:13 Tema paneb öö sisenema päeva ning paneb päeva sisenema öösse ja tegi teenistusvalmiks päikese ning kuu, kumbki kulgemas määratud tähtajani. Selline on Jumal, teie isand. Temale kuulub ülemvõim. Ja need, keda hüüate peale Tema, ei oma isegi seemne koorikut.
35:14 Juhul kui neid hüüate, nad ei kuule teie hüüet, ja juhul kui nad kuuleks, nad ei vastaks teile. Ja Ülestõusmispäeval nad eitavad teiepoolset kompanjonluse omistamist.
Ja mitte ükski ei saa sind informeerida nii nagu kõiketeadev.

35:15 Oo, inimkond, te olete vajaduses Jumala järele!
Ja Jumal: Ta on Vaba Vajadusest, Kiiduväärne.
35:16 Juhul kui Ta soovib, Ta eemaldab teid ning toob uue loomingu.
35:17 Ja see ei ole Jumalale keeruline.
35:18 Ja mitte ükski kandja ei kanna teise koormat. Ja juhul kui mõni raskelt koormatu kutsuks enda koorma juurde, ei kantaks sellest mitte midagi, isegi kui ta oleks sugulane.
Sa saad vaid hoiatada neid, kes kardavad oma isandat nähtamatuses ning täidavad kohustust.
Ja tema, kes end puhastab: ta vaid puhastab end oma hingele.
Ja Jumala juurde on teekonna lõpp.
35:19 Ja ei ole võrdsed pime ning nägija
35:20 ega pimedused ning valgus
35:21 ega vari ning päevakuumus.
35:22 Ega ole võrdsed elav ning surnu.
Jumal paneb kuulama, kelle soovib. Ja sina ei saa panna kuulama neid, kes haudades.
35:23 Sina ei ole muu kui vaid hoiataja.
35:24 Me oleme saatnud su koos tõega rõõmusõnumite kandja ning hoiatajana. Ja pole olnud mitte ühtegi kogukonda, välja arvatud, et nende seast käis läbi hoiataja.
35:25 Ja juhul kui nad sinu salgavad: salgasid ka need, kes enne neid. Nende sõnumitoojad tulid nende juurde koos selgete asitõendite, üleskirjutiste ning valgustava seadusega.
35:26 Seejärel võtsin Ma hoiatuse suhtes ükskõiksed. Nii et kuidas oli Minu hülgamine!
35:27 Kas pole sa kaalutlenud, et Jumal saadab alla vee taevast, seejärel Me toome esile sellega viljad mitmesugustes värvides. Ja mägedest triibulised erinevates valgetes ning punastes toonides ja sügavmustad.
35:28 Ja inimestest, metsloomadest ning kariloomadest – erinevates toonides niisamuti.
Jumalat kardavad Tema sulastest vaid need, kes teadmisi omavad.
Jumal on võimas, andestav.
35:29 Need, kes loevad ette Jumala seadust ning täidavad kohustust ja kulutavad salaja ning avalikult sellest, mida neile võimaldanud oleme, ootavad tehingut, mis ei kao:
35:30 et Ta tasub nende autasud täies ulatuses ning suurendab neid oma heldekäelisusest.
Ta on andestav, väärtustav.
35:31 Ja see, mida oleme inspireerinud sinule seadusest, see on tõde, kinnitamas seda, mis selle käte vahel.
Jumal on oma sulaste suhtes kõikenägev, kõigest teadvel.
35:32 Seejärel Me põhjustame pärima seaduse need, keda oleme valinud oma sulastest. Nende seas tema, kes eksitab enda hinge ja nende seas tema, kes leige ja nende seas tema, kes eesmineja heategudes, läbi Jumala loa. See on suur soosing.
35:33 Alalise eluaseme aiad! Nad sisenevad neisse kaunistatuna kullast ning pärlitest käevõrudega. Ja nende riided seal on siidist.
35:34 Ja nad ütlevad: “Kiitus Jumalale, Temale, kes eemaldas meist hingevalu! Meie isand on andestav, hindav,”
35:35 “Tema, kes meid sisse seadnud oma lakkamatu heldekäelisuse eluasemesse, meid ei puuduta siin väsimus ega puuduta meid siin tülpimus.”
35:36 Ja hoiatuse suhtes ükskõiksed: neile on põrgu tuli. Seal pole neile lõppu, et nad võiksid surra ega ole ükski nende karistus neile kergendatud. Sedasi autasustame Me igat lipitsejat.
35:37 Ja nad uluvad selles: “Meie isand, too meid välja, me hakkame töötama õigluses, mitte nii nagu tegime varem”.
Kas ei andnud Me teile piisavalt pikka elu, et selles võiks kuulda võtta, kes iganes kuulda võtab? Ja hoiataja tuli teile. Seega maitske! Seejärel pole patustajaile mitte ühtki abilist.
35:38 Jumal on taevaste ning maa nähtamatu teadja. Ta teab, mis rinnus.
35:39 Tema see on, kes tegi teid järeltulijaiks maa peal.
Nii et kes iganes eitab: tema eitamine on tema peal.
Ja nende eitamine, kes end juhatatuiks väites juhatuse ära põlgavad, ei suurenda neid nende isanda silmis muus kui vaid jälestuses.
Ja nende eitamine, kes end juhatatuiks väites juhatuse ära põlgavad, ei suurenda neid muus kui vaid kaotuses.
35:40 Ütle: “Olete te kaalutlenud oma kompanjone, keda te peale Jumala hüüate, näidake mulle, mida on nad loonud maast? Või kas on neil kompanjonlus taevastes?“
Või kas oleme Me andnud neile määruse: siis on nad selgetel asitõenditel sellest? Tõde on: patustajad lubavad üksteisele vaid pettust.
35:41 Jumal hoiab taevaid ning maad, et nad ei lakkaks eksisteerimast. Ja juhul kui nad peaksid lakkama eksisteerimast, neid ei suudaks hoida mitte keegi peale Tema.
Ta on kaastundlik, andestav.
35:42 Ja nad vannuvad Jumala nimel oma tugevaimaid vandeid, et juhul kui hoiataja neile tuleks, nad oleksid paremini juhatatud kui ükskõik milline kogukondadest. Seejärel, siis kui hoiataja neile tuli, see suurendas neid vaid vastumeelsuses,
35:43 olles uhked maal ning skeemitades kurjust. Ja kurjad skeemid ei ümbritse mitte kedagi muud peale nende autorite. Nii et kas ootavad nad midagi muud kui varasemate inimeste toimimisviis? Ja sa ei leia Jumala toimimisviisis mitte ühtegi muutust. Ja sa ei leia Jumala toimimisviisis mitte ühtegi vaheldumist.
35:44 Kas pole nad rännanud maa peal ega näinud, milline oli lõplik tulemus neile, kes enne neid? Ja nad olid võimsamad tugevuses kui nemad.
Ja Jumal ei ole selline, et midagi taevastes või maal Tema eest põgeneks.
Ta on kõiketeadev, kõigevägevam.
35:45 Ja juhul kui Jumal oleks inimkonda karistamas selle eest, mida nad välja on teeninud, Ta ei jätaks ainsatki inimolendit selle pinnale. Aga Ta viivitab neile määratud tähtajani. Seejärel – siis kui nende tähtaeg saabub: Jumal on oma sulaste nägija.