2

Jumala: Kõikvõimsa, Kõige Armulisema nimel.
2:1 ALM.
2:2 See raamat/pühalik leping – pole kahtlust selles, juhatus neile, kes Jumala teadlikud/Jumalast kaalutletud kartuses,
2:3 neile, kes usuvad nähtamatusse, täidavad kohustust ja kulutavad sellest, millega Me neid varustame
2:4 ja neile, kes usuvad sellesse, mis alla saadetud sinule ning mis alla saadetud enne sind ja kes pärastise elu suhtes kindlad.
2:5 Sellised on oma isanda juhendamisel. Ja sellised: nemad on edukad.

2:6 Need, kes hoiatuse suhtes ükskõiksed: see on neile sama, kas sa hoiatad neid või sa ei hoiata neid: nad ei usu.
2:7 Jumal on kinni pitseerinud nende südamed ja kuulmise ning üle nende nägemise on kate. Nende osaks langeb hiiglaslik karistus.

2:8 Ja inimestest on need, kes ütlevad: “Me usume Jumalasse ning Viimsesse Päeva”, aga nad ei ole usklikud.
2:9 Nad püüavad petta Jumalat ning neid, kes hoiatust kuulda võtavad, aga nad vaid petavad iseennast. Ja nad ei taju seda.
2:10 Nende südameis on haigus, seega Jumal suurendab nende haigust. Ja neile on valus karistus selle eest, mille kohta nad valetavad.
2:11 Ja siis kui neile üteldakse: “Ärge tehke korruptsiooni maa peal”, ütlevad nad: “Me oleme vaid need, kes teevad õigust!”
2:12 Tõde on: nad on korruptsiooni töölised, aga nad ei taju seda.
2:13 Ja siis kui neile üteldakse: “Uskuge nagu inimkond usub”, ütlevad nad: “Kas peaksime uskuma nagu rumalad usuvad?”
Tõde on: see on nemad, kes rumalad, aga nad ei tea.
2:14 Ja siis kui nad kohtuvad nendega, kes hoiatust kuulda võtavad, ütlevad nad: “Me usume”.
Aga siis kui nad on üksi oma kuraditega, ütlevad nad: “Me oleme koos teiega, me vaid nöökisime”.
2:15 Jumal nöögib neid ja assisteerib neid pimedana ekslemises nende ülemäärasuses.
2:16 Sellised on need, kes on juhatuse eksituse vastu vahetanud, nende vahetus ei too neile kasu ega ole nad õigesti juhatatud.
2:17 Nende näide on nagu näide ühest, kes läidab tule: siis kui see hakkab valgustama tema ümbrust, võtab Jumal ära tema valguse ning jätab ta pimedusse, mitte nägema.
2:18 Kurt, tumm ja pime: nad ei tule tagasi.
2:19 Või: nagu äikesepilv taevast, selles on pimedused, mürisemine ning välk. Nad panevad oma sõrmed endi kõrvadesse kõuekärgatuste eest, kartes surma.
Ja Jumal ümbritseb neid, kes end juhatatuiks väites juhatuse ära põlgavad.
2:20 Välk peaaegu napsab ära nende nägemise. Millal iganes see neile välgatab, nad kõnnivad selles. Ja siis kui see pimeneb neile, nad seisavad. Ja oleks Jumal soovinud, Ta oleks ära võtnud nende kuulmise ning nägemise. Tõepoolest, Jumal on võimeline kõikideks asjadeks.

2:21 Oo, inimkond, teenige oma isandat – ühte, kes lõi teid ning need, kes enne teid – et teist võiks saada need, kes kaalutletud kartuses,
2:22 ühte, kes on teinud maa teile vaibana ning taeva ehitisena, ja kes saadab alla taevast vett, et tuua esile seeläbi mõned viljad varustamisena teile! Nii et ärge tehke võrdseid Jumalale. Ja te teate.
2:23 Ja juhul kui peaksite kahtlema selle suhtes, mille oleme alla saatnud oma sulasele, siis tootke üks peatükk, mis sarnane sellele ning hüüdke oma tunnistajaid muid kui Jumal, juhul kui peaksite olema tõetruud.
2:24 Aga juhul kui te ei suuda seda teha – ja mitte kunagi te ei suuda seda teha – siis olge kaalutletud kartuses tulest, mille kütuseks on inimesed ning kivid, ettevalmistatud neile, kes end juhatatuiks väites juhatuse ära põlgavad.

2:25 Ja edasta rõõmusõnumid neile, kes hoiatust kuulda võtavad ning õiglaseid tegusid teevad, et neile on aiad, millede all voolavad jõed. Iga kord kui neid varustatakse selle viljadega, ütlevad nad: “See on see, millega meid varem varustati”.
Ja neile antakse sealt sarnast.
Ja neil on seal puhastatud paarilised.
Ja nad nendes elunemas igavesti.

2:26 Jumal ei häbene esitamaks näidet, olgu selleks sääsk või mis tahes sellest ülevam. Mis puutub nendesse, kes hoiatust kuulda võtavad: nemad teavad, et see on tõde nende isandalt. Ja mis puutub hoiatuse suhtes ükskõikseisse: nemad ütlevad: “Mida Jumal selle näitega silmas peab?”
Ta juhib eksiteele paljusid seeläbi ning juhatab paljusid seeläbi.
Aga Ta juhib eksiteele seeläbi vaid hoolimatult reetlikke:
2:27 neid, kes tühistavad oma tõotuse Jumalale pärast kokkulepet ja katkestavad selle, mida Jumal seeläbi käskis ühendada ning loovad korruptsiooni maa peal. Sellised on kaotajad.

2:28 Kuidas saate te eitada Jumalat? Siis kui olite surnud: Tema andis teile elu. Seejärel annab teile surma, seejärel annab teile elu, seejärel tuuakse teid tagasi Tema juurde.
2:29 Tema see on, kes on loonud teie jaoks kõik, mis maa peal. Seejärel Ta pööras taeva poole ning kujundas seitse taevast. Ja Ta teab kõiki asju.

2:30 Ja siis kui sinu isand ütles inglitele: “Ma asetan järglase maa peale.”
Nad ütlesid: “Kas asetad sellesse ühe, kes teeb selles kahju ning valab verd, samal ajal kui meie Sinu kiituseks ülistame ning Sulle pühad oleme?”
Ta ütles: “Ma tean seda, mida teie ei tea.”
2:31 Ja Ta õpetas Aadamale nimed – nende kõigi.
Seejärel Ta esitles neid inglitele ning ütles: “Ütelge Mulle nende nimed, juhul kui peaksite olema tõetruud.”
2:32 Nad ütlesid: “Ülistus olgu Sulle! Meil pole muud teadmist peale selle, mida Sina meile õpetanud oled. Sina oled Teadja, Elutark.”
2:33 Ta ütles: “Oo, Aadam! Ütle neile nende nimed”.
Ja siis kui ta oli neile ütelnud nende nimed, Ta ütles: “Kas Ma ei ütelnud teile, et Ma tean taevaste ning maa nähtamatut? Ja Ma tean, mida te paljastate ning mida varjate”.
2:34 Ja siis kui Me ütlesime inglitele: “Alistuge Aadamale!”, siis nad alistusid, välja arvatud Iblis. Tema keeldus ning oli ülbe ja oli nendest, kes end juhatatuiks väites juhatuse ära põlgavad.
2:35 Ja Me ütlesime: “Oo, Aadam, elune oma elukaaslasega aias ning sööge sellest vabalt, millest iganes te mõlemad soovite, aga ärge lähenege sellele puule, sest siis oleksite patustajatest.”
2:36 Aga kurat põhjustas nad (duaalne) langema sellest, nii et ta saatis nad (duaalne) välja sellest, milles nad olid.
Ja Me ütlesime: “Minge (mitmus) alla, vaenlased üksteisele. Ja teile on maa peal koht ning kaubad mõneks ajaks.
2:37 Seejärel õppis Aadam sõnad oma isandalt. Ja Ta pööras tema poole. Ta on Andestav, Kõige Armulisem.
2:38 Me ütlesime: “Põlvnege sellest – teie kõik: siis kui teile tuleb juhatus Minult, siis kes iganes järgib Minu juhatust: neil pole vaja karta ega pea nad kahetsema.”
2:39 Ja need, kes hoiatuse suhtes ükskõiksed ning keelduvad tunnistamast Meie tunnustähti: sellised on tule kaaslased, nad elunevad selles igavesti.

2:40 Oo, Iisraeli lapsed, meenutage Minu soosingut, millega Ma teid soosinud olen ja täitke oma tõotus Mulle, Mina täidan oma tõotuse teile! Ja Mind, kartke üksnes Mind.
2:41 Ja uskuge sellesse, mille olen alla saatnud, kinnitamas seda, mis koos teiega. Ja ärge olge esimesed seda eitama. Ja ärge vahetage Mu tunnustähti odava hinna vastu. Ja Minust, olge kaalutletud kartuses üksnes Minust.
2:42 Ja ärge riietage tõde tühisusega ega varjake tõde. Ja te teate.
2:43 Ja täitke kohustust. Ja puhastuge. Ja olge alandlikud koos alandlikega.
2:44 Kas nõuate inimestelt sisemist puhtust, aga unustate endi hinged, olles lugemas seadust? Kas te siis ei juurdleks!
2:45 Ja otsige abi kannatlikkuses ning kohustuse täitmises. Ja see on raske, välja arvatud alandlikele:
2:46 neile, kes kaalutlevad, et nad kohtuvad oma isandaga, et nad on Tema juurde naasemas.

2:47 Oo, Iisraeli lapsed, meenutage Minu soosingut, millega Ma teid soosinud olen ja et eelistasin teid üle kogu inimkonna!
2:48 Ja olge kaalutletud kartuses päevast, mil mitte ükski hing ei saa teisele hingele mitte milleski abiks olla, ega aktsepteerita sellelt eestkostet, ega võeta mitte ühtegi lunaraha, ega aidata neid.
2:49 Ja siis kui päästsime teid Fir´awni inimeste käest, nad olid vaevamas teid kurja karistusega, tappes teie pojad ning jättes ellu vaid teie naised. Ja selles oli hiiglaslik proovilepanek teie isandalt.
2:50 Ja siis kui lahutasime teile mere, seejärel päästsime teid ning uputasime Fir´awni inimesed, samal ajal kui teie pealt vaatasite.
2:51 Ja siis kui määrasime Moosesele kohtumise neljakümneks ööks, seejärel te võtsite vasika, siis kui ta lahkunud oli. Ja te olite patustajad.
2:52 Seejärel andsime armu teile pärast seda, et võiksite olla tänulikud.
2:53 Ja siis kui andsime Moosesele seaduse ning kriteeriumi, et võiksite olla õigesti juhatatud.
2:54 Ja siis kui Mooses ütles oma inimestele: “Oo, mu inimesed, te olete eksitanud endi hinged oma vasika võtmisega, nii et pöörake endi valmistaja poole ning tapke end! See on parem teile teie loojaga”.
Seejärel Ta pööras teie poole. Ta on Andestav, Kõige Armulisem.
2:55 Ja siis kui te ütlesite: “Oo, Mooses, me ei usu sind seni kuni näeme Jumalat ilmsi!”
Seejärel välgunool võttis teid kuni te ikka veel vaatasite.
2:56 Seejärel Me tõstsime teid üles, pärast teie surma, et võiksite olla tänulikud.
2:57 Ja Me põhjustasime pilve teid varjutama ja saatsime alla teile mann ning salwa: “Sööge headest asjadest, millega Me teid varustanud oleme.”
Ja nad ei eksitanud Meid, aga nad eksitasid endi hingi.
2:58 Ja siis kui ütlesime: “Sisenege sellesse linna ning sööge sellest vabalt, mida soovite. Ja sisenege väravast alistunult ning ütelge:´Meie koorem on eemaldatud´, Me andestame teie vead ning suurendame heategijaile”.
2:59 Seejärel need, kes valet tegid, muutsid ütluse teistsuguseks ütluseks. Ja Me saatsime alla nuhtluse taevast nende peale, kes valet tegid, sest nad olid hoolimatult reetlikud.
2:60 Ja siis kui Mooses palus vett oma inimestele ning Me ütlesime: “Löö oma kepiga seda kivi.” Seejärel purskas sellest välja kaksteist veesoont. Iga suguharu teadis oma joomiskohta.
“Sööge ning jooge Jumala varustamisest ja ärge tehke kurja maa peal korruptantidena.”
2:61 Ja siis kui te ütlesite: “Oo, Mooses, me oleme tüdinenud ühest toidust, seega hüüa oma isandat meie jaoks, et Ta tooks meile esile, mida maa kasvatab oma maitsetaimedest ja oma kurkidest, küüslaugust, läätsedest ning sibulatest!”
Ta ütles: “Kas vahetaksite selle, mis madalasordiline, sellega, mis parem? Laskuge kaubanduse keskusesse ja teile on, mida olete küsinud!”
Ja nad olid löödud alanduse ning viletsusega, ja nad tõmbasid endi peale Jumala raevu. Seda sellepärast, et nad eitasid Jumala tunnustähti ning võitlesid prohvetitega ilma põhjuseta. Seda sellepärast, et nad olid vastandumas ning ületamas kõiki piirjooni.
2:62 Need, kes hoiatust kuulda võtavad ja juudiusulised ja naatsaretlased ja saabialased – kes iganes usuvad Jumalasse ning Viimsesse Päeva ja töötavad õigluses: neil on nende autasu koos nende isandaga ning neil pole vaja karta ega pea nad kahetsema.
2:63 Ja siis kui võtsime teilt kokkuleppe ning mäe teie kohale tõstsime: “Hoidke tugevalt kinni sellest, mis Me teile anname ja mäletage, mis selles on, et võiksite olla kaalutletud kartuses”,
2:64 siis te pöörasite ära pärast seda. Ja poleks olnud Jumala heldekäelisust ning armu teie peal, oleksite olnud kaotajatest.
2:65 Ja te teadsite neid teie seas, kes Sabatist üle astusid.
Seejärel Me ütlesime neile: “Olge põlastusväärsed ahvid!”
2:66 Ja Me tegime sellest ühe näidisõppetunni tolleaegsetele ning neile, kes sellele järgnesid, ja manitsusena neile, kes kaalutletud kartuses.
2:67 Ja siis kui Mooses oma inimestele ütles: “Jumal käsib teil veristada mullika.”
Nad ütlesid: “Kas sa nöögid meid?”
Ta ütles: “Ma otsin varjupaika Jumalas, et ma poleks ignorantidest”.
2:68 Nad ütlesid: “Hüüa oma isandat meie jaoks, et Ta teeks meile selgeks, milline ta on”.
Ta ütles: “Ta ütleb: ta on mullikas, kes ei ole liiga vana ega liiga noor, vanus seal vahel. Nii et tehke, nagu teid on kästud.”
2:69 Nad ütlesid: “Hüüa oma isandat meie jaoks, et Ta teeks meile selgeks, millist värvi ta on”.
Ta ütles: “Ta ütleb, et see on kollane mullikas, erksa värviga, silmailu pakkuv nägijaile”.
2:70 Nad ütlesid: “Hüüa oma isandat meie jaoks, et Ta teeks meile selgeks, milline ta on, sest kõik mullikad paistavad meile ühesugused, ja – juhul kui Jumal peaks soovima – oleme õigesti juhatatud”.
2:71 Ta ütles: “Ta ütleb, et see on mullikas, keda maa harimise ega saagi kastmisega ikestatud pole, täiuslik, veatu”.
Nad ütlesid: “Nüüd oled sa toonud tõe”.
Seejärel nad veristasid selle, kuigi nad peaaegu poleks seda teinud.
2:72 Ja siis kui olite tapnud hinge, seejärel süüdistasite üksteist selles. Ja Jumal toob välja selle, mida olite varjamas.
2:73 Nii et Me ütlesime: “Osuta tema peale osaga sellest!”
Sedasi Jumal annab elu surnutele ning paneb teid taipama oma tunnustähti, ehk te juurdleksite.
2:74 Seejärel teie südamed muutusid kõvaks, nad on nagu kivid või veelgi kõvemad.
Ja kividest on selliseid, millest purskavad esile jõed.
Ja neist on selliseid, mis pragunevad, nii et vesi välja tuleb.
Ja neist on selliseid, mis kukuvad maha kartusest Jumala suhtes.
Ja Jumal ei ole teie tegemistest teadmatuses.

2:75 Kas loodad, et nad usuksid koos sinuga, samas kui osa neist kuulasid Jumala sõnu, seejärel muutsid neid pärast nende mõistmist?
Ja nad teavad.
2:76 Ja siis kui nad kohtuvad nendega, kes hoiatust kuulda võtavad, ütlevad nad: “Me usume!”
Aga siis kui nad on üksinda omavahel, ütlevad nad: “Kas jutustate neile seda, mida Jumal teile avaldanud on, et nad võiksid vaielda teie vastu teie isanda juures? Kas te siis ei juurdleks!”
2:77 Või kas nad ei tea, et Jumal teab, mida nad varjavad ning mida nad teatavaks teevad!
2:78 Ja nende seas on need, kes seaduse suhtes harimatud: nad ei tea seadust, välja arvatud tühiseid ihasid. Ja nad vaid oletavad.
2:79 Ja ebaõnnestuvad need, kes seadust oma kätega kirjutavad, seejärel ütlevad: “See on Jumalalt”, et nad võiksid selle odava hinna vastu vahetada! Nii et ebaõnnestumine neile selle eest, mida nende käed kirjutavad, ja ebaõnnestumine neile selle eest, mida nad välja teenivad!
2:80 Ja nad ütlevad: “Tuli ei puuduta meid, välja arvatud loetud päevad”.
Ütle: “Kas olete võtnud tõotuse Jumalalt? Sest Jumal ei ebaõnnestu oma tõotuses. Või kas omistate Jumalale seda, mida te ei tea?”
2:81 Tõepoolest, kes iganes teenib välja kurjuse ning keda tema vead ümbritsevad: need on tule kaaslased, nad elunevad selles igavesti.
2:82 Ja need, kes hoiatust kuulda võtavad ning õiglaseid tegusid teevad: nemad on aia kaaslased, nad elunevad selles igavesti.

2:83 Ja siis kui Me võtsime kokkuleppe Iisraeli lastelt:
– ärge teenige mitte kedagi peale Jumala,
– ja vanemate suhtes hea käitumine, ja sugulaste, isatute ning vaeste suhtes,
– ja rääkige lahkelt inimkonnaga,
– ja täitke kohustust,
– ja puhastuge.
Seejärel te pöörasite ära, välja arvatud vähesed teist. Ja te olite vastu häälestatud.

2:84 Ja siis kui Me teilt kokkuleppe võtsime:
– ärge valage endi verd,
– ja ärge ajage endid oma kodudest välja,
siis te kinnitasite ning olite tunnistajaiks.
2:85 Seejärel olete te need, kes tapavad iseend ning ajavad välja osa teie seast nende kodudest, assisteerides nende vastu väärtegudes ning vaenulikkuses.
Ja juhul kui nad tulevad teie juurde vangidena, te vahetate neid lunaraha vastu. Aga ebaseaduslik oli teile nende väljaajamine!
Kas te usute osasse seadusest ning eitate osa?
Siis tasu temale, kes seda teeb teie seast, on vaid seisundi halvenemine selle maailma elus. Ja Ülestõusmispäeval saadetakse nad tagasi kõige karmima karistuse juurde.
Ja Jumal ei ole teadmatuses teie tegemistest.
2:86 Sellised on need, kes soetavad selle maailma elu pärastise elu hinnaga, seega karistust ei vähendata neile ega aidata neid.

2:87 Ja Me andsime Moosesele seaduse ning saatsime sõnumitoojad tema järel.
Ja Me andsime Jeesusele, Maarja pojale, selged asitõendid ning toetasime teda Püha Vaimuga.
Kas pole nii, et millal iganes tuleb teie juurde sõnumitooja sellega, mida teie hinged ei ihalda, te muutute ülbeks?
Ja osa neist te salgate ning osa te tapate?
2:88 Ja nad ütlevad: “Meie südamed on kinni kaetud!”
Tõde on: Jumal on nad neednud nende eitamise tõttu, sest nad usuvad väga vähe.
2:89 Ja siis kui neile tuli määrus Jumalalt, kinnitamas seda, mis on koos nendega – ja enne nad otsisid võitu üle hoiatuse suhtes ükskõiksete – siis kui nende juurde tuli see, mille nad ära tundsid, nad eitasid seda! Aga Jumala needus on nende peal, kes end juhatatuiks väites juhatuse ära põlgavad.
2:90 Kurjus on see, mille eest nad end müüsid, eitades seda, mida Jumal alla saatis, läbi sektantliku fanatismi, et Jumal peaks alla saatma oma heldekäelisusest, kellele Ta soovib oma sulastest.
Seega nad kutsusid esile raevu raevu peale.
Ja neile, kes end juhatatuiks väites juhatuse ära põlgavad, on alandav karistus.
2:91 Ja siis kui neile üteldakse: “Uskuge sellesse, mille Jumal alla on saatnud”, ütlevad nad: “Me usume sellesse, mis oli alla saadetud meile”. Ja nad eitavad seda, mis üle selle, samas kui see on tõde, kinnitamas seda, mis koos nendega.
Ütle: “Miks siis tapsite te Jumala prohveteid varem, juhul kui peaksite olema usklikud?”
2:92 Ja Mooses oli tulnud teie juurde koos selgete asitõenditega. Seejärel, ajal mil ta eemal oli, võtsite te vasika – te olite patustajad!
2:93 Ja siis kui võtsime teilt kokkuleppe ning tõstsime mäe teie kohale: “Hoidke tugevalt kinni sellest, mis Me teile anname, ja kuulake.”
Nad ütlesid: “Me kuuleme ja vastandume!”
Ja nad olid tarbinud vasika endi südameisse oma umbusu kaudu.
Ütle: “Kurjus on see, mida teie usk teilt nõuab, juhul kui peaksite olema usklikud!”
2:94 Ütle: “Juhul kui pärastise elu eluase koos Jumalaga on teile, välistades kogu ülejäänud inimkonna, siis soovige surra, juhul kui peaksite olema tõetruud!”
2:95 Aga nad ei hakka seda mitte kunagi soovima selle tõttu, mida nende käed neile ette on saatnud.
Ja Jumal teab patustajaid.
2:96 Ja sa saad leidma nad kõige ahnemate inimestena elu järele, isegi rohkem kui need, kes Jumalale kompanjone määravad. Igaüks neist soovib, et talle antaks tuhandeaastane ajavahemik, aga see ei eemaldaks teda karistusest, isegi kui talle selline ajavahemik antaks.
Ja Jumal näeb, mida nad teevad.
2:97 Ütle: “Kes iganes on Gaabrieli vaenlane – ja tema see on, kes toob selle alla sinu südame peale, läbi Jumala loa, kinnitamas seda, mis selles on: juhendi ning rõõmusõnumitena usklikele -”
2:98 “kes iganes on Jumala, Tema inglite, Tema sõnumitoojate ja Gaabrieli ning Miikaeli vaenlane: Jumal on vaenlane neile, kes end juhatatuiks väites juhatuse ära põlgavad.”
2:99 Ja Me oleme sulle selged tunnustähed alla saatnud – vaid hoolimatult reetlikud eitavad neid.
2:100 Millal iganes nad tõotuse sõlmivad, kas osa neist ei hülga seda?
Tõde on: enamus neist ei usu.

2:101 Ja siis kui neile tuleb sõnumitooja Jumalalt, kinnitamas seda, mis nendega, heidab osa neist, kellele oli antud seadus, Jumala seaduse endi selja taha, justkui nad ei teaks.
2:102 Ja nad järgivad seda, mida kuradid Saalomoni kuningavõimu ajal ette lugesid.
Ja Saalomon ei eitanud, aga kuradid eitasid, õpetades inimestele maagiat ning seda, mis oli alla saadetud kahele Baabüloni kuningale: Harotile ning Marotile. Ja nad ei õpetanud mitte kedagi, kuni olid ütelnud: “Me oleme vaid eitamise test, seega ära kaota usku!”
Seejärel nad õppisid neilt seda, mille läbi nad põhjustavad jagunemise mehe ning tema naise vahel. Aga nad ei kahjusta mitte kedagi seeläbi, välja arvatud Jumala loal.
Ja nad õpivad seda, mis neid kahjustab ega too neile kasu.
Ja nad teadsid, et kes iganes selle omandab, sel pole osa pärastises elus.
Ja kurjus on see, mille vastu nad endi hinged vahetasid, kui nad vaid teadnuks!
2:103 Ja oleksid nad uskunud ning kaalutletud kartuses olnud, oleks see toonud neile tasu Jumalalt, mis kaugelt parem, kui nad vaid teadnuks!

2:104 Oo, teie, kes hoiatust kuulda võtate, ärge ütelge: “Nõustu sina meiega”, aga ütelge: “Uuri meid”, ja: “Kuula”!
Ja neile, kes end juhatatuiks väites juhatuse ära põlgavad on valus karistus.
2:105 Ei meeldi hoiatuse suhtes ükskõikseile seadusetundjaist ega ebajumalakummardajaile, et teile midagi head teie isandalt alla saadetaks. Aga Jumal valib oma armule, kelle soovib. Ja Jumal on Hiiglasliku Heldekäelisuse valdaja.
2:106 Tunnustäht, mille Me eemaldame või mille unustamise Me põhjustame, selle asemele toome Me parema kui see või selle sarnase.
Kas sa ei teadnud, et Jumal on võimeline kõikideks asjadeks?
2:107 Kas sa ei teadnud, et Jumal, Temale kuulub taevaste ning maa ülemvõim? Ja teil pole Jumala kõrval ei liitlast ega abilist.
2:108 Või kas ihaldate küsitleda oma sõnumitoojat nagu varem Moosest küsitleti?
Ja kes iganes vahetab usu eitamise vastu, on tasaselt teelt eksinud.
2:109 Paljud seadusetundjaist ihaldavad pöörata teid tagasi ateistideks pärast teie uskumist, tingituna kadedusest endi hingedes, pärast seda, kui tõde on neile selgeks saanud.
Aga andestage ning vaadake üle, kuni Jumal oma korralduse toob.
Jumal on võimeline kõikideks asjadeks.
2:110 Ja täitke kohustust ning puhastuge. Ja mida head te oma hingedele ette saadate, selle leiate koos Jumalaga. Jumal näeb, mida te teete.
2:111 Ja nad ütlevad: “Mitte ükski ei sisene aeda peale juudiusuliste või naatsaretlaste”.
Need on nende tühised ihad.
Ütle: “Tooge esile oma asitõendid, juhul kui peaksite olema tõetruud”.
2:112 Tõepoolest, kes iganes alistab oma näo Jumalale ning on heategija: temale on autasu tema isandalt. Ja neil pole vaja karta ega pea nad kahetsema.
2:113 Ja juudiusulised ütlevad: “Naatsaretlastel pole alust”.
Ja naatsaretlased ütlevad: “Juudiusulistel pole alust”.
Samas kui nad mõlemad seadust loevad!
Sarnaselt ütlevad ka need, kes ei tea.
Ja Jumal mõistab kohut nende vahel Ülestõusmispäeval selle suhtes, milles nad erimeelsusel olid.
2:114 Ja kes on ebaõiglasem kui tema, kes takistab Jumala ülistuskohtades Tema nime meenutamist ning otsib, et neid õõnestada?
Sellised: see ei ole neile, et nendesse siseneda muidu kui hirmuga. Neile on seisundi halvenemine selles maailmas. Ja pärastises elus on neil hiiglaslik karistus.
2:115 Ja Jumalale kuulub ida ning lääs: kuhu iganes te pöörate, seal on Jumala nägu. Jumal ümbritseb, teab.
2:116 Ja nad ütlevad: “Jumal on võtnud poja”.
Ülistus olgu Talle! Tõde on: Temale kuulub kõik, mis taevastes ning maal. Kõik on Temale pühendunult kohusetundlikud.
2:117 Algataja taevastele ning maale!
Ja siis kui Ta määrab mõne asja, Ta vaid ütleb sellele: “Ole!” Ja see on.
2:118 Ja need, kes ei tea, ütlevad: “Oh, et Jumal vaid räägiks meiega!” või: “Et meie juurde vaid tunnustäht tuleks!”
Sarnaselt sellele ütlesid need, kes enne neid. Nende südamed on sarnased.
Me oleme teinud tunnustähed arusaadavaks inimestele, kes kindlad.
2:119 Me saatsime su koos tõega: rõõmusõnumite kandja ning hoiatajana. Ja sinult ei hakata küsima põrgu kaaslaste kohta.
2:120 Ja juudiusulised ei ole sinuga rahul, ega ole naatsaretlased, kuni sa nende usutunnistust järgid.
Ütle: “Jumala juhatus, see on juhatus”.
Ja juhul kui peaksid järgima nende tühiseid ihasid pärast teadmisi, mis on sinuni tulnud, siis sulle ei ole Jumalast ei liitlast ega abilist.
2:121 Need, kellele Me olime andnud seaduse, loevad seda sellele väärilise lugemisega, sellised usuvad sellesse.
Ja kes iganes seda eitavad: sellised on kaotajad.

2:122 Oo, Iisraeli lapsed, meenutage Minu soosingut, millega Ma teid soosinud olen, ja et eelistasin teid üle kogu inimkonna!
2:123 Ja olge kaalutletud kartuses päevast, mil mitte ükski hing ei tule kasuks teisele hingele ega aktsepteerita temalt mitte ühtegi hüvitist ega tule talle kasuks eestkoste ega aidata neid.

2:124 Ja siis kui tema isand pani proovile Abrahami sõnadega: ta täitis need.
Ta ütles: “Ma teen sinust inimkonnale juhi”.
Ta ütles: “Ja samuti minu järeltulijaist?”
Ta ütles: “Minu tõotus ei laiene patustajaile”.
2:125 Ja siis kui Me tegime maja kohtumispaigaks inimkonnale. Ja kohaks turvalisuse jaoks.
(Ja tehke Abrahami positsioonist koht kohustuse jaoks!)
Ja Me volitasime Abrahami ning Ismaeli: “Puhastage Minu maja neile, kes ringi liiguvad ning neile, kes jäävad, ja alandlikele, alistunuile”.
2:126 Ja siis kui Abraham ütles: “Minu isand, tee sellest turvaline maa ning varusta selle elanikke mõndade viljadega – selliseid neist, kes usuvad Jumalasse ning Viimsesse Päeva”.
Ta ütles: “Ja kes iganes eitab: Ma lasen tal nautida natuke. Seejärel Ma juhin ta tule karistusse. Ja kurjus on teekonna lõpp.”
2:127 Ja siis kui Abraham ning Ismael maja instruktsioonidega tegelesid: “Meie isand, ole meie suhtes aktsepteeriv. Sa oled Kõikekuulev, Kõiketeadev”.
2:128 “Meie isand: tee meid alistunuiks Sinule. Ja meie järglastest kogukond, kes alistunud Sinule. Ja näita meile meie riitused. Ja pööra meie poole. Sa oled Leebuv, Kõige Armulisem.”
2:129 “Meie isand, tõsta üles nende sekka sõnumitooja neist endist, et lugeda neile Sinu tunnustähti ja õpetada neile seadust ning elutarkust ja suurendada neid puhtuses. Sa oled Võimas, Elutark.”
2:130 Ja kes vastandub Abrahami usutunnistusele, välja arvatud tema, kes end petab?
Ja Me valisime ta selles maailmas. Ja pärastises elus on ta õiglastest.
2:131 Siis kui tema isand ütles talle: “Alistu!”
Ta ütles: “Ma alistun kogu inimkonna isandale”.
2:132 Sama nõudis Abraham oma poegadelt, nagu tegi ka Jaakob: “Oo, mu pojad, Jumal on valinud doktriini teile, seega ärge surge muidu, kui et olete alistunud!”
2:133 Või kas olite tunnistajaks siis kui Jaakobile surm tuli, mil ta oma poegadele ütles: “Mida teenite te pärast mind?”
Nad ütlesid: “Me teenime sinu Jumalat ja sinu isade Abrahami, Ismaeli ning Iisaku Jumalat – ühte Jumalat.
Ja Temale me oleme alistunud (muslim)”.
2:134 See on kogukond, mis on tulnud ning läinud. Sellele on see, mida see välja teenis, ja teile on see, mida teie välja teenite. Ja teilt ei hakata küsima selle kohta, mida nemad tegid.

2:135 Ja nad ütlevad: “Ole juudiusuline või ole naatsaretlane, et olla õigesti juhatatud!”
Ütle: “Ei, Abrahami usutunnistus, tõe poole kallutav, ja tema ei olnud ebajumalakummardajatest”.
2:136 Ütle: “Me usume Jumalasse ning sellesse, mis alla saadetud meile, ja sellesse, mis alla saadetud Abrahamile, Ismaelile, Iisakule, Jakobile ning lastelastele, ja mis antud Moosesele, Jeesusele ning prohvetitele nende isandalt. Me ei tee mitte mingit eristamist mitte ühegi vahel neist ja Temale me oleme alistunud”.
2:137 (Nii et juhul kui nad usuvad sarnasesse, millesse teie usute, siis neid on õigesti juhatatud. Aga juhul kui nad ära pööravad, siis nad on sektistunud ning Jumalast piisab sulle nende vastu.
Ja Ta on Kõikekuulev, Kõiketeadev.
2:138 Selline on Jumala vettekastmine. Ja kes on parem kui Jumal vettekastmises?)
“Ja Teda me teenime.”
2:139 Ütle: “Kas vaidlete meiega Jumala suhtes, samas kui Ta on meie isand ning teie isand?
Meile olgu meie tööd ning teile olgu teie tööd!
Ja Temale me oleme siirad”.
2:140 “Või kas ütlete, et Abraham, Ismael, Iisak, Jakob ja lapselapsed olid juudiusulised või olid naatsaretlased!?”
Ütle: “Kas teie teate paremini või teab Jumal?”
Ja kes on ebaõiglasem kui tema, kes varjab tunnistust, mis tal on Jumalalt!
Ja Jumal ei ole teadmatuses sellest, mida te teete.
2:141 See on kogukond, mis on tulnud ning läinud. Sellele on see, mida see välja teenis, ja teile on see, mida teie välja teenite. Ja teilt ei hakata küsima selle kohta, mida nemad tegid.

2:142 Rumalad inimestest ütlevad: “Mis on pööranud nad ära nende kursilt, millel nad olid?”
Ütle: “Jumalale kuulub ida ja lääs. Ta juhatab, kelle soovib, sirgele teele”.
2:143 Ja sellest tulenevalt tegime Me teist vahendava kogukonna: et võiksite olla tunnistajad üle inimkonna ning et sõnumitooja võiks olla tunnistaja teile.
Ja Me tegime kursi, millel te olite, vaid selleks, et võiksime teada teda, kes järgib sõnumitoojat, temast, kes pöörab oma kandadel.
Ja see on raske olukord, välja arvatud neile, keda Jumal juhatab.
Ja Jumal ei laseks teie usul olla tühisuses.
Jumal on inimeste suhtes helde, kõige armulisem.
2:144 Me näeme sinu näo pööramist taeva poole. Ja Me pöörame su kursile, mis sind rahuldab: “Suuna oma nägu puutumatu ülistuskoha poole. Ja kus iganes te olete: suunake oma näod selle suunas”.
Ja need, kellele oli antud seadus, teavad, et see on tõde nende isandalt.
Ja Jumal ei ole teadmatuses sellest, mida nad teevad.
2:145 Ja juhul kui sa tood neile, kellele oli antud seadus, kõik tunnustähed: nad ei hakka järgima sinu kurssi. Ja sina ei hakka järgima nende kurssi. Ja nemad ei hakka järgima üksteise kurssi.
Ja juhul kui sa järgiksid nende tühiseid ihasid pärast seda, mis on sinu juurde tulnud teadmistest, siis oleksid patustajatest.
2:146 Need, kellele Me olime andnud seaduse, tunnevad selle ära, just nagu nad oma poegi ära tunnevad.
Aga mõned neist varjavad tõde. Ja nad teavad.
2:147 Tõde on sinu isandalt, nii et ära ole nendest, kes kahtlevad.
2:148 Ja igaühele on suund, mille poole ta pöörab. Nii et võistelge üksteisega heategudes. Kus iganes te olete, Jumal toob teid kõiki kokku. Jumal on võimeline kõikideks asjadeks.
2:149 Ja kust iganes sa välja lähed: suuna oma nägu puutumatu ülistuskoha suunas (ja see on tõde sinu isandalt, ja Jumal ei ole teadmatuses sellest, mida te teete).
2:150 Ja kust iganes sa välja lähed: suuna oma nägu puutumatu ülistuskoha suunas.
Ja kus iganes te olete, suunake oma näod selle suunas:
– et inimestele ei jääks argumente teie vastu, välja arvatud need, kes valet teevad nende seast (nii et ärge kartke neid, aga kartke Mind),
– ja et Ma võiksin viia lõpuni oma soosingu teie peale,
– ja et võiksite olla õigesti juhatatud.
2:151 Nagu Ma olen saatnud teie sekka sõnumitooja teie seast:
– lugema teile Meie tunnustähti,
– ja suurendama teid puhtuses,
– ja õpetama teile seadust ning elutarkust,
– ja õpetama teile seda, mida te ei teadnud.
2:152 Seega meenutage Mind. Ma meenutan teid. Ja olge Minule tänulikud. Ja ärge Mind eitage.

2:153 Oo, teie, kes hoiatust kuulda võtate, otsige abi kannatlikkusest ning kohustuse täitmisest, Jumal on koos kannatlikega,
2:154 ja ärge ütelge nende kohta, kes Jumala pärast tapetud: surnud. Tõde on: nad on elamas, aga teie ei taju!
2:155 Ja Me paneme teid proovile millegagi hirmust ning näljast, ja vara, elude ning viljade kaotusega.
Ja edasta rõõmusõnumid kannatlikele,
2:156 neile, kes – siis kui ebaõnn nende peale langeb – ütlevad: “Me kuulume Jumalale ning Tema juurde oleme me naasemas”.
2:157 Selliste peal on kohustused ning arm nende isandalt.
Ja sellised: nad on õigesti juhatatud.
2:158 Safa ja Marwa on asjadest, mis Jumala olemasolule osutavad. Seega kes iganes tegi palverännaku maja juurde või külastas: ta ei teinud midagi valesti nende vahel kõndides.
Ja kes iganes teeb head vabatahtlikult: Jumal on tänulik, teadlik.
2:159 Need, kes varjavad seda, mida Me saatsime alla selgetest asitõenditest ja juhatusest – pärast seda, kui Me selle inimestele seaduses selgeks teeme – sellised on neetud Jumala poolt ning neetud nende poolt, kes neavad.
2:160 Välja arvatud need, kes kahetsevad, õigesti teevad ja selgitavad: sellised on need, kelle poole Ma pööran.
Ja Ma olen Andestav, Kõige Armulisem.
2:161 Need, kes hoiatuse suhtes ükskõiksed ning surevad ateistidena: nende peal on Jumala, inglite ja kõikide inimeste needus,
2:162 elunedes selles igavesti. Karistust ei kergendata neile ega anta neile puhkepausi.
2:163 Ja teie Jumal on üks Jumal. Pole jumalust peale Tema – Kõikvõimsa, Kõige Armulisema.
2:164 Taevaste ning maa loomises ja öö ning päeva vaheldumises ja laevades, mis läbi mere inimeste hüvanguks seilavad, ja vetes, mida Jumal taevast alla on saatnud, andes seeläbi elu maale pärast selle surma, ning Ta saatis sellest esile kõiksugused elukad, ja tuulte ringluses ja pilvedes, mis tehtud teenistusvalmiks maa ning taeva vahel: tunnustähed inimestele, kes juurdlevad.

2:165 Ja inimestest on tema, kes teisi peale Jumala Temaga võrdseks peab, armastades neid armastusega nagu armastus Jumala vastu. Aga need, kes hoiatust kuulda võtavad, on püsivamad armastuses Jumala vastu. Ja siis kui need, kes valet teevad, karistust näevad, siis nad näevad, et võim kuulub tervikuna Jumalale ning et Jumal on karm karistamises.
2:166 Siis kui need, keda järgiti, tõukavad ära need, kes neid järgisid, ja nad karistust näevad ning kõik seosed nende vahel läbi lõigatakse,
2:167 ja need, kes järgisid, ütlevad: “Oleks me tagasi minemas, me tõukaksime nad ära, just nagu nemad meid on ära tõuganud.”
Sedasi näitab neile Jumal nende tegusid kahetsusena neile.
Ja nad ei välju tulest.

2:168 Oo, inimkond, sööge sellest, mis maa peal seaduslik ning hea, ja ärge järgnege kuradi jalajälgedele! Ta on teile selge vaenlane.
2:169 Ta vaid nõuab teilt kurjust, seksuaalset ebamoraalsust ja et omistaksite Jumalale seda, mida te ei tea.
2:170 Ja siis kui neile üteldakse: “Järgige seda, mille Jumal alla on saatnud!”, ütlevad nad: “Ei, me järgime seda, millelt leidsime oma isad!”
Isegi siis, kui nende isad ei juurelnud ega olnud õigesti juhatatud?
2:171 Ja näide hoiatuse suhtes ükskõikseist on nagu näide ühest, kes hüüab seda, kes ei kuule muud kui hüüet ning hõiget: kurt, tumm ja pime, seega nad ei juurdle.

2:172 Oo, teie, kes te hoiatust kuulda võtate, sööge headest asjadest, millega teid varustanud oleme, ja olge tänulikud Jumalale, juhul kui see on Tema, keda teenite!
2:173 Ta on vaid teinud teile ebaseaduslikuks raipeliha, vere, sealiha ja selle, mis pühitsetud muule kui Jumalale. Aga kes iganes on sunnitud, ei ihaldades ega üle astudes: nende peal ei ole väärtegu.
Jumal on andestav, kõige armulisem.
2:174 Need, kes varjavad seda, mida Jumal seadusest alla on saatnud, ja vahetavad seda odava hinna vastu: sellised söövad oma kõhtudesse vaid tuld. Ja Jumal ei räägi nendega Ülestõusmispäeval ega suurenda neid puhtuses. Ja neil on valus karistus.
2:175 Sellised on need, kes soetavad eksituse juhatuse hinnaga ning karistuse andestuse hinnaga. Kuidas nad küll tule suunas püüdlevad!
2:176 See on sellepärast, et Jumal saatis alla seaduse tões.
Ja need, kes seaduse suhtes erimeelsuses: ülimas sektistumises.
2:177 See ei ole sisemine puhtus, et pöörata oma nägusid itta või läände. Aga sisemiselt puhas on, kes iganes:
– usub Jumalasse, Viimsesse Päeva, inglitesse, seadusesse ning prohvetitesse,
– ja annab raha – vaatamata armastusele selle vastu – sugulastele, isatutele, puuduse käes kannatajatele, teelistele, neile, kes küsivad, ning et vabastada orje,
– ja täidab kohustust,
– ja tegeleb puhastumisega,
– ja need, kes peavad oma tõotust, siis kui nad tõotuse annavad,
– ja kannatlikud kannatuses, ebaõnnes ning lahingus.
Sellised on need, kes on siirad. Ja sellised on need, kes kaalutletud kartuses.

2:178 Oo, teie, kes hoiatust kuulda võtate, õiglane kättemaksmine on teile ette kirjutatud tapetu suhtes: vaba mees vaba mehe eest, ori orja eest ja naisterahvas naisterahva eest! Aga kellele iganes armu antakse tema vennalt milleski: tegutsetagu vastavuses sellega, mis kohane, ja makse talle koos hea käitumisega. See on vaigistus ning arm teie isandalt. Ja kes iganes pärast seda üle astub: temal on valus karistus.
2:179 Ja teile on elu läbi õiglase kättemaksmise – oo, teie, kel intuitsioon! – et võiksite olla kaalutletud kartuses.
2:180 Määratud on teile, siis kui surm on kohalviibiv koos ühega teist, juhul kui ta jätab maha omandi: testament vanematele ning lähedastele sugulastele – vastavuses sellega, mis kohane – on siduv nende peal, kes kaalutletud kartuses.
2:181 Ja kes iganes muudab seda pärast selle kuulmist: väärtegu on nende peal, kes seda muudavad.
Jumal on kõikekuulev, kõiketeadev.
2:182 Aga kellel iganes on põhjust karta pärandajalt eelistamist või väärtegu ning teeb õigeks nende vahel: tema peal ei ole väärtegu.
Jumal on andestav, kõige armulisem.

2:183 Oo, teie, kes hoiatust kuulda võtate, paastumine on määratud teile, nagu see oli määratud neile, kes enne teid – et võiksite olla kaalutletud kartuses!
2:184 Loetud päevad. Ja kes iganes on haige teie seast või reisil: sama arv muudest päevadest.
Ja kõigile neile, kelle jõud on seeläbi võetud, on lunastuseks puuduse käes kannatajate toitmine.
Kes iganes teeb head vabatahtlikult: see on parem talle.
Ja et te paastute, on parem teile, kui te vaid teaksite!
2:185 Intensiivse kuupaiste ajal, mil Koraan alla saadeti juhatusena inimkonnale ja selge asitõendina juhatusest ning kriteeriumist. Nii et kes iganes on tunnistaja teie seast sellisele kuule, las ta paastub siis. Ja kes iganes on haige või reisimas: sama arv muudest päevadest.
Jumal ihaldab teile kergust (ning ei ihalda teile raskusi), ja et täidaksite arvu, ja et võimendaksite Jumalat teie juhatamise eest, ja et võiksite olla tänulikud.
2:186 Ja siis kui Minu sulased küsitlevad sind Minu suhtes: Ma olen lähedal. Ma vastan hüüdja hüüdele, siis kui ta Mind hüüab.
Nii et las nad vastavad Mulle ning las nad usuvad Minusse, et nad võiksid olla juhatatud.
2:187 See on teile seaduslik, et minna sisse oma naistesse paastumise ööl. Nemad on kate teile ning teie olete kate neile. Jumal teadis, et te petsite endid, seega Ta pööras teie poole ning andis teile armu: nüüdsest nautige koos nendega ning otsige, mida Jumal teile määranud on. Ja sööge ning jooge, kuni teile on selge valge lõim mustast lõimest koidikul. Seejärel viige paastumine lõpuni kuni ööni.
Ja ärge nautige koos nendega, siis kui pühendute ülistuskohtades.
Need on Jumala piirjooned, ärge lähenege neile.
Sedasi teeb Jumal selgeks oma tunnustähed inimestele, et nad võiksid kaalutletud kartuses olla.
2:188 Ja ärge tarbige oma vara endi seas tühisuses ega pakkuge seda võimuorganitele, et võiksite tarbida osa inimeste varast läbi väärteo. Ja te teate.
2:189 Nad küsivad sinult noorkuude kohta.
Ütle: “Need on aja mõõtmiseks inimestele ja palverännaku jaoks”.
Ja see ei ole vagadus, et lähenete majadele nende tagant, aga vaga on, kes iganes on kaalutletud kartuses ning läheneb majadele läbi nende väravate. Ja olge kaalutletud kartuses Jumalast, et võiksite olla edukad.
2:190 Ja võidelge Jumala põhjusel nendega, kes teiega võitlevad, aga ärge üle astuge. Jumal ei armasta üleastujaid.
2:191 Ja tapke nad, kus iganes te nende üle ülemvõimu saavutate, ja ajage nad välja, kust iganes nemad teid välja ajasid. Ja eitamise test on halvem kui tapmine.
Ja ärge võidelge nendega puutumatus ülistuskohas, kuni nemad teiega selles võitlevad. Aga juhul kui nad teiega võitlevad: tapke nad. Selline on autasu neile, kes end juhatatuiks väites juhatuse ära põlgavad.
2:192 Aga juhul kui nad hoiduvad: Jumal on andestav, kõige armulisem.
2:193 Ja võidelge nendega, kuni pole enam eitamise teste ning doktriin kuulub Jumalale. Ja juhul kui nad hoiduvad: pole vaenulikkust, välja arvatud patustajate vastu.
2:194 Puutumatu kuu on puutumatu kuu jaoks.
Ja puutumatutele tegudele õiglane kättemaks: kes iganes teie vastu üle astub: astuge üle tema vastu nii, nagu tema teie vastu üle astus.
Ja olge kaalutletud kartuses Jumalast ning teadke, et Jumal on koos nendega, kes kaalutletud kartuses.
2:195 Ja kulutage Jumala põhjusel, aga ärge heitke oma ressursse hävingusse. Ja tehke head. Jumal armastab heategijaid.
2:196 Ja viige lõpuni palverännak ning visiit Jumalale.
Aga juhul kui teid takistatakse, siis see, mis kerge juhendist.
Ja ärge raseerige endi päid, kuni see, mis juhtuma peab, aset leiab.
Ja kes iganes teist on haige või kel takistus peas: lunastuseks on paastumine, heategevuslik annetus või patukahetsus.
Aga juhul kui teid ei takistata, siis kes iganes eelistab visiiti palverännakule, siis see, mis kerge juhendist.
Ja kellel iganes puuduvad vahendid: kolmepäevane paast palverännaku ajal ning seitse siis, kui olete tagasi jõudnud. See on kokku kümme.
See on temale, kelle inimesed ei ole puutumatu ülistuskoha elanikud.
Ja olge kaalutletud kartuses Jumalast ning teadke, et Jumal on karm kättemaksus.
2:197 Palverännak on kuudel, mis määratud. Ja kes iganes võtab ette palverännaku nende sees: ärgu palverännaku ajal olgu seksuaalset lähenemist, hoolimatut reetlikkust ega alusetut vaidlust.
Ja mistahes head te teete, Jumal teab seda.
Ja võtke tagavara. Ja parim tagavara on kaalutletud kartus.
Ja olge kaalutletud kartuses Minust, oo, teie, kel intuitsioon!
2:198 Te ei tee valesti oma isanda soosingut otsides.
Ja kui te äratuntavad asjad lahti seletate, siis meenutage Jumalat puutumatu tundega. Ja meenutage Teda, kuidas Ta teid juhatanud on.
Ja enne seda olite te nendest, kes eksituses.
2:199 Seejärel seletage lahti viisil, millisel inimesed on lahti seletanud.
Ja otsige Jumala andestust. Jumal on andestav, kõige armulisem.
2:200 Ja siis kui olete lõpetanud oma riitused, siis meenutage Jumalat, nagu te oma isasid meenutate, või meenutage isegi rohkem.
Ja inimestest on tema, kes ütleb: “Meie isand, anna meile selles maailmas!” Ja tal pole mitte mingit osa pärastises elus.
2:201 Ja neist on tema, kes ütleb: “Meie isand, anna meile selles maailmas head ning pärastises elus head ja kaitse meid tule karistuse eest”.
2:202 Neile on osa sellest, mida nad välja teenivad.
Ja Jumal on kiire arvestamises.
2:203 Ja meenutage Jumalat loetud päevade kestel.
Ja kes iganes kiirustab kahel päeval: tema peal ei ole väärtegu; ja kes iganes viivitab: tema peal ei ole väärtegu, temale, kes kaalutletud kartuses. Ja olge kaalutletud kartuses Jumalast ning teadke, et Tema juurde kogutakse teid kokku.
2:204 Ja inimestest on tema, kelle kõne seoses selle maailma eluga sulle muljet avaldab. Ja ta kutsub Jumala tunnistama üle selle, mis tema südames. Ja ta on kõige riiakam vaidlejatest.
2:205 Ja siis kui ta ära pöörab, ta kiirustab läbi maa, et selles korruptsiooni teha ning hävitada selle viljasaak ning sugupuu.
Ja Jumal ei armasta korruptsiooni.
2:206 Ja siis kui talle üteldakse: “Ole kaalutletud kartuses Jumalast”, juhatab tema uhkus teda väärtegudele.
Põrgu on tema arveteõiendamine ja üks kuri puhkepaik!
2:207 Ja inimestest on tema, kes müüb oma hinge Jumala naudingut otsides – ja Jumal on helde sulastele.

2:208 Oo, teie, kes hoiatust kuulda võtate, sisenege alistumisesse täielikult ja ärge järgnege kuradi jalajälgedele! Ta on teile selge vaenlane.
2:209 Aga juhul kui libastute pärast seda, kui selged asitõendid on teieni jõudnud, siis teadke, et Jumal on võimas, elutark.
2:210 Kas nad ootavad, et Jumal ning inglid tuleksid nende juurde pilvedes varjatuna ning olukord oleks lahendatud?
Ja Jumala juurde naasevad kõik olukorrad.
2:211 Küsi Iisraeli lastelt, mitu selget tunnustähte Me neile andsime?
Ja kes iganes vahetab Jumala armu pärast seda, kui see temale on tulnud: Jumal on karm kättemaksus.
2:212 Selle maailma elu on hoiatuse suhtes ükskõiksetele kaunistatud. Ja nad nöögivad neid, kes hoiatust kuulda võtavad.
Aga need, kes kaalutletud kartuses, on üle nende Ülestõusmispäeval.
Ja Jumal annab – kellele iganes soovib – ilma arvestust pidamata.

2:213 Inimkond oli üks kogukond. Seejärel kasvatas Jumal üles prohvetid rõõmusõnumite kandjate ning hoiatajatena ja saatis alla koos nendega seaduse tões, et see võiks inimeste vahel kohut mõista selle suhtes, milles nad lahkarvamusel olid. Ja selles läksid lahkarvamusele vaid need, kellele see antud oli, pärast seda, kui selged asitõendid olid nendeni jõudnud, tingituna sektantlikust fanatismist nende vahel.
Aga Jumal juhatas need, kes hoiatust kuulda võtsid, selleni tõest, milles nad lahkarvamusel olid, läbi enda loa. Ja Jumal juhatab, kelle soovib, sirgele teele.
2:214 Või kas te mõtlete, et sisenete aeda, samas kui teile ei ole tulnud sarnane sellele, mis oli tulnud neile, kes olid tulnud ja läinud enne teid?
Neid puudutasid kannatused ning ebaõnn ja neid raputati, kuni ütlesid sõnumitooja ning need, kes koos temaga hoiatust kuulda olid võtnud: “Millal on Jumala abi?”
Tõde on: Jumala abi on lähedal.

2:215 Nad küsivad sinult, mille peale nad peaksid kulutama?
Ütle: “Mida iganes te kulutate tingituna headusest: vanematele, lähedastele sugulastele, isatutele, puuduse käes kannatajatele ja teelistele.
Ja mida iganes head te teete: Jumal teab seda.
2:216 Sõdimine on teile määratud, kuigi te seda jälestate.
Ja see võib olla, et te vastandute millelegi, aga see on hea teile.
Ja see võib olla, et te armastate midagi, aga see on halb teile.
Ja Jumal teab. Ja teie ei tea.
2:217 Nad küsivad sinult puutumatu kuu kohta, et kas selle ajal on võitlemist.
Ütle: “Võitlemine selle ajal on kaalukas. Aga Jumala tee hülgamine ja mitte uskumine sellesse ning puutumatusse ülistuskohta ja selle asukate sellest välja ajamine on kaugelt kaalukam Jumalaga.
Ja eitamise test on halvem kui tapmine”.
Ja nad ei lõpeta teiega võitlemist, kuni nad teid teie doktriinist ära pööravad, juhul kui nad suutelised on.
Ja kes iganes teist pöörab ära oma doktriinist ning sureb ühena, kes end juhatatuks väites juhatuse ära põlgab, sellised: nende tööd on tühisus selles maailmas ning järgmises. Ja sellised on tule kaaslased, nad elunevad selles igavesti.
2:218 Need, kes hoiatust kuulda võtavad ja need, kes maapakku lähevad ning Jumala põhjusel pingutavad: sellised loodavad Jumala armule. Ja Jumal on andestav, kõige armulisem.
2:219 Nad küsivad sinult joobnuks tegevate ainete ning õnnemängude kohta.
Ütle: “Mõlemas on suur väärtegu ning hüved inimestele, aga nende väärtegu on suurem kui nende hüved”.
Ja nad küsivad sinult, mida nad peaksid kulutama?
Ütle: “Ülejäägi”.
Sedasi teeb Jumal teile tunnustähed arusaadavaks, et võiksite peegeldada
2:220 seoses selle maailma ning pärastise eluga.
Ja nad küsivad sinult isatute kohta.
Ütle: “Olukorra parandamine on neile parim”.
Ja juhul kui te nendega läbi käite, siis nad on teie vennad.
Ja Jumal teeb vahet korruptsioonitöölisel ja heategijal.
Ja oleks Jumal soovinud, Ta võinuks teile asjad raskeks teha.
Jumal on võimas, elutark.

2:221 Ja ärge abielluge ebajumalakummardajatest naistega kuni nad usuvad. Ja usklik orjatüdruk on parem kui ebajumalakummardaja, kuigi ta teile muljet avaldab. Ja ärge abielluge ebajumalakummardajatest meestega kuni nad usuvad. Ja usklik ori on parem kui ebajumalakummardaja, kuigi ta teile muljet avaldab. Sellised kutsuvad tulle.
Ja Jumal kutsub aeda ning andestusse läbi enda loa. Ja Ta teeb selgeks oma tunnustähed inimestele, et nad võiksid kuulda võtta.
2:222 Ja nad küsivad sinult menstruatsiooni kohta.
Ütle: “See on takistav: hoidke eemale naistest menstruatsiooni ajal. Ja ärge lähenege neile seni, kuni nad on puhastunud. Ja siis kui nad on end puhastanud: lähenege neile viisil, nagu Jumal teid käskinud on”.
Jumal armastab neid, kes pööravad kahetsedes, ja Ta armastab neid, kes end puhastavad.
2:223 Teie naised on teie maaharimine. Nii et lähenege oma maaharimisele, nagu soovite.
Ja saatke ette endi hingedele. Ja olge kaalutletud kartuses Jumalast ning teadke, et kohtute Temaga.
Ja edasta rõõmusõnumid usklikele.
2:224 Ja ärge tehke Jumalat takistuseks oma vannetele, et hoida end eemal hea tegemisest, kaalutletud kartusest ning inimeste omavahelisest lepitamisest.
Ja Jumal on kõikekuulev, kõiketeadev.
2:225 Jumal ei noomi teid tühise jutu eest teie vannetes, aga Ta noomib teid selle eest, mida teie südamed välja teenivad.
Ja Jumal on andestav, kaastundlik.
2:226 Neile, kes oma naistest lahti ütlevad, on ooteaeg neli kuud.
Aga juhul kui nad naasevad: Jumal on andestav, kõige armulisem.
2:227 Ja juhul kui nad otsustavad lahutada: Jumal on kõikekuulev, kõiketeadev.
2:228 Ja lahutatud naised oodaku omaette kolm menstruatsiooni perioodi. Ja see pole neile seaduslik, et varjata, mida Jumal nende kõhtudes loonud on, juhul kui nad usuvad Jumalasse ning Viimsesse Päeva. Ja nende abikaasadel oleks siis rohkem õigus, et nad tagasi võtta selle aja jooksul, juhul kui nad õiget asjade korraldust ihaldavad. Ja vääriline neile on nagu vääriline neilt, vastavuses sellega, mis kohane.
Aga meestel on määr üle naiste.
Ja Jumal on võimas, elutark.
2:229 Lahutus on lubatud kaks korda. Seejärel säilitamine vastavuses sellega, mis kohane, või vabastage nad koos hea käitumisega.
Ja see pole teile seaduslik, et võtta midagi sellest, mida olete naistele andnud, välja arvatud juhul, kui nad mõlemad kardavad, et nad kumbki ei suuda ülal hoida Jumala piirjooni. Seejärel, juhul kui kardate, et nad kumbki Jumala piirjooni ülal ei hoia: nad kumbki ei tee valesti selles, et naine end sellest vabastab. Need on Jumala piirjooned, ärge neist üle astuge. Ja kes iganes Jumala piirjoontest üle astub: sellised on patustajad.
2:230 Ja juhul kui ta temast uuesti lahutab, siis ta ei ole talle seejärel seaduslik seni, kuni ta on abiellunud teise mehega. Seejärel, juhul kui see temast lahutab, siis nad kumbki ei tee valesti, et üksteise juurde tagasi tulla, juhul kui nad mõlemad kaalutlevad, et nad mõlemad Jumala piirjooni ülal hoiavad. Ja need on Jumala piirjooned. Ta teeb need selgeks inimestele, kes teavad.
2:231 Ja siis kui lahutate naistest ning nende tähtaeg kätte jõuab: jätke nad alles vastavuses sellega, mis kohane, või vabastage nad vastavuses sellega, mis kohane. Ja ärge jätke neid alles läbi kahjustamise, et võiksite üle astuda. Ja kes iganes nii teeb, on eksitanud oma hinge.
Ja ärge Jumala tunnustähti pilgake. Ja meenutage Jumala armu endi suunas, ja seda, mida Ta on teile alla saatnud seadusest ning elutarkusest, Ta manitseb teid seeläbi.
Ja olge kaalutletud kartuses Jumalast. Ja teadke, et Jumal teab kõiki asju.
2:232 Ja siis kui lahutate naistest ning nende tähtaeg on kätte jõudnud: ärge takistage neil oma kaasadega abiellumast – siis kui nad jõuavad kokkuleppele vastavuses sellega, mis kohane.
See, millesse on manitsetud tema, kes teie seas usub Jumalasse ning Viimsesse Päeva: see on parem ning puhtam teile.
Ja Jumal teab ning teie ei tea.
2:233 Ja emad peaksid imetama oma lapsi kaks terviklikku aastat, sellised, kes soovivad imetamise lõpuni viia. Ja isa peal on nende mõlema varustamine ning riietamine vastavuses sellega, mis kohane.
Mitte ühtegi hinge ei koormata rohkemaga kui see kanda suudab.
Ema ei tohi kahjustada tema lapse kaudu ega meest, kellele laps on sündinud, tema lapse kaudu. Ja pärija peal on selle sarnane.
Ja juhul kui nad ihaldavad võõrutada läbi ühise nõusoleku ning omavahelise nõupidamise, siis nad kumbki ei tee valesti.
Ja juhul kui ihaldate leida ühe oma lapsi imetama, siis te ei tee valesti, kui tagate selle turvalisuse, mille olete esile toonud, vastavuses sellega, mis kohane.
Ja olge kaalutletud kartuses Jumalast ning teadke, et Jumal näeb, mida te teete.
2:234 Ja need teie seast, kes surevad ning jätavad endast maha naisi: need naised peavad ootama omaette neli kuud ning kümme. Ja kui nende tähtaeg kätte jõuab, siis te ei tee valesti selles, mida nad iseendi suhtes teevad, vastavuses sellega, mis kohane.
Ja Jumal on teadvel sellest, mida te teete.
2:235 Ja te ei tee valesti naistega avalikult kihludes või peites seda endi vahel. Jumal teab, et te nende peale mõtlete. Aga ärge andke ega ärge võtke neilt vannet salaja, välja arvatud kui kohaseid sõnu räägite. Ja ärge otsustage abielulepingu üle seni, kuni seaduslik tähtaeg kätte jõuab.
Ja teadke, et Jumal teab, mis teie hingedes, nii et kartke Teda.
Ja teadke, et Jumal on andestav, kaastundlik.
2:236 Ja te ei tee valesti, juhul kui lahutate naistest siis, kui te pole neid ei puudutanud ega neile kaasavara määranud. Aga tehke neile kingitus: rikas vastavalt tema võimalustele ning kitsendatu vastavalt tema võimalustele. Kingitus vastavuses sellega, mis kohane, on siduv heategijate peal.
2:237 Ja juhul kui lahutate neist enne, kui olete neid puudutanud, aga olete määranud neile kaasavara, siis pool sellest, mis olete määranud, välja arvatud kui nad sellest loobuvad või kui sellest loobub tema, kelle käes on abieluleping. Ja loobumine on lähemal kaalutletud kartusele.
Ja ärge unustage heasoovlikkust endi seas.
Jumal näeb, mida te teete.
2:238 Hoidke kohustuste poole. Ja kohustuse poole äärmuste vahel.
Ja seiske Jumalale pühendunult kohusetundlikena,
2:239 aga peaks teil olema põhjust olla kartlik, siis kõndides või sõites.
Ja siis kui olete turvalisuses, meenutage Jumalat, sest Ta õpetas teile seda, mida te ei teadnud.
2:240 Ja need teie seast, kes surevad ning jätavad endast maha naisi: pärand nende naistele on varustamine aastaks ilma välja ajamata.
Seejärel, juhul kui nad lahkuvad: te ei tee valesti selles, mida nad iseendi suhtes teevad, vastavuses sellega, mis kohane.
Ja Jumal on võimas, elutark.
2:241 Ja lahutatud naistele varustamine vastavuses sellega, mis kohane, on siduv kohustus nende peal, kes kaalutletud kartuses.
2:242 Sedasi teeb Jumal selgeks teile oma tunnustähed, et võiksite juurelda.

2:243 Kas pole sa kaalutlenud neid, kes jätsid endi elupaigad oma tuhandetes surmahirmu tõttu ning kellele Jumal ütles: “Surge!”, seejärel andis neile elu?
Jumal on heldekäeline inimeste suunas, aga enamus inimesi ei ole tänulikud.
2:244 Ja võidelge Jumala põhjusel. Ja teadke, et Jumal on kõikekuulev, kõiketeadev.
2:245 Kes on see, kes laenaks Jumalale hea laenu, et Ta võiks selle temale mitmekordseks korrutada? Jumal tõmbab kokku ning laiendab. Ja Tema juurde tuuakse teid tagasi.
2:246 Kas pole sa kaalutlenud Iisraeli laste lugupeetavaid pärast Moosest, siis kui nad oma prohvetile ütlesid: “Tõsta meile üles kuningas, et võiksime Jumala põhjusel võidelda”?
Ta ütles: “Kas te – juhul kui teile võitlemine määratakse – ei võitle?”
Nad ütlesid: “Ja miks ei peaks me võitlema Jumala põhjusel, samas kui meid on koos lastega meie kodudest välja aetud?”
Aga kui neile võitlemine määrati, siis nad pöörasid ära, välja arvatud mõned neist! Ja Jumal teab patustajaid.
2:247 Ja nende prohvet ütles neile: “Jumal on teile üles kasvatanud Sauli kuningaks.”
Nad ütlesid: “Kuidas saab temale olla ülemvõim üle meie, samas kui meil on rohkem õigust ülemvõimule kui temal ja talle pole antud küllust rikkusest?”
Ta ütles: “Jumal on valinud ta üle teie ning on suurendanud teda teadmiste ulatuses ning väärikuses”.
Ja Jumal rikastab oma ülemvõimuga, keda soovib. Ja Jumal ümbritseb, teab.
2:248 Ja nende prohvet ütles neile: “Tema ülemvõimu tunnustäht on, et teie juurde tuleb süda, milles on hingerahu teie isandalt ja pärand sellest, mille jätsid Moosese järeltulijad ning Aaroni järeltulijad kantuna inglite poolt”.
Selles on teile tunnustäht, juhul kui peaksite olema usklikud.
2:249 Seejärel, siis kui Saul asus teele koos oma jõududega, ütles ta: “Jumal testib teid jõega: kes iganes sellest joob, ei ole minuga, ja kes iganes seda maitseb, ei ole minuga, välja arvatud tema, kes võtab peotäie oma käega”.
Ja nad jõid sellest, välja arvatud mõned neist.
Siis kui ta oli selle ületanud – tema ning need, kes koos temaga hoiatust kuulda olid võtnud – ütlesid nad: “Meil pole täna võimsust Koljati ja tema jõudude vastu.”
Aga need, kes mõistsid, et nad kohtuksid Jumalaga, ütlesid: “Kui palju väikeseid vägesid on jagu saanud võimsatest vägedest, läbi Jumala loa!” Ja Jumal on koos kannatlikega.
2:250 Ja siis kui nad Koljati ning tema jõudude vastu välja ilmusid, ütlesid nad: “Meie isand, vala välja kannatlikkus meie peale ning tee kindlaks meie jalg. Ja aita meid inimeste vastu, kes end juhatatuiks väites juhatuse ära põlgavad”.
2:251 Ja nad võitsid neid, Jumala loal. Ja Taavet tappis Koljati. Ja Jumal andis talle ülemvõimu ning elutarkuse ja õpetas talle, millest ta soovis.
Ja juhul kui Jumal poleks tagasi tõrjumas osa inimestest, kasutades vahendina teisi, siis maa oleks ammu laostatud olnud.
Aga Jumal on heldekäeline kogu inimkonnale.
2:252 Need on Jumala tunnustähed, Me loeme neid ette sulle tões.
Ja sa oled saadikutest.
2:253 Need on sõnumitoojad. Me eelistasime mõnda üle teiste. Nende seas on need, kellega Jumal kõneles ja Ta tõstis mõnda neist määrades.
Ja Me andsime Jeesusele, Maarja pojale, selged asitõendid ning tugevdasime teda Püha Vaimuga. Ja oleks Jumal soovinud, ei oleks võidelnud üksteisega need, kes tulid pärast neid, pärast seda, kui selged asitõendid olid nendeni jõudnud. Aga nad läksid lahkarvamusele: osa neist uskus ning osa eitas. Ja oleks Jumal soovinud, nad ei oleks üksteisega võidelnud. Aga Jumal teeb, mida kavatseb.

2:254 Oo, teie, kes hoiatust kuulda võtate, kulutage sellest, mida teile võimaldanud oleme, enne kui tuleb päev, milles pole ei kaubandust, sõprust ega eestkostet!
Ja need, kes end juhatatuiks väites juhatuse ära põlgavad: nemad on patustajad.
2:255 Jumal, pole jumalust peale Tema – Elava, Igavese. Ei tukastus ega uni võta Tema üle võimust. Temale kuulub kõik, mis taevastes ning maal. Kes saab kaitsta koos Temaga, välja arvatud Tema loal?
Tema teab, mis nende käte vahel ning mis neile järgnemas. Ja nemad ei ümbritse mitte midagi Tema teadmistest, välja arvatud, mida Ta soovib.
Tema Troon on laiali laotatud üle taevaste ning maa. Ja nende alalhoidmine ei väsita Teda.
Ja Ta on Kõige Kõrgem, Hiiglaslik.
2:256 Pole sundust doktriinis, veatu otsustamine on puhastatud eksimisest.
Ja kes iganes eitab ebajumalad ning usub Jumalasse: ta on haaranud kindlast haardest, millel pole murdumist.
Ja Jumal on kõikekuulev, kõiketeadev.
2:257 Jumal on nende liitlane, kes hoiatust kuulda võtavad, Ta toob nad välja pimedustest valgusesse. Ja hoiatuse suhtes ükskõiksete liitlased on ebajumalad, nad toovad nad välja valgusest pimedustesse. Sellised on tule kaaslased, nad elunevad selles igavesti.
2:258 Kas pole sa kaalutlenud ühte, kes vaidles Abrahamiga tema isanda suhtes, sest Jumal oli andnud talle ülemvõimu?
Siis kui Abraham ütles: “Minu isand on Tema, kes annab elu ja annab surma”, ütles ta: “Mina annan elu ja annan surma”.
Abraham ütles: “Jumal toob päikese idast, nii et too sina see läänest”.
Seejärel see, kes hoiatuse suhtes ükskõikne, muutus sõnatuks!
Ja Jumal ei juhata patustavaid inimesi.
2:259 Või nagu üks, kes möödus linnast, mil see varemeis oli.
Ta ütles: “Kuidas saab Jumal selle taaselustada peale selle surma?”
Seega Jumal tegi ta surnuks sajaks aastaks, seejärel tõstis ta üles.
Ta ütles: “Kui kaua sa eemal viibisid?”
Ta ütles: “Ma olin eemal päeva või osa päevast”.
Ta ütles: “Tõde on: sa oled eemal viibinud sada aastat. Vaata oma toitu ning jooki – need ei ole kõdunenud. Aga vaata oma eeslit (ja Me teeme sinust tunnustähe inimkonnale) ning vaata luid, kuidas Me need taaselustame, seejärel riietame need lihaga”.
Ja siis kui see oli talle selgeks saanud, ütles ta: “Ma tean, et Jumal on võimeline kõikideks asjadeks”.
2:260 Ja siis kui Abraham ütles: “Minu isand, näita mulle, kuidas Sa annad elu surnutele”.
Ta ütles: “Kas sa ei usu?”
Ta ütles: “Usun, aga et mu süda võiks rahu saada”.
Ta ütles: “Võta neli lindu ning põhjusta need enda poole kalduma. Seejärel pane neist osa iga mäe otsa, seejärel kutsu neid – nad tulevad kiirustades sinu juurde.
Ja tea, et Jumal on võimas, elutark.”
2:261 Näide nendest, kes kulutavad oma vara Jumala põhjusel, on nagu näide seemnest, mis puhkeb esile seitsmeks kaunaks, igas kaunas sada seemet. Ja Jumal mitmekordistab, kellele soovib.
Ja Jumal ümbritseb, teab.
2:262 Need, kes kulutavad oma vara Jumala põhjusel, seejärel ei järgne sellele, mida nad kulutasid, ei üleoleva käitumise ega takistamisega: neil on nende autasu koos nende isandaga ja neil pole vaja karta ega pea nad kahetsema.
2:263 Kohane kõne ning puudujäägi tähelepanuta jätmine on parem kui heategevus, millele järgneb takistamine.
Ja Jumal on vaba vajadusest, pikameelne.
2:264 Oo, teie, kes hoiatust kuulda võtate, ärge tehke oma heategevusi tühisuseks läbi üleoleva käitumise ning takistamise, nagu üks, kes kulutab oma vara, et inimeste poolt nähtud olla, ega usu Jumalasse ning Viimsesse Päeva!
Ja tema näide on nagu näide kivist, mille peal on muld: seejärel sajab selle peale tugev vihm, jättes selle paljaks. Nad ei omanda mitte midagi sellest, mida välja teenivad.
Ja Jumal ei juhata inimesi, kes end juhatatuiks väites juhatuse ära põlgavad.
2:265 Ja näide nendest, kes kulutavad oma vara, otsides Jumala naudingut ning oma hingede kinnitusena, on nagu näide kõrgel maapinnal aiast: sellele sadas tugev vihm ning see andis oma viljad kahekordselt. Ja kui tugevat vihma ei tule, siis hommikukaste.
Ja Jumal näeb, mida te teete.
2:266 Kas mõni teie seast soovib, et tal oleks palmipuude ning viinamarjapuude aed, mille all voolavad jõed, ja tal on selles kõiksugused viljad? Siis ta saab vanaks ning tema järelkasv on ilma jõuta. Ja torm, milles on tuli, langeb selle peale ning see kõik põleb.
Sedasi teeb Jumal teile selgeks tunnustähed, et võiksite mõtiskleda.
2:267 Oo, teie, kes hoiatust kuulda võtate, kulutage headest asjadest, mida välja teenite ning sellest, mida teile maa seest esile toome! Ja ärge valige sellest riknenut andmiseks, siis kui te seda endale ei võtaks, välja arvatud kui te selle suhtes silmad suleksite.
Ja teadke, et Jumal on vaba vajadusest, kiiduväärne.
2:268 Kurat lubab teile vaesust ning nõuab teilt seksuaalset ebamoraalsust. Aga Jumal lubab teile andestust ning heldekäelisust endalt.
Ja Jumal ümbritseb, teab.
2:269 Ta annab elutarkust, kellele soovib. Ja kellele on antud elutarkust, temale on antud palju head.
Aga kuulda võtavad vaid need, kel intuitsioon.
2:270 Ja mida kulutate väljaminekuna või mida lubadusena tõotate, Jumal teab seda.
Ja patustajatele pole abilisi.
2:271 Juhul kui te avalikult armuande annate, see on suurepärane. Aga juhul kui seda varjate ning annate seda vaestele: see on teile parem ning eemaldab teist osa teie kurjusest.
Ja Jumal on teadvel sellest, mida te teete.
2:272 (Sinu peal ei ole nende juhatamine, aga Jumal juhatab, keda soovib.)
Ja mida iganes te kulutate headusest tulenevalt: see on teie endi hingedele. Ja kulutage ainult Jumala nägu otsides (ja mida iganes te kulutate headusest tulenevalt, makstakse teile täielikult tagasi ning teile ei tehta ülekohut)
2:273 vaeste peale – nende, kes kitsendatud Jumala põhjusel. Nad ei saa minna välja maale. Ignorandid peavad neid vajadusest vabadeks tulenevalt nende napisõnalisusest. Sa tunned nad ära nende eraldusmärkide kaudu: nad ei küsi inimestelt pealetükkivalt.
Ja mida te headusest tulenevalt kulutate: Jumal teab seda.
2:274 Need, kes kulutavad oma vara läbi öö ning päeva, salaja ning avalikult: neil on nende autasu koos nende isandaga ja neil pole vaja karta ega pea nad kahetsema.
2:275 Need, kes tarbivad intressi, ei seisa muidu, kui nii, nagu seisab üks, keda kurat valdab. See on sellepärast, et nad ütlevad: “Kaubandus on sama, mis intressi võtmine”,  samas kui Jumal on teinud kaubanduse seaduslikuks ning on keelanud intressi võtmise.
Ja tema, kellele tuli manitsus tema isandalt ning ta lõpetas: temale on see, mis on möödunud ning tema juhtum on Jumalaga. Aga kes iganes jätkavad: sellised on tule kaaslased, nad elunevad selles igavesti.
2:276 Jumal kõrvaldab intressi võtmise ning annab juurdekasvu armuandidele. Ja Jumal ei armasta väärtegusid tegevaid lipitsejaid.
2:277 Need, kes hoiatust kuulda võtavad, õiglaseid tegusid teevad, kohustust täidavad ning puhastuvad: neil on nende autasu nende isandaga ja neil pole vaja karta ega pea nad kahetsema.
2:278 Oo, teie, kes hoiatust kuulda võtate, olge kaalutletud kartuses Jumalast ning andke ära, mis intressi võtmisest alles on jäänud, juhul kui peaksite olema usklikud!
2:279 Ja juhul kui te seda ei tee: olge informeeritud sõjast Jumala ning Tema sõnumitooja poolt. Aga juhul kui kahetsete: teile olgu teie esialgsed summad. Ärge olge ebaõiglased ning teiega ei olda ebaõiglased.
2:280 Ja juhul kui ta on maksejõuetu, siis edasilükkamine, kuni ta muutub võimeliseks. Aga et loobute sellest kui armuannist, on teile parem, kui te vaid teaksite.
2:281 Ja olge kaalutletud kartuses päevast, milles teid Jumala juurde tagasi tuuakse. Siis tasutakse igale hingele täies mahus, mida see välja on teeninud. Ja neile ei tehta ülekohut.
2:282 Oo, teie, kes hoiatust kuulda võtate, siis kui teete omavahel lepingu võla kohta kuni määratud tähtajani: kirjutage see üles! Ja las tema, kes kirjutab, kirjutagu see teie vahel õiglaselt. Ja ärgu kirjutaja keeldugu seda kirjutamast nii nagu Jumal teda õpetanud on. Nii et las ta kirjutab, ja las isik, kes enda peale kohustuse võtab, dikteerib talle. Ja las ta olla kaalutletud kartuses Jumalast, enda isandast, ja ärgu ta sellest mitte midagi vahele jätku.
Aga juhul kui see, kes kohustuse enda peale võtab, on kogenematu või nõrk või ta ei ole võimeline seda ise dikteerima, siis las tema liitlane dikteerib seda õiglusega.
Ja kutsuge tunnistama kaks tunnistajat endi meestest (aga juhul kui seal pole kahte meest: üks mees ning kaks naist), nendest, keda tunnistajana aktsepteerite, et peaks üks neist kahest eksima: teine saab talle meelde tuletada.
Ja ärgu tunnistajad keeldugu, siis kui neid kutsutakse.
Ja ärge äparduge seda üles kirjutamast – väike või suur – kuni selle tähtajani (see on õiglasem Jumala silmis ning ausam tunnistusena; ja parem kui teie vahel poleks kahtlusi), välja arvatud juhul, kui see on teie vahel kohapeal tehtav kaubavahetus: siis te ei tee valesti, et te seda üles ei kirjuta.
Ja võtke tunnistajad, siis kui astute omavahel lepingusse.
Ja ärgu ühtegi kirjutajat ega tunnistajat kahjustatagu. Aga juhul kui kahjustate, siis see on hoolimatu reetlikkus teie seas.
Ja olge kaalutletud kartuses Jumalast.
Ja Jumal on teid õpetamas.
Ja Jumal teab kõiki asju.
2:283 Ja peaksite te olema reisimas ning ei leia kirjutajat: tõotus käte löömisega. Ja juhul kui olete üksteist sellisel moel usaldanud: las see, keda usaldati, täidab oma usalduse ning las ta olla kaalutletud kartuses Jumalast, enda isandast.
Ja ärge varjake tunnistust. Ja tema, kes seda varjab: tema süda on eksituses.
Ja Jumal teab, mida te teete.
2:284 Jumalale kuulub kõik, mis taevastes, ning kõik, mis maal.
Ja kas te avaldate seda, mis teie hingedes, või varjate seda: Jumal pärib teilt selle kohta aru. Ja Ta andestab, kellele soovib, ning karistab, keda soovib. Ja Jumal on võimeline kõikideks asjadeks.

2:285 Sõnumitooja usub sellesse, mis alla saadetud talle tema isandalt, nagu teevad ka usklikud. Igaüks neist usub Jumalasse, Tema inglitesse, Tema seadustesse ning Tema sõnumitoojaisse: “Me ei tee mitte mingit vahet mistahes Tema sõnumitoojate vahel”.
Ja nad ütlevad: “Me kuuleme ja me kuuletume. Sinu andestus, meie isand… Ja Sinu juurde on teekonna lõpp”.

2:286 Jumal ei koorma hinge rohkemaga kui see kanda suudab. Sellele on see, mida ta välja teenib, ning ta vastutab selle eest, mida omandab.

“Meie isand, ära pane meile pahaks, juhul kui unustame ning eksime. Meie isand, ära pane meie peale koormat, nagu panid nende peale, kes enne meid. Meie isand, ära koorma meid rohkemaga kui kanda suudame. Ja vabanda meid ja andesta meile ja ole meiega armulik. Sina oled meie kaitsja: aita meid inimeste vastu, kes end juhatatuiks väites juhatuse ära põlgavad.”

2

Jumala: Kõikvõimsa, Kõige Armulisema nimel.

ALM.
See raamat/pühalik leping – pole kahtlust selles, juhatus neile, kes Jumala teadlikud/Jumalast kaalutletud kartuses, neile, kes usuvad nähtamatusse, täidavad kohustust ja sellest, millega Meie neid varustame, nad kulutavad ja neile, kes usuvad sellesse, mis alla saadetud sinule ning mis alla saadetud enne sind ja kes pärastise elu suhtes kindlad. Sellised on oma isanda juhendamisel. Ja sellised: nemad on edukad.

Hoiatuse suhtes ükskõiksed: see on neile sama, kas sa hoiatad neid või sa ei hoiata neid: nad ei usu. Jumal on kinni pitseerinud nende südamed ja kuulmise ning üle nende nägemise on kate. Nende osaks langeb hiiglaslik karistus.

Ja inimestest on need, kes ütlevad: “Me usume Jumalasse ning Viimsesse Päeva”, aga nad ei ole usklikud. Nad püüavad petta Jumalat ning neid, kes hoiatust kuulda võtavad, aga nad vaid petavad iseennast. Ja nad ei taju seda. Nende südameis on haigus, seega Jumal suurendab nende haigust. Ja neile on valus karistus selle eest, mille kohta nad valetavad. Ja siis kui neile üteldakse: “Ärge tehke korruptsiooni maa peal”, ütlevad nad: “Me oleme vaid need, kes teevad õigust!” Tõde on: nad on korruptsiooni töölised, aga nad ei taju seda.
Ja siis kui neile üteldakse: “Uskuge nagu inimkond usub”, ütlevad nad: “Kas peaksime uskuma nagu rumalad usuvad?” Tõde on: see on nemad, kes rumalad, aga nad ei tea.
Ja siis kui nad kohtuvad nendega, kes hoiatust kuulda võtavad, ütlevad nad: “Me usume”. Aga siis kui nad on üksi oma kuraditega, ütlevad nad: “Me oleme koos teiega, me vaid nöökisime”. Jumal nöögib neid ja assisteerib neid pimedana ekslemises nende ülemäärasuses.
Sellised on need, kes on juhatuse eksituse vastu vahetanud, nende vahetus ei too neile kasu ega ole nad õigesti juhatatud.
Nende näide on nagu näide ühest, kes läidab tule: siis kui see hakkab valgustama tema ümbrust, võtab Jumal ära tema valguse ning jätab ta pimedusse, mitte nägema. Kurt, tumm ja pime: nad ei tule tagasi.
Või: nagu äikesepilv taevast, selles on pimedused, mürisemine ning välk. Nad panevad oma sõrmed endi kõrvadesse kõuekärgatuste eest, kartes surma. Ja Jumal ümbritseb neid, kes end juhatatuiks väites juhatuse ära põlgavad. Välk peaaegu napsab ära nende nägemise. Millal iganes see neile välgatab, nad kõnnivad selles. Ja siis kui see pimeneb neile, nad seisavad. Ja oleks Jumal soovinud, Ta oleks ära võtnud nende kuulmise ning nägemise. Tõepoolest, Jumal on võimeline kõikideks asjadeks.

Oo, inimkond, teenige oma isandat – ühte, kes lõi teid ning need, kes enne teid – et teist võiks saada need, kes kaalutletud kartuses; ühte, kes on teinud maa teile vaibana ning taeva ehitisena, ja kes saadab alla taevast vett, et tuua esile seeläbi mõned viljad varustamisena teile! Nii et ärge tehke võrdseid Jumalale. Ja te teate.
Ja juhul kui peaksite kahtlema selle suhtes, mille oleme alla saatnud oma sulasele, siis tootke üks peatükk, mis sarnane sellele ning hüüdke oma tunnistajaid muid kui Jumal, juhul kui peaksite olema tõetruud. Aga juhul kui te ei suuda seda teha – ja mitte kunagi te ei suuda seda teha – siis olge kaalutletud kartuses tulest, mille kütuseks on inimesed ning kivid, ettevalmistatud neile, kes end juhatatuiks väites juhatuse ära põlgavad.

Ja edasta rõõmusõnumid neile, kes hoiatust kuulda võtavad ning õiglaseid tegusid teevad, et neile on aiad, millede all voolavad jõed. Iga kord kui neid varustatakse selle viljadega, ütlevad nad: “See on see, millega meid varem varustati”. Ja neile antakse sealt sarnast. Ja neil on seal puhastatud paarilised. Ja nad nendes elunemas igavesti.

Jumal ei häbene esitamaks näidet, olgu selleks sääsk või mis tahes sellest ülevam. Mis puutub nendesse, kes hoiatust kuulda võtavad: nemad teavad, et see on tõde nende isandalt. Ja mis puutub hoiatuse suhtes ükskõikseisse: nemad ütlevad: “Mida Jumal selle näitega silmas peab?” Ta juhib eksiteele paljusid seeläbi ning juhatab paljusid seeläbi. Aga Ta juhib eksiteele seeläbi vaid hoolimatult reetlikke: neid, kes tühistavad oma tõotuse Jumalale pärast kokkulepet ja katkestavad selle, mida Jumal seeläbi käskis ühendada ning loovad korruptsiooni maa peal. Sellised on kaotajad.

Kuidas saate te eitada Jumalat? Siis kui olite surnud: Tema andis teile elu. Seejärel annab teile surma, seejärel annab teile elu, seejärel tuuakse teid tagasi Tema juurde.
Tema see on, kes on loonud teie jaoks kõik, mis maa peal. Seejärel Ta pööras taeva poole ning kujundas seitse taevast. Ja Ta teab kõiki asju.

Ja siis kui sinu isand ütles inglitele: “Ma asetan järglase maa peale.”
Nad ütlesid: “Kas asetad sellesse ühe, kes teeb selles kahju ning valab verd, samal ajal kui meie Sinu kiituseks ülistame ning Sulle pühad oleme?”
Ta ütles: “Ma tean seda, mida teie ei tea.”
Ja Ta õpetas Aadamale nimed – nende kõigi. Seejärel Ta esitles neid inglitele ning ütles: “Ütelge Mulle nende nimed, juhul kui peaksite olema tõetruud.”
Nad ütlesid: “Ülistus olgu Sulle! Meil pole muud teadmist peale selle, mida Sina meile õpetanud oled. Sina oled Teadja, Elutark.”
Ta ütles: “Oo, Aadam, ütle neile nende nimed!” Ja siis kui ta oli neile ütelnud nende nimed, Ta ütles: “Kas Ma ei ütelnud teile, et Ma tean taevaste ning maa nähtamatut? Ja Ma tean, mida te paljastate ning mida varjate”.
Ja siis kui Me ütlesime inglitele: “Alistuge Aadamale!”, siis nad alistusid, välja arvatud Iblis. Tema keeldus ning oli ülbe ja oli nendest, kes end juhatatuiks väites juhatuse ära põlgavad.
Ja Me ütlesime: “Oo, Aadam, elune oma elukaaslasega aias ning sööge sellest vabalt, millest iganes te mõlemad soovite, aga ärge lähenege sellele puule, sest siis oleksite patustajatest!”
Aga kurat põhjustas nad (duaalne) langema sellest, nii et ta saatis nad (duaalne) välja sellest, milles nad olid.
Ja Me ütlesime: “Minge (mitmus) alla, vaenlased üksteisele. Ja teile on maa peal koht ning kaubad mõneks ajaks.
Seejärel õppis Aadam sõnad oma isandalt. Ja Ta pööras tema poole. Ta on Andestav, Kõige Armulisem.
Me ütlesime: “Põlvnege sellest – teie kõik: siis kui teile tuleb juhatus Minult, siis kes iganes järgib Minu juhatust: neil pole vaja karta ega pea nad kahetsema.”
Ja need, kes hoiatuse suhtes ükskõiksed ning keelduvad tunnistamast Meie tunnustähti: sellised on tule kaaslased, nad elunevad selles igavesti.

Oo, Iisraeli lapsed, meenutage Minu soosingut, millega Ma teid soosinud olen ja täitke oma tõotus Mulle, Mina täidan oma tõotuse teile! Ja Mind, kartke üksnes Mind!
Ja uskuge sellesse, mille olen alla saatnud, kinnitamas seda, mis koos teiega. Ja ärge olge esimesed seda eitama. Ja ärge vahetage Mu tunnustähti odava hinna vastu. Ja Minust, olge kaalutletud kartuses üksnes Minust.
Ja ärge riietage tõde tühisusega ega varjake tõde. Ja te teate. Ja täitke kohustust. Ja puhastuge. Ja olge alandlikud koos alandlikega.
Kas nõuate inimestelt sisemist puhtust, aga unustate endi hinged, olles lugemas seadust? Kas te siis ei juurdleks!
Ja otsige abi kannatlikkuses ning kohustuse täitmises. Ja see on raske, välja arvatud alandlikele: neile, kes kaalutlevad, et nad kohtuvad oma isandaga, et nad on Tema juurde naasemas.

Oo, Iisraeli lapsed, meenutage Minu soosingut, millega Ma teid soosinud olen ja et eelistasin teid üle kogu inimkonna! Ja olge kaalutletud kartuses päevast, mil mitte ükski hing ei saa teisele hingele mitte milleski abiks olla, ega aktsepteerita sellelt eestkostet, ega võeta mitte ühtegi lunaraha, ega aidata neid.

Ja siis kui päästsime teid Fir´awni inimeste käest, nad olid vaevamas teid kurja karistusega, tappes teie pojad ning jättes ellu vaid teie naised. Ja selles oli hiiglaslik proovilepanek teie isandalt.

Ja siis kui lahutasime teile mere, seejärel päästsime teid ning uputasime Fir´awni inimesed, samal ajal kui teie pealt vaatasite.

Ja siis kui määrasime Moosesele kohtumise neljakümneks ööks, seejärel te võtsite vasika, siis kui ta lahkunud oli. Ja te olite patustajad. Seejärel andsime armu teile pärast seda, et võiksite olla tänulikud.

Ja siis kui andsime Moosesele seaduse ning kriteeriumi, et võiksite olla õigesti juhatatud.

Ja siis kui Mooses ütles oma inimestele: “Oo, mu inimesed, te olete eksitanud endi hinged oma vasika võtmisega, nii et pöörake endi valmistaja poole ning tapke end! See on parem teile teie Loojaga”.
Seejärel Ta pööras teie poole. Ta on Andestav, Kõige Armulisem.

Ja siis kui te ütlesite: “Oo, Mooses, me ei usu sind seni kuni näeme Jumalat ilmsi!” Seejärel välgunool võttis teid kuni te ikka veel vaatasite. Seejärel Me tõstsime teid üles, pärast teie surma, et võiksite olla tänulikud. Ja Me põhjustasime pilve teid varjutama ja saatsime alla teile mann ning salwa: “Sööge headest asjadest, millega Me teid varustanud oleme.” Ja nad ei eksitanud Meid, aga nad eksitasid endi hingi.

Ja siis kui ütlesime: “Sisenege sellesse linna ning sööge sellest vabalt, mida soovite. Ja sisenege väravast alistunult ning ütelge:´Meie koorem on eemaldatud´, Me andestame teie vead ning suurendame heategijaile”.
Seejärel need, kes valet tegid, muutsid ütluse teistsuguseks ütluseks. Ja Me saatsime alla nuhtluse taevast nende peale, kes valet tegid, sest nad olid hoolimatult reetlikud.

Ja siis kui Mooses palus vett oma inimestele ning Me ütlesime: “Löö oma kepiga seda kivi.” Seejärel purskas sellest välja kaksteist veesoont. Iga suguharu teadis oma joomiskohta. Sööge ning jooge Jumala varustamisest ja ärge tehke kurja maa peal korruptantidena!

Ja siis kui te ütlesite: “Oo, Mooses, me oleme tüdinenud ühest toidust, seega hüüa oma isandat meie jaoks, et Ta tooks meile esile, mida maa kasvatab oma maitsetaimedest ja oma kurkidest, küüslaugust, läätsedest ning sibulatest!”
Ta ütles: “Kas vahetaksite selle, mis madalasordiline, sellega, mis parem? Laskuge kaubanduse keskusesse ja teile on, mida olete küsinud!”
Ja nad olid löödud alanduse ning viletsusega, ja nad tõmbasid endi peale Jumala raevu. Seda sellepärast, et nad eitasid Jumala tunnustähti ning võitlesid prohvetitega ilma põhjuseta. Seda sellepärast, et nad olid vastandumas ning ületamas kõiki piirjooni.
Need, kes hoiatust kuulda võtavad ja juudiusulised ja naatsaretlased ja saabialased – kes iganes usuvad Jumalasse ning Viimsesse Päeva ja töötavad õigluses: neil on nende autasu koos nende isandaga ning neil pole vaja karta ega pea nad kahetsema.

Ja siis kui võtsime teilt kokkuleppe ning mäe teie kohale tõstsime: “Hoidke tugevalt kinni sellest, mis Me teile anname ja mäletage, mis selles on, et võiksite olla kaalutletud kartuses”, siis te pöörasite ära pärast seda.
Ja poleks olnud Jumala heldekäelisust ning armu teie peal, oleksite olnud kaotajatest.
Ja te teadsite neid teie seas, kes Sabatist üle astusid.
Seejärel Me ütlesime neile: “Olge põlastusväärsed ahvid!”
Ja Me tegime sellest ühe näidisõppetunni tolleaegsetele ning neile, kes sellele järgnesid, ja manitsusena neile, kes kaalutletud kartuses.

Ja siis kui Mooses oma inimestele ütles: “Jumal käsib teil veristada mullika.”
Nad ütlesid: “Kas sa nöögid meid?”
Ta ütles: “Ma otsin varjupaika Jumalas, et ma poleks ignorantidest”.
Nad ütlesid: “Hüüa oma isandat meie jaoks, et Ta teeks meile selgeks, milline ta on”.
Ta ütles: “Ta ütleb: ta on mullikas, kes ei ole liiga vana ega liiga noor, vanus seal vahel. Nii et tehke, nagu teid on kästud.”
Nad ütlesid: “Hüüa oma isandat meie jaoks, et Ta teeks meile selgeks, millist värvi ta on”.
Ta ütles: “Ta ütleb, et see on kollane mullikas, erksa värviga, silmailu pakkuv nägijaile”.
Nad ütlesid: “Hüüa oma isandat meie jaoks, et Ta teeks meile selgeks, milline ta on, sest kõik mullikad paistavad meile ühesugused, ja – juhul kui Jumal peaks soovima – oleme õigesti juhatatud”.
Ta ütles: “Ta ütleb, et see on mullikas, keda maa harimise ega saagi kastmisega ikestatud pole, täiuslik, veatu”.
Nad ütlesid: “Nüüd oled sa toonud tõe”.
Seejärel nad veristasid selle, kuigi nad peaaegu poleks seda teinud.

Ja siis kui olite tapnud hinge, seejärel süüdistasite üksteist selles.
Ja Jumal toob välja selle, mida olite varjamas.
Nii et Me ütlesime: “Osuta tema peale osaga sellest!”
Sedasi Jumal annab elu surnutele ning paneb teid taipama oma tunnustähti, ehk te juurdleksite.
Seejärel teie südamed muutusid kõvaks, nad on nagu kivid või veelgi kõvemad. Ja kividest on selliseid, millest purskavad esile jõed. Ja neist on selliseid, mis pragunevad, nii et vesi välja tuleb. Ja neist on selliseid, mis kukuvad maha kartusest Jumala suhtes.
Ja Jumal ei ole teie tegemistest teadmatuses.

Kas loodad, et nad usuksid koos sinuga, samas kui osa neist kuulasid Jumala sõnu, seejärel muutsid neid pärast nende mõistmist? Ja nad teavad.
Ja siis kui nad kohtuvad nendega, kes hoiatust kuulda võtavad, ütlevad nad: “Me usume!”
Aga siis kui nad on üksinda omavahel, ütlevad nad: “Kas jutustate neile seda, mida Jumal teile avaldanud on, et nad võiksid vaielda teie vastu teie isanda juures? Kas te siis ei juurdleks!”
Või kas nad ei tea, et Jumal teab, mida nad varjavad ning mida nad teatavaks teevad!
Ja nende seas on need, kes seaduse suhtes harimatud: nad ei tea seadust, välja arvatud tühiseid ihasid. Ja nad vaid oletavad.
Ja ebaõnnestuvad need, kes seadust oma kätega kirjutavad, seejärel ütlevad: “See on Jumalalt”, et nad võiksid selle odava hinna vastu vahetada! Nii et ebaõnnestumine neile selle eest, mida nende käed kirjutavad, ja ebaõnnestumine neile selle eest, mida nad välja teenivad!
Ja nad ütlevad: “Tuli ei puuduta meid, välja arvatud loetud päevad”.
Ütle: “Kas olete võtnud tõotuse Jumalalt? Sest Jumal ei ebaõnnestu oma tõotuses. Või kas omistate Jumalale seda, mida te ei tea?”
Tõepoolest, kes iganes teenib välja kurjuse ning keda tema vead ümbritsevad: need on tule kaaslased, nad elunevad selles igavesti.
Ja need, kes hoiatust kuulda võtavad ning õiglaseid tegusid teevad: nemad on aia kaaslased, nad elunevad selles igavesti.

Ja siis kui Me võtsime kokkuleppe Iisraeli lastelt:
– ärge teenige mitte kedagi peale Jumala,
– ja vanemate suhtes hea käitumine, ja sugulaste, isatute ning vaeste suhtes,
– ja rääkige lahkelt inimkonnaga,
– ja täitke kohustust,
– ja puhastuge.
Seejärel te pöörasite ära, välja arvatud vähesed teist. Ja te olite vastu häälestatud.

Ja siis kui Me teilt kokkuleppe võtsime:
– ärge valage endi verd,
– ja ärge ajage endid oma kodudest välja,
siis te kinnitasite ning olite tunnistajaiks.
Seejärel olete te need, kes tapavad iseend ning ajavad välja osa teie seast nende kodudest, assisteerides nende vastu väärtegudes ning vaenulikkuses.
Ja juhul kui nad tulevad teie juurde vangidena, te vahetate neid lunaraha vastu. Aga ebaseaduslik oli teile nende väljaajamine!
Kas te usute osasse seadusest ning eitate osa?
Siis tasu temale, kes seda teeb teie seast, on vaid seisundi halvenemine selle maailma elus. Ja Ülestõusmispäeval saadetakse nad tagasi kõige karmima karistuse juurde.
Ja Jumal ei ole teadmatuses teie tegemistest.
Sellised on need, kes soetavad selle maailma elu pärastise elu hinnaga, seega karistust ei vähendata neile ega aidata neid.

Ja Me andsime Moosesele seaduse ning saatsime sõnumitoojad tema järel. Ja Me andsime Jeesusele, Maarja pojale, selged asitõendid ning toetasime teda Püha Vaimuga.
Kas pole nii, et millal iganes tuleb teie juurde sõnumitooja sellega, mida teie hinged ei ihalda, te muutute ülbeks? Ja osa neist te salgate ning osa te tapate?
Ja nad ütlevad: “Meie südamed on kinni kaetud!”
Tõde on: Jumal on nad neednud nende eitamise tõttu, sest nad usuvad väga vähe.

Ja siis kui neile tuli määrus Jumalalt, kinnitamas seda, mis on koos nendega – ja enne nad otsisid võitu üle hoiatuse suhtes ükskõiksete – siis kui nende juurde tuli see, mille nad ära tundsid, nad eitasid seda! Aga Jumala needus on nende peal, kes end juhatatuiks väites juhatuse ära põlgavad.
Kurjus on see, mille eest nad end müüsid, eitades seda, mida Jumal alla saatis, läbi sektantliku fanatismi, et Jumal peaks alla saatma oma heldekäelisusest, kellele Ta soovib oma sulastest. Seega nad kutsusid esile raevu raevu peale. Ja neile, kes end juhatatuiks väites juhatuse ära põlgavad, on alandav karistus.
Ja siis kui neile üteldakse: “Uskuge sellesse, mille Jumal alla on saatnud”, ütlevad nad: “Me usume sellesse, mis oli alla saadetud meile”. Ja nad eitavad seda, mis üle selle, samas kui see on tõde, kinnitamas seda, mis koos nendega.
Ütle: “Miks siis tapsite te Jumala prohveteid varem, juhul kui peaksite olema usklikud?”
Ja Mooses oli tulnud teie juurde koos selgete asitõenditega. Seejärel, ajal mil ta eemal oli, võtsite te vasika – te olite patustajad!

Ja siis kui võtsime teilt kokkuleppe ning tõstsime mäe teie kohale: “Hoidke tugevalt kinni sellest, mis Me teile anname, ja kuulake.”
Nad ütlesid: “Me kuuleme ja vastandume!”
Ja nad olid tarbinud vasika endi südameisse oma umbusu kaudu.

Ütle: “Kurjus on see, mida teie usk teilt nõuab, juhul kui peaksite olema usklikud!”
Ütle: “Juhul kui pärastise elu eluase koos Jumalaga on teile, välistades kogu ülejäänud inimkonna, siis soovige surra, juhul kui peaksite olema tõetruud!”
Aga nad ei hakka seda mitte kunagi soovima selle tõttu, mida nende käed neile ette on saatnud. Ja Jumal teab patustajaid. Ja sa saad leidma nad kõige ahnemate inimestena elu järele, isegi rohkem kui need, kes Jumalale kompanjone määravad. Igaüks neist soovib, et talle antaks tuhandeaastane ajavahemik, aga see ei eemaldaks teda karistusest, isegi kui talle selline ajavahemik antaks.
Ja Jumal näeb, mida nad teevad.
Ütle: “Kes iganes on Gaabrieli vaenlane – ja tema see on, kes toob selle alla sinu südame peale, läbi Jumala loa, kinnitamas seda, mis selles on: juhendi ning rõõmusõnumitena usklikele – kes iganes on Jumala, Tema inglite, Tema sõnumitoojate ja Gaabrieli ning Miikaeli vaenlane: Jumal on vaenlane neile, kes end juhatatuiks väites juhatuse ära põlgavad.”
Ja Me oleme sulle selged tunnustähed alla saatnud – vaid hoolimatult reetlikud eitavad neid.

Millal iganes nad tõotuse sõlmivad, kas osa neist ei hülga seda?
Tõde on: enamus neist ei usu.
Ja siis kui neile tuleb sõnumitooja Jumalalt, kinnitamas seda, mis nendega, heidab osa neist, kellele oli antud seadus, Jumala seaduse endi selja taha, justkui nad ei teaks.
Ja nad järgivad seda, mida kuradid Saalomoni kuningavõimu ajal ette lugesid. Ja Saalomon ei eitanud, aga kuradid eitasid, õpetades inimestele maagiat ning seda, mis oli alla saadetud kahele Baabüloni kuningale: Harotile ning Marotile. Ja nad ei õpetanud mitte kedagi, kuni olid ütelnud: “Me oleme vaid eitamise test, seega ära kaota usku!”
Seejärel nad õppisid neilt seda, mille läbi nad põhjustavad jagunemise mehe ning tema naise vahel. Aga nad ei kahjusta mitte kedagi seeläbi, välja arvatud Jumala loal.
Ja nad õpivad seda, mis neid kahjustab ega too neile kasu.
Ja nad teadsid, et kes iganes selle omandab, sel pole osa pärastises elus.
Ja kurjus on see, mille vastu nad endi hinged vahetasid, kui nad vaid teadnuks!
Ja oleksid nad uskunud ning kaalutletud kartuses olnud, oleks see toonud neile tasu Jumalalt, mis kaugelt parem, kui nad vaid teadnuks!

Oo, teie, kes hoiatust kuulda võtate, ärge ütelge: “Nõustu sina meiega”,
aga ütelge: “Uuri meid”, ja: “Kuula”!
Ja neile, kes end juhatatuiks väites juhatuse ära põlgavad on valus karistus.
Ei meeldi hoiatuse suhtes ükskõikseile seadusetundjaist ega ebajumalakummardajaile, et teile midagi head teie isandalt alla saadetaks. Aga Jumal valib oma armule, kelle soovib. Ja Jumal on Hiiglasliku Heldekäelisuse valdaja.
Tunnustäht, mille Me eemaldame või mille unustamise Me põhjustame, selle asemele toome Me parema kui see või selle sarnase.
Kas sa ei teadnud, et Jumal on võimeline kõikideks asjadeks?
Kas sa ei teadnud, et Jumal, Temale kuulub taevaste ning maa ülemvõim? Ja teil pole Jumala kõrval ei liitlast ega abilist.
Või kas ihaldate küsitleda oma sõnumitoojat nagu varem Moosest küsitleti?
Ja kes iganes vahetab usu eitamise vastu, on tasaselt teelt eksinud.
Paljud seadusetundjaist ihaldavad pöörata teid tagasi ateistideks pärast teie uskumist, tingituna kadedusest endi hingedes, pärast seda, kui tõde on neile selgeks saanud. Aga andestage ning vaadake üle, kuni Jumal oma korralduse toob. Jumal on võimeline kõikideks asjadeks.
Ja täitke kohustust ning puhastuge. Ja mida head te oma hingedele ette saadate, selle leiate koos Jumalaga. Jumal näeb, mida te teete.

Ja nad ütlevad: “Mitte ükski ei sisene aeda peale juudiusuliste või naatsaretlaste”. Need on nende tühised ihad.
Ütle: “Tooge esile oma asitõendid, juhul kui peaksite olema tõetruud”.
Tõepoolest, kes iganes alistab oma näo Jumalale ning on heategija: temale on autasu tema isandalt. Ja neil pole vaja karta ega pea nad kahetsema.
Ja juudiusulised ütlevad: “Naatsaretlastel pole alust”.
Ja naatsaretlased ütlevad: “Juudiusulistel pole alust”.
Samas kui nad mõlemad seadust loevad!
Sarnaselt ütlevad ka need, kes ei tea.
Ja Jumal mõistab kohut nende vahel Ülestõusmispäeval selle suhtes, milles nad erimeelsusel olid.

Ja kes on ebaõiglasem kui tema, kes takistab Jumala ülistuskohtades Tema nime meenutamist ning otsib, et neid õõnestada? Sellised: see ei ole neile, et nendesse siseneda muidu kui hirmuga. Neile on seisundi halvenemine selles maailmas. Ja pärastises elus on neil hiiglaslik karistus.

Ja Jumalale kuulub ida ning lääs: kuhu iganes te pöörate, seal on Jumala nägu. Jumal ümbritseb, teab.

Ja nad ütlevad: “Jumal on võtnud poja”.
Ülistus olgu Talle! Tõde on: Temale kuulub kõik, mis taevastes ning maal. Kõik on Temale pühendunult kohusetundlikud. Algataja taevastele ning maale! Ja siis kui Ta määrab mõne asja, Ta vaid ütleb sellele: “Ole!” Ja see on.

Ja need, kes ei tea, ütlevad: “Oh, et Jumal vaid räägiks meiega!” või: “Et meie juurde vaid tunnustäht tuleks!” Sarnaselt sellele ütlesid need, kes enne neid. Nende südamed on sarnased.
Me oleme teinud tunnustähed arusaadavaks inimestele, kes kindlad.

Me saatsime su koos tõega: rõõmusõnumite kandja ning hoiatajana. Ja sinult ei hakata küsima põrgu kaaslaste kohta.
Ja juudiusulised ei ole sinuga rahul, ega ole naatsaretlased, kuni sa nende usutunnistust järgid. Ütle: “Jumala juhatus, see on juhatus”.
Ja juhul kui peaksid järgima nende tühiseid ihasid pärast teadmisi, mis on sinuni tulnud, siis sulle ei ole Jumalast ei liitlast ega abilist.
Need, kellele Me olime andnud seaduse, loevad seda sellele väärilise lugemisega, sellised usuvad sellesse.
Ja kes iganes seda eitavad: sellised on kaotajad.

Oo, Iisraeli lapsed, meenutage Minu soosingut, millega Ma teid soosinud olen, ja et eelistasin teid üle kogu inimkonna! Ja olge kaalutletud kartuses päevast, mil mitte ükski hing ei tule kasuks teisele hingele ega aktsepteerita temalt mitte ühtegi hüvitist ega tule talle kasuks eestkoste ega aidata neid.

Ja siis kui tema isand pani proovile Abrahami sõnadega: ta täitis need.
Ta ütles: “Ma teen sinust inimkonnale juhi”.
Ta ütles: “Ja samuti minu järeltulijaist?”
Ta ütles: “Minu tõotus ei laiene patustajaile”.

Ja siis kui Me tegime maja kohtumispaigaks inimkonnale. Ja kohaks turvalisuse jaoks. (Ja tehke Abrahami positsioonist koht kohustuse jaoks!) Ja Me volitasime Abrahami ning Ismaeli: “Puhastage Minu maja neile, kes ringi liiguvad ning neile, kes jäävad, ja alandlikele, alistunuile”.

Ja siis kui Abraham ütles: “Minu isand, tee sellest turvaline maa ning varusta selle elanikke mõndade viljadega – selliseid neist, kes usuvad Jumalasse ning Viimsesse Päeva”.
Ta ütles: “Ja kes iganes eitab: Ma lasen tal nautida natuke. Seejärel Ma juhin ta tule karistusse. Ja kurjus on teekonna lõpp.”

Ja siis kui Abraham ning Ismael maja instruktsioonidega tegelesid: “Meie isand, ole meie suhtes aktsepteeriv. Sa oled Kõikekuulev, Kõiketeadev. Meie isand: tee meid alistunuiks Sinule. Ja meie järglastest kogukond, kes alistunud Sinule. Ja näita meile meie riitused. Ja pööra meie poole. Sa oled Leebuv, Kõige Armulisem. Meie isand, tõsta üles nende sekka sõnumitooja neist endist, et lugeda neile Sinu tunnustähti ja õpetada neile seadust ning elutarkust ja suurendada neid puhtuses. Sa oled Võimas, Elutark.”

Ja kes vastandub Abrahami usutunnistusele, välja arvatud tema, kes end petab?
Ja Me valisime ta selles maailmas. Ja pärastises elus on ta õiglastest.
Siis kui tema isand ütles talle: “Alistu!”
Ta ütles: “Ma alistun kogu inimkonna isandale”.
Sama nõudis Abraham oma poegadelt, nagu tegi ka Jaakob: “Oo, mu pojad, Jumal on valinud doktriini teile, seega ärge surge muidu, kui et olete alistunud!”
Või kas olite tunnistajaks siis kui Jaakobile surm tuli, mil ta oma poegadele ütles: “Mida teenite te pärast mind?”
Nad ütlesid: “Me teenime sinu Jumalat ja sinu isade Abrahami, Ismaeli ning Iisaku Jumalat – ühte Jumalat.
Ja Temale me oleme alistunud (muslim)”.
See on kogukond, mis on tulnud ning läinud. Sellele on see, mida see välja teenis, ja teile on see, mida teie välja teenite. Ja teilt ei hakata küsima selle kohta, mida nemad tegid.
Ja nad ütlevad: “Ole juudiusuline või ole naatsaretlane, et olla õigesti juhatatud!”
Ütle: “Ei, Abrahami usutunnistus, tõe poole kallutav, ja tema ei olnud ebajumalakummardajatest”.
Ütle: “Me usume Jumalasse ning sellesse, mis alla saadetud meile, ja sellesse, mis alla saadetud Abrahamile, Ismaelile, Iisakule, Jakobile ning lastelastele, ja mis antud Moosesele, Jeesusele ning prohvetitele nende isandalt. Me ei tee mitte mingit eristamist mitte ühegi vahel neist ja Temale me oleme alistunud”.
(Nii et juhul kui nad usuvad sarnasesse, millesse teie usute, siis neid on õigesti juhatatud. Aga juhul kui nad ära pööravad, siis nad on sektistunud ning Jumalast piisab sulle nende vastu. Ja Ta on Kõikekuulev, Kõiketeadev.
Selline on Jumala vettekastmine. Ja kes on parem kui Jumal vettekastmises?)
“Ja Teda me teenime.”
Ütle: “Kas vaidlete meiega Jumala suhtes, samas kui Ta on meie isand ning teie isand? Meile olgu meie tööd ning teile olgu teie tööd!
Ja Temale me oleme siirad.
Või kas ütlete, et Abraham, Ismael, Iisak, Jakob ja lapselapsed olid juudiusulised või olid naatsaretlased!?”
Ütle: “Kas teie teate paremini või teab Jumal?”
Ja kes on ebaõiglasem kui tema, kes varjab tunnistust, mis tal on Jumalalt! Ja Jumal ei ole teadmatuses sellest, mida te teete.
See on kogukond, mis on tulnud ning läinud. Sellele on see, mida see välja teenis, ja teile on see, mida teie välja teenite. Ja teilt ei hakata küsima selle kohta, mida nemad tegid.

Rumalad inimestest ütlevad: “Mis on pööranud nad ära nende kursilt, millel nad olid?”
Ütle: “Jumalale kuulub ida ja lääs. Ta juhatab, kelle soovib, sirgele teele”.
Ja sellest tulenevalt tegime Me teist vahendava kogukonna: et võiksite olla tunnistajad üle inimkonna ning et sõnumitooja võiks olla tunnistaja teile.
Ja Me tegime kursi, millel te olite, vaid selleks, et võiksime teada teda, kes järgib sõnumitoojat, temast, kes pöörab oma kandadel. Ja see on raske olukord, välja arvatud neile, keda Jumal juhatab. Ja Jumal ei laseks teie usul olla tühisuses. Jumal on inimeste suhtes helde, kõige armulisem.
Me näeme sinu näo pööramist taeva poole. Ja Me pöörame su kursile, mis sind rahuldab: “Suuna oma nägu puutumatu ülistuskoha poole. Ja kus iganes te olete: suunake oma näod selle suunas”.
Ja need, kellele oli antud seadus, teavad, et see on tõde nende isandalt.
Ja Jumal ei ole teadmatuses sellest, mida nad teevad.
Ja juhul kui sa tood neile, kellele oli antud seadus, kõik tunnustähed: nad ei hakka järgima sinu kurssi. Ja sina ei hakka järgima nende kurssi. Ja nemad ei hakka järgima üksteise kurssi.
Ja juhul kui sa järgiksid nende tühiseid ihasid pärast seda, mis on sinu juurde tulnud teadmistest, siis oleksid patustajatest.
Need, kellele Me olime andnud seaduse, tunnevad selle ära, just nagu nad oma poegi ära tunnevad. Aga mõned neist varjavad tõde. Ja nad teavad.
Tõde on sinu isandalt, nii et ära ole nendest, kes kahtlevad.
Ja igaühele on suund, mille poole ta pöörab. Nii et võistelge üksteisega heategudes. Kus iganes te olete, Jumal toob teid kõiki kokku. Jumal on võimeline kõikideks asjadeks.
Ja kust iganes sa välja lähed: suuna oma nägu puutumatu ülistuskoha suunas (ja see on tõde sinu isandalt, ja Jumal ei ole teadmatuses sellest, mida te teete).
Ja kust iganes sa välja lähed: suuna oma nägu puutumatu ülistuskoha suunas.
Ja kus iganes te olete, suunake oma näod selle suunas:
– et inimestele ei jääks argumente teie vastu, välja arvatud need, kes valet teevad nende seast (nii et ärge kartke neid, aga kartke Mind),
– ja et Ma võiksin viia lõpuni oma soosingu teie peale,
– ja et võiksite olla õigesti juhatatud.
Nagu Ma olen saatnud teie sekka sõnumitooja teie seast:
– lugema teile Meie tunnustähti,
– ja suurendama teid puhtuses,
– ja õpetama teile seadust ning elutarkust,
– ja õpetama teile seda, mida te ei teadnud.
Seega meenutage Mind. Ma meenutan teid. Ja olge Minule tänulikud. Ja ärge Mind eitage.

Oo, teie, kes hoiatust kuulda võtate, otsige abi kannatlikkusest ning kohustuse täitmisest, Jumal on koos kannatlikega! Ja ärge ütelge nende kohta, kes Jumala pärast tapetud: surnud. Tõde on: nad on elamas, aga teie ei taju. Ja Me paneme teid proovile millegagi hirmust ning näljast, ja vara, elude ning viljade kaotusega.
Ja edasta rõõmusõnumid kannatlikele, neile, kes – siis kui ebaõnn nende peale langeb – ütlevad: “Me kuulume Jumalale ning Tema juurde oleme me naasemas”. Selliste peal on kohustused ning arm nende isandalt. Ja sellised: nad on õigesti juhatatud.

Safa ja Marwa on asjadest, mis Jumala olemasolule osutavad. Seega kes iganes tegi palverännaku maja juurde või külastas: ta ei teinud midagi valesti nende vahel kõndides.
Ja kes iganes teeb head vabatahtlikult: Jumal on tänulik, teadlik.

Need, kes varjavad seda, mida Me saatsime alla selgetest asitõenditest ja juhatusest – pärast seda, kui Me selle inimestele seaduses selgeks teeme – sellised on neetud Jumala poolt ning neetud nende poolt, kes neavad. Välja arvatud need, kes kahetsevad, õigesti teevad ja selgitavad: sellised on need, kelle poole Ma pööran. Ja Ma olen Andestav, Kõige Armulisem.

Need, kes hoiatuse suhtes ükskõiksed ning surevad ateistidena: nende peal on Jumala, inglite ja kõikide inimeste needus, elunedes selles igavesti. Karistust ei kergendata neile ega anta neile puhkepausi.

Ja teie Jumal on üks Jumal. Pole jumalust peale Tema – Kõikvõimsa, Kõige Armulisema.

Taevaste ning maa loomises ja öö ning päeva vaheldumises ja laevades, mis läbi mere inimeste hüvanguks seilavad, ja vetes, mida Jumal taevast alla on saatnud, andes seeläbi elu maale pärast selle surma, ning Ta saatis sellest esile kõiksugused elukad, ja tuulte ringluses ja pilvedes, mis tehtud teenistusvalmiks maa ning taeva vahel: tunnustähed inimestele, kes juurdlevad.

Ja inimestest on tema, kes teisi peale Jumala Temaga võrdseks peab, armastades neid armastusega nagu armastus Jumala vastu. Aga need, kes hoiatust kuulda võtavad, on püsivamad armastuses Jumala vastu.
Ja siis kui need, kes valet teevad, karistust näevad, siis nad näevad, et võim kuulub tervikuna Jumalale ning et Jumal on karm karistamises.
Siis kui need, keda järgiti, tõukavad ära need, kes neid järgisid, ja nad karistust näevad ning kõik seosed nende vahel läbi lõigatakse, ja need, kes järgisid, ütlevad: “Oleks me tagasi minemas, me tõukaksime nad ära, just nagu nemad meid on ära tõuganud.” Sedasi näitab neile Jumal nende tegusid kahetsusena neile. Ja nad ei välju tulest.

Oo, inimkond, sööge sellest, mis maa peal seaduslik ning hea, ja ärge järgnege kuradi jalajälgedele! Ta on teile selge vaenlane. Ta vaid nõuab teilt kurjust, seksuaalset ebamoraalsust ja et omistaksite Jumalale seda, mida te ei tea.

Ja siis kui neile üteldakse: “Järgige seda, mille Jumal alla on saatnud!”, ütlevad nad: “Ei, me järgime seda, millelt leidsime oma isad!”
Isegi siis, kui nende isad ei juurelnud ega olnud õigesti juhatatud?
Ja näide hoiatuse suhtes ükskõiksetest on nagu näide ühest, kes hüüab seda, kes ei kuule muud kui hüüet ning hõiget: kurt, tumm ja pime, seega nad ei juurdle.

Oo, teie, kes te hoiatust kuulda võtate, sööge headest asjadest, millega teid varustanud oleme, ja olge tänulikud Jumalale, juhul kui see on Tema, keda teenite!
Ta on vaid teinud teile ebaseaduslikuks raipeliha, vere, sealiha ja selle, mis pühitsetud muule kui Jumalale. Aga kes iganes on sunnitud, ei ihaldades ega üle astudes: nende peal ei ole väärtegu.
Jumal on andestav, kõige armulisem.

Need, kes varjavad seda, mida Jumal seadusest alla on saatnud, ja vahetavad seda odava hinna vastu: sellised söövad oma kõhtudesse vaid tuld. Ja Jumal ei räägi nendega Ülestõusmispäeval ega suurenda neid puhtuses. Ja neil on valus karistus. Sellised on need, kes soetavad eksituse juhatuse hinnaga ning karistuse andestuse hinnaga. Kuidas nad küll tule suunas püüdlevad!
See on sellepärast, et Jumal saatis alla seaduse tões.
Ja need, kes seaduse suhtes erimeelsuses: ülimas sektistumises.

See ei ole sisemine puhtus, et pöörata oma nägusid itta või läände. Aga sisemiselt puhas on, kes iganes:
– usub Jumalasse, Viimsesse Päeva, inglitesse, seadusesse ning prohvetitesse,
– ja annab raha – vaatamata armastusele selle vastu – sugulastele, isatutele, puuduse käes kannatajatele, teelistele, neile, kes küsivad, ning et vabastada orje,
– ja täidab kohustust,
– ja tegeleb puhastumisega,
– ja need, kes peavad oma tõotust, siis kui nad tõotuse annavad,
– ja kannatlikud kannatuses, ebaõnnes ning lahingus.
Sellised on need, kes siirad. Ja sellised on need, kes kaalutletud kartuses.

Oo, teie, kes hoiatust kuulda võtate, õiglane kättemaksmine on teile ette kirjutatud tapetu suhtes: vaba mees vaba mehe eest, ori orja eest ja naisterahvas naisterahva eest! Aga kellele iganes armu antakse tema vennalt milleski: tegutsetagu vastavuses sellega, mis kohane, ja makse talle koos hea käitumisega. See on vaigistus ning arm teie isandalt. Ja kes iganes pärast seda üle astub: temal on valus karistus.
Ja teile on elu läbi õiglase kättemaksmise – oo, teie, kel intuitsioon! – et võiksite olla kaalutletud kartuses.

Määratud on teile, siis kui surm on kohalviibiv koos ühega teist, juhul kui ta jätab maha omandi: testament vanematele ning lähedastele sugulastele – vastavuses sellega, mis kohane – on siduv nende peal, kes kaalutletud kartuses.
Ja kes iganes muudab seda pärast selle kuulmist: väärtegu on nende peal, kes seda muudavad.
Jumal on kõikekuulev, kõiketeadev.
Aga kellel iganes on põhjust karta pärandajalt eelistamist või väärtegu ning teeb õigeks nende vahel: tema peal ei ole väärtegu.
Jumal on andestav, kõige armulisem.

Oo, teie, kes hoiatust kuulda võtate, paastumine on määratud teile, nagu see oli määratud neile, kes enne teid – et võiksite olla kaalutletud kartuses! Loetud päevad. Ja kes iganes on haige teie seast või reisil: sama arv muudest päevadest. Ja kõigile neile, kelle jõud on seeläbi võetud, on lunastuseks puuduse käes kannatajate toitmine.
Kes iganes teeb head vabatahtlikult: see on parem talle.
Ja et te paastute, on parem teile, kui te vaid teaksite!
Intensiivse kuupaiste ajal, mil Koraan alla saadeti juhatusena inimkonnale ja selge asitõendina juhatusest ning kriteeriumist. Nii et kes iganes on tunnistaja teie seast sellisele kuule, las ta paastub siis. Ja kes iganes on haige või reisimas: sama arv muudest päevadest.
Jumal ihaldab teile kergust (ning ei ihalda teile raskusi) ja et täidaksite arvu ja et võimendaksite Jumalat teie juhatamise eest ja et võiksite olla tänulikud.
Ja siis kui Minu sulased küsitlevad sind Minu suhtes: Ma olen lähedal. Ma vastan hüüdja hüüdele, siis kui ta Mind hüüab. Nii et las nad vastavad Mulle ning las nad usuvad Minusse, et nad võiksid olla juhatatud.
See on teile seaduslik, et minna sisse oma naistesse paastumise ööl. Nemad on kate teile ning teie olete kate neile. Jumal teadis, et te petsite endid, seega Ta pööras teie poole ning andis teile armu: nüüdsest nautige koos nendega ning otsige, mida Jumal teile määranud on.
Ja sööge ning jooge, kuni teile on selge valge lõim mustast lõimest koidikul. Seejärel viige paastumine lõpuni kuni ööni.
Ja ärge nautige koos nendega, siis kui pühendute ülistuskohtades.
Need on Jumala piirjooned, ärge lähenege neile.
Sedasi teeb Jumal selgeks oma tunnustähed inimestele, et nad võiksid kaalutletud kartuses olla.

Ja ärge tarbige oma vara endi seas tühisuses ega pakkuge seda võimuorganitele, et võiksite tarbida osa inimeste varast läbi väärteo. Ja te teate.

Nad küsivad sinult noorkuude kohta, ütle: “Need on aja mõõtmiseks inimestele ja palverännaku jaoks”.

Ja see ei ole vagadus, et lähenete majadele nende tagant, aga vaga on, kes iganes on kaalutletud kartuses ning läheneb majadele läbi nende väravate. Ja olge kaalutletud kartuses Jumalast, et võiksite olla edukad.
Ja võidelge Jumala põhjusel nendega, kes teiega võitlevad, aga ärge üle astuge. Jumal ei armasta üleastujaid. Ja tapke nad, kus iganes te nende üle ülemvõimu saavutate, ja ajage nad välja, kust iganes nemad teid välja ajasid. Ja eitamise test on halvem kui tapmine.
Ja ärge võidelge nendega puutumatus ülistuskohas, kuni nemad teiega selles võitlevad. Aga juhul kui nad teiega võitlevad: tapke nad. Selline on autasu neile, kes end juhatatuiks väites juhatuse ära põlgavad. Aga juhul kui nad hoiduvad: Jumal on andestav, kõige armulisem. Ja võidelge nendega, kuni pole enam eitamise teste ning doktriin kuulub Jumalale.
Ja juhul kui nad hoiduvad: pole vaenulikkust, välja arvatud patustajate vastu.

Puutumatu kuu on puutumatu kuu jaoks.
Ja puutumatutele tegudele õiglane kättemaks: kes iganes teie vastu üle astub: astuge üle tema vastu nii, nagu tema teie vastu üle astus.
Ja olge kaalutletud kartuses Jumalast ning teadke, et Jumal on koos nendega, kes kaalutletud kartuses.

Ja kulutage Jumala põhjusel, aga ärge heitke oma ressursse hävingusse. Ja tehke head. Jumal armastab heategijaid.

Ja viige lõpuni palverännak ning visiit Jumalale. Aga juhul kui teid takistatakse, siis see, mis kerge juhendist. Ja ärge raseerige endi päid, kuni see, mis juhtuma peab, aset leiab.
Ja kes iganes teist on haige või kel takistus peas: lunastuseks on paastumine, heategevuslik annetus või patukahetsus.
Aga juhul kui teid ei takistata, siis kes iganes eelistab visiiti palverännakule, siis see, mis kerge juhendist.
Ja kellel iganes puuduvad vahendid: kolmepäevane paast palverännaku ajal ning seitse siis, kui olete tagasi jõudnud. See on kokku kümme.
See on temale, kelle inimesed ei ole puutumatu ülistuskoha elanikud.
Ja olge kaalutletud kartuses Jumalast ning teadke, et Jumal on karm kättemaksus.
Palverännak on kuudel, mis määratud. Ja kes iganes võtab ette palverännaku nende sees: ärgu palverännaku ajal olgu seksuaalset lähenemist, hoolimatut reetlikkust ega alusetut vaidlust.
Ja mistahes head te teete, Jumal teab seda.
Ja võtke tagavara. Ja parim tagavara on kaalutletud kartus. Ja olge kaalutletud kartuses Minust, oo, teie, kel intuitsioon!
Te ei tee valesti oma isanda soosingut otsides.
Ja kui te äratuntavad asjad lahti seletate, siis meenutage Jumalat puutumatu tundega. Ja meenutage Teda, kuidas Ta teid juhatanud on.
Ja enne seda olite te nendest, kes eksituses.
Seejärel seletage lahti viisil, millisel inimesed on lahti seletanud.
Ja otsige Jumala andestust. Jumal on andestav, kõige armulisem.
Ja siis kui olete lõpetanud oma riitused, siis meenutage Jumalat, nagu te oma isasid meenutate, või meenutage isegi rohkem.

Ja inimestest on tema, kes ütleb: “Meie isand, anna meile selles maailmas!” Ja tal pole mitte mingit osa pärastises elus.
Ja neist on tema, kes ütleb: “Meie isand, anna meile selles maailmas head ning pärastises elus head ja kaitse meid tule karistuse eest”. Neile on osa sellest, mida nad välja teenivad.
Ja Jumal on kiire arvestamises.
Ja meenutage Jumalat loetud päevade kestel.
Ja kes iganes kiirustab kahel päeval: tema peal ei ole väärtegu; ja kes iganes viivitab: tema peal ei ole väärtegu, temale, kes kaalutletud kartuses. Ja olge kaalutletud kartuses Jumalast ning teadke, et Tema juurde kogutakse teid kokku.

Ja inimestest on tema, kelle kõne seoses selle maailma eluga sulle muljet avaldab. Ja ta kutsub Jumala tunnistama üle selle, mis tema südames. Ja ta on kõige riiakam vaidlejaist. Ja siis kui ta ära pöörab, ta kiirustab läbi maa, et selles korruptsiooni teha ning hävitada selle viljasaak ning sugupuu. Ja Jumal ei armasta korruptsiooni.
Ja siis kui talle üteldakse: “Ole kaalutletud kartuses Jumalast”, juhatab tema uhkus teda väärtegudele. Põrgu on tema arveteõiendamine ja üks kuri puhkepaik!

Ja inimestest on tema, kes müüb oma hinge Jumala naudingut otsides – ja Jumal on helde sulastele.

Oo, teie, kes hoiatust kuulda võtate, sisenege alistumisesse täielikult ja ärge järgnege kuradi jalajälgedele! Ta on teile selge vaenlane. Aga juhul kui libastute pärast seda, kui selged asitõendid on teieni jõudnud, siis teadke, et Jumal on võimas, elutark.

Kas nad ootavad, et Jumal ning inglid tuleksid nende juurde pilvedes varjatuna ning olukord oleks lahendatud? Ja Jumala juurde naasevad kõik olukorrad.
Küsi Iisraeli lastelt, mitu selget tunnustähte Me neile andsime?
Ja kes iganes vahetab Jumala armu pärast seda, kui see temale on tulnud: Jumal on karm kättemaksus.
Selle maailma elu on hoiatuse suhtes ükskõiksetele kaunistatud. Ja nad nöögivad neid, kes hoiatust kuulda võtavad.
Aga need, kes kaalutletud kartuses, on üle nende Ülestõusmispäeval.
Ja Jumal annab – kellele iganes soovib – ilma arvestust pidamata.

Inimkond oli üks kogukond. Seejärel kasvatas Jumal üles prohvetid rõõmusõnumite kandjate ning hoiatajatena ja saatis alla koos nendega seaduse tões, et see võiks inimeste vahel kohut mõista selle suhtes, milles nad lahkarvamusel olid. Ja selles läksid lahkarvamusele vaid need, kellele see antud oli, pärast seda, kui selged asitõendid olid nendeni jõudnud, tingituna sektantlikust fanatismist nende vahel.
Aga Jumal juhatas need, kes hoiatust kuulda võtsid, selleni tõest, milles nad lahkarvamusel olid, läbi enda loa. Ja Jumal juhatab kelle soovib sirgele teele.
Või kas te mõtlete, et sisenete aeda, samas kui teile ei ole tulnud sarnane sellele, mis oli tulnud neile, kes olid tulnud ja läinud enne teid?
Neid puudutasid kannatused ning ebaõnn ja neid raputati, kuni ütlesid sõnumitooja ning need, kes koos temaga hoiatust kuulda olid võtnud: “Millal on Jumala abi?”
Tõde on: Jumala abi on lähedal.

Nad küsivad sinult, mille peale nad peaksid kulutama?
Ütle: “Mida iganes te kulutate tingituna headusest: vanematele, lähedastele sugulastele, isatutele, puuduse käes kannatajatele ja teelistele. Ja mida iganes head te teete: Jumal teab seda.

Sõdimine on teile määratud, kuigi te seda jälestate. Ja see võib olla, et te vastandute millelegi, aga see on hea teile. Ja see võib olla, et te armastate midagi, aga see on halb teile. Ja Jumal teab. Ja teie ei tea.

Nad küsivad sinult puutumatu kuu kohta, et kas selle ajal on võitlemist.
Ütle: “Võitlemine selle ajal on kaalukas. Aga Jumala tee hülgamine ja mitte uskumine sellesse ning puutumatusse ülistuskohta ja selle asukate sellest välja ajamine on kaugelt kaalukam Jumalaga. Ja eitamise test on halvem kui tapmine”.
Ja nad ei lõpeta teiega võitlemist, kuni nad teid teie doktriinist ära pööravad, juhul kui nad suutelised on.
Ja kes iganes teist pöörab ära oma doktriinist ning sureb ühena, kes end juhatatuiks väites juhatuse ära põlgab, sellised: nende tööd on tühisus selles maailmas ning järgmises. Ja sellised on tule kaaslased, nad elunevad selles igavesti.

Need, kes hoiatust kuulda võtavad ja need, kes maapakku lähevad ning Jumala põhjusel pingutavad: sellised loodavad Jumala armule. Ja Jumal on andestav, kõige armulisem.

Nad küsivad sinult joobnuks tegevate ainete ning õnnemängude kohta.
Ütle: “Mõlemas on suur väärtegu ning hüved inimestele, aga nende väärtegu on suurem kui nende hüved”.

Ja nad küsivad sinult, mida nad peaksid kulutama?
Ütle: “Ülejäägi”.
Sedasi teeb Jumal teile tunnustähed arusaadavaks, et võiksite peegeldada seoses selle maailma ning pärastise eluga.

Ja nad küsivad sinult isatute kohta.
Ütle: “Olukorra parandamine on neile parim”.
Ja juhul kui te nendega läbi käite, siis nad on teie vennad.
Ja Jumal teeb vahet korruptsioonitöölisel ja heategijal.
Ja oleks Jumal soovinud, Ta võinuks teile asjad raskeks teha.
Jumal on võimas, elutark.

Ja ärge abielluge ebajumalakummardajatest naistega, kuni nad usuvad. Ja usklik orjatüdruk on parem kui ebajumalakummardaja, kuigi ta teile muljet avaldab. Ja ärge abielluge ebajumalakummardajatest meestega, kuni nad usuvad. Ja usklik ori on parem kui ebajumalakummardaja, kuigi ta teile muljet avaldab. Sellised kutsuvad tulle.
Ja Jumal kutsub aeda ning andestusse läbi enda loa. Ja Ta teeb selgeks oma tunnustähed inimestele, et nad võiksid kuulda võtta.

Ja nad küsivad sinult menstruatsiooni kohta.
Ütle: “See on takistav: hoidke eemale naistest menstruatsiooni ajal. Ja ärge lähenege neile seni, kuni nad on puhastunud. Ja siis kui nad on end puhastanud: lähenege neile viisil, nagu Jumal teid käskinud on”.
Jumal armastab neid, kes pööravad kahetsedes, ja Ta armastab neid, kes end puhastavad.

Teie naised on teie maaharimine. Nii et lähenege oma maaharimisele, nagu soovite.

Ja saatke ette endi hingedele. Ja olge kaalutletud kartuses Jumalast ning teadke, et kohtute Temaga.
Ja edasta rõõmusõnumid usklikele.

Ja ärge tehke Jumalat takistuseks oma vannetele, et hoida end eemal hea tegemisest, kaalutletud kartusest ning inimeste omavahelisest lepitamisest.
Ja Jumal on kõikekuulev, kõiketeadev.
Jumal ei noomi teid tühise jutu eest teie vannetes, aga Ta noomib teid selle eest, mida teie südamed välja teenivad.
Ja Jumal on andestav, kaastundlik.

Neile, kes oma naistest lahti ütlevad, on ooteaeg neli kuud. Aga juhul kui nad naasevad: Jumal on andestav, kõige armulisem. Ja juhul kui nad otsustavad lahutada: Jumal on kõikekuulev, kõiketeadev.
Ja lahutatud naised oodaku omaette kolm menstruatsiooni perioodi. Ja see pole neile seaduslik, et varjata, mida Jumal nende kõhtudes loonud on, juhul kui nad usuvad Jumalasse ning Viimsesse Päeva. Ja nende abikaasadel oleks siis rohkem õigus, et nad tagasi võtta selle aja jooksul, juhul kui nad õiget asjade korraldust ihaldavad. Ja vääriline neile on nagu vääriline neilt, vastavuses sellega, mis kohane. Aga meestel on määr üle naiste. Ja Jumal on võimas, elutark.
Lahutus on lubatud kaks korda. Seejärel säilitamine vastavuses sellega, mis kohane, või vabastage nad koos hea käitumisega.
Ja see pole teile seaduslik, et võtta midagi sellest, mida olete naistele andnud, välja arvatud juhul, kui nad mõlemad kardavad, et nad kumbki ei suuda ülal hoida Jumala piirjooni. Seejärel, juhul kui kardate, et nad kumbki Jumala piirjooni ülal ei hoia: nad kumbki ei tee valesti selles, et naine end sellest vabastab. Need on Jumala piirjooned, ärge neist üle astuge. Ja kes iganes Jumala piirjoontest üle astub: sellised on patustajad.
Ja juhul kui ta temast uuesti lahutab, siis ta ei ole talle seejärel seaduslik seni, kuni ta on abiellunud teise mehega. Seejärel, juhul kui see temast lahutab, siis nad kumbki ei tee valesti, et üksteise juurde tagasi tulla, juhul kui nad mõlemad kaalutlevad, et nad mõlemad Jumala piirjooni ülal hoiavad. Ja need on Jumala piirjooned. Ta teeb need selgeks inimestele, kes teavad.
Ja siis kui lahutate naistest ning nende tähtaeg kätte jõuab: jätke nad alles vastavuses sellega, mis kohane, või vabastage nad vastavuses sellega, mis kohane. Ja ärge jätke neid alles läbi kahjustamise, et võiksite üle astuda. Ja kes iganes nii teeb, on eksitanud oma hinge.
Ja ärge Jumala tunnustähti pilgake. Ja meenutage Jumala armu endi suunas, ja seda, mida Ta on teile alla saatnud seadusest ning elutarkusest, Ta manitseb teid seeläbi. Ja olge kaalutletud kartuses Jumalast. Ja teadke, et Jumal teab kõiki asju.
Ja siis kui lahutate naistest ning nende tähtaeg on kätte jõudnud: ärge takistage neil oma kaasadega abiellumast – siis kui nad jõuavad kokkuleppele vastavuses sellega, mis kohane.
See, millesse on manitsetud tema, kes teie seas usub Jumalasse ning Viimsesse Päeva: see on parem ning puhtam teile. Ja Jumal teab ning teie ei tea.

Ja emad peaksid imetama oma lapsi kaks terviklikku aastat, sellised, kes soovivad imetamise lõpuni viia. Ja isa peal on nende mõlema varustamine ning riietamine vastavuses sellega, mis kohane. Mitte ühtegi hinge ei koormata rohkemaga kui see kanda suudab.
Ema ei tohi kahjustada tema lapse kaudu ega meest, kellele laps on sündinud, tema lapse kaudu. Ja pärija peal on selle sarnane.
Ja juhul kui nad ihaldavad võõrutada läbi ühise nõusoleku ning omavahelise nõupidamise, siis nad kumbki ei tee valesti.
Ja juhul kui ihaldate leida ühe oma lapsi imetama, siis te ei tee valesti, kui tagate selle turvalisuse, mille olete esile toonud, vastavuses sellega, mis kohane.
Ja olge kaalutletud kartuses Jumalast ning teadke, et Jumal näeb, mida te teete.

Ja need teie seast, kes surevad ning jätavad endast maha naisi: need naised peavad ootama omaette neli kuud ning kümme. Ja kui nende tähtaeg kätte jõuab, siis te ei tee valesti selles, mida nad iseendi suhtes teevad, vastavuses sellega, mis kohane. Ja Jumal on teadvel sellest, mida te teete.

Ja te ei tee valesti naistega avalikult kihludes või peites seda endi vahel – Jumal teab, et te nende peale mõtlete – aga ärge andke ega ärge võtke neilt vannet salaja, välja arvatud kui kohaseid sõnu räägite. Ja ärge otsustage abielulepingu üle seni, kuni seaduslik tähtaeg kätte jõuab.
Ja teadke, et Jumal teab, mis teie hingedes, nii et kartke Teda. Ja teadke, et Jumal on andestav, kaastundlik.

Ja te ei tee valesti, juhul kui lahutate naistest siis, kui te pole neid ei puudutanud ega neile kaasavara määranud. Aga tehke neile kingitus: rikas vastavalt tema võimalustele ning kitsendatu vastavalt tema võimalustele. Kingitus vastavuses sellega, mis kohane, on siduv heategijate peal.
Ja juhul kui lahutate neist enne, kui olete neid puudutanud, aga olete määranud neile kaasavara, siis pool sellest, mis olete määranud, välja arvatud kui nad sellest loobuvad või kui sellest loobub tema, kelle käes on abieluleping. Ja loobumine on lähemal kaalutletud kartusele.
Ja ärge unustage heasoovlikkust endi seas.
Jumal näeb, mida te teete.

Hoidke kohustuste poole. Ja kohustuse poole äärmuste vahel.
Ja seiske Jumalale pühendunult kohusetundlikena, aga peaks teil olema põhjust olla kartlik, siis kõndides või sõites. Ja siis kui olete turvalisuses, meenutage Jumalat, sest Ta õpetas teile seda, mida te ei teadnud.

Ja need teie seast, kes surevad ning jätavad endast maha naisi: pärand nende naistele on varustamine aastaks ilma välja ajamata. Seejärel, juhul kui nad lahkuvad: te ei tee valesti selles, mida nad iseendi suhtes teevad, vastavuses sellega, mis kohane.
Ja Jumal on võimas, elutark.

Ja lahutatud naistele varustamine vastavuses sellega, mis kohane, on siduv kohustus nende peal, kes kaalutletud kartuses.
Sedasi teeb Jumal selgeks teile oma tunnustähed, et võiksite juurelda.

Kas pole sa kaalutlenud neid, kes jätsid endi elupaigad oma tuhandetes surmahirmu tõttu ning kellele Jumal ütles: “Surge!”, seejärel andis neile elu?
Jumal on heldekäeline inimeste suunas, aga enamus inimesi ei ole tänulikud.
Ja võidelge Jumala põhjusel.
Ja teadke, et Jumal on kõikekuulev, kõiketeadev.

Kes on see, kes laenaks Jumalale hea laenu, et Ta võiks selle temale mitmekordseks korrutada? Jumal tõmbab kokku ning laiendab. Ja Tema juurde tuuakse teid tagasi.

Kas pole sa kaalutlenud Iisraeli laste lugupeetavaid pärast Moosest, siis kui nad oma prohvetile ütlesid: “Tõsta meile üles kuningas, et võiksime Jumala põhjusel võidelda!”?
Ta ütles: “Kas te – juhul kui teile võitlemine määratakse – ei võitle?”
Nad ütlesid: “Ja miks ei peaks me võitlema Jumala põhjusel, samas kui meid on koos lastega meie kodudest välja aetud?”
Aga kui neile võitlemine määrati, siis nad pöörasid ära, välja arvatud mõned neist! Ja Jumal teab patustajaid.
Ja nende prohvet ütles neile: “Jumal on teile üles kasvatanud Sauli kuningaks.”
Nad ütlesid: “Kuidas saab temale olla ülemvõim üle meie, samas kui meil on rohkem õigust ülemvõimule kui temal ja talle pole antud küllust rikkusest?”
Ta ütles: “Jumal on valinud ta üle teie ning on suurendanud teda teadmiste ulatuses ning väärikuses”.
Ja Jumal rikastab oma ülemvõimuga, keda soovib. Ja Jumal ümbritseb, teab.
Ja nende prohvet ütles neile: “Tema ülemvõimu tunnustäht on, et teie juurde tuleb süda, milles on hingerahu teie isandalt ja pärand sellest, mille jätsid Moosese järeltulijad ning Aaroni järeltulijad kantuna inglite poolt”. Selles on teile tunnustäht, juhul kui peaksite olema usklikud.
Seejärel, siis kui Saul asus teele koos oma jõududega, ütles ta: “Jumal testib teid jõega: kes iganes sellest joob, ei ole minuga, ja kes iganes seda maitseb, ei ole minuga, välja arvatud tema, kes võtab peotäie oma käega”.
Ja nad jõid sellest, välja arvatud mõned neist.
Siis kui ta oli selle ületanud – tema ning need, kes koos temaga hoiatust kuulda olid võtnud – ütlesid nad: “Meil pole täna võimsust Koljati ja tema jõudude vastu.”
Aga need, kes mõistsid, et nad kohtuksid Jumalaga, ütlesid: “Kui palju väikeseid vägesid on jagu saanud võimsatest vägedest, läbi Jumala loa!”
Ja Jumal on koos kannatlikega.
Ja siis kui nad Koljati ning tema jõudude vastu välja ilmusid, ütlesid nad: “Meie isand, vala välja kannatlikkus meie peale ning tee kindlaks meie jalg. Ja aita meid inimeste vastu, kes end juhatatuiks väites juhatuse ära põlgavad”.
Ja nad võitsid neid, Jumala loal. Ja Taavet tappis Koljati. Ja Jumal andis talle ülemvõimu ning elutarkuse ja õpetas talle, millest ta soovis.
Ja juhul kui Jumal ei oleks tagasi tõrjumas osa inimestest, kasutades vahendina teisi, siis maa oleks ammu laostatud olnud. Aga Jumal on heldekäeline kogu inimkonnale.
Need on Jumala tunnustähed, Me loeme neid ette sulle tões. Ja sa oled saadikutest.

Need on sõnumitoojad. Me eelistasime mõnda üle teiste. Nende seas on need, kellega Jumal kõneles, ja Ta tõstis mõnda neist määrades.
Ja Me andsime Jeesusele, Maarja pojale, selged asitõendid ning tugevdasime teda Püha Vaimuga. Ja oleks Jumal soovinud, ei oleks võidelnud üksteisega need, kes tulid pärast neid, pärast seda, kui selged asitõendid olid nendeni jõudnud. Aga nad läksid lahkarvamusele: osa neist uskus ning osa eitas. Ja oleks Jumal soovinud, nad ei oleks üksteisega võidelnud. Aga Jumal teeb, mida kavatseb.

Oo, teie, kes hoiatust kuulda võtate, kulutage sellest, mida teile võimaldanud oleme, enne kui tuleb päev, milles pole ei kaubandust, sõprust ega eestkostet! Ja need, kes end juhatatuiks väites juhatuse ära põlgavad: nemad on patustajad.

Jumal, pole jumalust peale Tema – Elava, Igavese. Ei tukastus ega uni võta Tema üle võimust. Temale kuulub kõik, mis taevastes ning maal. Kes saab kaitsta koos Temaga, välja arvatud Tema loal? Ta teab, mis nende käte vahel ning mis neile järgnemas. Ja nemad ei ümbritse mitte midagi Tema teadmistest, välja arvatud, mida Ta soovib. Tema Troon on laiali laotatud üle taevaste ning maa. Ja nende alalhoidmine ei väsita Teda.
Ja Ta on Kõige Kõrgem, Hiiglaslik.

Pole sundust doktriinis, veatu otsustamine on puhastatud eksimisest.
Ja kes iganes eitab ebajumalad ning usub Jumalasse: ta on haaranud kindlast haardest, millel pole murdumist.
Ja Jumal on kõikekuulev, kõiketeadev.

Jumal on nende liitlane, kes hoiatust kuulda võtavad, Ta toob nad välja pimedustest valgusesse. Ja hoiatuse suhtes ükskõiksete liitlased on ebajumalad, nad toovad nad välja valgusest pimedustesse. Sellised on tule kaaslased, nad elunevad selles igavesti.

Kas pole sa kaalutlenud ühte, kes vaidles Abrahamiga tema isanda suhtes, sest Jumal oli andnud talle ülemvõimu?
Siis kui Abraham ütles: “Minu isand on Tema, kes annab elu ja annab surma”, ütles ta: “Mina annan elu ja annan surma”.
Abraham ütles: “Jumal toob päikese idast, nii et too sina see läänest”.
Seejärel see, kes hoiatuse suhtes ükskõikne, muutus sõnatuks! Ja Jumal ei juhata patustavaid inimesi.
Või nagu üks, kes möödus linnast, mil see varemeis oli.
Ta ütles: “Kuidas saab Jumal selle taaselustada peale selle surma?”
Seega Jumal tegi ta surnuks sajaks aastaks, seejärel tõstis ta üles.
Ta ütles: “Kui kaua sa eemal viibisid?”
Ta ütles: “Ma olin eemal päeva või osa päevast”.
Ta ütles: “Tõde on: sa oled eemal viibinud sada aastat. Vaata oma toitu ning jooki – need ei ole kõdunenud. Aga vaata oma eeslit (ja Me teeme sinust tunnustähe inimkonnale) ning vaata luid, kuidas Me need taaselustame, seejärel riietame need lihaga”.
Ja siis kui see oli talle selgeks saanud, ütles ta: “Ma tean, et Jumal on võimeline kõikideks asjadeks”.

Ja siis kui Abraham ütles: “Minu isand, näita mulle, kuidas Sa annad elu surnutele”.
Ta ütles: “Kas sa ei usu?”
Ta ütles: “Usun, aga et mu süda võiks rahu saada”.
Ta ütles: “Võta neli lindu ning põhjusta need enda poole kalduma. Seejärel pane neist osa iga mäe otsa, seejärel kutsu neid – nad tulevad kiirustades sinu juurde.
Ja tea, et Jumal on võimas, elutark.”

Näide nendest, kes kulutavad oma vara Jumala põhjusel, on nagu näide seemnest, mis puhkeb esile seitsmeks kaunaks, igas kaunas sada seemet. Ja Jumal mitmekordistab, kellele soovib. Ja Jumal ümbritseb, teab.
Need, kes kulutavad oma vara Jumala põhjusel, seejärel ei järgne sellele, mida nad kulutasid, ei üleoleva käitumise ega takistamisega: neil on nende autasu koos nende isandaga ja neil pole vaja karta ega pea nad kahetsema. Kohane kõne ning puudujäägi tähelepanuta jätmine on parem kui heategevus, millele järgneb takistamine.
Ja Jumal on vaba vajadusest, pikameelne.

Oo, teie, kes hoiatust kuulda võtate, ärge tehke oma heategevusi tühisuseks läbi üleoleva käitumise ning takistamise, nagu üks, kes kulutab oma vara, et inimeste poolt nähtud olla, ega usu Jumalasse ning Viimsesse Päeva! Ja tema näide on nagu näide kivist, mille peal on muld: seejärel sajab selle peale tugev vihm, jättes selle paljaks. Nad ei omanda mitte midagi sellest, mida välja teenivad. Ja Jumal ei juhata inimesi, kes end juhatatuiks väites juhatuse ära põlgavad.
Ja näide nendest, kes kulutavad oma vara, otsides Jumala naudingut ning oma hingede kinnitusena, on nagu näide kõrgel maapinnal aiast: sellele sadas tugev vihm ning see andis oma viljad kahekordselt. Ja kui tugevat vihma ei tule, siis hommikukaste.
Ja Jumal näeb, mida te teete.

Kas mõni teie seast soovib, et tal oleks palmipuude ning viinamarjapuude aed, mille all voolavad jõed, ja tal on selles kõiksugused viljad? Siis ta saab vanaks ning tema järelkasv on ilma jõuta. Ja torm, milles on tuli, langeb selle peale ning see kõik põleb.
Sedasi teeb Jumal teile selgeks tunnustähed, et võiksite mõtiskleda.

Oo, teie, kes hoiatust kuulda võtate, kulutage headest asjadest, mida välja teenite, ning sellest, mida teile maa seest esile toome! Ja ärge valige sellest riknenut andmiseks, siis kui te seda endale ei võtaks, välja arvatud kui te selle suhtes silmad suleksite. Ja teadke, et Jumal on vaba vajadusest, kiiduväärne.
Kurat lubab teile vaesust ning nõuab teilt seksuaalset ebamoraalsust. Aga Jumal lubab teile andestust ning heldekäelisust endalt. Ja Jumal ümbritseb, teab. Ta annab elutarkust, kellele soovib. Ja kellele on antud elutarkust, temale on antud palju head. Aga kuulda võtavad vaid need, kel intuitsioon.
Ja mida kulutate väljaminekuna või mida lubadusena tõotate, Jumal teab seda. Ja patustajatele pole abilisi.
Juhul kui te avalikult armuande annate, see on suurepärane. Aga juhul kui seda varjate ning annate seda vaestele: see on teile parem ning eemaldab teist osa teie kurjusest. Ja Jumal on teadvel sellest, mida te teete.
(Sinu peal ei ole nende juhatamine, aga Jumal juhatab, keda soovib.)
Ja mida iganes te kulutate headusest tulenevalt: see on teie endi hingedele. Ja kulutage ainult Jumala nägu otsides (ja mida iganes te kulutate headusest tulenevalt, makstakse teile täielikult tagasi ning teile ei tehta ülekohut) vaeste peale – nende, kes kitsendatud Jumala põhjusel. Nad ei saa minna välja maale. Ignorandid peavad neid vajadusest vabadeks tulenevalt nende napisõnalisusest. Sa tunned nad ära nende eraldusmärkide kaudu: nad ei küsi inimestelt pealetükkivalt.
Ja mida te headusest tulenevalt kulutate: Jumal teab seda.
Need, kes kulutavad oma vara läbi öö ning päeva, salaja ning avalikult: neil on nende autasu koos nende isandaga ja neil pole vaja karta ega pea nad kahetsema.

Need, kes tarbivad intressi, ei seisa muidu, kui nii, nagu seisab üks, keda kurat valdab. See on sellepärast, et nad ütlevad: “Kaubandus on sama, mis intressi võtmine”,  samas kui Jumal on teinud kaubanduse seaduslikuks ning on keelanud intressi võtmise.
Ja tema, kellele tuli manitsus tema isandalt ning ta lõpetas: temale on see, mis on möödunud ning tema juhtum on Jumalaga. Aga kes iganes jätkavad: sellised on tule kaaslased, nad elunevad selles igavesti.
Jumal kõrvaldab intressi võtmise ning annab juurdekasvu armuandidele. Ja Jumal ei armasta väärtegusid tegevaid lipitsejaid.
Need, kes hoiatust kuulda võtavad, õiglaseid tegusid teevad, kohustust täidavad ning puhastuvad: neil on nende autasu nende isandaga ja neil pole vaja karta ega pea nad kahetsema.
Oo, teie, kes hoiatust kuulda võtate, olge kaalutletud kartuses Jumalast ning andke ära, mis intressi võtmisest alles on jäänud, juhul kui peaksite olema usklikud! Ja juhul kui te seda ei tee: olge informeeritud sõjast Jumala ning Tema sõnumitooja poolt. Aga juhul kui kahetsete: teile olgu teie esialgsed summad. Ärge olge ebaõiglased ning teiega ei olda ebaõiglased. Ja juhul kui ta on maksejõuetu, siis edasilükkamine, kuni ta muutub võimeliseks. Aga et loobute sellest kui armuannist, on teile parem, kui te vaid teaksite.
Ja olge kaalutletud kartuses päevast, milles teid Jumala juurde tagasi tuuakse. Siis tasutakse igale hingele täies mahus, mida see välja on teeninud. Ja neile ei tehta ülekohut.

Oo, teie, kes hoiatust kuulda võtate, siis kui teete omavahel lepingu võla kohta kuni määratud tähtajani: kirjutage see üles! Ja las tema, kes kirjutab, kirjutagu see teie vahel õiglaselt. Ja ärgu kirjutaja keeldugu seda kirjutamast nii, nagu Jumal teda õpetanud on. Nii et las ta kirjutab, ja las isik, kes enda peale kohustuse võtab, dikteerib talle. Ja las ta olla kaalutletud kartuses Jumalast, enda isandast, ja ärgu ta sellest mitte midagi vahele jätku.
Aga juhul kui see, kes kohustuse enda peale võtab, on kogenematu või nõrk või ta ei ole võimeline seda ise dikteerima, siis las tema liitlane dikteerib seda õiglusega.
Ja kutsuge tunnistama kaks tunnistajat endi meestest (aga juhul kui seal pole kahte meest: üks mees ning kaks naist), nendest, keda tunnistajana aktsepteerite, et peaks üks neist kahest eksima: teine saab talle meelde tuletada. Ja ärgu tunnistajad keeldugu, siis kui neid kutsutakse.
Ja ärge äparduge seda üles kirjutamast – väike või suur – kuni selle tähtajani (see on õiglasem Jumala silmis ning ausam tunnistusena; ja parem kui teie vahel poleks kahtlusi), välja arvatud juhul, kui see on teie vahel kohapeal tehtav kaubavahetus: siis te ei tee valesti, et te seda üles ei kirjuta.
Ja võtke tunnistajad, siis kui astute omavahel lepingusse.
Ja ärgu ühtegi kirjutajat ega tunnistajat kahjustatagu. Aga juhul kui kahjustate, siis see on hoolimatu reetlikkus teie seas.
Ja olge kaalutletud kartuses Jumalast. Ja Jumal on teid õpetamas. Ja Jumal teab kõiki asju.
Ja peaksite te olema reisimas ning ei leia kirjutajat: tõotus käte löömisega. Ja juhul kui olete üksteist sellisel moel usaldanud: las see, keda usaldati, täidab oma usalduse ning las ta olla kaalutletud kartuses Jumalast, enda isandast.
Ja ärge varjake tunnistust. Ja tema, kes seda varjab: tema süda on eksituses. Ja Jumal teab, mida te teete. Jumalale kuulub kõik, mis taevastes, ning kõik, mis maal. Ja kas te avaldate seda, mis teie hingedes, või varjate seda: Jumal pärib teilt selle kohta aru. Ja Ta andestab, kellele soovib, ning karistab, keda soovib. Ja Jumal on võimeline kõikideks asjadeks.

Sõnumitooja usub sellesse, mis alla saadetud talle tema isandalt, nagu teevad ka usklikud. Igaüks neist usub Jumalasse, Tema inglitesse, Tema seadustesse ning Tema sõnumitoojaisse: “Me ei tee mitte mingit vahet mistahes Tema sõnumitoojate vahel”. Ja nad ütlevad: “Me kuuleme ja me kuuletume. Sinu andestus, meie isand… Ja Sinu juurde on teekonna lõpp”.

Jumal ei koorma hinge rohkemaga kui see kanda suudab. Sellele on see, mida ta välja teenib, ning ta vastutab selle eest, mida omandab.

“Meie isand, ära pane meile pahaks, juhul kui unustame ning eksime. Meie isand, ära pane meie peale koormat, nagu panid nende peale, kes enne meid. Meie isand, ära koorma meid rohkemaga kui kanda suudame. Ja vabanda meid ja andesta meile ja ole meiega armulik. Sina oled meie kaitsja: aita meid inimeste vastu, kes end juhatatuiks väites juhatuse ära põlgavad.”