3

Jumala: Kõikvõimsa, Kõige Halastavama nimel.
3:1 ALM.
3:2 Jumal, pole jumalust peale Tema – Elava, Igavese.
3:3 Ta saatis alla sulle seaduse tões. See kinnitab seda, mis selles on.
Ja Ta saatis alla Toora ning Gospeli
3:4 varasemalt, juhatusena inimkonnale. Ja Ta saatis alla kriteeriumi. Need, kes eitavad Jumala tunnustähti, neile on karm karistus.
Ja Jumal on Võimas, võimeline tasuma.
3:5 Jumal: Tema eest ei varja end mitte miski maal ega taevas.
3:6 Tema see on, kes annab teile üskades millise kuju iganes soovib.
Pole jumalust peale Tema – Võimsa, Elutarga.
3:7 Tema see on, kes sinule seaduse alla saatis. Selles on selgesõnalised tunnustähed – need on seaduse tuum, samas kui teised on sarnased. Mis puutub neisse, kelle südameis nurjatus: nemad järgivad sellest seda, mis sarnased, otsides eitamise testi ning soovides tuletada tõlgendust. Aga vaid Jumal teab selle tõlgendust, samuti need, kes teadmistega hästi varustatud, nad ütlevad: „Me usume sellesse – see kõik on meie isandalt“.
Aga kuulda võtavad vaid need, kel intuitsioon.
3:8 “Meie isand, ära pane meie südameid kõrvale kalduma pärast seda kui meid juhatanud oled. Ja rikasta meid enda halastusest. Sina oled Rikastaja.”
3:9 “Meie isand, Sa oled inimkonda kokku kogumas päevale, mille suhtes pole kahtlust“.
Jumal ei murra oma kokkulepitud kohtumist.
3:10 Mis puutub hoiatuse suhtes ükskõikseisse: nende raha ega lapsed ei tule neile kasuks mitte milleski Jumala vastu. Ja sellised on kütus tulele.
3:11 Nagu Fir´awni inimeste ning nende juhtum, kes enne neid. Nad keeldusid tunnistamast Meie tunnustähti, seega Jumal võttis nad nende üleastumiste tõttu. Ja Jumal on karm kättemaksus.
3:12 Ütle hoiatuse suhtes ükskõikseile: “Te kaotate ning teid kogutakse kokku põrgusse. Ja kuri on puhkepaik!”
3:13 Teile on tunnustäht kahes väes, mis kohtusid. Üks võitlemas Jumala põhjusel ning teine eitamas. Seega nad nägid nende arvukust kahekordselt oma silmadega. Ja Jumal tugevdab oma abiga keda soovib. Selles on õppetund neile, kel silmad, millega näha.
3:14 Inimestele on ilustatud, et armastada naiste himustamist ja poegi ja kokku kuhjatud kulla- ning hõbedakoormaid ja treenitud hobuseid ja kariloomi ja maaharimist. See on varustamine selle maailma elust.
Ja Jumal: koos Temaga on parim tootlus.
3:15 Ütle: “Kas peaksin teid informeerima millestki paremast kui see?
Neile, kes kaalutletud kartuses oma isandast, on aiad, millede all voolavad jõed, elunedes neis igavesti koos puhastatud paarilistega, ja heakskiit Jumalalt.”
Ja Jumal on nägija sulaste üle,
3:16 nende, kes ütlevad: “Meie isand, me usume, seega andesta meile meie üleastumised ning kaitse meid tule karistuse eest”:
3:17 kannatlikud, tõetruud, pühendunult kohusetundlikud, need, kes kulutavad ja koidikul andestuse otsijad.
3:18 Jumal on tunnistaja, et pole jumalust peale Tema – samuti inglid ning need, kel teadmised – hoidmas ülal õiglust. Pole jumalust peale Tema, Võimsa, Elutarga.
3:19 Doktriin Jumalaga on alistumine. Ja need, kellele on antud seadus, läksid eriarvamusele vaid pärast seda, kui teadmine nendeni oli jõudnud, tingituna sektantlikust fanatismist nende vahel. Ja kes iganes eitab Jumala tunnustähti: Jumal on väle arvestamises.
3:20 Ja juhul kui nad sinuga vaidlevad, siis ütle: “Ma olen alistanud enese Jumalale, nagu teevad ka need, kes mulle järgnevad”.
Ja ütle neile, kellele oli antud seadus ning neile, keda pole õpetatud: “Kas olete alistunud?” Ja juhul kui nad on alistunud, siis nad on õigesti juhatatud. Aga juhul kui nad ära pööravad, siis sinu peal on vaid info edastamine. Ja Jumal on nägija sulaste üle.
3:21 Need, kes eitavad Jumala tunnustähti ning tapavad prohveteid ilma põhjuseta ja tapavad neid, kes inimeste seas õiglust nõuavad: edasta neile sõnum valusast karistusest.
3:22 Sellised on need, kelle tööd on tühisus selles maailmas ning pärastises elus. Ja neile pole abilisi.
3:23 Oled sa kaalutlenud neid, kellele on antud osa seadusest? Neid kutsutakse Jumala seaduse juurde, et see võiks nende vahel õigust mõista, seejärel osad neist pööravad ära. Ja nad on vastu häälestatud,
3:24 sest nad ütlevad: “Tuli ei puuduta meid, välja arvatud mõned päevad”.
Ja mida nad fabritseerinud on, on eksitanud neid nende doktriinis.
3:25 Siis kuidas…? Siis kui Me kogume nad päevale, mille suhtes pole kahtlust ning igale hingele tasutakse täielikult, mis ta välja teenis. Ja neile ei tehta ülekohut.
3:26 Ütle: “Oo, Jumal, Ülemvõimu Valdaja, Sina annad ülemvõimu, kellele soovid ning võtad ära ülemvõimu, kellelt soovid ja Sina ülendad, keda soovid ning alandad, keda soovid. Sinu käes on headus. Sa oled võimeline kõikideks asjadeks”.
3:27 “Sina paned öö sisenema päeva ning paned päeva sisenema öösse. Ja Sina tood esile elava surnust ning tood esile surnu elavast. Ja Sina varustad, keda soovid, ilma arvestuseta”.
3:28 Ärgu usklikud võtku liitlastena neid, kes end juhatatuiks väites juhatuse ära põlgavad, usklike asemel (ja kes iganes seda teeb, sellel pole Jumalalt mitte midagi), välja arvatud, et olete nendega kaalutletud kartuses ohust.
Ja Jumal hoiatab teid iseenese eest.
Ja Jumala juurde on teekonna lõpp.
3:29 Ütle: “Ükskõik, kas varjate seda, mis teie rinnus või avalikustate – Jumal teab seda. Ja Ta teab, mis taevastes ning maal.
Ja Jumal on võimeline kõikideks asjadeks.”
3:30 Päeval, mil iga hing leiab kokku kogutuna, mida ta tegi heast ning mida tegi kurjast: ta soovib, et tema ning selle vahel oleks suur vahemaa.
Ja Jumal hoiatab teid iseenese eest.
Ja Jumal on helde sulastele.
3:31 Ütle: “Juhul kui armastad Jumalat: järgne mulle, et Jumal sind armastaks ning su üleastumised andestaks”.
Ja Jumal on andestav, kõige halastavam.
3:32 Ütle: “Kuuletu Jumalale ning sõnumitoojale”.
Aga juhul kui nad ära pööravad: Jumal ei armasta neid, kes end juhatatuiks väites juhatuse ära põlgavad.

3:33 Jumal valis Aadama ning Noa, ja Abrahami perekonna ning Imrani perekonna üle kogu inimkonna.
3:34 Järglased üksteisest.
Ja Jumal oli kõikekuulev, kõiketeadev
3:35 siis kui Imrani naine ütles: “Minu isand, ma olen tõotanud Sinule selle, mis minu üsas, pühendunult, seega aktsepteeri minult. Sa oled Kõikekuulev, Kõiketeadev”.
3:36 Seejärel, siis kui ta oli sünnitanud, ütles ta: “Minu isand, ma olen sünnitanud tüdruku” – ja Jumal teadis kõige paremini, keda ta sünnitamas oli, ja meessoost ei ole nagu naissoost – “ja olen pannud talle nimeks Maarja ning otsin Sinu kaitset temale ning tema järeltulijaile ära neetud saatana eest”.
3:37 Seejärel tema isand aktsepteeris temalt hea aktsepteeringu ja põhjustas ta kasvama head kasvu ning asetas ta Zachariah hoole alla.
Millal iganes Zachariah tema juurde ülistuskoha suletud alasse sisenes, leidis ta toidumoona koos temaga.
Ta ütles: “Oo, Maarja, kust need tulevad su juurde?!”
Ta ütles: “See on Jumala kohalolust”.
Jumal varustab, keda soovib ilma arvestuseta.
3:38 See oli seejärel, mil Zachariah oma isandat hüüdis, ta ütles: “Minu isand, anna mulle hea järelkasv Sinult. Sina oled palve kuulja”.
3:39 Ja inglid hüüdsid teda siis kui ta ülistuskoha suletud alas kohustust täites seisis: “Jumal annab sulle rõõmusõnumeid John´ist, kinnitusena sõnast Jumalalt, auväärne ning sisemiselt puhas ja prohvet õiglastest”.
3:40 Ta ütles: “Minu isand, kuidas saab mulle olla poeg, samas kui kõrge vanus on minuni jõudnud ja mu naine on viljatu?”
Ta ütles: “Sedasi Jumal teeb, mida soovib.”
3:41 Ta ütles: “Minu isand, tee mulle tunnustäht”.
Ta ütles: “Sinu tunnustäht on, et sa ei räägi inimestega kolm päeva, välja arvatud märkide abil. Ja meenuta oma isandat palju ning ülista hämarikul ning koidikul!”
3:42 Ja siis kui inglid ütlesid: “Oo, Maarja, Jumal on su valinud ning su puhastanud, ja on valinud su üle kõikide naiste kogu inimkonnast”.
3:43 “Oo, Maarja, ole pühendunult kohusetundlik oma isandale ja alistu ning ole alandlik koos alandlikega!”
3:44 See on nähtamatutest uudistest, millesse Me sind inspireerime.
Ja sa ei olnud koos nendega siis kui nad oma kõrsi tõmbasid, et kes neist Maarjale määratakse. Ja sa ei olnud koos nendega siis kui nad vaidlesid.
3:45 Siis kui inglid ütlesid: “Oo, Maarja, Jumal annab sulle rõõmusõnumeid sõnast Temalt! Ta nimi on Messias, Jeesus, Maarja poeg, austatud selles maailmas ning pärastises elus. Ja neist, kes toodud lähedale.”
3:46 “Ta räägib inimestele hällis ning täiskasvanuna ja on õiglastest”.
3:47 Ta ütles: “Minu Jumal, kuidas saab mulle olla poeg, samas kui mitte ükski surelik mind puudutanud pole?”
Ta ütles: “Sedasi Jumal loob, mida soovib: siis kui Ta määrab mõne asja, Ta vaid ütleb sellele: ´Ole!´ Ja see on.”
3:48 Ja Ta õpetas talle seadust, elutarkust, Toorat ning Gospelit.
3:49 Ja sõnumitoojana Iisraeli lastele: „Ma olen tulnud teie juurde koos tunnustähega teie isandalt, et ma loon teile savist linnu kuju, seejärel puhun sellesse ning sellest saab lind, läbi Jumala loa. Ja ma ravin pimedaid ning pidalitõbiseid ja annan elu surnutele, läbi Jumala loa. Ja informeerin teid sellest, millest süüa ning mida varuda oma kodudesse. Selles on teile tunnustäht, juhul kui peaksite olema usklikud”.
3:50 “Ja kinnitamaks seda, mis on minu käte vahel Toorast ning tegemaks teile seaduslikuks mõnda sellest, mis teile keelatud oli. Ja tulin teie juurde koos tunnustähega teie isandalt, nii et olge kaalutletud kartuses Jumalast ning kuuletuge mulle.”
3:51 “Jumal on minu isand ning teie isand, seega: teenige Teda. See on sirge tee.”
3:52 Aga siis kui Jeesus nende salgamist tundis, ütles ta: “Kes on minu abilised Jumalale?”
Jüngrid ütlesid: “Meie oleme Jumala abilised. Me usume Jumalasse. Ja ole tunnistajaks, et oleme alistunud”.
3:53 “Meie isand, me usume sellesse, mis oled alla saatnud ning järgime sõnumitoojat, seega pane meid kirja tunnistajate sekka.”
3:54 Ja nemad tegid skeemi ning Jumal tegi skeemi. Aga Jumal on parim skeemitegija.
3:55 Siis kui Jumal ütles: “Oo, Jeesus, Ma võtan su ja tõstan su enese juurde ning puhastan su hoiatuse suhtes ükskõiksetest! Ja asetan need, kes sulle järgnesid üle hoiatuse suhtes ükskõikseist kuni Ülestõusmispäevani. Seejärel on Minu juurde teie naasemine ja Ma mõistan kohut teie vahel selles, milles te lahkarvamusel olite”.
3:56 “Ja mis puutub hoiatuse suhtes ükskõikseisse: Ma karistan neid karmi karistusega selles maailmas ning pärastises elus. Ja neile pole abilisi.”
3:57 Ja mis puutub neisse, kes hoiatust kuulda võtavad ning õiglaseid tegusid teevad: Ta annab neile nende autasud täielikult. Ja Jumal ei armasta patustajaid.
3:58 Seda Me loeme ette sulle tunnustähtedest ning elutargast meeldetuletusest.
3:59 Jeesuse näide Jumala silmis on nagu Aadama näide: Ta lõi ta tolmust, seejärel ütles talle: “Ole!” Ja ta oli.

3:60 Tõde on sinu isandalt, seega ära ole nendest, kes kahtlevad.
3:61 Ja kes iganes vaidleb sinuga Tema suhtes pärast teadmisi, mis sulle tulnud on, ütle: “Kutsugem meie lapsed ning teie lapsed, ja meie naised ning teie naised, ja meie iseendid ning teie iseendid, seejärel palvetagem siiralt ning pangem Jumala needus valetajate peale.”
3:62 See on tõene jutustus! Ja pole jumalust peale Jumala!
Ja tõesti, Jumal: Ta on Võimas, Elutark.
3:63 Ja juhul kui nad ära pööravad: Jumal teab korruptsiooni töölisi.

3:64 Ütle: “Oo, seadusetundjad, jõudkem ühisele arusaamisele meie ning teie vahel:
– et meie ei teeni mitte kedagi peale Jumala,
– ja et me ei määra Talle kompanjone,
– ja et mitte keegi meist ei võta üksteist isandatena Jumala asemel!”
Ja juhul kui nad ära pööravad, ütle: “Olge tunnistajaiks, et oleme alistunud”.
3:65 Oo, seadusetundjad, miks vaidlete Abrahami üle kui Toora ja Gospel saadeti alla alles pärast teda?! Kas te siis ei juurdleks!
3:66 Siin te olete – need, kes vaidlevad selle üle, mille kohta teil on teadmisi. Miks seejärel vaidlete selle üle, mille kohta teil pole teadmisi? Ja Jumal teab. Ja teie ei tea.
3:67 Abraham ei olnud ei juudiusuline ega naatsaretlane, aga oli tõe poole kalduv, nagu üks, kes alistunud/muslim. Ja ta ei olnud ebajumalakummardajaist.
3:68 Lähimad inimesed Abrahamile on need, kes teda järgivad, nagu teeb see prohvet ning need, kes hoiatust kuulda võtavad.
Ja Jumal on usklike liitlane.
3:69 Osad seadusetundjaist juhiksid sind meeleldi eksiteele. Aga nad juhivad eksiteele vaid iseend. Ja nad ei märka.
3:70 Oo, seadusetundjad, miks eitate Jumala tunnustähti, millele ise tunnistajaiks olete?!
3:71 Oo, seadusetundjad, miks riietate tõde tühisusse ning varjate tõde?! Ja te teate.
3:72 Ja osad seadusetundjaist ütlevad: “Uskuge päeva alguses sellesse, mis alla saadetud neile, kes hoiatust kuulda võtavad ning eitage päeva lõpus, et nad võiksid naaseda”.
3:73 Ja ärge uskuge, välja arvatud teda, kes järgib teie doktriini.
Ütle: “Juhatus on Jumala juhatus, kõigile on antud sarnane sellele, mis teile on antud”.
Või kas nad vaidleksid teiega teie isanda ees?
Ütle: “Heldekäelisus on Jumala käes, Ta annab sellest, kellele soovib”.
Ja Jumal ümbritseb, teab.
3:74 Ta valib enda halastusse, keda soovib. Ja Jumal on üks, kes valdab hiiglaslikku heldekäelisust.
3:75 Ja seadusetundjaist on tema, kes, juhul kui usaldad talle varanduse, annab selle sulle tagasi. Ja neist on tema, kes, juhul kui usaldad talle ühe dinaari, ei tagasta seda sulle muidu, kui et jääd tema kohale seisma. See on sellepärast, et nad ütlevad: “Meie vastu ei ole teed seoses mitte-õpetatutega”. Ja nad omistavad Jumalale valet ja nad teavad.
3:76 Tõepoolest, kes iganes täidab oma tõotuse ning on kaalutletud kartuses: Jumal armastab neid, kes kaalutletud kartuses.
3:77 Need, kes vahetavad Jumalale antud tõotuse ning oma vanded odava hinna vastu, sellised: neile pole osa pärastises elus ja Jumal ei räägi nendega ega vaata nende poole Ülestõusmispäeval, ega suurenda Ta neid puhtuses, ja neile on valus karistus.
3:78 Ja mõned neist moonutavad seadust oma keeltega, et võiksite arvata, et see on seadusest, samas kui see ei ole seadusest, ja nad ütlevad: “See on Jumalalt”, aga see ei ole Jumalalt, ja nad omistavad Jumalale valet ja nad teavad.
3:79 See pole mitte ühelegi surelikule, et Jumal annaks talle seaduse, otsustusvõime ning prohvetipõlve, seejärel ta ütleks inimestele: “Olge sulased pigem minule kui Jumalale!” Aga: “Olge Jumalale pühendunud selles, et õpetate seadust ning õpite seadust”.
3:80 Ega nõuaks ta teilt, et võtta ingleid ning prohveteid isandatena.
Kas ta nõuaks teilt eitamist pärast seda kui olete alistunud?

3:81 Ja siis kui Jumal võttis kokkuleppe prohveteilt: “Mida olen andnud teile määrusest ning elutarkusest, seejärel seda, mis teiega, tuleb teie juurde kinnitama sõnumitooja: uskuge sellesse ning aidake teda”.
Ta ütles: “Kas kinnitate ja võtate üle selle Mu pühaliku lepingu?”
Nad ütlesid: “Me kinnitame”.
Ta ütles: “Siis olge tunnistajaiks. Ja Mina olen koos teiega tunnistajatest”.
3:82 Seejärel, kes iganes pöörab ära pärast seda: sellised on hoolimatult reetlikud.
3:83 On see siis muu kui Jumala doktriin, mida nad otsivad? Ja Temale alistub kes iganes taevastes ning maal, vabatahtlikult või vastu tahtmist. Ja Tema juurde tuuakse nad tagasi.
3:84 Ütle: “Me usume Jumalasse ning sellesse, mis alla saadetud meile, ja mis alla saadetud Abrahamile, Ismaelile, Iisakule, Jaakobile ning lastelastele, ja mis antud Moosesele, Jeesusele ning prohvetitele nende isandalt. Me ei tee vahet mitte ühegi nende vahel ning alistume Temale“.
3:85 Ja kes iganes otsib doktriini muu kui alistumine: seda ei aktsepteerita temalt ning pärastises elus on ta kaotajatest.
3:86 Kuidas hakkaks Jumal juhatama inimesi, kes eitasid pärast uskumist ja olid tunnistanud, et sõnumitooja on tõene ning selged asitõendid olid nendeni tulnud? Ja Jumal ei juhata patustavaid inimesi.
3:87 Sellised: nende autasu on, et nende peal on Jumala needus koos kõigi inglite ning inimeste omaga,
3:88 elunedes selles igavesti. Karistust ei kergendata neile ega anta neile ajapikendust,
3:89 välja arvatud neile, kes kahetsevad pärast seda ning õigesti teevad. Siis on Jumal andestav, kõige halastavam.
3:90 Need, kes hoiatuse suhtes ükskõiksed pärast oma usku, seejärel kasvavad eitamises: nende kahetsust ei aktsepteerita. Ja sellised on need, kes lähevad eksiteele.
3:91 Need, kes hoiatuse suhtes ükskõiksed ning surevad ateistidena: seda ei aktsepteeritaks neist mitte ühegi poolt, juhul kui ta sooviks enda eest maa täit kulda lunarahaks maksta. Sellised: neile on valus karistus. Ja neile pole abilisi.
3:92 Te ei saavuta vagadust seni kuni kulutate sellest, mida armastate. Ja mida iganes te millestki kulutate, Jumal teab seda.

3:93 Kogu toit oli Iisraeli lastele seaduslik – välja arvatud see, mida Iisrael ise endale keelas – enne kui Toora alla saadeti.
Ütle: “Tooge Toora ja lugege sealt ette, juhul kui peaksite olema tõetruud”.
3:94 Ja kes iganes fabritseerib vale Jumala kohta pärast seda: sellised on patustajad.
3:95 Ütle: “Jumal rääkis tõde, nii et järgige Abrahami usutunnistust, kaldumas tõe poole. Ja ta ei olnud ebajumalakummardajaist”.

3:96 Esimene maja, mis üles seatud inimkonnale, on see, mis Bakk´a-s, õnnistatud ja juhatuseks kogu inimkonnale.
3:97 Selles on selged tunnustähed Abrahami peatuskohast. Ja kes iganes sellesse siseneb, on turvalisuses. Ja Jumala nõue inimkonnale on palverännak selle maja juurde, kes iganes suudab leida tee selleni. Ja kes iganes eitab: Jumal on vaba vajadusest kogu inimkonna järele.

3:98 Ütle: “Oo, seadusetundjad, miks eitate Jumala tunnustähti, samas kui Jumal on tunnistaja teie tegemiste üle?!”
3:99 Ütle: “Oo, seadusetundjad, miks juhite eemale Jumala teelt teda, kes usub, otsides sellest kõrvalekaldeid, samas kui olete tunnistajad?!
Ja Jumal ei ole teadmatuses sellest, mida teete.”

3:100 Oo, teie, kes hoiatust kuulda võtate, juhul kui kuuletute kildkonnale neist, kellele oli antud seadus, nad pööravad teid tagasi pärast teie usku, nagu need, kes end juhatatuiks väites juhatuse ära põlgavad!
3:101 Ja kuidas saate te eitada, samas kui teile Jumala tunnustähti ette loetakse ning teie keskel on Tema sõnumitooja?
Ja kes iganes hoiab tugevalt Jumala poole, on juhatatud sirgele teele.
3:102 Oo, teie, kes hoiatust kuulda võtate, olge kaalutletud kartuses Jumalast – kartusega, mis Tema vääriline ja ärge surge muidu, kui et olete alistunud
3:103 ja hoidke tugevalt Jumala köiest kõik koos ning ärge jagunege!
Ja meenutage Jumala armu endi suunas siis kui olite vaenlased: Ta ühendas teie südamed, nii et teist said – läbi Tema soosingu – vennad. Ja te olite tule augu äärel ning Ta päästis teid sellest. Sedasi teeb Jumal selgeks teile oma tunnustähed, et võiksite olla õigesti juhatatud.
3:104 Ja olgu teie seas kogukond kutsumas headuse poole, nõudes seda, mis kohane ning keelates pahelisust. Ja sellised on edukad.
3:105 Ja ärge olge nagu need, kes jagunesid ning vaidlesid pärast seda kui selged asitõendid nendeni tulid. Ja neil on hiiglaslik karistus.
3:106 Päev, mil näod muutuvad valgeks ning näod muutuvad mustaks.
Mis puutub nendesse, kelle näod mustaks muutuvad: “Kas eitasite pärast oma usku? Siis maitske karistust oma eitamise eest!”
3:107 Ja mis puutub nendesse, kelle näod valgeks muutuvad: Jumala halastus, nad elunevad selles igavesti.
3:108 Need on Jumala tunnustähed, Me loeme neid sulle ette tões.
Ja Jumal ei ihalda ebaõiglust inimkonnale.
3:109 Ja Jumalale kuulub see, mis taevastes ning see, mis maal. Ja Jumala juurde naasevad kõik olukorrad.
3:110 Te olete parim kogukond, kes inimestele esile toodud, nõudes seda, mis kohane ning keelates pahelisust ja uskudes Jumalasse.
Ja oleksid seadusetundjad uskunud, see oleks neile parem olnud. Nende seas on usklikke, aga enamus neist on hoolimatult reetlikud.
3:111 Nad ei põhjusta teile kahju, välja arvatud, et nad on tüütud. Ja juhul kui nad teiega võitlevad, nad pööravad teile oma seljad, seejärel neid ei aidata.
3:112 Nad olid löödud alandusega kõikjal, kus nad ülemvõimu kaotasid, välja arvatud läbi köie Jumalalt ning köie inimestelt, ja nad kutsusid esile raevu Jumalalt ning nad olid löödud vaesusega. Seda sellepärast, et nad eitasid Jumala tunnustähti ning tapsid prohveteid ilma põhjuseta. Seda sellepärast, et nad vastandusid ning astusid üle kõikide piirjoonte.
3:113 Nad ei ole kõik ühesugused. Seadusetundjaist on üks sirgeseljaline kogukond, nad loevad ette Jumala tunnustähti öötundidel ning nad alistuvad.
3:114 Nad usuvad Jumalasse ning Viimsesse Päeva ja nõuavad seda, mis kohane ning keelavad pahelisust ja võistlevad heategudes. Ja sellised on õiglastest.
3:115 Ja mida head nad teevad, seda ei eitata neile.
Ja Jumal teab neid, kes kaalutletud kartuses.
3:116 Mis puutub hoiatuse suhtes ükskõikseisse: nende vara ega nende lapsed ei tule neile kasuks mitte milleski Jumala vastu. Ja sellised on kaaslased tulele, elunedes selles igavesti.
3:117 Näide sellest, mida nad kulutavad selle maailma elus, on nagu näide tuulest, milles oli pakane: see langes inimeste põllule, kes oma hinged eksitasid ning hävitas selle. Ja Jumal ei teinud neile ülekohut, aga nemad ise tegid endile ülekohut.
3:118 Oo, teie, kes hoiatust kuulda võtate, ärge võtke lähedaseks mitte kedagi peale omasuguste! Nad ei ebaõnnestu teis segadust põhjustamast, neile meeldib, et kannataksite. Vihkamine on avaldunud läbi nende suude ja mis peidus nende rinnus, on veelgi suurem. Me oleme teile tunnustähed selgeks teinud, juhul kui juurdlema hakkate.
3:119 Siin te olete – need, kes neid armastavad, aga nemad ei armasta teid siis kui usute kogu seadusesse. Ja siis kui nad teiega kohtuvad, ütlevad nad: “Me usume”. Aga siis kui nad on omaette, nad hammustavad oma sõrmeotsi raevust teie suhtes.
Ütle: “Surge oma raevus! Jumal teab, mis rinnus.”
3:120 Juhul kui hea teid puudutab, see vaevab neid. Ja juhul kui teiega midagi halba juhtub, nad rõõmustavad selle üle. Aga juhul kui olete kannatlikud ning kaalutletud kartuses: nende plaanid ei kahjusta teid mitte kunagi. Jumal ümbritseb seda, mida nad teevad.

3:121 Ja siis kui sa lahkusid varakult oma inimeste juurest, et määrata usklikele nende positsioonid lahinguks – ja Jumal oli Kõikekuulev, Kõiketeadev –
3:122 siis kui kaks gruppi teie seas muretsesid, et nad ebaõnnestuvad. Aga Jumal oli nende liitlane. Ja Jumalasse las usklikud panevad oma usalduse.
3:123 Ja Jumal andis teile võidu täiskuu ajal, mil põlatud olite. Seega olge kaalutletud kartuses Jumalast, et võiksite olla tänulikud.
3:124 Ja siis kui sa usklikele ütlesid: “Kas see ei ole teile piisav, et teie isand varustab teid kolme tuhande alla saadetud ingliga?”
3:125 Tõepoolest, juhul kui olete kannatlikud ning kaalutletud kartuses ja nad teid ootamatult ründavad, teie isand tugevdab teid viie tuhande lahinguks treenitud ingliga,
3:126 (ja Jumal tegi seda vaid rõõmusõnumitena teile ning et teie südamed võiksid seeläbi kinnitust saada. Ja pole abi, välja arvatud Jumalalt – Võimsalt, Elutargalt)
3:127 et Ta võiks ära lõigata osa neist, kes hoiatuse suhtes ükskõiksed, või nad alla suruda, et nad pettunult tagasi pööraksid.
3:128 See pole sinu mure, et kas Ta pöörab nende poole või karistab neid: nad on patustajad.
3:129 Ja Jumalale kuulub see, mis taevastes ning see, mis maal.
Ta andestab, kellele soovib ning karistab, keda soovib.
Ja Jumal on andestav, kõige halastavam.

3:130 Oo, teie, kes hoiatust kuulda võtate, ärge tarbige intressi, kahekordistades taas ja taas!
Ja olge kaalutletud kartuses Jumalast, et võiksite olla edukad.
3:131 Ja olge kaalutletud kartuses tulest, mis ettevalmistatud neile, kes end juhatatuiks väites juhatuse ära põlgavad.
3:132 Ja kuuletuge Jumalale ning sõnumitoojale, et võiksite saavutada halastuse.
3:133 Ja võistelge üksteisega sõbralikult oma isanda andestuse nimel ning aia nimel, mis sama lai kui taevad ning maa, ettevalmistatud neile, kes kaalutletud kartuses.
3:134 Need, kes kulutavad heaolus ning raskuses ja need, kes kontrollivad oma viha ning andestavad inimestele (ja Jumal armastab heategijaid)
3:135 ja need, kes, siis kui sooritavad seksuaalse kõlblusetuse või eksitavad endi hinged, meenutavad Jumalat ning küsivad andestust oma üleastumistele (ja kes andestab üleastumisi peale Jumala?) ja ei jätka selles, mida nad tegemas olid (ja nad teavad),
3:136 sellised: nende autasuks on andestus nende isandalt ning aiad, millede all voolavad jõed, elunedes neis igavesti. Ja suurepärane on nende autasu, kes seda teevad.
3:137 Toimimisviisid on tulnud ning läinud enne teid. Seega rännake maa peal, et näha, milline oli lõplik tulemus tunnistamast keeldujaile.
3:138 See on manifesteerunud tõde inimkonnale ja juhatus ning manitsus neile, kes kaalutletud kartuses.
3:139 Ärge nõrgenege ega kurvastage ja olete ülimad, juhul kui peaksite olema usklikud.
3:140 Juhul kui vigastused teid puudutavad: inimesi on puudutanud sarnased vigastused.
Ja need on päevad, Me põhjustame neid vahelduma inimeste vahel:
et Jumal võiks teada neid, kes hoiatust kuulda võtavad, ja et võtta tunnistajaid teie seast (ja Jumal ei armasta patustajaid),
3:141 ja et Jumal võiks täiustada neid, kes hoiatust kuulda võtavad ning kõrvaldada need, kes end juhatatuiks väites juhatuse ära põlgavad.
3:142 Või kas arvasite, et sisenete aeda, samas kui Jumal ei tea neid teie seast, kes püüdlevad ning neid, kes kannatlikud?
3:143 Ja te soovisite surma enne kui seda kohtasite. Seejärel te nägite seda, siis kui olite enda ette vaatamas.
3:144 Ja Muhamed on vaid sõnumitooja. Sõnumitoojaid on tulnud ning läinud enne teda. Juhul kui seejärel ta sureb või tapetakse, kas pöörate tagasi oma kandadel? Ja tema, kes pöörab tagasi oma kandadel ei kahjusta Jumalat vähimalgi määral.
Ja Jumal autasustab tänulikke.
3:145 Ja see ei ole hingele, et surra, välja arvatud läbi Jumala loa, läbi määruse, mis ajaliselt määratud.
Ja kes iganes ihaldab selle maailma autasu: Me anname talle sellest.
Ja kes iganes ihaldab pärastise elu autasu: Me anname talle sellest.
Ja Me autasustame tänulikke.
3:146 Ja kõrvuti kui paljude prohvetitega on võidelnud palju pühendunuid! Ja nad ei kõhelnud mitte millegi ees, mis neile Jumala põhjusel osaks langes, ega jäänud nad nõrgaks ega andnud nad alla.
Ja Jumal armastab kannatlikke.
3:147 Ja nad ei ütelnud muud kui: “Meie isand, andesta meile meie üleastumised ning meie üleliigne meie olukordades. Ja tee kindlaks meie jalg ning aita meid inimeste vastu, kes end juhatatuiks väites juhatuse ära põlgavad”.
3:148 Seega Jumal andis neile selle maailma autasu ning parima pärastise elu autasu. Ja Jumal armastab heategijaid.

3:149 Oo, teie, kes hoiatust kuulda võtate, juhul kui kuuletute neile, kes hoiatuse suhtes ükskõiksed, nad pööravad teid tagasi teie kandadel ning pöörate tagasi kaotajatena!
3:150 Tõde on: Jumal on teie kaitsja. Ja Ta on parim abilistest.
3:151 Me heidame kabuhirmu nende südameisse, kes hoiatuse suhtes ükskõiksed, sest nad määravad Jumalale kompanjone, mille kohta Ta pole mitte ühtegi volitust alla saatnud. Ja nende eluase on tuli. Ja kuri on patustajate eluase.
3:152 Ja Jumal on olnud tõene oma lubaduses teile.
Siis kui te olite neist teadvel, läbi Tema loa, siis kui olite kaotanud südame ning vaidlesite olukorra üle ja ei kuuletunud pärast seda kui Ta oli teile näidanud seda, mida armastate. Teie seas on tema, kes ihaldab seda maailma ja teie seas on tema, kes ihaldab pärastist elu. Seejärel Ta pööras teid neist ära, et teid proovile panna. Ja Ta on teile armu andnud.
Ja Jumal on heldekäeline usklike suunas.
3:153 Siis kui olite tõusmas ning ei pööranud tähelepanu mitte kellelegi ja sõnumitooja teid teie selja tagant hüüdis: Ta tasus teile murega mure peale, et te ei kahetseks sellepärast, mis teil käest lipsas ega sellepärast, mis teile osaks langes.
Ja Jumal on kõiketeadev teie tegemistest.
3:154 Seejärel saatis Ta teie peale turvalisuse pärast kannatusi. Tukastus tuli teist osade peale. Ja teine osa oli hinges vaevatud, eeldades Jumala kohta muud kui tõde – ignorantsed oletused – üteldes: “Kas meil on osa selles olukorras?”
Ütle: “Kogu olukord kuulub Jumalale!”
Nad peidavad endi hingedes seda, mida nad sulle ei avalda, üteldes: “Oleks meil selles olukorras sõnaõigust olnud, meid poleks siin tapetud”.
Ütle: “Oleksite te olnud oma kodudes, siis need, kes olid surmale määratud, oleksid läinud esile oma puhkepaikadesse”.
Ja: “Et Jumal võiks testida seda, mis teie rinnus”.
Ja: “Et Ta võiks täiustada seda, mis teie südameis”.
Ja Jumal on täielikult teadvel sellest, mis rinnus.
3:155 Need, kes teie seast pöörasid tagasi päeval, mil kaks väge kohtusid: kurat vaid põhjustas nende libastumise läbi osa sellest, mida nad olid välja teeninud. Aga Jumal on neile armu andnud.
Jumal on andestav, kaastundlik.
3:156 Oo, teie, kes te hoiatust kuulda võtate, ärge olge nagu need, kes hoiatuse suhtes ükskõiksed ning ütlevad oma vendade kohta siis kui nad maa peal rändavad või sõjaretkel on: “Oleksid nad olnud koos meiega, nad poleks surma saanud ega tapetud saanud”!
Et Jumal võiks teha selle hingevaluks nende südameis.
Ja Jumal annab elu ning annab surma.
Ja Jumal näeb, mida te teete.
3:157 Ja juhul kui saate tapetud või surete Jumala põhjusel: armu andmine Jumalalt ning halastus on parem kui see, mida nad kokku kuhjavad.
3:158 Ja juhul kui surete või saate tapetud: Jumala juurde kogutakse teid kokku.
3:159 Ja tänu Jumala halastusele olid sa nende suhtes leebe. Ja oleksid sa karm ning tundetu olnud, nad oleksid su juurest laiali valgunud. Nii et anna neile armu ning küsi neile andestust. Ja nõusta neid nende olukorras.
Ja siis kui võtad vastu otsuse, pane oma usaldus Jumalasse. Jumal armastab neid, kes oma usalduse õigesse kohta panevad.
3:160 Juhul kui Jumal teid aitab: mitte keegi ei saa teid võita. Ja juhul kui Tema teid hülgab: kes saaks teid aidata peale Tema? Ja Jumalasse las usklikud panevad oma usalduse.
3:161 Ja see ei ole prohvetile, et ta peaks sundima. Ja kes iganes sunnib tuuakse Ülestõusmispäeval koos sellega, mida ta sundis. Siis tasutakse igale hingele täielikult, mis ta välja on teeninud. Ja neile ei tehta ülekohut.
3:162 On siis tema, kes otsib Jumala naudingut, nagu üks, kes välja teeninud Jumala raevu ja kelle eluase põrgu? Ja kuri on teekonna lõpp.
3:163 Nad on järkudes Jumala silmis. Ja Jumal näeb, mida nad teevad.
3:164 Jumal on usklike suhtes armulikkust üles näidanud, tõstes üles nende seast sõnumitooja neile endile, lugema neile ette Tema tunnustähti ja suurendama neid puhtuses ja õpetama neile seadust ning elutarkust, kuigi olite varem ilmses eksituses!
3:165 Või siis kui ebaõnn teie peale langes (olles põhjustanud kahekordse sellest) te ütlesite: “Kust see tuleb?”
Ütle: “See on teist endist”.
Jumal on võimeline kõikideks asjadeks.
3:166 Ja: “Mis langes teie peale päeval, mil kaks väge kohtusid, oli Jumala loal, et Ta võiks teada usklikke”
3:167 “ning teada kõhklejaid.”
Ja neile üteldi: “Tulge, võidelge Jumala põhjusel või asuge kaitsele”.
Nad ütlesid: “Oleksime me teadnud, kuidas võidelda, me oleksime järgnenud teile”.
Nad olid sel päeval lähemal salgamisele kui uskumisele, üteldes oma suudega seda, mida polnud nende südameis. Ja Jumal on kõige teadlikum sellest, mida varjavad
3:168 need, kes ütlesid oma vendade kohta siis kui nad maha jäid: “Oleksid nad meile kuuletunud, neid poleks tapetud”.
Ütle: “Siis hoidke ära endi surm, juhul kui peaksite olema tõetruud!”
3:169 Ja ärge mõelge neist, kes Jumala põhjusel tapetud kui surnuist. Tõde on: nad on elamas koos oma isandaga, vastu võtmas varustamist,
3:170 juubeldamas selle üle, millega Jumal neid oma heldekäelisusest rikastanud on ning rõõmustamas nende üle, kes nendega veel liitunud ei ole, et neil pole vaja karta ega pea nad kahetsema,
3:171 nad rõõmustavad armus ning heldekäelisuses Jumalalt, ja et Jumal ei vähenda usklike autasu.

3:172 Need, kes vastavad Jumalale ning sõnumitoojale pärast seda kui neile vigastused osaks langevad (neile, kes teevad head nende seas ning on kaalutletud kartuses: hiiglaslik autasu),
3:173 need, kellele inimesed ütlevad: “Inimesed on kogunenud teie vastu, nii et kartke neid”, aga see vaid suurendab neid usus ning nad ütlevad: “Jumal on meile piisav”.
Ja suurepärane on kaitsja.
3:174 Ja nad naasevad koos armu ning heldekäelisusega Jumalalt.
Kurjus ei puuduta neid siis kui nad Jumala head naudingut otsivad.
Ja Jumal on üks, kes valdab hiiglaslikku heldekäelisust.
3:175 Aga see: kurat teeb oma liitlased sellest kartlikuks. Aga ärge kartke neid. Ja kartke Mind, juhul kui peaksite olema usklikud.

3:176 Ja ärgu sind kurvastagu need, kes võistlevad eitamises. Nad ei tee Jumalale vähimatki kahju. Jumal ei soovi teha neile mitte mingit osa pärastises elus. Ja neil on hiiglaslik karistus.
3:177 Need, kes vahetavad usu eitamise vastu: nad ei tee Jumalale vähimatki kahju. Ja neile on valus karistus.
3:178 Ja ärgu hoiatuse suhtes ükskõiksed arvaku, et Me nende koormat kergendame nende headuse tõttu. Me vaid kergendame nende koormat neile, et nad võiksid kasvada väärtegudes. Ja neile on alandav karistus.
3:179 Jumal ei jäta usklikke sellesse, millesse kaldute, kuni eraldab halva heast.
Ja Jumal ei informeeri teid nähtamatust.  Aga Jumal valib oma sõnumitoojaiks, keda soovib. Nii et uskuge Jumalasse ning Tema sõnumitoojaisse. Ja juhul kui usute ning kaalutletud kartuses olete: teile on hiiglaslik autasu.
3:180 Ja ärgu arvaku need, kes ihned sellega, mida Jumal neile oma heldekäelisusest andnud on, et see neile hea on. Tõde on: see on kurjus neile. See, millega nad ihned on, ripub Ülestõusmispäeval nende kaelte ümber.
Ja Jumalale kuulub taevaste ning maa pärand.
Ja Jumal on teadvel sellest, mida te teete.
3:181 Jumal on kuulnud nende sõnu, kes ütlevad: “Jumal on vaene ja meie oleme rikkad!” Me salvestame selle, mis nad ütlevad ning nendepoolse prohvetite tapmise ilma põhjuseta. Ja Me ütleme: “Maitske õgiva tule karistust”
3:182 “selle eest, mida teie käed teile ette saatsid.”
Ja sellepärast, et Jumal ei ole ebaõiglane sulastega.
3:183 Need, kes ütlevad: “Jumal on meile määranud, et me ei peaks uskuma mitte ühtegi sõnumitoojasse muidu, kui et ta toob meile ohvrianni, mille tuli alla neelab”.
Ütle: “Teile tulid sõnumitoojad enne mind koos selgete asitõenditega ning koos sellega, mida ütlete: siis miks te nad tapsite, juhul kui peaksite olema tõetruud?”
3:184 Ja juhul kui nad sind salgavad, siis salati ka sõnumitoojaid, kes enne sind, tulles selgete asitõendite, üleskirjutiste ning valgustava seadusega.

3:185 Iga hing maitseb surma.
Ja teile vaid tasutakse teie autasud täielikult Ülestõusmispäeval. Ja kes iganes on säästetud tulest ning pandud sisenema aeda: tema on sihile jõudnud.
Ja selle maailma elu on vaid pettuse nautimine.
3:186 Teid pannakse proovile teie jõukuses ning teis endis. Ja te kuulete palju takistamist neilt, kellele oli antud seadus enne teid ning ebajumalakummardajailt. Aga juhul kui peaksite olema kannatlikud ning kaalutletud kartuses: see on olukordi otsustav.
3:187 Ja siis kui Jumal võttis kokkuleppe neilt, kellele oli antud seadus: “Tehke see inimkonnale arusaadavaks ning ärge varjake seda”. Seejärel nad heitsid selle endi selja taha ning vahetasid selle odava hinna vastu: kurjus on see, mida nad soetasid.
3:188 Ärge arvake, et need, kes juubeldavad selle üle, mida nad saavutanud on ning armastavad olla ülistatud selle eest, mida nad teinud pole, ärge arvake, et nad karistuse suhtes turvalisuses on. Ja neile on valus karistus.
3:189 Ja Jumalale kuulub taevaste ning maa ülemvõim. Ja Jumal on võimeline kõikideks asjadeks.
3:190 Taevaste ning maa loomises ja öö ning päeva vaheldumises on tunnustähed neile, kel intuitsioon,
3:191 neile, kes meenutavad Jumalat seistes, istudes ning oma külgedel ja peegeldavad taevaste ning maa loomise üle: “Meie isand, Sa ei loonud seda ilma eesmärgita, ülistus Sulle! Ja kaitse meid tule karistuse eest!”
3:192 “Meie isand, kelle Sa põhjustad sisenema tulle, teda oled Sa alandanud.” (Ja patustajatele pole abilisi.)
3:193 “Meie isand, me kuulsime üht kutsujat usule kutsumas: ‘Uskuge enda isandasse!’ Ja me oleme uskunud. Meie isand, andesta meile meie üleastumised ning eemalda meist meie kurjus. Ja võta meid koos nendega, kes sisemise puhtuse seisundis”.
3:194 “Meie isand, anna meile, mida oled meile lubanud läbi enda sõnumitoojate ja ära häbista meid Ülestõusmispäeval. Sa ei murra oma kokkulepitud kohtumist.”
3:195 Ja nende isand vastab neile: “Ma ei raiska mitte ühegi tööd, kes teie seast töötab, olgu mees või naine. Te olete üksteisest. Nii et need, kes maapakku läksid ja keda nende kodudest välja aeti ja keda takistati Minu põhjusel ja kes võitlesid ja keda tapeti: Ma eemaldan neist nende kurjuse ning panen nad sisenema aedadesse, millede all voolavad jõed”.
Autasu Jumala ligiolust. Ja Jumal – koos Temaga on parim autasudest.
3:196 Ärgu sind eksitagu hoiatuse suhtes ükskõiksete tulemised ning minemised maa peal:
3:197 lühike nauding, seejärel on nende eluase põrgu. Ja kuri on puhkepaik.
3:198 Mis puutub neisse, kes oma isanda suhtes kaalutletud kartuses: neile on aiad, millede all voolavad jõed, elunedes neis igavesti. Tervituskingitus Jumala ligiolus. Ja mis Jumala ligiolus – parim neile, kes sisemise puhtuse seisundis.
3:199 Ja seadusetundjaist on need, kes usuvad Jumalasse ja sellesse, mis teile alla saadetud ning sellesse, mis neile alla saadetud – alandlikud Jumalale – nad ei vaheta Jumala tunnustähti odava hinna vastu. Sellised: neile on nende autasu nende isanda ligiolus. Jumal on kiire arvestamises.
3:200 Oo, teie, kes hoiatust kuulda võtate, olge kannatlikud ning võistelge sõbralikult kannatlikkuses ja olge püsivad ning olge kaalutletud kartuses Jumalast, et võiksite edu saavutada!