10

Jumala: Kõikvõimsa, Kõige Halastavama nimel.
10:1 ALR.
Need on elutarga seaduse tunnustähed.
10:2 On see inimestele imestust tekitav, et oleme inspireerinud meest nende endi seast: “Hoiata inimesi ja edasta rõõmusõnumid neile, kes hoiatust kuulda võtavad, et neil saab olema toetuspind tõele nende isandalt”?
Need, kes end juhatatuiks väites juhatuse ära põlgavad, ütlevad: “See on ilmselgelt maag!”
10:3 Teie isand on Jumal, kes lõi taevad ning maa kuue päevaga/ajastuga, seejärel võttis oma koha troonil. Tema suunab kõiki olukordi. Pole mitte ühtegi vahemeest, välja arvatud läbi Tema loa. Selline on Jumal, teie isand, nii et teenige Teda. Kas te siis ei võtaks kuulda!
10:4 Tema juurde naasete te kõik. Jumala lubadus on tõde. Tema algatas loomingu, seejärel kordab seda, et Ta võiks autasustada õiglusega neid, kes hoiatust kuulda võtavad ning õiglaseid tegusid teevad. Aga neile, kes hoiatuse suhtes ükskõiksed, on keev jook ning valus karistus selle eest, mida nad eitasid.
10:5 Tema see on, kes tegi päikese kiirgama ning kuu valgustama, ja määras sellele faasid, et võiksite teada aastate arvu ning arvestust.
Jumal lõi selle vaid tões. Ta toob tunnustähed inimestele esile ja seletab need lahti, teadmiseks.
10:6 Päeva ning öö vaheldumises ja selles, mida Jumal on loonud taevastes ning maal, on tunnustähed inimestele, kes kaalutletud kartuses.
10:7 Need, kes ei eelda Meiega kohtumist, aga ihaldavad selle maailma elu ning tunnevad selles turvalisust ja need, kes Meie tunnustähtede suhtes hoolimatud,
10:8 sellised: nende elukoht põrgu selle eest, mida nad välja teenisid.
10:9 Need, kes hoiatust kuulda võtavad ning õiglaseid tegusid teevad: nende isand juhatab neid läbi nende usu. Jõed saavad voolama nende all õndsuse aedades.
10:10 Nende palve selles: “Ülistus olgu Sulle, oo, Jumal!”
Ja nende tervitus selles: “Rahu!”
Ja nende palve lõpp: “Kogu kiitus Jumalale, kogu inimkonna isandale!”
10:11 Ja juhul kui Jumal inimestele halba kiirendaks nii, nagu Ta neile head kiirendab, kahtlemata, neile olnuks määratud nende tähtaeg.
Jäta need, kes ei eelda Meiega kohtumist, nende üleastumisse pimedana uitama.
10:12 Ja siis kui raskused inimest puudutavad, hüüab ta Meie poole oma küljel või istudes või seistes. Aga seejärel, siis kui Me temalt tema raskused eemaldame, jätkab ta edasi, justnagu ta poleks mitte kunagi Meie poole hüüdnud raskuste suhtes, mis teda puudutasid!
Seega, liialdajatele on nende tegemised tehtud heana näima.

10:13 Ja Me hävitasime põlvkonnad enne teid, siis kui nemad valet tegid. Ja nende sõnumitoojad olid tulnud nende juurde koos selgete asitõenditega, aga nad ei olnud uskumas. Sedasi autasustame Me kurja tegevaid inimesi.
10:14 Seejärel Me määrasime teid järeltulijaiks maa peal pärast neid, et võiksime näha, kuidas teie sooritate.
10:15 Ja siis kui neile Meie selgeid tunnustähti ette loetakse, ütlevad need, kes ei eelda Meiega kohtumist: “Too meile Koraan muu kui see või muuda seda!”
Ütle: “See ei ole mulle, et seda oma hinge järgi muuta, ma vaid järgin seda, mida mulle inspireeritud on. Ma kardan – juhul kui peaksin mitte kuuletuma oma isandale – hiiglasliku päeva karistust!”
10:16 Ütle: “Oleks Jumal soovinud, ma poleks seda teile ette lugenud ega oleks Ta teid sellest teadlikuks teinud.
Ma olen elanud teie seas eluaja enne seda, kas te siis ei juurdleks!”
10:17 Siis kes on ebaõiglasem kui tema, kes fabritseerib vale Jumala kohta ning keeldub tunnistamast Tema tunnustähti? Kurjategijad ei ole edukad.
10:18 Ja nad teenivad Jumala kõrval seda, mis ei kahjusta neid ega too neile kasu, ja nad ütlevad: “Need on meie vahemehed Jumalaga”.
Ütle: “Kas informeerite Jumalat sellest, mida Ta taevastes või maal ei tea?”
Ülistus olgu Talle! Ja Ta on kõrgelt üle selle, millele nad kompanjonlust omistavad!
10.19 Ja inimkond oli vaid üks kogukond, seejärel nad lahknesid. Ja poleks olnud varasemat korraldust teie isandalt, see oleks nende vahel lahendatud seoses sellega, milles nad eristusid.
10:20 Ja nad ütlevad: “Oh, et vaid tunnustäht olnuks tema peale alla saadetud tema isandalt!”
Seega ütle: “Nähtamatu kuulub Jumalale, seega oodake, ma olen koos teiega nendest, kes ootavad”.
10:21 Ja siis kui Me põhjustame inimesed maitsema armu pärast seda, kui kannatused neid puudutasid, vaata, neil on plaan Meie tunnustähtede vastu!
Ütle: “Jumal on kiirem plaani tegemises”.
Meie sõnumitoojad kirjutavad üles, mida te plaanite.
10:22 Tema see on, kes laseb teil rännata maal ning merel. Seni kuni olete laevadel ja seilate nendega heas tuules ning juubeldate selle üle, tuleb nende peale tormine tuul ning lained tulevad nende peale igalt poolt ja nad mõtlevad, et nad on neist ümbritsetud. Nad anuvad Jumalat siiruse ning Tema doktriinile pühendumisega: “Juhul kui päästad meid sellest, oleme tänulikest!”
10:23 Aga siis kui Ta nad päästab, vaata, nad mässavad maa peal ilma õiguseta.
Oo, inimkond, teie sektantlik fanatism on vaid teie endi vastu! Selle maailma elu nauding. Seejärel naasete te Meie juurde ja Me informeerime teid sellest, mida te tegite.
10:24 Selle maailma elu võrdlus on kui vesi, mida Me taevast alla saadame, nii et see seguneb maa taimedega, millest inimesed ning kariloomad söövad, seejärel võtab maa enda kaunistused ning muutub ilusaks (ja selle asukad arvavad, et neil on võim üle selle!), seejärel tuleb Meie korraldus ööl või päeval ning Me teeme selle tühermaaks, justnagu see poleks päev varem õitsenud! Sedasi Me liigitame ning selgitame tunnustähti inimestele, kes peegeldavad.
10:25 Ja Jumal kutsub eluasemele, kus rahu ning juhatab sirgele teele kelle soovib.
10:26 Neile, kes teevad head, on parim ning suurenemine. Ja nende nägusid ei varjuta ei kitsikus ega alandus. Sellised on aia kaaslased. Nad elunevad selles igavesti.
10:27 Ja need, kes teenisid välja kurjad teod – tasu kurja teo eest on selle sarnane. Ja neid katab alandus. Neil pole Jumala eest mitte ühtegi kaitsjat. Justkui nende näod oleksid kaetud tükikestega pimenevast ööst. Sellised on tule kaaslased. Nad elunevad selles igavesti.
10:28 Ja päeval, mil Me nad kõik kokku kogume, siis Me ütleme neile, kes kompanjone omistasid: “Peatuge seal kus olete – teie ning teie kompanjonid”.
Seejärel Me eraldame nad üksteisest ning nende kompanjonid ütlevad: “Need ei olnud meie, keda te teenisite,”
10:29 “Jumalast piisab tunnistajana teie ning meie vahele, et olime teie teenistusest teadmatuses.”
10:30 See on siis, mil iga hing saab teada, mida ta varem tegi. Ja nad tuuakse tagasi Jumala, nende tõelise heategija juurde, tõe juurde. Ja nad saavad olema hüljatud selle poolt, mida nad fabritseerinud olid.
10:31 Ütle: “Kes varustab teile taevast ning maast? Kas Tema, kellele kuulub kuulmine ning nägemine ja kes toob esile elusa surnust ning toob esile surnu elusast ja kes suunab kõiki olukordi?”
Siis nad ütlevad: “Jumal”.
Siis ütle: “Kas te siis ei oleks kaalutletud kartuses!”
10:32 Sest selline on Jumal, teie isand, Tõde. Siis mis on seal peale tõe kui mitte eksitus?! Kuidas olete te siis kõrvale juhitud?
10:33 Seega, teie isanda sõna muutus siduvaks nende suhtes, kes hoolimatult reetlikud, et nad ei usu.
10:34 Ütle: “Kas on teie kompanjonidest keegi, kes algatab loomingu, seejärel kordab seda?”
Ütle: “Jumal algatab loomingu, seejärel kordab seda. Siis kuidas olete te kõrvale juhitud?”
10:35 Ütle: “Kas on teie kompanjonidest keegi, kes juhatab tõe juurde?”
Ütle: “Jumal juhatab tõe juurde. Kumb on rohkem väärt järgimist, kas Tema, kes tõe juurde juhatab või tema, kes ei juhata muidu kui et teda on juhatatud? Mis teil viga on, kuidas te hindate?”
10:36 Ja enamus neist järgib vaid hüpoteese. Hüpotees ei ole piisav tõe vastu mitte milleski. Jumal on kõiketeadev nende tegemistest.
10:37 Ja see Koraan ei ole selline, mis saaks olla toodetud kellegi muu kui Jumala poolt, aga see on kinnitus sellest, mis selle käte vahel ning detailne selgitus pühalikust lepingust, mille suhtes pole kahtlust – kogu inimkonna isandalt.
10:38 Või kas nad ütlevad: “Tema on selle tootnud”?
Ütle: “Siis tooge peatükk, mis selle sarnane ning hüüdke, kelle poole iganes saate Jumala asemel, juhul kui peaksite olema tõetruud”.
10:39 Tõde on: nad keelduvad tunnistamast seda, mida nad pole teadmistega ümbritsenud ja nendeni pole jõudnud selle tõlgendus.
Samamoodi salgasid need, kes enne neid. Nii et näe, milline oli lõplik tulemus patustajaile!
10:40 Ja nende seas on tema, kes sellesse usub ning nende seas on tema, kes sellesse ei usu. Ja sinu isand teab korruptsiooni töölisi kõige paremini.
10:41 Ja juhul kui nad sind eitavad, siis ütle: “Minule olgu minu töö ning teile olgu teie töö. Teie olete süütud sellest, mida mina teen ning mina olen süütu sellest, mida teie teete”.
10:42 Ja nende seas on tema, kes sind kuulab. Saad sa panna kurte kuulma, kuigi nad ei juurdle?
10:43 Ja nende seas on tema, kes sind vaatab. Saad sa juhatada pimedaid, kuigi nad ei näe?
10:44 Jumal ei tee inimestele ülekohut mitte milleski, aga need on inimesed, kes endi hingedele ülekohut teevad.
10:45 Ja päeval, mil Ta nad kokku kogub, on see justkui nad viibinuks vaid tunni päevast. Nad tunnevad üksteist ära. Kaotajad on need, kes keeldusid tunnistamast Jumalaga kohtumist ning keda ei oldud õigesti juhatatud.
10:46 Ja kas Me laseme sul näha mõnda sellest, mida neile lubame või võtame su: Meie juurde on nende naasemine. Seejärel on Jumal tunnistaja üle selle, mida nad teevad.
10:47 Ja igale kogukonnale on sõnumitooja. Ja siis kui nende sõnumitooja tuleb, see lahendatakse nende vahel õigluses. Ja neile ei tehta ülekohut.
10:48 Ja nad ütlevad: “Millal on see lubadus, juhul kui peaksid olema tõetruu?”
10:49 Ütle: “Mul pole võimu teha iseendale ei kahju ega kasu, välja arvatud, mida Jumal soovib. Igale kogukonnale on tähtaeg. Siis kui nende tähtaeg saabub, siis nad ei saa seda viivitada tundigi. Ega saa nad seda kiirendada”.
10:50 Ütle: “Olete te kaalutlenud: juhul kui Tema karistus tuleb teile öösel või päeval, siis mida sellest kurjategijad kiirendada sooviksid?”
10:51 “Kas see on siis, mil see aset leiab, et usute sellesse, samas kui praegu otsite selle kiirendamist?”
10:52 Siis üteldakse neile, kes valet teevad: “Maitske igaviku karistust. Kas teile tasutakse muu eest kui see, mida olete välja teeninud!”
10:53 Ja nad paluvad sind neid informeerida: “On see tõde?”
Ütle: “Jah, minu isanda nimel, see on tõde. Ja te ei saa selle eest põgeneda.”
10:54 Ja juhul kui igale hingele, kes ülekohut tegi, kuuluks kõik, mis maa peal, ta üritaks selle enda eest lunarahaks maksta. Ja nad pole suutelised oma kahetsust väljendama siis, kui karistust näevad. Ja see lahendatakse nende vahel õigluses. Ja neile ei tehta ülekohut.
10:55 Tõde on: Jumalale kuulub kõik, mis taevastes ning kõik, mis maal.
Tõde on: Jumala lubadus on tõde. Aga enamus neist ei tea.
10:56 Tema annab elu ning Tema annab surma. Ja Tema juurde tuuakse teid tagasi.
10:57 Oo, inimkond, teile on tulnud manitsus teie isandalt, tervenemine selle jaoks, mis rinnus ja juhatus ning arm usklikele!
10:58 Ütle: “Jumala heldekäelisuses ning Tema armus”.
Selle üle nad juubeldagu. See on palju parem kui see, mida nad kokku kuhjavad.
10:59 Ütle: “Olete te kaalutlenud, mida Jumal oma andidest teile alla on saatnud, seejärel olete te teinud sellest ebaseadusliku ning seadusliku?”
Ütle: “Kas Jumal volitas teid või kas fabritseerisite vale Jumala kohta?”
10:60 Ja mida mõtlevad need, kes Jumala kohta valet fabritseerivad, Ülestõusmispäeval?
Jumal on heldekäeline inimeste suunas, aga enamus neist pole tänulikud.
10:61 Ja sa pole seotud mitte ühegi olukorraga ning sa ei loe ette sellest mitte ühtegi ette lugemist ja te ei tee mitte ühtegi tegu, välja arvatud, et Meie oleme üle teie tunnistajad siis, kui seda ette võtate.
Sinu isanda eest pole mitte miski peidus, isegi mitte aatomi raskus maal või taevastes. Ega väiksem kui see ega suurem, välja arvatud, et see on selges määruses.
10:62 Tõde on: Jumala liitlased – neil pole vaja karta ega pea nad kahetsema.
10:63 Need, kes hoiatust kuulda võtavad ning on kaalutletud kartuses,
10:64 neile on rõõmusõnumid selles maises elus ning pärastises elus. Pole Jumala sõnade muutmist. Selline on hiiglaslik saavutus.
10:65 Ja ära lase nende kõnel end kurvastada. Kogu suursugusus kuulub Jumalale. Ta on Kõikekuulev, Kõiketeadev.
10:66 Tõde on: Jumalale kuuluvad kes iganes taevastes ning kes iganes maal. Ja mitte midagi nad ei järgi, need, kes hüüavad kompanjone Jumala kõrval. Nad järgivad vaid hüpoteese ning räägivad vaid valesid.
10:67 Tema see on, kes tegi teile öö, et võiksite selles puhata ning päeva nähtavust andvana. Selles on tunnustähed inimestele, kes kuulavad.
10:68 Nad ütlevad: “Jumal on võtnud poja.”
Ülistus olgu Talle! Ta on Vaba Vajadusest. Temale kuulub kõik, mis taevastes ning kõik, mis maal! Teil pole selle kohta volitust. Või kas omistate Jumalale seda, mida te ei tea?
10:69 Ütle: “Need, kes Jumala kohta valet fabritseerivad, ei ole edukad”.
10:70 Lühike nauding selles maailmas, seejärel on Meie juurde nende naasemine, seejärel paneme nad maitsma karmi karistust selle eest, mida nad eitasid.

10:71 Ja loe neile ette uudised Noast, siis kui ta oma inimestele ütles: “Oo, mu inimesed, juhul kui minu positsioon ning minupoolsed Jumala tunnustähtede teile meeldetuletamised on teile koormavaks, siis Jumalasse olen ma pannud oma usalduse! Nii et koguge oma olukord ning oma kompanjonid, seejärel vaadake, et teie olukord teie vastu ei pööraks, seejärel tulge minu üle kohut mõistma – ja ärge hoidke tagasi!”
10:72 “Aga juhul kui ära pöörate, siis ma pole teie käest mitte ühtegi autasu küsinud, minu autasu lasub üksnes Jumalal. Ja mind on kästud olla alistunuist”.
10:73 Ja nad eitasid teda, seega Me päästsime tema ning need, kes koos temaga laevas ja tegime neist järeltulijad ning uputasime need, kes keeldusid tunnistamast Meie tunnustähti. Nii et näe, milline oli lõplik tulemus neile, keda oli hoiatatud!
10:74 Seejärel Me tõstsime üles pärast teda sõnumitoojad nende inimeste juurde. Nad tulid nende juurde selgete asitõenditega, aga nad ei olnud uskumas sellesse, mida nad olid keeldunud tunnistamast juba varem. Seega Me katame kinni üleastujate südamed.

10:75 Seejärel, pärast neid tõstsime Me üles Moosese ja Aaroni koos Meie tunnustähtedega Fir´awni ning tema lugupeetavate juurde. Aga nad olid ülbed. Ja nad olid ühed kurja tegevad inimesed.
10:76 Ja siis kui tõde Meie kohalolust nendeni jõudis, ütlesid nad: “See on ilmselge maagia!”
10:77 Mooses ütles: “Kas ütlete tõe kohta siis, kui see teie juurde tuleb: ´On see maagia?´”
Aga maagid ei ole edukad.
10:78 Nad ütlesid: “Kas oled tulnud meie juurde, et pöörata meid ära sellelt, millelt leidsime oma isad, ja nii, et teil kahel oleks suursugusus maa peal? Me ei usu teid.”
10:79 Ja Fir´awn ütles: “Tooge minu juurde iga õpetatud maag!”
10:80 Ja siis kui maagid tulid, ütles Mooses neile: “Esitage, mida te esitate!”
10:81 Ja siis kui nad olid esitanud, ütles Mooses: “See, mille olete toonud, see on maagia. Jumal teeb selle tühiseks. Jumal ei tee õigeks korruptsiooni tegijate tegusid.”
10:82 Ja Jumal kehtestab tõe läbi enda sõnade, isegi kui kurjategijad selle vastu on.
10:83 Aga mitte keegi ei uskunud Moosest – välja arvatud järeltulijad tema inimeste seast- tingituna hirmust Fir´awni ning sealsete lugupeetavate ees, et nad teevad nad subjektiks eitamise testile. Ja Fir´awn oli ülistatud maa peal. Ja ta oli liialdajaist.
10:84 Ja Mooses ütles: “Oo, mu inimesed, juhul kui usute Jumalasse: pange oma usaldus Temasse, juhul kui peaksite olema alistunud!”
10:85 Ja nad ütlesid: “Jumalasse paneme me oma usalduse. Meie isand, ära tee meist eitamise testi patustajatele”
10:86 “ja päästa meid läbi oma armu inimeste käest, kes end juhatatuiks väites juhatuse ära põlgavad.”
10:87 Ja Me inspireerisime Moosesele ning tema vennale: “Paigutage endi inimesed kaubanduse keskuses majadesse ning tehke oma majad sihtpunktiks. Ja täitke kohustust. Ja edasta rõõmusõnumid usklikele”.
10:88 Ja Mooses ütles: “Meie isand, Sa oled andnud Fir´awnile ning tema lugupeetavatele kaunistused ning rikkuse selle maailma elus, meie isand, nii et nad juhivad eksiteele Sinu teelt. Meie isand, pühi ära nende rikkus ning tee kõvaks nende südamed, sest nad ei usu seni, kuni valusat karistust näevad!”
10:89 Ta ütles: “Teie palvet on kuuldud. Nii et jätkake sirgel teel ning ärge järgige nende teed, kes ei tea”.
10:90 Ja Me tõime Iisraeli lapsed teisele poole merd. Seejärel Fir´awn järgnes neile koos oma vägedega sektantlikus fanatismis ning vaenulikkuses. Seni kuni uppumine ta üle oli võtnud, ütles ta: “Ma usun, et pole jumalust peale Tema, kellesse usuvad Iisraeli lapsed. Ja ma olen alistunuist”.
10:91 Nüüd?  Samas sa vastandusid varem ning olid korruptantidest!
10:92 Seega sel päeval Me säilitame su sinu kehas, et oleksid tunnustäheks neile, kes pärast sind.
Aga enamus inimesi on hoolimatud Meie tunnustähtedest!
10:93 Ja Me seadsime Iisraeli lapsed sisse väärikasse paika ning varustasime neid mõndade heade asjadega. Seejärel nad ei lahknenud enne, kui teadmine nendeni tuli. Sinu isand mõistab nende vahel kohut Ülestõusmispäeval seoses sellega, milles nad lahknesid.

10:94 Ja juhul kui peaksid kahtlema selles, mida sulle avaldame, siis küsi nende käest, kes lugesid seadust enne sind. Sulle on tulnud tõde sinu isandalt, nii et ära ole nendest, kes kahtlevad.
10:95 Ja ära ole nendest, kes keelduvad tunnistamast Jumala tunnustähti, siis oleksid kaotajaist.
10:96 Need, kelle suhtes sinu isanda sõna siduvaks muutus, nemad ei uskunud
10:97 – kuigi neile tulid kõik tunnustähed – kuni nad valusat karistust nägid.
10:98 Oh, et mõni linn vaid uskunuks ning saanuks kasu oma usust! Välja arvatud Joona inimesed, siis kui nad uskusid, Me eemaldasime neilt häbistamise karistuse selle maailma elus ning andsime neile naudingu mõneks ajaks.
10:99 Ja juhul kui sinu isand soovinuks: kes iganes maa peal, uskunuks oma terviklikkuses. Kas sina sunniksid inimkonda seni, kuni neist saavad usklikud?
10:100 Ja ei ole hingele, et uskuda, välja arvatud läbi Jumala loa. Ja Ta on määranud riknemise neile, kes ei juurdle.
10:101 Ütle: “Vaata mis taevastes ning maal!”
Aga tunnustähed ning hoiatused ei ole kasuks inimestele, kes ei usu.
10:102 On nad ootamas midagi muud kui sarnast nende päevadele, kes tulid ning läksid enne neid?
Ütle: “Oodake, ma olen koos teiega ootamas”.
10:103 Seejärel Me päästame enda sõnumitoojad ning need, kes hoiatust kuulda võtsid. Seega: see on siduv Meie peal, et päästa usklikud.
10:104 Ütle: “Oo, inimkond, juhul kui peaksite kahtlema minu doktriinis: mina ei teeni neid, keda teie Jumala kõrval teenite, aga ma teenin Jumalat, ühte kes põhjustab teid surema! Ja mind on kästud olla usklikest”.
10:105 Ja sea oma nägu doktriini suunas, mis kallutab tõesse. Ja ära ole ebajumalakummardajaist.
10:106 Ja ära hüüa Jumala asemel seda, mis ei saa sulle kasu ega kahju tuua. Aga juhul kui teed nii, siis oled patustajatest.
10:107 Ja juhul kui Jumal peaks sind kannatustega puudutama: pole mitte kedagi neid eemaldamas, peale Tema. Ja juhul kui Ta peaks sulle head ihaldama: pole mitte kedagi Tema heldekäelisust ära pööramas. Ta põhjustab selle langema, kelle peale soovib oma sulastest.
Ja Ta on Andestav, Kõige Armulikum.
10:108 Ütle: “Oo, inimkond, tõde on teie juurde tulnud teie isandalt!
Ja kes iganes on õigesti juhatatud: ta on vaid õigesti juhatatud enda hinge jaoks. Ja kes iganes on eksiteel: ta vaid eksib selle vastu. Ja mina ei ole kaitsja teie üle”.
10:109 Ja järgi, mida sulle on inspireeritud. Ja ole kannatlik kuni Jumal kohut mõistab! Ja Ta on parim kohtumõistjaist.