47

Jumala: Kõikvõimsa, Kõige Halastavama nimel.
47:1 Need, kes hoiatuse suhtes ükskõiksed ning hülgavad Jumala tee: Ta juhib nende tegemised eksitusse.
47:2 Ja need, kes hoiatust kuulda võtavad, õiglaseid tegusid teevad ning usuvad sellesse, mis alla saadetud Muhamedile – ja see on tõde nende isandalt – Ta eemaldab neist nende kurjuse ning seab õigeks nende seisundi.
47:3 See on sellepärast, et hoiatuse suhtes ükskõiksed järgivad tühisust ja et hoiatuse kuulda võtjad järgivad tõde oma isandalt. Sedasi esitab Jumal inimestele nende näited.

47:4 Ja siis kui kohtate hoiatuse suhtes ükskõikseid: löök kaeltesse. Siis kui olete nad korralikult kinni sidunud: tugevdage köidikud. Seejärel, kas armu andmine pärast seda või lunaraha kuni sõda lõpeb.
See, ja oleks Jumal soovinud, Tema võinuks neile kätte maksta, aga et testida mõndasid teist läbi üksteise.
Ja need, kes lüüakse maha Jumala teel: Ta ei lase nende tegudel mitte kunagi raisku minna,
47:5 Ta juhatab neid ning seab õigeks nende seisundi
47:6 ja paneb nad sisenema aeda, millest Ta nad teadlikuks on teinud.

47:7 Oo, teie, kes hoiatust kuulda võtate, juhul kui aitate Jumalat, aitab Tema teid ning teeb kindlaks teie jalgealuse!
47:8 Ja hoiatuse suhtes ükskõiksed: neile on viletsus ja Ta juhib nende tegemised eksitusse.
47:9 Seda sellepärast, et nad vastanduvad sellele, mida Jumal alla saatis, seega Ta teeb nende tegemised tühisuseks.
47:10 Kas nad ei rända maa peal ega näe, milline oli nende lõpp, kes enne neid? Jumal hävitas nad. Ja neile, kes end juhatatuiks väites juhatuse ära põlgavad, on selle sarnane.
47:11 Seda sellepärast, et Jumal on kaitsja neile, kes hoiatust kuulda võtavad ja et need, kes end juhatatuiks väites juhatuse ära põlgavad, neile pole kaitsjat.
47:12 Jumal paneb need, kes hoiatust kuulda võtavad ning õiglaseid tegusid teevad, sisenema aedadesse, millede all voolavad jõed.
Ja hoiatuse suhtes ükskõiksed naudisklevad ning söövad nagu söövad kariloomad, ja tuli on koduks neile.
47:13 Ja kui palju oleme Me hävitanud linnu, mis olid tugevamad sinu linnast, mis sind välja ajas! Seega neile polnud abilist.
47:14 On siis tema, kes on selgetel asitõenditel oma isandalt:
-nagu tema, kellele tema kurjad teod ilustatud on ning kes järgib oma tühiseid ihasid?
47:15 (Näide aiast, mis lubatud neile, kes kaalutletud kartuses. Seal on jõed saastamata veest ja jõed piimast, mis ei muuda oma maitset ja jõed joovastavatest ainetest naudinguna joojaile ja jõed puhastatud meest.
Ja neile on selles kõiksugustest viljadest ning armuandmine nende isandalt.)
-nagu tema, kes eluneb igavesti tules ning kellele antakse juua vedelikku, mis keeb, nii et see kisub lõhki nende sisikonna?
47:16 Ja nende seas on mõned, kes sind kuulavad. Siis kui nad on läinud esile sinu kohalolust, ütlevad nad neile, kellele on antud teadmised: “Mis see oli, mida ta just nüüd ütles?”
Sellised on need, kelle südamed on Jumal kinni katnud ning kes järgivad oma tühiseid ihasid.
47:17 Ja need, keda on õigesti juhatatud, Ta suurendab neid juhatuses ning annab neile nende kaalutletud kartuse.
47:18 On nad ootamas midagi muud peale selle, et Tund neile ootamatult tuleb? Aga selle tingimused on juba täidetud! Nii et mis kasu neile – siis kui see neile tuleb – on nende meeldetuletusest?
47:19 Ja tea, et pole jumalust peale Jumala ning küsi andestust enda üleastumisele ja usklikele meestele ning usklikele naistele. Ja Jumal teab teie tulemisi ning minemisi, ja teie eluaset.
47:20 Ja need, kes hoiatust kuulda võtavad, ütlevad: “Oh, et vaid üks peatükk alla saadetaks!”
Seejärel, siis kui üks selgesõnaline peatükk alla saadetakse ning selles tapmist mainitakse, näed sa neid, kelle südameis haigus, vaatamas sind pilguga nagu ühel, kes surma poolt üle võetud.
Nii et ebaõnnestumine neile!
47:21 Kuulekus ning asjakohane kõne!
Ja siis kui olukord on otsustatud, siis juhul kui nad oleksid olnud tõesed Jumalale: see oleks parim neile.
47:22 Nii et kas te ehk – juhul kui ära pöörate – teete korruptsiooni maa peal ning katkestate oma perekonna sidemed?
47:23 Sellised on need, kelle Jumal neednud on, seega Ta tegi nad kurdiks ning pimestas nende nägemise.
47:24 Kas nad siis ei kaalutleks Koraani hoolega; või on nende südamed lukus?
47:25 Need, kes pööravad oma seljad pärast seda kui juhatus neile selgeks oli tehtud: kurat on neid ahvatlenud ning nende lootusi pikendanud,
47:26 sest nad ütlesid neile, kes vastanduvad sellele, mida Jumal alla saatis: “Me kuuletume teile osades asjades.”
Aga Jumal teab nende saladusi.
47:27 Nii et kuidas on siis, mil inglid neid võtavad, lüües nende nägusid ning selgasid?
47:28 See on sellepärast, et nad järgisid seda, mis Jumalat vihastas ning vastandusid Tema heakskiidule, seega Ta tegi nende tegemised tühisuseks.
47:29 Või kas need, kelle südameis haigus, arvavad, et Jumal ei too esile nende kurje mõtteid?
47:30 Ja oleks Me soovinud, Me oleksime näidanud neid sulle, nii et sa teaksid neid nende eraldusmärkide järgi. Aga sa saad neid teadma nende kõne tooni järgi. Ja Jumal teab teie tegemisi.
47:31 Ja Me testime teid kuni teeme selgeks need, kes pingutavad teie seas ning kannatlikud. Ja Me testime teie väiteid.
47:32 Need, kes hoiatuse suhtes ükskõiksed ning pööravad ära Jumala teelt ja vastanduvad sõnumitoojale pärast seda kui juhatus neile selgeks on tehtud: nad ei kahjusta Jumalat kõige vähimatki. Aga Ta teeb tühisuseks nende tegemised.

47:33 Oo, teie, kes hoiatust kuulda võtate, kuuletuge Jumalale ning kuuletuge sõnumitoojale ja ärge tehke tühisuseks oma tegusid!
47:34 Need, kes hoiatuse suhtes ükskõiksed ning hülgavad Jumala tee, seejärel surevad ateistidena: Jumal ei anna neile armu.
47:35 Seega ärge pehmenege, aga kutsuge rahule, siis kui olete ülimad. Ja Jumal on koos teiega ning ei lahuta teid teie tegudest.
47:36 Selle maailma elu on vaid mäng ning kõrvalejuhtimine. Aga juhul kui usute ja olete kaalutletud kartuses, siis Ta annab teile teie autasud ega küsi teilt teie jõukust.
47:37 Juhul kui Ta teilt seda küsimas oleks ning teid survestaks, siis muutuksite ihneiks ja Ta tooks esile teie kurjuse.
47:38 Siin te olete, olles kutsutud kulutama Jumala teel, seejärel on teie seas tema, kes ihne. Ja kes iganes on ihne: ta on vaid ihne iseenda vastu!
Ja Jumal on Vaba Vajadusest. Ja teie olete vajaduses.
Ja juhul kui pöörate ära, Ta asendab teid teistsuguste inimestega, seejärel nad ei ole sellised nagu teie.