30

Jumala: Kõikvõimsa, Kõige Halastavama nimel.
30:1 ALM.
30:2 Roomlased on olnud võidukad
30:3 maa madalaimas osas.
Aga pärast oma kaotust on nemad võidukad,
30:4 mõne aasta pärast. Jumalale kuulub korraldus varasemas ning hilisemas. Ja sel päeval usklikud rõõmustavad
30:5 Jumala abi üle. Ta aitab, keda soovib.
Ja Ta on Võimas, Kõige Halastavam.
30:6 Jumala lubadus. Jumal ei ebaõnnestu oma lubaduses. Aga enamus inimesi ei tea.
30:7 Nad teavad selle maailma elu nähtavat osa, aga on hooletud pärastise elu suhtes.
30:8 Kas pole nad mõtisklenud endi sees?
Jumal lõi taevad ja maa ning selle, mis nende vahel, vaid tões ja määratud tähtajaks. Aga enamus inimesi on oma isandaga kohtumise eitajad.
30:9 Kas pole nad rännanud maa peal ega ole näinud, milline oli lõplik tulemus neile, kes enne neid? Nad olid tugevamad jõu poolest kui nemad ja nad harisid maad ning asustasid seda rohkem kui nemad on asustanud ja nende sõnumitoojad tulid nende juurde koos selgete asitõenditega. Ja Jumal ei patustanud nende suhtes, aga nad patustasid ise endi hingede vastu.
30:10 Seejärel, kuri oli lõplik tulemus neile, kes kurja tegid, sest nad keeldusid tunnistamast Jumala tunnustähti ning naeruvääristasid neid.
30:11 Jumal algatab loomingu, seejärel kordab seda. Seejärel tuuakse teid tagasi Tema juurde.
30:12 Ja päeval, mil Tund saabub, on kurjategijad ahastuses.
30:13 Ja neile pole nende kompanjonidest mitte kedagi nende kaitseks välja astumas. Ja nad eitavad oma kompanjone.
30:14 Ja päeval, mil Tund saabub, sel päeval nad eraldatakse:
30:15 mis puutub neisse, kes hoiatust kuulda võtsid ning õiglaseid tegusid tegid: nemad rõõmsameelselt lopsakatel aasadel;
30:16 ja mis puutub neisse, kes hoiatuse suhtes ükskõiksed ning keeldusid tunnistamast Meie tunnustähti ja pärastise elu kohtumist: nemad kogutakse kokku karistamisele.
30:17 Nii et ülistus Jumalale siis kui jõuate õhtusse ja siis kui jõuate hommikusse!
30:18 Ja Temale on kogu kiitus taevastes ning maa peal.
Ja öösel! Ja siis kui jõuate keskpäeva!
30:19 Ta toob esile elusa surnust ning toob esile surnu elusast. Ja annab elu maale pärast selle surma. Ja sarnaselt tuuakse ka teid esile.
30:20 Ja Tema tunnustähtedest on, et Ta lõi teid tolmust, seejärel, vaata, te olete surelikud, valgudes laiali.
30:21 Ja Tema tunnustähtedest on, et Ta lõi teile teist endist paarilised, et võiksite leida hingerahu seeläbi ja tegi teie vahele armastuse ning halastuse.
Selles on tunnustähed inimestele, kes peegeldavad.
30:22 Ja Tema tunnustähtedest on taevaste ning maa loomine ja erinevused teie keeltes ning värvuses.
Selles on tunnustähed neile, kel teadmised.
30:23 Ja Tema tunnustähtedest on teie magamine läbi öö ning päeva ja teiepoolne Tema heldekäelisuse otsimine.
Selles on tunnustähed inimestele, kes kuulevad.
30:24 Ja Tema tunnustähtedest on, et Ta näitab teile välku hirmu ning lootusena ja saadab alla taevast vee ning annab elu seeläbi maale pärast selle surma.
Selles on tunnustähed inimestele, kes juurdlevad.
30:25 Ja Tema tunnustähtedest on, et taevas ning maa püsivad läbi Tema korralduse. Seejärel, siis kui Ta hüüab teid hüüdmisega, maa seest, vaata, te tulete esile.
30:26 Ja Temale on kõik, kes iganes taevastes ning maal. Kõik on Temale pühendunult kohusetundlikud.
30:27 Ja Tema see on, kes algatas loomingu, seejärel kordab seda. Ja see on väga lihtne Talle. Ja Ta on kõige kõrgem näide taevastes ning maal.
Ja Ta on Võimas, Elutark.
30:28 Ta esitab teile ühe näite teist endist: on teile nende seas, keda teie paremad käed omavad, mõnda kompanjoni selles, millega me teid varustanud oleme, nii et oleksite võrdsed selles, kartes neid nii nagu kardate üksteist?
Sedasi Me kategoriseerime ning teeme detailideni selgeks tunnustähed inimestele, kes juurdlevad.
30:29 Tõde on: need, kes valet teevad, järgivad oma tühiseid ihasid ilma teadmisteta. Ja kes saab juhatada teda, kelle Jumal eksiteele saadab? Ja neile pole abilisi.
30:30 Sea oma nägu doktriini suunas, mis kaldumas tõe poole (olemus Jumalalt, millega Ta inimkonda õnnistas – Jumala loomingus ei ole muutumist – see on õige doktriin, aga enamus inimesi ei tea),
30:31 pöörates Tema poole kahetsedes. Ja ole kaalutletud kartuses Temast ja täida kohustust ja ära ole ebajumalakummardajaist,
30:32 nendest, kes jagavad oma doktriini ning muutuvad sektideks, iga grupp õnnelik sellega, mis sel on.
30:33 Ja siis kui inimesi kannatused puudutavad, hüüavad nad oma isandat, pöörates kahetsedes Tema poole. Seejärel, siis kui Ta põhjustab nad maitsma natuke enda halastust, vaata, osad neist omistavad kompanjone oma isandale,
30:34 et eitada seda, mida neile andsime!
Seega nautige, aga varsti te saate teada!
30:35 Või kas oleme Me neile alla saatnud volituse ja see räägib sellest, millele nad kompanjonlust omistavad?
30:36 Ja siis kui Me paneme inimesed maitsema halastust, nad juubeldavad selle üle. Ja juhul kui neid vaevab kurjus selle eest, mida nende käed neile ette on saatnud, on nad meeleheitel.
30:37 Kas pole nad kaalutlenud, et Jumal laiendab ning kitsendab varustamist, kellele soovib?
Selles on tunnustähed inimestele, kes usuvad.
30:38 Nii et anna sugulasele tema vääriline, ja puuduse käes kannatajale ning teelisele. See on parim neile, kes Jumala nägu ihaldavad. Ja sellised on edukad.
30:39 Ja mida te annate intressi saamiseks, et see kasvaks inimeste varast: ei kasva koos Jumalaga. Aga mida annate puhastumiseks, Jumala nägu ihaldades: sellised võtavad vastu hüvitise mitmekordselt.
30:40 Jumal on Tema, kes teid loonud on, seejärel Tema varustab teile, seejärel Tema põhjustab teid surema, seejärel Tema annab teile elu. On teie kompanjonidest keegi, kes midagigi sellest teeb? Ülistus olgu Talle! Ja Ta on kõrgelt üle selle, millele nad kompanjonlust omistavad.
30:41 Korruptsioon avaldub maal ning merel selle tõttu, mida inimeste käed välja teenivad, et Ta võiks lasta neil maitsta mõnda sellest, mida nad teinud on, et nad võiksid naaseda.
30:42 Ütle: “Rännake maa peal, et näha, milline oli lõplik tulemus neile, kes varasemast. Enamus neist olid ebajumalakummardajad”.
30:43 Ja sea oma nägu õige doktriini suunas, enne kui saabub päev Jumalalt, mida pole võimalik ära hoida. Sel päeval nad eraldatakse.
30:44 Kes iganes eitab: tema peal olgu tema eitamine.
Ja kes iganes töötab õigluses: nemad on iseendile ette valmistamas.
30:45 Et Ta võiks autasustada oma heldekäelisusest neid, kes hoiatust kuulda võtavad ning õiglaseid tegusid teevad. Ta ei armasta neid, kes end juhatatuiks väites juhatuse ära põlgavad.
30:46 Ja Tema tunnustähtedest on, et Ta saadab tuuled rõõmusõnumite kättetoimetajatena, ja et Ta võiks panna teid maitsma enda halastusest, ja et laevad võiksid seilata läbi Tema korralduse, ja et võiksite otsida Tema heldekäelisusest, ja et võiksite olla tänulikud.
30:47 Ja Me saatsime enne sind sõnumitoojaid nende inimeste juurde, nii et nad tõid neile selged asitõendid. Seejärel Me maksime kätte neile, kes kurjategijad. Ja et aidata usklikke, on Meie peal siduv kohustus.
30:48 Jumal on Tema, kes saadab tuuled, nii et need segavad kokku pilve. Ja Ta paneb selle levima taevas nii, nagu soovib. Ja Ta teeb selle tükkideks ning sa näed vihmapiiskasid sellest esile tulemas. Seejärel, siis kui Ta paneb selle langema, kelle peale soovib oma sulastest, nad rõõmustavad,
30:49 kuigi nad olid enne seda kui see nende peale alla saadeti, need kes ahastuses.
30:50 Nii et vaata Jumala halastuse tulemust, kuidas Ta annab elu maale pärast selle surma! Selline on üks, kes taaselustab surnud. Ja Ta on võimeline kõikideks asjadeks.
30:51 Ja juhul kui Me saadame tuule ning nad näevad seda muutumas kollaseks, nad jätkavad pärast seda eitamist.
30:52 Ja sa ei saa panna surnuid kuulama ega saa sa panna kurte kuulma hüüet, siis kui nad oma seljad keeravad ning ära lähevad.
30:53 Ja sa ei saa juhatada pimedaid välja nende eksitusest. Sa saad panna kuulama vaid neid, kes Meie tunnustähtedesse usuvad, sest nemad on alistunud.
30:54 Jumal on Tema, kes loob teid nõrgana, seejärel teeb pärast nõrkust tugevuse, seejärel pärast tugevust teeb nõrkuse ning hallid juuksed. Ta loob, mida soovib.
Ja Ta on Kõiketeadev, Võimas.
30:55 Ja päeval mil Tund saabub, vannuvad kurjategijad, et nad viibisid vaid tunni. Sedasi olid nad eksitusse viidud!
30:56 Aga need, kellele olid antud teadmised ning usk, ütlevad: “Te viibisite vastavalt Jumala seadusele kuni Ülestõusmispäevani. Nii et see on nüüd Ülestõusmispäev, aga te ei teadnud”.
30:57 Nii et sel päeval ei too vale tegijatele kasu nende õigustused ega lubata neil teha parandusi.
30:58 Ja Me oleme esitanud inimestele selles Koraanis kõikidest näidetest.
Ja juhul kui tuled nende juurde tunnustähega, ütlevad hoiatuse suhtes ükskõiksed: “Sa järgid vaid tühisust”.
30:59 Sedasi pitseerib Jumal kinni nende südamed, kes ei tea.
30:60 Nii et ole kannatlik, sest Jumala lubadus on tõde. Ja ära lase end kõigutada neil, kes pole kindlad.