35

Jumala: Kõikvõimsa, Kõige Halastavama nimel.
35:1 Kiitus Jumalale, taevaste ning maa algatajale, inglite sõnumitoojateks määrajale, kel tiibu kaks paari, kolm paari või neli paari.
Ta suurendab loomingus, mida Ta soovib.
Jumala võimsus on üle kõikide asjade.
35:2 Mida Jumal otsustab halastuse-inimestele: mitte ükski ei saa seda tagasi hoida. Ja mida Tema tagasi hoiab: seal pole selle saatjat pärast Teda.
Ja Ta on Võimas, Elutark.

35:3 Oo, inimkond!
Meenutage Jumala armu endi suunas. 
On mõni looja – peale Jumala – varustamas teile taevast ning maalt?
Pole jumalat peale Tema! 
Siis kuidas olete te eksitusse viidud?

35:4 Ja juhul kui nad sind eitavad: sõnumitoojaid eitati ka enne sind.
Ja Jumala juurde naasevad kõik olukorrad.

35:5 Oo, inimkond!
Jumala lubadus on tõde. Seega, ärge laske sellel maisel elul end petta. Ja ärge laske Petjal petta end Jumala suhtes.
35:6 Saatan on teile vaenlane, nii et võtke teda kui vaenlast. Ta vaid kutsub enda pooldajaid, et nad võiksid olla põrgutule kaaslastest.
35:7 Need, kes hoiatuse suhtes ükskõiksed: neile on karm karistus.
Ja need, kes hoiatust kuulda võtavad ning õiglaseid tegusid teevad: neile on andestus ning suursugune autasu.
35:8 On siis tema, kellele tema tegude kurjus kaunistatud on, nii et ta näeb neid headena…
Ja Jumal juhib eksitusse keda Ta soovib ning juhatab keda Ta soovib.
Nii et ärgu sinu hing nende pärast kahetsegu. Jumal teab, mida nad teevad.
35:9 Ja Jumal on Tema, kes saadab tuuled, nii et need segavad kokku pilve. Ja Me sõidutame selle surnud maale ning anname elu seeläbi maale pärast selle surma. Selline on ülestõusmine.
35:10 Kes iganes ihaldab suursugusust: Jumalale on kogu suursugusus.
Tema juurde tõusevad head sõnad. Ja õiglased teod tõstavad neid.
Aga need, kes skeemitavad kurja: neile on karm karistus.
Ja selliste skeemitamine: see saab riknema.
35:11 Ja Jumal lõi teid tolmust, seejärel tilgast vedelikust, seejärel Ta tegi teid paaridena.
Ja mitte ükski emane ei jää rasedaks ega sünnita ilma Tema teadmiseta.
Ja ei anta elu mitte ühelegi elatunud inimesele ega lühendata tema elu, aga see on määruses. See on Jumala jaoks lihtne.
35:12 Ja kaks merd ei ole samad. Üks värske ning maitsev – oivaline joomiseks. Ja teine soolane ning kibe.
Ja kummastki neist sööte te pehmet liha ning võtate välja kaunistusi, mida te kannate. Ja sa näed laevu neis kündmas, et võiksite otsida Tema heldekäelisusest ning et võiksite olla tänulikud.
35:13 Ta paneb öö sisenema päeva ning paneb päeva sisenema öösse. Ja Ta tegi teenistusvalmiks päikese ning kuu, kumbki jooksmas määratud tähtajani.
Selline on Jumal, teie Isand.
Temale kuulub ülemvõim.
Ja need, keda te hüüate peale Tema, ei oma isegi seemne koorikut.
35:14 Juhul kui te neid hüüate, nad ei kuule teie hüüet.
Ja juhul kui nad kuuleks, nad ei vastaks teile.
Ja Ülestõusmispäeval nad eitavad teiepoolset partnerluse omistamist.
Ja mitte ükski ei saa sind informeerida nii nagu Kõiketeadev.

35:15 Oo, inimkond!
Te olete vajaduses Jumala järele.
Ja Jumal: Ta on Vaba Vajadusest, Kiiduväärne.
35:16 Juhul kui Ta soovib, Ta eemaldab teid ning toob uue loomingu.
35:17 Ja see ei ole keeruline Jumala jaoks.
35:18 Ja mitte ükski kandja ei kanna teise koormat.
Ja juhul kui mõni raskelt koormatu kutsuks enda koorma juurde, mitte midagi ei tõstetaks temalt, isegi kui ta oleks sugulane.
Sa saad olema võimeline hoiatama vaid neid, kes kardavad oma Isandat nähtamatuses ning täidavad kohustust.
Ja tema, kes end puhastab: ta vaid puhastab end oma hingele.
Ja Jumala juurde on teekonna lõpp.
35:19 Ja ei ole võrdsed pime ning nägija
35:20 ega pimedused ning valgus
35:21 ega vari ning päevakuumus.
35:22 Ega ole võrdsed elav ning surnu.
Jumal paneb kuulama, kelle Ta soovib.
Ja sina ei saa panna kuulama neid, kes haudades.
35:23 Sina ei ole muu kui vaid hoiataja.
35:24 Me oleme saatnud su koos tõega rõõmusõnumite kandja ning hoiatajana.
Ja pole olnud mitte ühtegi kogukonda, välja arvatud, et nende seast käis läbi hoiataja.
35:25 Ja juhul kui nad sinu salgavad: salgasid ka need, kes enne neid. Nende sõnumitoojad tulid nende juurde koos selgete asitõendite, üleskirjutiste ning valgustava seadusega.
35:26 Seejärel võtsin Ma need, kes hoiatuse suhtes ükskõiksed.
Nii et kuidas oli Mu hülgamine!
35:27 Kas sa ei ole kaalutlenud, et Jumal saadab alla vee taevast?
Ja Me toome esile sellega viljad mitmesugustes värvides.
Ja mägedest on vöödilised, valged ning punased – erinevad oma toonides – ja sügavmustad.
35:28 Ja inimestest, metsloomadest ning kariloomadest – erinevad oma toonides niisamuti.
Jumalat kardavad Tema sulastest vaid need, kes omavad teadmisi.
Jumal on Võimas, Andestav.
35:29 Need, kes retsiteerivad Jumala seadust ning täidavad kohustust ja kulutavad salaja ning avalikult sellest, mida Me neile võimaldanud oleme, ootavad tehingut, mis ei hävine:
35:30 et Ta tasub nende autasud täies ulatuses ning suurendab neid oma heldekäelisusest.
Ta on Andestav, Väärtustav.
35:31 Ja see, mida Me oleme inspireerinud sinule seadusest, see on tõde, kinnitamas seda, mis selle käte vahel.
Jumal on oma sulaste Nägija, Teadvel.
35:32 Seejärel Me põhjustasime pärima seaduse need, keda Me olime valinud oma sulastest.
Nende seas on tema, kes eksitab enda hinge.
Ja nende seas on tema, kes leige.
Ja nende seas on tema, kes eesmineja heategudes, läbi Jumala loa.
See on suur soosing.
35:33 Alalise eluaseme aiad! Nad sisenevad nendesse kaunistatuna kullast ning pärlitest käevõrudega. Ja nende riided seal on siidist.
35:34 Ja nad saavad ütlema: “Kiitus Jumalale, Temale, kes eemaldas meist hingevalu!
Meie Isand on Andestav, Väärtustav,”
35:35 “Tema, kes on meid sisse seadnud oma lakkamatu heldekäelisuse eluasemesse. Meid ei puuduta siin väsimus ega puuduta meid siin tülpimus.”
35:36 Ja need, kes hoiatuse suhtes ükskõiksed: neile on põrgu tuli. Seal pole neile lõppu, et nad võiksid surra ega ole ükski nende karistus neile kergendatud.
Sedasi autasustame Me igat lipitsejat.
35:37 Ja nad uluvad selles: “Meie Isand! Võta meid välja! Me hakkame töötama õigluses, mitte nii nagu tegime varem”.
Kas Me ei andnud teile piisavalt pikka elu, et selles võiks kuulda võtta, kes iganes kuulda võtab? Ja hoiataja tuli teile.
Seega maitske!
Seejärel pole patustajatele mitte ühtegi abilist.
35:38 Jumal on taevaste ning maa nähtamatu teadja. Ta teab, mis rinnus.
35:39 Tema see on, kes tegi teid järeltulijaiks maa peal.
Nii et kes iganes eitab: tema eitamine on tema peal.
Ja nende eitamine, kes vooruslikkust väites juhatuse ära põlgavad, ei suurenda neid nende Isanda silmis muus kui vaid jälestuses.
Ja nende eitamine, kes vooruslikkust väites juhatuse ära põlgavad, ei suurenda neid muus kui vaid kaotuses.
35:40 Ütle: “Olete te kaalutlenud oma partnereid, keda te Jumala asemel hüüate? Näidake mulle, mida on nad maast loonud!”
Või kas neil on partnerlus taevastes? 
Või kas Me oleme andnud neile määruse: siis on nad selgetel asitõenditel sellest?
Tõde on: patustajad lubavad üksteisele vaid pettust.
35:41 Jumal hoiab taevaid ning maad, et nad ei lakkaks eksisteerimast. Ja juhul kui nad peaksid lakkama eksisteerimast, mitte keegi ei suuda neid hoida peale Tema.
Ta on Kaastundlik, Andestav.
35:42 Ja nad vannuvad Jumala nimel oma tugevaimaid vandeid, et juhul kui hoiataja neile tuleb, nad oleksid paremini juhatatud kui ükskõik milline kogukondadest. Seejärel, siis kui hoiataja neile tuli, see suurendas neid vaid vastumeelsuses,
35:43 olles uhked maal ning skeemitades kurjust. 
Ja kurjad skeemid ei ümbritse mitte kedagi muud peale nende autorite. Nii et kas nad ootavad midagi muud kui varasemate inimeste toimimisviis? Ja sa ei saa leidma Jumala toimimisviisis mitte mingeid muutusi. Ega saa sa leidma Jumala toimimisviisist mitte ühtegi möödahiilimist.
35:44 Kas nad pole rännanud maa peal ning näinud, milline oli lõplik tulemus neile, kes enne neid?
Ja nad olid võimsamad tugevuses kui nemad.
Ja Jumal ei ole selline, et midagi taevastes või maal Tema eest põgeneks.
Ta on Teadlik, Kõigevägevam.
35:45 Ja juhul kui Jumal oleks inimkonda karistamas selle eest, mida nad välja on teeninud, Ta ei jätaks ainsatki inimolendit selle pinnale.
Aga Ta viivitab neile määratud tähtajani.
Seejärel – siis kui nende tähtaeg saabub: Jumal on oma sulaste Nägija.