Eessõna

Koraan on raamat, mis sisaldab endas kõiki elu seadusi, elus kehtivaid põhjus-tagajärg-seadusi. Elutarkust.

Koraani õppimisele ja mõistmisele on laias laastus kaks lähenemisteed.

Üks on vaadelda Koraani eraldi tervikuna, mis on iseeneses täiuslik ja iseennast lahti seletav. Nagu Koraan ka iseenda kohta ütleb.

Teine lähenemine on, et Koraani mõistmiseks on vaja täiendavalt inimeste poolt kirjutatud raamatuid seda lahti seletama ja tõlgendama. Sellisel lähenemisel põhineb kogu peavoolu islam nagu näiteks sunniitlus, šiitlus jm, millede doktriinid põhinevad: Koraan + mitusada aastat peale Muhamedi surma kirjutatud raamatud nimega haditid, mis põhinevad lugudel prohvet Muhamedi elust, mis väidetavate pealtnägijate poolt jutustatud, seejärel põlvkondade viisi suulise pärimusena levinud ja seejärel aastasadu hiljem ka kirja pandud.

Seega on ka Koraani tõlkimisele samamoodi kaks lähenemisteed, mis põhinevad samadel ülalmainitud põhimõtetel.
Enne käesolevat Koraani tõlget oli eesti keeles ilmunud vaid üks tõlge: H. Udam, mis lähtus sellest teisest lähenemisest. Tulemuseks on, et kuna Koraani sõnu mõtestatakse lahti haditi lugude “valgusel”, siis selline tõlge moodustab sümbioosi neist mõlemast.
Käesolev Koraani tõlge lähtub mõistmisest, et kuna Koraan on Jumalalt, siis on see iseeneses täiuslik ja iseennast lahti seletav.
Käesolev tõlge on eriline ka selle poolest, et enamus võtmesõnadele on leitud eestikeelsed tähendused seeläbi, et on läbi vaadatud kõik selle sõna esinemiskohad raamatus ja seejärel on valitud sõna võimalikest tähendustest selline tähendus, mis sobib selle sõna kõikidesse esinemise kohtadesse ja seejärel ongi seda sama tähendust kasutatud sõna kõikides esinemise kohtades.
Enamus tõlgetega sellist tööd ette võetud ei ole ja tõlge põhineb sõnade reaalsete tähenduste asemel hoopiski (rõhutan!:) traditsiooniliselt välja kujunenud tõlgendustel. Seetõttu leiab sellistes tõlgetes samu sõnu erinevates kohtades täiesti eritähenduslikult tõlgituna, leidub ka terveid lauseid, kus kõikidele sõnadele on antud erinevad tähendused kui mujal – et jätta mulje, et haditist tulenev nt paganlik usurituaal on olemas ka Koraanis, jms.

Sellised põhimõttelised erinevused tõlkimisel annavad täiesti erinevad tulemused.
Head lugemist!

Ühe määruse Me saatsime alla sulle, et sa tooksid inimkonna esile pimedustest valgusesse, läbi nende Isanda loa, teele Võimsalt, Kiiduväärselt.
(14:1)

See Koraan/retsiteering juhatab selle juurde, mis kõige sirgeseljalisem
(17:9)

Jumal, pole jumalat peale Tema – Elava, Igavese.
Ta saatis sulle alla seaduse tões, see kinnitab seda, mis selles on.
Ja Ta saatis alla Toora ning Gospeli, varasemalt, juhatusena inimkonnale.
Ja Ta saatis alla Kriteeriumi.
(3:2-3:4)

Ta pani kirja teie jaoks doktriini, mida Ta Noalt nõudis ning mille Me sinule inspireerinud oleme ja mida Me nõudsime Abrahamilt, Mooseselt ning Jeesuselt. Hoidke ülal seda doktriini ning ärge jagunege selles!
Keeruline on ebajumalakummardajate jaoks see, millele sa neid kutsumas oled.
Jumal valib endale kelle Ta soovib ning juhatab enda juurde tema, kes pöörab kahetsedes.
(42:13)

Ja Me saatsime alla sinu peale seaduse selgitusena kõikide asjade kohta. Ja juhatuse, halastuse ning rõõmusõnumitena alistunutele.
(16:89)


Alljärgnevalt mõned salmid kaalutlemiseks nendele, kes arvavad, et Koraani tuleks mõista haditi jutukeste “valguses” e nii nagu seda teeb peavoolu islam:

Ja inimestest on tema, kes soetab eksitava jutustuse, et ta võiks olla juhitud eemale Jumala teelt ilma teadmisteta ning selle naeruväärseks teha.
Sellistel saab olema alandav karistus.
(31:6)

Ja mõned neist moonutavad seadust oma keeltega, et võiksite arvata, et see on seadusest, samas kui see ei ole seadusest.
Ja nad ütlevad: “See on Jumalalt”, aga see ei ole Jumalalt.
Ja nad omistavad Jumalale valet. Ja nad teavad.
(3:78)

Ja sedasi Me määrame igale prohvetile vaenlase – saatanad inimestest ning džinnidest – inspireerima üksteist ilustatud sõnadega läbi pettuse. Ja oleks sinu Isand soovinud, nad poleks seda teinud. Nii et eira neid ning nende väljamõeldisi.
See on nii, et nende südamed, kes pärastellu ei usu, võiksid selle poole kalduda ning sellega rahul olla, ja et nad võiksid saavutada seda, mida nad saavutavad.
On see muu kui Jumal, keda peaksin otsima kohut mõistma? Ja Tema see on, kes saatis alla teile seaduse, mis kategoriseeritud ning detailideni lahti seletatud. Ja need, kellele Me oleme andnud seaduse, teavad, et see on alla saadetud sinu Isandalt tões. Nii et ära ole nendest, kes kahtlevad.
(6:112-6:114)

Need on Jumala tunnustähed, Me retsiteerime neid sulle tões.
Siis millisesse jutustusse peale Jumala ning Tema tunnustähtede nad usuvad?
(45:6)

Ja siis kui Me seda retsiteerime, järgi retsiteeritut, seejärel on Meie peal selle selgitamine.
(75:18-19)

– – –Ütle: “Olete te kaalutlenud: juhul kui see on Jumalalt ning te ei usu sellesse? Ja tunnistaja Iisraeli Lastest tunnistab selle sarnasust. Ja tema uskus, samas kui teie olete ülbed”.
Jumal ei juhata patustavaid inimesi.
(46:10)

Ja Me oleme toonud neile määruse, mille tunnustähed on kategoriseeritud ning detailideni lahti seletatud vastavalt teadmistele – juhatus ning halastus inimestele, kes usuvad.
(7:52)

Ma vannun tähtede asukoha nimel
– ja see on vanne, juhul kui te vaid teaksite, mis hiiglaslik –
see on suursugune Koraan/retsiteering,
määruses, mis lähedalt valvatud
– mitte keegi ei suuda seda mõista, välja arvatud need, kes puhastunud –
üks järkjärguline allasaatmine Kogu Inimkonna Isandalt!
Kas te suhtute sellesse jutustusse ükskõikselt?
(56:75-56:81)

Ja sa ei küsi neilt selle eest mitte mingit autasu. See on vaid meeldetuletus kogu inimkonnale.
(12:104)

Või kas nad ütlevad: “Ta on kurjast vaimust vaevatud”?
Tõde on: ta tõi neile tõe, aga enamus neist vihkavad tõde.
Ja juhul kui tõde järgiks nende tühiseid ihasid: rikutud oleksid taevad ning maa ja kes iganes on nendes.
Tõde on: Me tõime neile nende meeldetuletuse, aga nad on vastu häälestatud enda meeldetuletuse suhtes.
Või kas sa küsid neilt autasu?
Aga sinu Isanda autasu on parem.
Ja Tema on parim varustajatest.
Ja sa kutsud neid sirgele teele.
Ja need, kes ei usu pärastellu, on teelt ära eksinud.
(23:70-74)

Ja Me saatsime sinu vaid rõõmusõnumite kandja ning hoiatajana.
Ütle: “Ma ei küsi teie käest mitte mingit autasu selle eest, välja arvatud, et kes iganes soovib, võiks võtta tee oma Isanda juurde”.
(25:56-57)

Ütle: “Ma ei küsi teie käest mitte mingit autasu selle eest, välja arvatud armastus sugulaste vastu”.
Ja kes iganes teeb heateo – Me lisame talle head selles. Jumal on Andestav, Hindav.
(42:23)

Oo, teie, kes hoiatust kuulda võtate!
Olge alandlikud, alistuge, teenige oma Isandat ning tehke head, et võiksite olla edukad!
Ja pingutage Jumala põhjusel tõelise pingutamisega (Tema valis teid ning ei pannud teie peale doktriinis mitte ühtegi kannatust: teie isa Abrahami usutunnistuses; Ta nimetas teid ‘need, kes on alistunud’/muslim varasemalt ning selles), et sõnumitooja võiks olla tunnistaja teie üle ning et teie võiksite olla tunnistajad inimeste üle.
Nii et täitke kohustust, puhastuge ning hoidke kõvasti Jumala poole! Tema on teie heategija.
Suurepärane heategijana ja suurepärane abilisena!
(22:77-78)

Ja oleks Me selle Koraani teinud mitte-araabiakeelseks, nad oleksid ütelnud: “Oh, et selle tunnustähed oleks vaid kategoriseeritud ning detailideni lahti seletatud !”
Mitte-araabiakeelne või araabiakeelne – ütle: “Neile, kes hoiatust kuulda võtavad, on see juhatus ning ravi. Mis puutub neisse, kes ei usu, nende kõrvades on kurtus ning nad on selle suhtes pimedad.
Sellised on justkui kutsutud kohast, mis kaugel eemal”.
(41:44)

Me jutustame sulle parimaid jutustusi läbi selle, mida Me sulle selles Koraanis inspireerime.
Ja sa olid enne seda nendest, kes teadmatuses.
(12:3)

Nomaadid ütlevad: “Me usume”.
Ütle: “Te pole uskunud, aga ütelge: ´Me alistume´, sest usk ei ole veel sisenenud teie südametesse. Aga juhul kui kuuletute Jumalale ning Tema sõnumitoojale, siis Ta ei lase mistahes teie tegudel raisku minna. Jumal on Andestav, Kõige Halastavam.”
Usklikud on vaid need, kes usuvad Jumalasse ning Tema sõnumitoojasse, seejärel ei kahtle ja pingutavad oma vara ning oma eludega Jumala teel. Sellised on tõetruud.
(49:14-15)

Ja teeni oma Isandat, kuni veendumus sinuni tuleb.
(15:99)

Tema see on, kes saatis oma sõnumitooja koos juhatuse ning tõedoktriiniga, et see võiks avalduda üle kõikide doktriinide, kuigi ebajumalakummardajad sellele vastu on.
(9:33)

Pole sundust doktriinis, veatu otsustamine on puhastatud eksimisest.
(2:256)

Ja Me saadame sõnumitoojaid vaid rõõmusõnumite kandjate ning hoiatajatena. Seejärel, kes iganes usuvad ning õigust teevad: neil pole vaja karta ega pea nad kahetsema.
Ja need, kes keelduvad tunnistamast Meie tunnustähti: neid puudutab karistus, sest nad olid hoolimatult reetlikud.
Ütle: “Ma ei ütle teile: ´Ma oman Jumala aardeid´ ega: ´Ma tean nähtamatut´. Ega ütle ma teile: ´Ma olen ingel´. Ma vaid järgin seda, mida mulle inspireeritud on”.
Ütle: “Kas pime ning nägija on võrdsed?
Kas te siis ei võtaks mõttepausi?”
(6:48-50)

Ja teie Isand ütles: “Hüüdke Mind – Ma vastan teile.”
(40:60)

See on selge info edastamine inimkonnale.
Ja et nad oleksid hoiatatud seeläbi.
Ja et nad võiksid teada, et Ta on vaid Üks Jumal.
Ja et need, kes omavad intuitsiooni, võiksid kuulda võtta.
(14:52)


Esmane tõlge ilmus siin lehel 2016 aastal. Pärast seda olen tegelenud järjepidevalt ning peaaegu igapäevaselt tõlke parendamisega, töö on jätkumas.

Tehnilist:

Salmid ja salmide numbrid.
Originaaltekstis neid numbreid pole, see on hilisem lisandus, mida siiski kõik tõlkijad parema viitamise huvides kasutavad. Samas, teksti salmideks liigendamine on kohati olnud üsna vägivaldne, eraldades mõnes kohas lause poole pealt kahte erinevasse salmi. Ja vastupidi – pannes ühte salmi kokku erinevad mõtted.

Kirjavahemärgid.
Originaaltekstis kirjavahemärke peaaegu, et pole. Seega on siin ruumi tõlgendamisele lausete liigendamisel.
Jutumärgid.
Originaaltekstis ei ole otsekõne eristatud.
Sulud.
Originaaltekstis ei ole sulge. Kui loogiliselt järjepideva teksti vahele tuleb kiiluna teise sisuga tekst, pärast mida jätkub algne, olen parema teksti jälgitavuse huvides kasutanud osades kohtades sulgusid.
Lisaks olen üksikutes kohtades kaldsulgudes täpsustanud asesõnade soolisust või mitmust (araabia keeles on erinevad ´nemad, kaks´ ja ´nemad, rohkem kui kaks´) kuna see mängib üksikutes kohtades olulist rolli, et mõista, mida mõeldud on.
Suur algustäht.
Araabia keeles puudub suur algustäht.

Osades kohtades olen teksti parema jälgitavuse huvides teksti suurema ridade vahedega liigendanud kui see on aidanud erinevaid teemasid või lugusid üksteisest eraldada.

Olgu ka manitud, et Koraanis on kohti, mille tõlkimisega on hädas kõik tõlkijad. Olen püüdnud nendes kohtades võimalikult üksühele edasi anda sõnade tähendused, ka vaatama sellele, et alati ei tule lause mõte ilusti kokku.

Tõlkija Tarmo Marken