Eessõna

26.10.2016
viimati täiendatud juulis 2017

EESSÕNA TÕLKIJALT

Tõlkija: Tarmo Marken

Koraan on väga huvitav ja mitmekihiline raamat,
mis peaks kuuluma iga inimese lugemisvarasse.
Ütleksin, et see on midagi erakordset raamatute hulgas, täiesti erinev. Sellesse ei saa suhtuda kergekäeliselt.
Minu soovitus oleks kätte võtta ja seda lihtsalt lugema hakata.
Siiski, kui teil on selle raamatu suhtes eelarvamusi – ja selleks kahtlemata on põhjust – siis olen kirjutanud käesoleva eessõna, mille peamiseks eesmärgiks on kohe algul ära näidata, et need, kes väidavad end seda raamatut järgivat ja keda te meedia kaudu tunnete kui moslemeid, tegelikkuses ei järgi seda raamatut – nad on usulahkude esindajad, kes lähtuvad oma teadmistes ja tegutsemistes muudest allikatest. Nt sharia seadusest (jpm), mis on Koraani õpetusega vastuolus.
Saan julgelt kinnitada, et ükskõik milline fanaatiline-religioosne “moslemite” käitumismuster ja ka usutalitus teile silme ette kerkida ka ei võiks, siis põhjus selleks ei tulene käesolevast raamatust. See raamat ei kutsu üles ebaõiglusele, vägivallale ega veidratele religioossetele praktikatele.

Ja see on üks  järkjärguline tunnustäht kogu inimkonna Isandalt. (Koraan 26:192)

Jumal, pole jumalat peale Tema – Elava, Igavese.
Ta saatis sulle alla seaduse koos tõega,
see kinnitab seda, mis selles on;
ja Ta saatis alla Toora ja Gospeli.
Varasemalt, juhatusena inimestele;
ja Ta saatis alla Kriteeriumi.
Need, kes eitavad Jumala tunnustähti,
neil saab olema karm karistus;
ja Jumal on Suursugune, võimeline arveid õiendama.
Jumal: Tema eest ei varja end mitte miski maa peal ega taevastes.
Tema on see, kes kujundab teid üskades, nagu Ta soovib.
Pole jumalat peale Tema – Suursuguse, Elutarga.
Tema see on, kes saatis sulle alla seaduse,
selle hulgas on täpsed tunnustähed –
need on seaduse tuum;
samas kui teised on sarnased.
Mis puutub nendesse, kellel on haigus südametes,
nemad järgivad seda, mis on sarnased,
soovides eksitada ning soovides tuletada tõlgendust.
Aga vaid Jumal teab selle tõlgendust,
ja need, kes on teadmistega hästi varustatud;
nad ütlevad: „Me usume sellesse – see kõik on meie Isandalt“.
Aga kuulda võtavad vaid need, kes omavad intuitsiooni.
(3:2-7)

Ta on määranud teile sama süsteemi,
mis ta Noale ette kirjutas,
ja mis Me sinule inspireerisime,
ja mis Me Abrahamile, Moosesele ja Jeesusele ette kirjutasime:
“Hoidke ülal seda süsteemi ja ärge jagunege selles”.
Keeruline on ebajumalakummardajate jaoks see,
mille suunas sa neid kutsud.
Jumal valib endale, keda iganes Ta soovib;
Ja juhatab enda juurde need, kes kahetsevad. (42:13)

Kes pani tähele, siis siin mh üteldi, et ka Toora ja Gospel on saadetud Tema poolt, kes saatis Koraani. Paraku ei ole tavainimestel nendele täna ligipääsu, sest need on ära peidetud ja nende asemel loevad koos Moosesega alla saadetud õpetuse järgijad Talmudit ja koos Jeesusega alla saadetud õpetuse järgijad Uut Testamenti.
Ja nii samuti loevad ka Muhamedile alla saadetud õpetuse järgijad hoopiski Koraani asemel muid raamatuid.

Ja nagu see, Me oleme määranud iga prohveti vaenlastel
– kurivaimudel inimeste ja džinnide hulgast –
üksteist ilustatud sõnadega inspireerida läbi pettuse.
Ja oleks sinu Isand soovinud, nad ei oleks seda teinud.
Nii et eira neid ning nende väljamõeldisi. (6:112)

Ütle: “Olete te kaalutlenud,
et kui see on Jumalalt ja te selle salgate…
Ja tunnistaja Iisraeli Laste hulgast tunnistas selle sarnasust.
Ja tema uskus, teie aga muutusite ülbeks”.
Kindlasti, Jumal ei juhata nurjatuid inimesi. (46:10)

Üks määrus, mille Me sulle alla saatsime,
et sa tooksid inimkonna esile pimedusest valgusesse,
läbi nende Isanda loa,
teele Suursuguselt, Kiiduväärselt. (14:1)

Islamist rääkides –
ma teen vahet puhtal islamil ja islami usulahkudel.

Need, kes on oma süsteemi jaganud,
ja on usulahkudeks muutunud,

sa pole koos nendega mitte milleski. (6:159)

Miks on inimestel raske näha, et Koraan võiks olla Jumala sõnum?
Sest on usulahud, kust leiab palju vägivaldseid, ebainimlikke ja terve mõistusega vastuolus olevaid seadusi.
Ja on puhas islam – kogu inimkonnale Jumala poolt ettenähtud elamise süsteem, kus pole ühtegi ebainimlikku seadust.

Wikipedia: „Sekt on mõnest suuremast ja vanemast usundist lahku löönud usulahk. Sekti õpetuses ja rituaalides on palju ühist usundiga, millest ta lahku lõi, kuid teatud õpetuspunktides on erinevusi. Sektide eraldumine usundite küljest on olnud aegade vältel tavaline nähtus.“

Algne õpetus on Koraan – ilmutus inimkonna Loojalt.
Sajandeid hiljem hakkasid inimesed kirjutama Koraani kõrvale “lahti seletavaid” raamatuid ehk haditeid.
Kusjuures – need haditid on omavahel vastuolus. Siit ka erinevateks usulahkudeks lagunemine.

Islami usulahud (sunni, šhia jt sektid – väidetavalt 99% 1,5 miljardist “moslemist”) väidavad, et:
Koraani saab täielikult mõista vaid järgides traditsiooniliste islami sektide õpetusi ja nende ääretut suurt kirjavara ehk haditeid.
Haditid on haditite järgijate endi väitel jutustused,
mis on kirja pandud sajandeid peale prohveti surma pärivusliini kaudu edasi kandunud suulise info põhjalt,
ja mis Jumala ilmutust/sõnumit/Koraani lihtrahvale lahti seletavad,
kuulumata ise Jumala ilmutuse hulka.
Nad väidavad, et aluse islamile annavad Koraan ja haditid koos.
Iseenesest naljakas paradoks: sektantide väitel on inimese looja andnud inimesele raamatu ja Ta ei suutnud anda neile piisavalt selget raamatut, et on vaja veel mingeid kolmandate inimeste poolt kirjutatud raamatuid seda vahendama ja seletama!
Mida on Koraanil selle kohta öelda?

Sõnumitooja, kes teile selgeid Jumala tunnustähti retsiteerib,
et juhatada pimedusest välja ja valguse sisse need,
kes hoiatust kuulda võtavad ja õiglaseid töid teevad.

Igaühe, kes Jumalasse usub ja häid tegusid teeb,
saab Ta võtma vastu aedadesse, mille all voolavad jõed –
elunedes nendes igavesti.
Jumal on talle oivalise autasu andnud. (65:11)

Need on Jumala tunnustähed,
Me retsiteerime neid sulle koos tõega.
Nii et, millisesse jutustusse
(araabia keeles: hadit)
nad peale Jumala ja Tema tunnustähtede usuvad? (45:6) 

Seega, kui Me seda loeme, peaksid sa sellist Koraani järgima.
Seejärel on see Meie teha, et seda selgitada(75:18-19)

Me oleme teile alla saatnud seaduse,
mille sees on teie meeldetuletus.
Kas te ei mõista?! (21:10) 

Selgemaid vastulauseid ülaltoodud haditi-inimeste väitele oleks keeruline sõnastada.

Koraan väidab KOGU islami seadusandluse enda sees olevaks; seetõttu ei jää Koraani kõrval ruumi mitte mingitele muudele islamiteemalistele raamatutele. Koraan on iseenesest tervik.
Ja vaid Jumalat tuleb otsida seda selgitama, mitte vahendajaid.

Kas see on muu kui Jumal,
keda ma peaksin otsima kui asjatundjat?
Ja see on Tema, kes saatis teile alla seaduse,
mis on liigitatud ja detailseks tehtud.
Ja need, kellele Me oleme seaduse varem andnud,
teavad, et see on alla saadetud sinu Isandalt koos tõega,
nii et ära ole kahtlejate hulgas. (6:114) 

Ja Me oleme toonud neile määruse,
mille Me oleme liigitanud ja teadmistega detailseks teinud
juhatuse ja halastusena nendele, kes saavad uskuma..
(7:52)

Ja Päeval, mil Me tõstame igast kogukonnast
tunnistaja nende vastu nende endi hulgast 

– ja Me toome sinu kui tunnistaja nende vastu –
ja Me oleme alla saatnud sulle Seaduse 
kui selgituse kõikide asjade kohta
,
ja juhatuse ning õnnistusena,
ja rõõmusõnumid neile, kes on alistunud.
  (16:89)

Haditite lood on ebavajalik kultuuriline taak Koraani kõrval,
mis püsivad vaid seetõttu, et Jumala seadustest mööda hiilida
ning et kõiksuguste kuritegude sooritamist õigustada.
Näiteks sharia seadus, mida Euroopasse saabuvad „moslemid“ Euroopas rakendada püüavad, ja mis mitmetes „islamimaades“ rakendatud on, ja mida kõik seda sõna kuuldes automaatselt islamiks peavad, ei pärine tegelikkuses Koraanist ega ole selle õpetusega kooskõlas!
Samamoodi pärinevad hadititest ka „islami viis alussammast“,
viis, kuidas nad palvetavad, palverännakut läbi viivad jne jne.
Minu jaoks pole midagi imestamapandavat selles, et mõistuse ja südamega inimene, kes tänapäeval levinut usulahkude poolt pakutavat “islamit” uurima peaks hakkama, selle kõrvale heidab.

Siinkohal on sobilik hetk välja tuua mõned põhilisemad
sektantliku islami (Koraan + haditid)
ja puhta islami (Koraan)
vahelised sisulised erinevused (free-minds.org lehelt).

Vargus
Sunniitide ja Šiitide religioonis amputeeritakse vargal käsi.
Islamis – varastel ei lõigata käsi maha, varas peab töötama seni, kuni kahju on hüvitatud.

Abielurikkumine
Sunniitide ja šiitide religioonis tuleb abielus olevaid abielurikkujaid loopida kividega, kuni nad surevad.
Islamis – kedagi ei tohi abielurikkumise eest tappa ega kividega loopida.

Sõjategevus
Sunniitide ja šiitide religioonis lubatakse korraldada haaranguid ja rünnakuid igaühe suhtes, kes pole moslem.
Islamis – võib sõja välja kuulutada üksnes enesekaitse olukorras.

Ja võidelge Jumala põhjusel nende vastu, kes teiega võitlevad,
aga ärge minge ise kallale,
Jumal ei armasta agressoreid. (2:190)

Ümberlõikamine
Sunniitide ja šiitide religioonis nõutakse kõikide meeste ümberlõikamist, ja mõnedel juhtudel ka naiste.
Islamis – ei ole ei meeste ega naiste ümberlõikamist.

Naiste rõivastus
Sunni ja šiia religioonis sunnitakse naisi: minimaalselt katta juuksed,
maksimaalselt maani mustas, olenevalt sektist ja riigist.
Islamis ei ole naistele ette nähtud ühtegi spetsiifilist rõivastumise koodeksit. On vaid tagasihoidlikuse printsiip.

Usuvabadus
Sunniitide ja šiitide religioonis nõutakse usust taganejate tapmist ja teiste ususüsteemide praktiseerimise lõpetamist.
Islamis on absoluutne usuvabadus. Islamis tunnistatakse, et inimesed on erinevad ja mitmekesised ning igaüht tuleb austada tema spirituaalse arengu igas etapis.
Sunniitide ja šiitide religioonis peavad kõik nende religioonide järgijad ühtemoodi mõtlema, käituma ja isegi välja nägema (kultuse sündroom).

Pere
Sunniitluses võib mees olla mitmenaisepidaja, piisab sellest, et ta saab seda endale majanduslikult lubada.
Šhia lubab meestele abieluväliseid seksuaalsuhteid lõbu eesmärgil.
Islamis on normaalse suhte aluseks monogaamia, samas mitmenaisepidamine on lubatud vaid olukordades, kus kui mees on võtnud enda hoole ja eestkoste alla ilma isata lapsed, sellisel juhul on lubatud abielluda ka nende ema või emadega.

Palverännak
Sektid korraldavad palverännaku käigus paganlikke rituaale nagu musta kivi katsumine Kaabas, selle ümber 7 tiiru tegemine jne.
Islamis – pälverännak on rahvaste kogunemise keskus kõigile, et kogeda hüvesid, mida pakub koosolemine.

Ja see nimekiri läheb veel pikalt edasi …
Islam on selge, loogiline, terviklik, kooskõlas, dünaamiline, progressiivne, tasakaalus süsteem. See on süsteem, mis välistab oletused, kuulujutud, muinasjutud ja vasturääkivused.
See on süsteem, mis paneb rõhku intelligentsuse ja arutluse kasutamisele; Jumala, loodu, elu mõtte üle mõtisklemisele – kõige üle juurdlemisele.
Islam garanteerib:
– õitsengu ja külluse;
– maksimum vabadused: usuvabadus, sõnavabadus, reisimisvabadus, majandusvabadus;
– inimõigused kõikidele inimestele;
– garanteerib poliitilise süsteemi, mis baseerub nõupidamistel ja konsiiliumil ning enese vabal väljendusõigusel;
– garanteerib ühiskonna, mis hoiab ülal kõrgeimaid moraalseid kombeid;
– garanteerib maksimaalse austuse inimeste eludele ja varale;
– garanteerib armastuse, viisakuse, rahu, vastastikkuse austuse leviku;
– garanteerib keskkonna kaitse – saastavate ja raiskavate praktikate keelamise läbi.

Sektid aga esindavad ebausku, sektiväliste isikute ebaõiglast kohtlemist, soolist ebavõrdsust, inimõiguste ekspluateerimist, võimetust inimkonna arengusse panustada, amputeerimist ja füüsilist vägivalda, ideede ja mõtlemise taandarenemist primitiivsetele barbaarsetele tasanditele.

________________________________________________________________

Lühike teemakohane enesetutvustus tõlkijalt.

Enne Koraani tõlkima asumist (2015. a lõpp) olin Koraani
– ehk ingliskeelset Koraani tõlget, kuhu pole otseselt haditite sisu kaasatud – uurinud 9 aastat, mille jooksul olin selle ca 10 korda esimesest viimase peatükini läbi lugenud.
Lisaks olen Koraani risti ja rästi läbi vaadanud otsingumootorit kasutades, et teemade kaupa oma teadmisi suurendada ja detailideni nendes teemades informeeritud olla. Otsingu kasutamine võimendab efekti, justkui oleks kogu Raamat peas, võimaldades vaadata erinevaid teemasid kõikide või paljude nurkade alt, nii kuidas neid Koraanis lahti on räägitud / kuidas õigeid otsingusõnu leida.
Olen Koraanis olevaid teadmisi ja elutarkust selle aja jooksul enda peal katsetanud ning leidnud, et Koraan on tõepoolest see, mis see ütleb end olevat – maa ja taevaste loojalt inimkonnale alla saadetud meeldetuletus ning juhatus, ja see juhatab Jumala juurde.
Olen ja püüdlen läbi puhastumise olla ´see, kes on alistunud` ehk tõlkes: moslem. Sel araabiakeelsel sõnatüvel ´slm´ on ka ´rahu´ tähendus. Moslem. Islam. Salam.
Olgu ka öeldud, et araabiakeelne sõna ´Allah´ tähendab tõlkes Jumal, täpselt samuti kui ingliskeelne sõna ´God´ tähendab tõlkes Jumal.
Nt araabiakeelsed kristlased ütlevad Jumala kohta samuti Allah.
__________________________________________________________________________

Tõlkimise metoodika.

Tõlkisin võimalikult otsesõnu ja püüdsin hoida sõnade araabiakeelset järjestust.

Erinevatesse tõlgetesse puutuvalt.
Sektantlikus islamis saadakse Koraani lausete tähendused hadititest ehk koraanivälistest lugudest. Siis seega ka Koraani tõlked, mis nende lugude valguses saadakse, sisaldavad mõtete laiendusi ja mõtteid, mida algses araabiakeelses Koraani tekstis olemas ei ole!
Seega, saame teadvustada, et usulahkude esindajate poolt produtseeritud Koraani tõlked on kasutud. Ebapuhtad/riknenud.

Tõlkisin free-minds´i ingliskeelset Koraani tõlget
(http://www.free-minds.org/quran/). See on tõlge, mis on valminud ühistööna grupi moslemite poolt, kes ei kuulu ühtegi islami sekti.

Juba esmasel tõlkimisel kontrollisin jooksvalt tõlke korrektsuse mitmekordselt üle.
Seejärel toimetasin uuesti kogu teksti algusest lõpuni üle – olin ju vahepeal tõlkega lõpuni jõudes tõlgitavaid väljendeid paremini tundma ja kasutama õppinud.
Olles toimetamisega lõpusirgel, leidsin väga hea ingliskeelse mitte-sektantliku Sam Gerrans´i tõlke lehelt quranite.com, mis valminud käesoleva aasta (2016) suvel (update: 2017 aastal ilmus ka parandatud versioon):
(https://www.quranite.com/wp-content/uploads/The-Quran-%E2%80%93-A-Complete-Revelation-5i.pdf)
Selle tõlke autor on võrreldes free-mindsi tõlkega sõnade ja väljendite algsete tähenduste leidmisel palju rohkem sügavuti läinud.
Näiteks. Ta kasutab meetodit, et kui mõni konkreetne araabiakeelne sõna esineb Koraanis näiteks kahekümnel korral, siis ta vaatab läbi kõik need kakskümmend salmi koos kontekstidega ja valib sellele sõnale sellise tähenduse sõnaraamatust (igal konkreetsel sõnal on sõnaraamatus ju mitmeid erinevate tähenduste ja varjunditega vasteid), mis sobib (e annab korrektse mõtte) kõikidesse nendesse kahekümnesse kohta (ja heidab seega kõrvale need selle sõna tähendused, mis annavad loogilise vaste ainult osadesse kohtadesse). Ja nii on ta teinud kõikide oluliste sõnade ja väljendite puhul. Kui vaadata kõiki muid tõlkeid, siis sellist tööd ette võetud ei ole ja ühte ning sama sõna võib leida erinevates kohtades ja kontekstides väga erinevalt (erineva tähendusega) tõlgituna.
Lisaks, veelgi enam. Koraanis on sõnadele ja väljenditele tihti lisatud nt ees- või tagaliiteid jm, millede tähendusi sõnaraamatus ei ole ja tavalised tõlkijad seetõttu ei ole neid erinevusi ka arvestanud. Antud tõlkija aga on väga head tööd teinud ning leidnud nendele erinevatele samade sõnade sõnakujudele erinevad ja täpsed tähendused. Kusjuures tihti Koraan ise annab need tähendused – kui hoolsalt otsida.
Seega – kui eeltoodut arvesse võtta, siis sellise tõlke lugeja võib saada Koraani tekstist isegi täpsema teadmise, kui see lugeja, kes loeb Koraani originaalkeeles ja kes sellist uurimistööd ette võtnud pole ning lähtub sektantlikust sõnakasutusest! Tänapäevane originaalkeele rääkija mõistab Koraani teksti nii, nagu araabiakeelsete väljendite tähendused tänapäevaks kujunenud on. Need tähendused on aga paljudel juhtudel algsest tähendusest eemaldunud. Enamasti tingituna sellest, et sektantlik islam on paljudele sõnadele peale kleepinud omapoolseid religioosseid tähendusi, mis on kaugel sõnade algsetest tähendustest, millistena neid mõisteti ilmutuse saamise ajal.
Lisaks on selles tõlkes järgitud araabia keelset ehk originaalset sõnade järjekorda (mitte küll päris lõpuni, tingituna keelte eripäradest), samuti ka siinses tõlkes.
Olen seda metoodika teemat siin avanud väga pealiskaudselt, keda sügavuti huvitab (nt, kes on nii enamvähem spetsialisti tasemel Koraani uurimisega tegelenud), et miks on mõni konkreetne koht tõlgitud teisiti kui seni harjunud ollakse, soovitan lugeda quranite.com tõlke autori detailseid seletusi viidatud otselingil, kus ta paljudele sõnadele on lisanud ka analüüsi tõlkesõna valiku kohta.

Seega, viimase 30 peatüki toimetamisel vaatasin juba kõrvale ka seda tõlget ning mul õnnestus paljusid väljendeid täpsustada.
Sisuliselt on tõlge praegusel kujul valmis, edaspidi saab quranite.com tõlke valguses veel peenhäälestamist teha.
Update juuli 2017: ka esimesed 17 peatükki, paljud peatükid keskelt ja peatükid 57ndast kuni viimaseni on selle tõlke valguses üle vaadatud, täpsustatud ja valmis; väljendeid aga on täpsustatud läbinisti. Toon näitena muudatustest välja sõna “salgaja”, mida esineb Koraanis kergelt erinevates variatsioonides, ja mis free-mindsi tõlkes on kõik üheks samaks tähenduseks tõlgitud (ja seega samuti oli ka minu poolt), siis quranite tõlkes on need eri vormid tõlgitud erinevalt. Sõnaraamat sama araabiakeelse sõna erinevatele “lisakonksudele” erinevat tõlget ei anna, samas aga on Koraanis endas kõigi nende erikujude kasutamisel ka lahti laiendatud nende sõnade tähendus. Seega on tõlkija neid tähendusi kasutatud kõigis nende sõnakujude esinemiskohtades läbi raamatu. Seega on  nüüd ka siinses tõlkes neli erinevat ja pikemalt ning täpsemalt sõnastatud vastet.

Kui käesolevas tõlkes vigu leidub, siis võib minuga julgelt ühendust võtta. Ebatäpsusi kindlasti leidub, nagu igas tõlkes, samas saan ütelda, et juba praegusel kujul on see tõlge palju täpsem kui see mittesektantlik tõlge, mida ise enne tõlkima asumist lugesin, ja mida väga paljud loevad, ja kust palju juhatust ning teadmisi saanud olen.

Eestikeelsed tõlked

Seni eesti keelde tõlgitud Koraani tõlge (H. Udam) on:
– sektantlik tõlge, mille sisse on pikitud muud koraanivälist teksti ja tõlgendusi;
– tõlgitud kristlase poolt, st inimese poolt, kes ei ole antud ilmutust enda peal proovinud ega saa seetõttu mõista selle kogu sügavust ega tähendusi;
– hetkel poodides müügil hinnaga 56 euri tükk.

Koraan.ee tõlge
– on puhas tõlge, kuhu pole sektantlikke eksitavaid teadmisi juurde poogitud. Sel põhjusel see töö ka ette võetud sai.
– on tõlgitud moslemi poolt.
– on kõigile inimestele tasuta kasutamiseks. Eesmärk on Jumala sõnumi inimestele piiranguteta kättesaadavaks tegemine, mitte selle arvelt rikastumine.

Ja sa pole neilt mitte ühtegi tasu küsimas.
See on vaid meeldetuletus kogu inimkonnale. (12:104) 

Või kas nad ütlevad, et temas on hullumeelsus?
Ei, ta tõi neile tõe,
aga enamus neist vihkavad tõde.

Ja kui tõde järgiks nende tühiseid ihasid,
siis taevad ja maa ning kõik, kes nendes on,
oleksid olnud rikutud.
Ei! Me tõime neile nende meeldetuletuse,
aga nad on vastumeelsuses enda meeldetuletuse suhtes.

Või kas sa küsid neilt palka?
Sinu Isanda palk on parim,
ja Tema on parim varustajatest.

Ja sa oled neid sirgele teele kutsumas.
Ja need, kes Pärastellu ei usu, on teelt eemale kaldumas. (23:70-74)

Ja Me saatsime su ainult rõõmusõnumite kandja ning hoiatajana.
Ütle: “Ma ei küsi teie käest mitte mingit tasu selle eest;
aga kes iganes, kes soovib, võiks võtta tee oma Isanda juurde”. (25:56-57)

“Järgige neid, kes ei küsi teilt ühtegi tasu ja on õigesti juhatatud!”
“Ja miks ei peaks ma teenima Ühte, kes mind algatas?
Ja kelle juurde te saate naasema.” (36:21-22)

Sellised on rõõmusõnumid Jumalalt Tema teenritele,
kes hoiatust kuulda võtavad ja õiglaseid tegusid teevad.
Ütle: “Ma ei küsi teilt ühtegi tasu,
välja arvatud, et te oma sugulaste suhtes kaastunnet üles näitaksite”.
Ja kes iganes pälvib hea teo – sellele Me lisame head selles.
Kindlasti, Jumal on Andestav, Tänulik
. (42:23)


EESSÕNA FREE-MINDS.ORG LEHELT

ALR,
Üks määrus, mille Me sulle alla saatsime,
et sa tooksid inimkonna esile pimedusest valgusesse,
läbi nende Isanda loa,
teele Suursuguselt, Kiiduväärselt. (14:1 )

Kui inglise keeles on juba olemas niivõrd palju Koraani tõlkeid, võiks lugeja küsida, et milleks teha veel üks? Vastus sellele küsimusele peitub islami usu struktuuris ja selles, et islam on paljude sajandite jooksul tähendanud kas „sunni“ või „shia“ usulahku, või mõnda muud aastate jooksul tekkinud usulahku. Seega on ka kõik tõlkijad kuulunud ühte või teise usulahku. Käesolev tõlge on resultaat grupi inimeste jõupingutustest, kes ei kuulu ühtegi usulahku ja kutsuvad ennast – üle väga pika aja – lihtsalt moslemiteks, alistudes üksnes Jumalale.

Ja pingutage Jumala põhjusel,
see tõepoolest väärib pingutamist.
See on Tema, kes on teid valinud,
ja Ta pole teinud teile ühtegi raskust süsteemis –
teie isa Abrahami usutunnistuses;
Ta on Üks, kes nimetas teid ´need, kes on alistunud´,
varasemalt ja selles.
Nii et las sõnumitooja olgu tunnistaja teie üle,
ja olge teie tunnistajad inimeste üle.
Nii et täitke kohustusi ning pühenduge puhastumise suunas,
ja hoidke kõvasti Jumala poole, Tema on teie Heategija.
Milline suurepärane Heategija ja milline suurepärane Toetaja! (22:78) 

Kui enamus tõlkijad on araabiakeelsete sõnade tähendusi esitades siirad olnud, pole nad siiski suutnud end tagasi hoida tõlke vahele kiillausetena kommentaaride lisamisest või joonealuste märkuste ja lisade tegemisest, et väljendada enda või oma usulahu vaateid salmide suhtes. Käesolev tõlge on selles suhtes unikaalne, et see ei kasuta ei joonealuseid märkusi ega kommentaare ja laseb tekstil iseenese eest rääkida, tuues lugejateni puhta Koraani sõnumi, mis iseenesest on „detailne Seadus“.

Kas see on muu kui Jumal,
keda ma peaksin otsima kui asjatundjat?
Ja see on Tema, kes saatis teile alla Seaduse,
mis on ette võetud ja detailseks tehtud.
Ja need, kellele Me oleme varem Seaduse andnud,
teavad, et see on alla saadetud sinu Isandalt koos tõega,
nii et ära ole kahtlejate hulgas.
6:115 Ja teie Isanda sõnad on täiendatud tões ja õigluses,
seal pole kedagi, et muuta Tema sõnu.
Ja Ta on Kuulja, Teadja.
 (6:114-115)

Lõpuks, ükskõik kui palju võiks öelda selle või mõne teise tõlke kohta, on oluline esile tuua, et juhatus ei saa tulla ühestki tekstist või mõnelt inimeselt. Pigem, tõelised teadmised ja juhatus saavad tulla vaid Ühelt, kes algatas taevad ja maa. See on vaid Tema, keda me otsime.

Vaid Sind me teenime, ja vaid Sinult me otsime abi. (1:5) 

Tere tulemast teele üksnes Jumalalt. Tere tulemast Sõnumi juurde!


KUIDAS ÕPPIDA KORAANI (free-minds).
Ühtlasi saab siin purustatud enamus islamiga kaasaskäivatest negatiivsetest müütidest.

Kui sa oled üks nende seast, kes soovib otsida teadmisi või parandada enda arusaamist Pühakirjast, siis oleme siin välja toonud 7 põhilist punkti, mida meeles pidada, sõltumata sellest, kas oled ekspert või alles alustaja.

  1. Keel ei ole barjäär.

Esimene punkt, mille üle Pühakirja õppimise suhtes tüüpiliselt vaieldakse, on keel. Paljudele inimestele, kes tahavad Koraani järgida, on „islami eksperdid“ ütelnud, et seda saab retsiteerida ja õppida vaid araabia keeles ning et tõlge ei anna edasi õiget tähendust. Samas aga ütlevad need samad „eksperdid“ araabia keele rääkijatele, et “Pühakiri on liiga keeruline“ nendele mõistmiseks ja et nad peaksid jätma sellest arusaamise õpetlastele!
Loomulikult, Koraan ise ütleb selle lugejale, et õpi seda.

Loe/õpi enda Isanda nimel, kes on loonud. (96:1)

Ja et keel ei ole barjääriks selle mõistmisel.

Ja oleks Me selle Koraani teinud mitte-araabiakeelseks,
oleksid nad ütelnud: “Kui selle värsid vaid oleks arusaadavaks tehtud!”
Mitte-araabiakeelne või araabiakeelne – ütle:
“Neile, kes hoiatust kuulda võtavad, on see juhatus ja ravi.
Mis puutub nendesse, kes umbusaldavad,
siis nende kõrvades on kurtus,
ja nad on selle suhtes pimedad.
Nad saavad justkui olema kutsutud kohast, mis on kaugel eemal”. (41:44) 

See on suursugune Koraan.
Määruses, mis lähedalt valvatud.
Mitte ükski ei suuda seda mõista,
välja arvatud need, kes on puhastunud.
Järkjärguline tunnustäht kogu inimkonna Isandalt.
  (56:77-80)

  1. Vaata tervet salmi.

Pühakirja kontekstiväline viitamine on suurimaid vigasid, mida paljud inimesed teevad. Sellist meetodit saab kasutada igasuguse iha või vaate õigustamiseks, ükskõik kui jumalavallatu see ka ei oleks. Näiteks, lemmik viide, mida paljud teadmatuses olevad grupid kordavad, on see, et Pühakiri soosib tapmist ja vägivalda, tuues asitõendiks salmi: „Ja tapke neid, kus iganes te neid kohtate…
Siiski, kui kasutada lihtsat meetodit – et vaadata tervet salmi, avaneb totaalselt teistsugune pilt:

Ja tapke neid, kus iganes te neid kohtate,
ja ajage nad välja sealt, kust nemad teid välja on ajanud.
Ja teadke, et tagakiusamine on halvem kui tapetud saamine.
Ja ärge võidelge nendega puutumatus ülistamiskohas,
välja arvatud, kui nemad teiega selles võitlevad –
kui nad teiega võitlevad, siis tapke nad,
selline on kompensatsioon neile,
kes põlgavad ära juhatuse, samal ajal kui väidavad vooruslikkust.

(2:191) 

Siin on tegemist sõjaolukorraga ja inimestel, kes on kodudest välja aetud, on lubatud võidelda ja tagasi nõuda oma elukohad/maad.

  1. Vaata ka ümbritsevaid salme.

Vaata nt eelmise näite 2:191 puhul ümbritsevaid salme, et saada veelgi täpsem arusaam, millest jutt.

  1. Ole kontekstiga kursis.

Mõned araabiakeelsed sõnad, nagu ka eesti keeles, võivad omada erinevat tähendust, olenevalt kontekstist, kuhu nad paigutatakse. Üks selline näide on sõna „daraba“/drb oma erinevates vormides, mille naturaalne tähendus on „esile panema/tooma/minema“, nagu on võimalik näha järgnevatest salmidest:

14:24 Kas te ei märganud, kuidas Jumal tõi esile (daraba) näite,
et hea sõna on nagu hea puu,
mille juur on kindel ja mille oksad on taevas?

Vaesed, kes Jumala põhjusel raskustes kannatavad,
ei saa minna välja (daraba) maale.
Võhikud arvavad, et nad on rikkad oma tagasihoidlikkuses,
te teate neid nende omaduste tõttu,
nad ei küsi inimestelt korduvalt.
Ja mida te headusest tulenevalt kulutate,
Jumal on sellest täielikult teadvel. (2:273)

Oo, teie, kes hoiatust kuulda võtate,
kui lähete välja (darabtum) Jumala põhjusel, uurige põhjalikult.
Ja ärge öelge temale, kes teile rahu pakub: “Sa pole usklik!”,
otsides selle maailma kaduvust;
aga koos Jumalaga on palju rikkusi.
See on nii, nagu te varem olite,
aga Jumal oli teiega armulik,
nii et uurige põhjalikult.
Jumal on ekspert teie tegemiste suhtes. (4:94) 

Samas, on teatud juhtumid, mil see sõna võib anda tähenduse „lööma“, kuna löömise akt iseenesest sisaldab käe esile panemist:

Nii et kuidas saab see olema siis,
kui inglid nende elusid lõpetavad,
lüües (yadriboona) nende nägusid ja nende selgasid? (47:27) 

Kuigi see ei pruugi näida suure teemana, võib konteksti mittevaatamine olla tõsiste tagajärgedega, kui vaatame tähendust, mis on antud sõnale „daraba“ enamuse tõlkijate poolt salmis 4:34. Ühtlasi on see hea stiilinäide tõlkesse oma mõtete vahelepikkimistest.

[Yusuf Ali tõlge (see on üks levinumaid ingliskeelseid Koraani tõlkeid)]
4:34 Mehed on naiste kaitsjad ja ülalhoidjad, sest Allah on andnud ühele rohkem (jõudu) kui teisele, ja sellepärast, et nad toetavad neid enda võimaluste piires. Seetõttu on õiglased naised pühendunult kuulekad, ja kaitsevad (abikaasa) eemalolekul seda, mida Allah neil kaitsta laseb. Mis puutub nendesse naistesse, kellest te ebalojaalsust ja haiget asjaajamist kardate, noomige neid (esmalt), (järgmiseks) keelduge nendega voodit jagamast, (ja viimaseks) lööge– „Idribuhun“ neid (kergelt); aga kui nad naasevad kuuletumisele, ärge otsige nende vastu (tüütamise) vahendeid: sest Allah on Kõige Kõrgem, Suur (üle teie kõigi).

Tänu sellisele sõnade valikule on meil põlvkondade viisi mehi, kes usuvad, et see on neile Jumala poolt antud õigus oma naisi alluma peksta! Korrektne lähenemine oleks olnud mõista salmi konteksti (antud juhul on tegemist olukorraga, kus naine soovib oma meest maha jätta – „nushooz“ = “maha jätma”; tõlkija aga on antud sõna siin salmis tõlkinud “haiget asjaajamist”, kuigi mujal on ta sama sõna tõlkinud korrektselt “maha jätma”, 4:128 ja 58:11); ja seega sõna „idribuhun“ on üks kolmest soovitatud sammust, kuidas olukorda käsitleda (esmalt rääkimine, teiseks talle hingamisruumi andmine vältides seksuaalkontakti).

Mehed peaksid toetama naisi sellega,
mida Jumal neile üle üksteise kinkinud on,
ja sellega, mille peale nad kulutavad oma varandusest.
Sirgeseljalised naised on jumalakartlikult pühendunud,
hoidmas privaatsena isiklikke asju, mille üle Jumal valvab.
Mis puutub nendesse naistesse, kellest te hülgamist kardate,
te peaksite neid nõustama,
ja hülgama nad magamistubades,
ja eralduma neist.
Kui nad teile kuuletuvad,
siis ärge otsige teed üle nende;
Jumal on Kõige Kõrgem, Suur. (4:34) 

Milline „idribuhun“ tähendustest siia rohkem sobib?
Lasta naisel ajutiselt oma mehest eralduda, et asjad läbi mõelda
või peksta naine alistumisele ja sundida ta koos oma mehega jääma? Vastus, nagu alati, on järgida parimat tähendust.

Neile, kes kuulavad, mida üteldakse,
ja seejärel järgivad sellest parimat.
Nemad on need, keda Jumal on juhatanud,
ja nemad on need, kes omavad intelligentsust. (39:18) 

  1. Koonda sarnased teemad kokku.

Oluline tähtsus sõnumi täielikumal mõistmisel on koondada kokku Pühakirja salmid, mis ühel ja samal teemal räägivad, et mingist teemast võimalikult täielik arusaamine saada. Vaadates näiteks „lahutust“, näeme, et teema on hajutatud kolme erinevasse peatükki (peatükid 2, 33 ja 65), mis, kokku koondatuna annavad täieliku pildi lahutusega seotud toimingutest ja seadustest.

(NB! See alapunkt võib kiirel ajal oma pikkusega liiga lohisevaks jääda ja selle võib ka lihtsalt diagonaalis läbi vaadata, iseasi, kui just lahutuse teema huvi pakub. Mõte ju arusaadav: kasuta otsingut ja koonda kokku samal teemal rääkivad salmid, koos neid salme ümbritsevate asjassepuutuvate salmidega.)

2:226 Nendele, kes oma naistest lahti ütlevad, on ooteaeg neli kuud.
Aga kui nad ümber mõtlevad, siis Jumal on Andestav, Armuline.
2:227 Ja kui nad otsustavad lahutada, siis Jumal on Kuulja, Teadev.
2:228 Ja lahutatud naised oodaku omaette kolm menstruatsiooni perioodi;
ja see pole neile seaduslik,
et varjata, mida Jumal nende kõhtudes loonud on,
kui nad usuvad Jumalasse ja Viimsesse Päeva.
Ja nende abikaasadel oleks siis rohkem põhjust,
et nad tagasi võtta selle aja jooksul,
kui nad ihaldavad õiget asjade korraldust.
Ja kohustused neile on nagu kohustused nendelt,
vastavalt sellele, mis on kohane.
Aga meestel on kohustused üle naiste.
Ja Jumal on Suursugune, Elutark.
2:229 Lahutus on lubatud kaks korda.
seejärel säilitamine vastavalt sellele, mis on kohane,
või vabastamine koos hea asjaajamisega.
Ja see pole teile seaduslik,
et võtta midagi sellest, mida olete naistele andnud,
välja arvatud juhul, kui nad mõlemad kardavad,
et nad kumbki ei suuda ülal hoida Jumala piirjooni.
Seejärel, kui te kardate, et nad kumbki Jumala piirjooni ülal ei hoia,
siis nad kumbki ei tee valesti selles, et naine end seeläbi vabastab.
Need on Jumala piirjooned, nii et ärge neist üle astuge.
Ja kes iganes Jumala piirjoontest üle astub, siis need on nurjatud.
2:230 Nii et, kui ta temast uuesti lahutab,
siis ta ei ole talle lubatud, kuni ta on teise mehega abiellunud.
Kui see temast lahutab, siis nad kumbki ei tee valesti,
et üksteise juurde tagasi tulla,
kui nad mõlemad arvavad,
et nad mõlemad saavad Jumala piirjooni ülal hoidma.
Ja need on Jumala piirjooned,
Ta teeb need selgeks inimestele, kes teadma saavad.
2:231 Ja kui te lahutate naistest ja nende tähtaeg on kätte jõudnud,
siis säilitage nad vastavalt sellele, mis on kohane,
või vabastage nad vastavalt sellele, mis on kohane.
Ja ärge neid säilitage, et saaksite neid kahjustada vaenulikkuses;
kes iganes nii teeb, on oma hingele kahju tegemas;
ja ärge Jumala tunnustähti pilkamisena võtke.
Ja mäletage Jumala õnnistusi endi peal,
ja seda, mida Ta teile Raamatust alla on saatnud,
ja elutarkust, mille läbi Ta teid kannustab.
Ja olge kaalutletud kartuses Jumala suhtes.
Ja teadke, et Jumal on teadlik kõikidest asjadest.
2:232 Ja kui te naistest lahutate,
ja nende tähtaeg on kätte jõudnud,
siis ärge takistage neil oma kaasadega abiellumast,
kui nad jõuavad kokkuleppele vastavalt sellele, mis on kohane.
See kuhu on kannustatud tema,
kes teie hulgast usub Jumalasse ja Viimsesse Päeva.
See on parem ning puhtam teile.
Ja Jumal teab, ja teie ei tea.

33:49 Oo, teie, kes hoiatust kuulda võtate!
Kui te abiellute usklike naistega,
ja lahutate neist enne, kui olete neid puudutanud,
seal pole teile numbrit, mida peaksite loendama nendega seoses.
Aga andke neile eraldis,
ja vabastage nad rahumeelse vabastamisega.

65:1 Oo, prohvet,
kui te naistest lahutate, siis te peaksite olema lahutatud,
kindlustades, et nõutud ooteaeg saab täidetud.
Ja pidage ooteaja üle arvestust.
Te peaksite Jumala – oma Isanda – ees aukartust tundma,
ja ärge neid nende kodudest välja tõstke,
ega pea nad lahkuma,
välja arvatud juhul, kui nad ilmselge ebamoraalsuse toime panevad.
Ja need on Jumala piirjooned.
Ja igaüks, kes Jumala piirjoontest üle astub, on oma hinge eksitanud.
Te ei tea kunagi – võibolla saab Jumal sellest midagi head tegema.

65:2 Seejärel, niipea kui ooteaeg on täidetud,
siis kas jääte õiglaselt kokku või lähevad teie teed õiglaselt lahku.
Ja laske selle tunnistajaks olla kahel õiglasel inimesel teie hulgast;
ja andke tunnistus Jumalale.
See on selleks, et valgustada neid,
kes Jumalasse ja Viimsesse Päeva usuvad.
Ja kes iganes Jumala ees aukartust tunneb,
siis talle saab Ta looma lahenduse.

65:3 Ja Ta saab võimaldama talle sealt, kust ta kunagi ei oodanud.
Igaühele, kes oma usalduse Jumalasse paneb, piisab Temast.
Jumala käsklused saavad olema täidetud.
Jumal on määranud kõigele oma saatuse.

65:4 Mis puutub nendesse teie naistest, kes on jõudnud menopausini,
kui teil on mistahes kahtlusi, siis nende ooteaeg olgu kolm kuud –
samuti ka neile, kes ei menstrueerinud.
Ja rasedate ooteaeg on kuni sünnitamiseni.
Ja igaühele, kes Jumala ees aukartuses on, teeb Ta olukorrad lihtsaks.

65:6 Te peaksite laskma neil eluneda elamutes,
milles te olite siis, kui te koos olite,
ja ärge sundige neid lahkuma.
Ja kui nad on rasedad,
siis te peaksite nende peale kulutama, kuni nad sünnitavad.
Seejärel, juhul kui nad imikut imetavad,
peaksite te neile nende väärilise tasu andma.
Ja te peaksite omavahel rahumeelseid suhteid hoidma.
Kui te olete eri meelt, siis teine naine võib last imetada.

Alljärgnevalt kokkuvõte, kui koondada kõik sarnased salmid:
– Kui mees abielulahutust kaalub, peab ta ootama neli kuud, enne kui jätkab (2:226)
– Kui paar soovib lahutust, siis esmalt tuleb neil lahutus välja kuulutada ja seejärel tuleb neil lahku minemata oodata nõuetekohane ajavahemik (65:1)
– Nõutud ajavahemiku ajal peab naine jääma oma mehe koju (65:1)
– Nõutud ajavahemik on kolm menstruatsiooni perjoodi.
Ajavahemik naistele, kes ei menstrueeri või on jõudnud menopausi, on kolm kuud. Ajavahemik rasedatele on kuni sünnitamiseni. Ajavahemikku pole, kui paar pole kunagi üksteisega vahekorras olnud (2:228, 65:4, 33:49)
– Kui paar soovib ümber mõelda, siis võib lahutuse tagasi võtta ja selle igal hetkel nõutud ajavahemiku jooksul tühistada (2:229).
– Kui paar pärast nõutud ajavahemiku lõppu ikkagi lahutada soovib, on protsessi lõpetamiseks vaja kahte tunnistajat (65:2)
– Kui see on paari jaoks teine lahutus – nad abiellusid, lahutasid, abiellusid uuesti ja nüüd lahutavad, siis nad ei või omavahel uuesti abielluda muidu, kui et naine on vahepeal abielus mõne teise mehega ja see ennast temast lahutab. (2:230)
-Need on Jumala piirjooned. (2:230)

Nagu ülaltoodud näites näha, annab kõigi seotud salmide uurimine väga detailse seletuse, mida saaks rakendada ka iga ühiskonna seadustesse ja abielulahutuste protsent oleks väiksem, kui otsuse ja teo vahel on ooteaeg.

Tõlkija kommentaar: Otsingumootorist ja samateemaliste salmide koondamisest. Koraan.ee lehel otsingumootor hetkel veel ei toimi nii nagu nt free-minds.org lehel. Kui seal lehel sisestada otsingusse mingi sõna(d), leiab otsingumootor üles kõik salmid, milles see sõna või kõik need sõnad sisalduvad, siin lehel aga leiab otsingumootor kõik peatükid, milles see sõna sisaldub. Siiski, sealt edasi peaks olema Ctrl+f -iga võimalik leida ka asjassepuutuvad salmid, aga see on kohmakas. Kui Jumal soovib, saab aja jooksul see probleem lahendatud.

6. Vaata Koraanis olevaid näiteid.

Siis kui mõne sõna tähendus on selgunud, on viimaseks täpsuse testiks võrrelda seda tähendust seonduvate lugudega, mis Pühakirjas leiduvad. Pühakirjas olevad lood on meile nö elus näited, millest õppida ja situatsioone võrrelda.

Me räägime sulle parimaid lugusid läbi selle,
mida Me sulle selles Koraanis inspireerinud oleme;
ja enne seda olid sa nende hulgas, kes polnud teadvel. (12:3) 

Üks selgematest näidetest selle näite kasutamisel on vargus.

5:38 [Yusuf Ali tõlge] Mis puutub vargasse, mees või naine, lõika maha (iqta) tema käed: karistus näite läbi Allahilt nende kuritöö eest: ja Allah on Ülistatud võimsuses.

Kui me lähtuks enda arvamusel puhtalt salmist 5:38, nii nagu ülal näidatud, siis meie arusaamine oleks, et varaste käed tuleb maha raiuda. Kui see on tõepoolest see, mida Jumal on käskinud, siis pole meil muud valikut kui kuulda ja kuuletuda. Siiski, antud juhul me leiame, et väike ülekontrollimine reaalelulise näitega, mis on Pühakirjas antud seoses Joosepi ja tema vendadega ning sellega, kuidas nemad varguse situatsioonis käitusid, juhatab meid täiesti teistsugusele järeldusele:

Nad ütlesid: “Jumala nimel,
sa tead, et me pole tulnud korruptsiooni maa peal põhjustama,
ja me pole vargad!”

Nad ütlesid: “Mis saab olema karistus, kui te pole tõetruud?”
Nad ütlesid: “Karistuseks on,
et see, kelle sadulakotist see leitakse, saab ise karistuse osaliseks.
Sedasi me karistame nurjatuid”. (12:73-75)

Jumala seadus, mida Joosep oma venna vastu varguse puhul rakendas, ei viinud teda amputeerimise ega muu vägivaldse aktini. See viis hoopis selleni, et vend pidi karistuseks teistest maha jääma ja töötama. Vaadates tagasi salmile 5:38 koos korrektse tõlkega, näeme täiesti teistsugust pilti, kui see, millelt leidsime Ysuf Ali.

Mis puutub varastesse, nii mehe kui naise puhul,
te peaksite lõikama nende ressurssidest,
tasuks selle eest, mida nad pälvinud on, 
et anda näide Jumalalt.
Jumal on Suursugune, Elutark. (5:38)

Korrektne arusaamine salmist mitte ainult ei vasta Koraanis toodud reaalelulisele näitele, vaid läheb kooskõlla ka muude kontrollimiste ja tasakaaluga, mida Jumal andnud on – karistus ei saa ületada kuritegu (16:126).

  1. Ole kannatlik ja otsi Jumala abi.

Vaatamata kõikidele teadmistele ja oskustele, mis meil olla võivad, jääb Pühakirja uurimine alatiseks puudulikuks, kui ei otsita Jumala abi ja juhatust. Lõppude lõpuks, Tema on ülim inimese õpetaja kõikides asjades, samuti Pühakirja suhtes.

Siis, kui te Koraani loete,
te peaksite otsima varjupaika Jumalalt väljaheidetud kuradi eest.

Tal ei ole võimu nende üle, kes hoiatust kuulda võtavad,
ja kes oma usalduse oma Isandasse panevad.

Tema võim on nende üle,
kes talle järgnevad,
ja teda kui partnerit üles seavad. (16:98-100)

Samuti, ära ole hirmunud ega segaduses, kui sinu leiud ja arusaamad ei ühti sellega, mida teised on aastaid või sajandeid millegi kohta rääkinud või õpetanud. Tõde ei pea vastama enamiku arusaamadele, selleks et olla tõde.

Ja kui te allute enamikule neist, kes maa peal –
nad saavad teid Jumala teelt kaugele eemale juhtima;
see on sellepärast, et nad järgivad vaid hüpoteese,
ja see on sellepärast, et nad vaid arvavad. (6:116)

Kokkuvõte.

Nüüd peaks sul olema kõik vajalikud tööriistad, et end Pühakirjaga harida, leidmaks selle tähendused ja seadused…
Proovi teha harjumuseks iseseisvalt vastuste leidmine läbi Jumala juhatuse… Ära kiirusta teistelt küsima, mida Jumal ütleb seoses selle või tollega, vaid proovi ise vahetu side Jumalaga sisse seada… See on vaid läbi eneseteadlikkuse, kuidas inimesel saab olla kaitsemehhanism eksituste ja teadmatuse vastu, mida läbi põlvkondade edasi on antud. Õpi laskma Jumalal olla sinu tegemiste ja elu fookus ning lase Tema sõnal olla teejuhiks edule selles elus ja järgmises… See, mis saab oluline olema, pole see, kui palju rikkusi me koguda suudame või kui võimsaks me saame, vaid see, kuidas me kasutame oma jõukust teiste aitamiseks ning kuidas me kasutame oma võimu ja positsiooni aitamaks inimkonda puhastumise suunas.

Oo, teie, kes hoiatust kuulda võtate,
ärge laske oma rahal ja lastel end Jumala mäletamisest kõrvale juhtida.
Ja need, kes seda teevad, on seejärel kaotajad.

Ja andke sellest, millega Me teid varustanud oleme,
enne kui surm teist ühe juurde tuleb ning ta seejärel ütleb:
“Minu Isand, kui Sa vaid võiksid seda lühikeseks ajaks edasi lükata,
ma oleksin siis heategev ja ühineksin õiglastega!”

Ja Jumal ei hakka ühelegi hingele aega edasi lükkama,
kui selle aeg tulnud on.
Ja Jumal on Ekspert kõiges, mida te teete. (63:9-11)


Lõpetuseks…

… ütleksin omalt poolt, et pidasin vajalikuks sellise sissejuhatuse sellele Raamatule teha, et julgustada inimesi lugema, püüdes natuke avada seda väärpilti, mis inimestel islami ja Koraani suhtes kujundatud võib olla.
Kui see kõik siin eelnevalt öeldud sai, saan jõuda lähemale olulisele.

Need, kellel on nö südamed avatud ja kes selle Raamatu/selles Raamatus olevad juhatused/tegevussoovitused/selles Raamatus esitatud elamise süsteemi, mille inimese looja inimesele ette on näinud,  testile panevad ja ellu rakendavad, saavad – Jumala loal – puhastada oma elu kõigest valest ja ebapuhtast ning asuda sirgele teele.
Tuleb esmalt alistuda, seejärel saab alles tekkida usk:

Nomaadid ütlesid: “Me usume”.
Ütle: “Te ei ole uskunud;
aga te peaksite ütlema: ´Me oleme alistunud´,
sest usk ei ole veel teie südametesse sisenenud”.
Kui te kuuletute Jumalale ja Tema sõnumitoojale,
siis Ta ei lase mistahes teie töödel raisku minna.
Jumal on Andestaja, Armulik. (49:14) 

Eelnev salm sisaldab väga võimast lahtiseletust usu kohta,
või selle kohta, kuidas Jumala tundmiseni on võimalik jõuda/mis järjekorras asjad juhtuma peavad.
Kõigepealt alistumine.
Jumalale. Jumala sõnale. Ilmutusele Jumalalt.
Kui tunned Koraanis ära mõne õige põhimõtte, mida sa veel oma ellu rakendanud ei ole, siis alistud sellele, mille ära tundsid õige olevat
ja võtad oma elus kasutusele. Seeläbi tekib usk.
Ja veendunud teadmine – on veel sealt edasi.

Ja teeni oma Isandat, kuni veendumus sinuni tuleb. (15:99) 

See Raamat – koos selle Autori juhatusega – on
tööriist tõe ja vale ning õige ja vale eristamiseks.

Me andsime selle meeldetuletusena,
ja kasuliku tööriistana kasutajatele. (56:73)

See on Tema,
kes saatis oma sõnumitooja koos juhatuse ja tõesüsteemiga,
nii et see saab paljastama kõik muud süsteemid,
isegi kui polüteistid seda vihkavad. (9:33)

Lõppkokkuvõttes on inimesel laias laastus kaks teed – tulenevalt tema poolt tehtavatest otsustest – mis viivad ka vastavalt erinevatele tulemustele.
Edu tee ja ebaõnnestumise tee.

Ja juhatasime ta mõlemale teele?
Ta peaks valima parema tee.
Kas sa tead, milline on parem tee?
Orja vabastamine.
Või suure puuduse päeval toidu andmine.
Isatule, kes sugulane.
Või vaesele inimesele, kes viletsuses.
Seejärel muutumine üheks nendest,
kes hoiatust kuulda võtavad,
ja üksteise kannatlikkusele ergutamine,
ja üksteise kaastundlikkusele ergutamine.
Need on parema käe kaaslased.
Mis puutub nendesse, kes Meie tunnustähti eitavad,
siis nemad on vasaku käe kaaslased.
Nad saavad olema Tule poolt ümbritsetud.
 (90:10-20)

Süsteemis ei ole sundust,
õige tee on valest teest eraldatud.
Kes iganes salgab kurjuse ja usub Jumalasse,
on haaranud tugevaimast haardest, mis kunagi ei murdu.
Jumal on Kuulja, Teadja.
Jumal on nende liitlane, kes hoiatust kuulda võtavad,
Ta toob nad välja pimedusest ja viib valgusesse.
Mis puutub nendesse, kes on hoiatuse suhtes ükskõiksed,
nende liitlased on kurjad,
nad toovad nad välja valgusest ja viivad pimedusse –
need on Tule inimesed, selles saavad nad elunema.
Kas sa ei ole märganud teda,
kes Abrahamiga tema Isanda suhtes vaidles,
samal ajal, kui Jumal talle kuningavõimu andnud oli?
Kui Abraham ütles: “Minu Isand on Üks, kes annab elu ja surma”,
ütles ta: “Mina toon elu ja surma”,
Abraham ütles: “Jumal toob päikese idast, nii et too sina see läänest”.
Seejärel see, kes hoiatuse suhtes ükskõikne oli, muutus sõnatuks!
Ja Jumal ei juhata nurjatuid inimesi.
(2:256-258)

Ja Me ei saada sõnumitoojaid muidu
kui rõõmusõnumite kandjate ja hoiatajatena;
seejärel kes iganes usuvad ja head teevad,
neil pole midagi karta ega teki neil ahastust.
Ja need, kes Meie tunnustähti eitavad –
neile toob karistus seda, millises nurjatuses nad olid.
/ Karma?
Ütle: “Ma ei ütle teile,
et ma oman Jumala aardeid,
ega tea ma tulevikku,
ega ütle ma teile, et olen ingel.
Ma vaid järgin seda, mida mulle inspireeritud on”.
Ütle: “Kas pime ja nägija on samad? Kas te ei mõtle?!” (6:48-50)

.

.

.
http://www.koraan.ee/1


© 2016 Tarmo Marken
Koraan.ee lehel olev tõlge on kõikidele inimestele tasuta kasutamiseks. Ühtegi osa koraan.ee lehel esitatud tõlkest ei ole lubatud ühelgi kujul müüa. Käesoleva tõlke osasid võib vabalt levitada juhul, kui on viidatud allikale.
Eessõna võib vabalt levitada, kui on viidatud allikale.


Facebook / kontakt