Eessõna

26.10.2016
viimati täiendatud 26.10.2017

EESSÕNA TÕLKIJALT

Tõlkija: Tarmo Marken

Koraan on väga huvitav ja mitmekihiline raamat,
mis peaks kuuluma iga inimese lugemisvarasse.
Ütleksin, et see on midagi erakordset raamatute hulgas, täiesti erinev. Ja sellesse ei tuleks suhtuda kergekäeliselt.
Minu soovitus oleks kätte võtta ja seda lihtsalt lugema hakata.
Siiski, kui teil on selle raamatu suhtes eelarvamusi – ja selleks kahtlemata on põhjust – siis olen kirjutanud käesoleva eessõna, mille peamiseks eesmärgiks on kohe algul ära näidata, et need, kes väidavad end seda raamatut järgivat, ja keda te meedia kaudu tunnete kui moslemeid, tegelikkuses ei järgi seda raamatut – nad on usulahkude esindajad, kes oma teadmistes ning tegutsemistes muudest allikatest lähtuvad. Nt sharia seadusest (jpm), mis on Koraani õpetusega vastuolus.
Aga te saate sellest ka ise aru, kui lugema hakkate.
Saan julgelt kinnitada, et ükskõik millised religioossed “moslemite” käitumismustrid ja ka usutalitused, teile silme ette ei kerki, siis põhjus nendeks ei tulene Koraanist. Koraanis ei ole religiooni. See raamat ei kutsu üles ebaõiglusele, vägivallale ega veidratele religioossetele praktikatele.
Koraan on detailne elu seaduste ja seaduspärasuste lahtiseletus, millede paikapidavuses võib igaüks ise veenduda, kui saadavad teadmised proovile panna ja ellu rakendada.

Jumal, pole jumalat peale Tema – Elava, Igavese.
Ta saatis sulle alla seaduse tões,
see kinnitab seda, mis selles on;
ja Ta saatis alla Toora ning Gospeli,
varasemalt, kui juhatuse inimkonnale.
Ja Ta saatis alla Kriteeriumi 
(3:2-4)

Ta on määranud teile sama süsteemi,
mis Ta Noale kohustuslikuks tegi,
ja mis Me sinule inspireerinud oleme,
ja mis Me Abrahamile, Moosesele ning Jeesusele kohustuslikuks tegime:
“Hoidke ülal seda süsteemi ning ärge jagunege selles!”
Keeruline on ebajumalakummardajate jaoks see,
millele sa neid kutsumas oled.
Jumal valib endale, keda iganes Ta soovib,
ja juhatab enda juurde selle, kes kahetsedes pöördub.
 (42:13)

Kes pani tähele, siis siin mh üteldi, et ka Toora ja Gospel on saadetud Tema poolt, kes saatis Koraani. Paraku ei ole tavainimestel nendele kahele täna ligipääsu, kuna need on ära peidetud. Nende asemel loevad koos Moosesega alla saadetud õpetuse järgijad Talmudit ja koos Jeesusega alla saadetud õpetuse järgijad Uut Testamenti.
Ja nii samuti loevad ka Muhamedile alla saadetud õpetuse järgijad hoopiski Koraani asemel muid raamatuid.

Ja sedasi Me määrame igale prohvetile vaenlased
– kurivaimud inimeste ning džinnide hulgast –
inspireerima üksteist ilustatud sõnadega läbi pettuse.
Ja oleks sinu Isand soovinud, nad poleks seda teinud.
Nii et eira neid ning nende väljamõeldisi.
 (6:112)

Ütle: “Olete te kaalutlenud:
kui see on Jumalalt ning te seda eitate?
Ja tunnistaja Iisraeli Laste hulgast oli tunnistanud selle sarnasust.
Ja tema uskus, samas kui teie olete ülbed”.
Jumal ei juhata üleastuvaid inimesi.
 (46:10)

Üks määrus, mille Me sulle alla saatsime,
et sa tooksid inimkonna esile pimedusest valgusesse,
läbi nende Isanda loa,
teele Suursuguselt, Kiiduväärselt. (14:1)

Islamist rääkides –
ma teen vahet puhtal islamil ja islami usulahkudel.

Need, kes on jaganud oma süsteemi,
ja on usulahkudeks muutunud,
sa pole koos nendega mitte milleski.
Nende olukord saab olema Jumalaga,
seejärel Ta informeerib neid sellest, mida nad tegid.
 (6:159)

Miks on inimestel raske näha, et Koraan võiks olla Jumala sõnum?
Sest on usulahud, kust leiab palju vägivaldseid, ebainimlikke ja terve mõistusega vastuolus olevaid seadusi.
Ja on puhas islam – kogu inimkonnale Jumala poolt ettenähtud elamise süsteem, kus pole ühtegi ebainimlikku seadust.

Wikipedia: „Sekt on mõnest suuremast ja vanemast usundist lahku löönud usulahk. Sekti õpetuses ja rituaalides on palju ühist usundiga, millest ta lahku lõi, kuid teatud õpetuspunktides on erinevusi. Sektide eraldumine usundite küljest on olnud aegade vältel tavaline nähtus.“

Algne õpetus on Koraan – ilmutus inimkonna loojalt.
Sajandeid hiljem hakkasid inimesed kirjutama Koraani kõrvale “lahti seletavaid” raamatuid ehk haditeid.
Kusjuures – need haditid on omavahel vastuolus. Siit ka erinevateks usulahkudeks lagunemine.

Islami usulahud (sunni, šhia jt sektid – väidetavalt 99% ca 1,5 miljardist “moslemist”) väidavad, et:
Koraani saab täielikult mõista vaid järgides traditsiooniliste islami sektide õpetusi ja nende ääretut suurt kirjavara ehk haditeid.
Haditid on haditite järgijate endi väitel jutustused,
mis on kirja pandud sajandeid peale prohveti surma pärivusliini kaudu edasi kandunud suulise info põhjalt,
ja mis Jumala ilmutust/seadust/Koraani lihtrahvale lahti seletavad,
kuulumata ise Jumala ilmutuse hulka.
Nad väidavad, et aluse islamile annavad Koraan ja haditid koos.
Iseenesest naljakas paradoks: sektantide väitel on inimese looja andnud inimesele raamatu ja ei suutnud seda teha piisavalt selgena, et on vaja veel mingeid kolmandate inimeste poolt kirjutatud raamatuid seda vahendama ja tõlgendama!
Mida on Koraanil selle kohta öelda?

Need on Jumala tunnustähed,
Me retsiteerime neid sulle tões.
Siis millisesse jutustusse,
(araabia keeles: hadit)
peale Jumala ja Tema tunnustähtede, nad usuvad? (45:6) 

Ja kui Me seda retsiteerime, siis järgi mida retsiteeritakse.
Seejärel on see Meie teha, et seda selgitada(75:18-19)

Me oleme teile alla saatnud määruse,
mille sees on teie meeldetuletus.
Kas te siis ei juurdleks! (21:10) 

Koraan väidab KOGU islami seadusandluse enda sees olevaks; seetõttu ei jää Koraani kõrval ruumi mitte mingitele muudele islamiteemalistele raamatutele. Koraan on iseenesest tervik.
Ja vaid Jumalat tuleb otsida seda selgitama, mitte vahendajaid.

Kas see on muu, kui Jumal,
keda ma peaksin otsima kohtumõistjaks?
Ja Tema see on, kes saatis teile alla seaduse,
mis on liigitatud ning detailseks tehtud.
Ja need, kellele Me andsime seaduse varem,
teavad, et see on alla saadetud sinu Isandalt tões,
nii et ära ole nende hulgas, kes kahtlevad. (6:114) 

Ja Me oleme toonud neile määruse,
mille Me oleme liigitanud ning teadmistega detailseks teinud
juhatuse ning halastusena neile, kes usuvad.
(7:52)

Ja päeval, mil Me tõstame igas kogukonnas
tunnistaja nende vastu nende endi hulgast
– ja Me oleme toonud sinu kui tunnistaja nende vastu –
ja Me saatsime alla seaduse sinu peale
kui selgituse kõikide asjade kohta,
ja juhatuse ning õnnistusena,
ja rõõmusõnumitena alistunutele.
  (16:89)

Haditite lood on ebavajalik kultuuriline taak Koraani kõrval,
mis püsivad vaid seetõttu, et Koraani seadustest mööda hiilida
ning et kõiksuguste kuritegude sooritamist õigustada.
Näiteks sharia seadus, mida Euroopasse saabuvad „moslemid“ Euroopas rakendada püüavad, ja mis mitmetes „islamimaades“ rakendatud on, ja mida kõik seda sõna kuuldes automaatselt islamiks peavad, ei pärine tegelikkuses Koraanist ega ole selle õpetusega kooskõlas!
Samamoodi pärinevad hadititest ka „islami viis alussammast“,
viis, kuidas nad palvetavad, palverännak jne jne.
Minu jaoks pole midagi imestamapandavat selles, et mõistuse ja südamega inimene, kes tänapäeval levinut usulahkude poolt pakutavat “islamit” uurima peaks hakkama, selle kõrvale heidab.

Siinkohal on sobilik hetk välja tuua mõned põhilisemad
sektantliku islami (Koraan + haditid)
ja puhta islami (Koraan)
vahelised sisulised erinevused (free-minds.org lehelt):

Vargus
Sunniitide ja šiitide religioonis amputeeritakse vargal käsi.
Islamis – varastel ei lõigata käsi maha, varas peab töötama seni, kuni kahju on hüvitatud.

Abielurikkumine
Sunniitide ja šiitide religioonis tuleb abielus olevaid abielurikkujaid loopida kividega, kuni nad surevad.
Islamis – kedagi ei tohi abielurikkumise eest tappa ega kividega loopida.

Sõjategevus
Sunniitide ja šiitide religioonis lubatakse korraldada haaranguid ja rünnakuid igaühe suhtes, kes pole moslem.
Islamis – võib sõja välja kuulutada üksnes enesekaitse olukorras.

Ja võidelge Jumala põhjusel nende vastu, kes teiega võitlevad,
aga ärge minge ise kallale, Jumal ei armasta agressoreid. (2:190)

Ümberlõikamine
Sunniitide ja šiitide religioonis nõutakse kõikide meeste ümberlõikamist, ja mõnedel juhtudel ka naiste.
Islamis – ei ole ei meeste ega naiste ümberlõikamist.

Naiste rõivastus
Sunni ja šiia religioonis sunnitakse naisi: minimaalselt katta juuksed,
maksimaalselt maani mustas, olenevalt sektist ja riigist.
Islamis ei ole naistele ette nähtud ühtegi spetsiifilist rõivastumise koodeksit. On vaid tagasihoidlikuse printsiip.

Usuvabadus
Sunniitide ja šiitide religioonis nõutakse usust taganejate tapmist ja teiste ususüsteemide praktiseerimise lõpetamist.
Islamis on absoluutne usuvabadus. Islamis tunnistatakse, et inimesed on erinevad ja mitmekesised ning igaüht tuleb austada tema spirituaalse arengu igas etapis.
Sunniitide ja šiitide religioonis peavad kõik nende religioonide järgijad ühtemoodi mõtlema, käituma ja isegi välja nägema (kultuse sündroom).

Pere
Sunniitluses võib mees olla mitmenaisepidaja, piisab sellest, et ta seda endale majanduslikult lubada saab.
Šhia lubab meestele abieluväliseid seksuaalsuhteid lõbu eesmärgil. On ka 24 tunni abielud.
Islamis on normaalse suhte aluseks monogaamia, samas mitmenaisepidamine on lubatud vaid olukordades, kus kui mees on võtnud enda hoole ja eestkoste alla ilma isata lapsed, sellisel juhul on lubatud abielluda ka nende ema või emadega.

Ja see nimekiri läheb veel pikalt edasi …
Islam on selge, loogiline, terviklik, kooskõlas, dünaamiline, progressiivne, tasakaalus süsteem. Selles puuduvad vasturääkivused.
See on süsteem, mis paneb rõhku intelligentsuse ja arutluse kasutamisele; Jumala, loodu, elu mõtte üle mõtisklemisele – kõige üle juurdlemisele.
Islam (Koraanis sisalduv seadus inimkonnale) garanteerib:
– õitsengu ja külluse;
– maksimum vabadused: usuvabadus, sõnavabadus, reisimisvabadus, majandusvabadus;
– inimõigused kõigile inimestele;
– garanteerib poliitilise süsteemi, mis baseerub nõupidamistel ja konsiiliumil ning enese vabal väljendusõigusel;
– garanteerib ühiskonna, mis hoiab ülal kõrgeimaid moraalseid kombeid;
– garanteerib maksimaalse austuse inimeste eludele ja varale;
– garanteerib armastuse, viisakuse, rahu, vastastikkuse austuse leviku;
– garanteerib keskkonnakaitse – saastavate ja raiskavate praktikate keelamise läbi.

Sektid aga esindavad ebausku, sektiväliste isikute ebaõiglast kohtlemist, soolist ebavõrdsust, inimõiguste ekspluateerimist, võimetust inimkonna arengusse panustada, amputeerimist ja füüsilist vägivalda, ideede ja mõtlemise taandarenemist primitiivsetele barbaarsetele tasanditele.

___________________________________________________________________________

Lühike teemakohane enesetutvustus tõlkijalt.

Enne Koraani tõlkima asumist (2015. a lõpp) olin Koraani
– ehk ingliskeelset Koraani tõlget, kuhu pole otseselt hadititest pärinevaid “teadmisi” kaasatud – uurinud 9 aastat, mille jooksul olin selle ca 10 korda esimesest viimase peatükini läbi lugenud.
Lisaks olin Koraani risti-rästi läbi vaadanud otsingumootorit kasutades, et teemade kaupa oma teadmisi suurendada ja detailideni nendes teemades informeeritud olla. Otsingu kasutamine võimendab efekti, justkui oleks kogu raamat peas, võimaldades vaadata erinevaid teemasid kõikide või paljude nurkade alt, nii kuidas neid Koraanis lahti on räägitud / kuidas õigeid otsingusõnu leida.
Olen Koraanis olevaid teadmisi ja elutarkust selle aja jooksul enda peal katsetanud ning leidnud, et Koraan on tõepoolest see, mis see ütleb end olevat – maa ja taevaste loojalt inimkonnale alla saadetud meeldetuletus ning juhatus, ja see juhatab Jumala juurde.
Enne Koraani lugema asumist mul puudus seisukoht Jumala olemasolu küsimuses.
Olen ja püüdlen läbi puhastumise olla ´see, kes on alistunud` ehk tõlkes: moslem. Sel araabiakeelsel sõnatüvel ´slm´ on ka ´rahu´ tähendus. Moslem. Islam. Salam.
Olgu ka üteldud, et araabiakeelne sõna ´Allah´ tähendab tõlkes Jumal, täpselt samuti kui ingliskeelne sõna ´God´ tähendab tõlkes Jumal. Nt araabiakeelsed kristlased ütlevad Jumala kohta samuti Allah.
__________________________________________________________________________

Tõlkimise metoodika.

Erinevatesse tõlgetesse puutuvalt.
Sektantlikus islamis saadakse Koraani lausete tähendused hadititest ehk koraanivälistest lugudest. Siis seega ka Koraani tõlked, mis nende lugude valguses saadakse, sisaldavad mõtete laiendusi ja mõtteid, mida algses araabiakeelses Koraani tekstis olemas ei ole!
Seega, saame teadvustada, et usulahkude esindajate poolt produtseeritud Koraani tõlked on kasutud. Ebapuhtad/riknenud.

Käesolev tõlge on sümbioos kahest inglise keelsest tõlkest.
Tõlkisin esmalt ära free-minds.org lehel oleva Koraani tõlke.
See on tõlge, mis on valminud ühistööna grupi moslemite poolt, kes ei kuulu ühtegi islami sekti ja seega on see tõlge vaba haditite mõjutustest.
Olles selle tõlke tõlkimise ja juba ka toimetamisega lõpusirgel, sattusin (juhatas Jumal mind) veel teisegi väga hea inglise keelse mitte-sektantliku tõlke juurde: Sam Gerrans´i tõlge lehel quranite.com.
Selle tõlke autor on võrreldes free-mindsi tõlkega sõnade ja väljendite algsete tähenduste leidmisel palju rohkem sügavuti läinud.
Lisaks on quranite.com tõlkes järgitud ka araabiakeelset ehk originaalset sõnade järjekorda (mitte küll päris lõpuni, tingituna keelte eripäradest).
Seega on kogu minu tõlge nüüdseks (2017 oktoober) quranite.com tõlke valguses parandanud ja täpsustanud ning kokkuvõttes oluliselt muudetud võrreldes esialgse 2016a oktoobris siin avaldatud tõlkega.
Laiendan. Sam Gerrans kasutab oma tõlkes meetodit, et kui mõni konkreetne araabiakeelne sõna esineb Koraanis näiteks kahekümnel korral, siis ta vaatab läbi kõik need kakskümmend kohta koos kontekstidega ja valib sellele sõnale sellise tähenduse sõnaraamatust (igal konkreetsel sõnal on sõnaraamatus ju mitmeid erinevate tähenduste ja varjunditega vasteid), mis sobib (e annab korrektse mõtte) kõikidesse nendesse kahekümnesse kohta (ja heidab seega kõrvale need selle sõna tähendused, mis annavad loogilise vaste ainult osadesse kohtadesse). Ja nii on ta teinud enamuse oluliste sõnade ning väljenditega. Kui vaadata kõiki muid inglise keelseid tõlkeid, siis sellist tööd ette võetud pole ja ühte ning sama sõna võib leida erinevates kohtades ja kontekstides väga erinevalt (erineva tähendusega) tõlgituna. Eriti on see märgatav sektantlikes tõlgetes, kus käänatakse Koraani sõnu ning antakse ka täiesti uusi tähendusi, mida isegi sõnaraamatud ei anna, et oleks võimalik oma koraanivälist religiooni õigustada.
Lisaks, veelgi enam. Koraanis on sõnadele ja väljenditele tihti lisatud nt ees- või tagaliiteid jm, millede tähendusi sõnaraamatutes välja toodud pole ja tõlkijad ei ole seetõttu neid erinevusi ka arvestanud. Antud tõlkija aga on väga head tööd teinud ning leidnud nendele erinevatele samade sõnade sõnakujudele erinevad ja täpsed tähendused. Kusjuures – Koraan ise annab need tähendused, kui tähelepanelikult uurida.
Seega sellise tõlke lugeja saab isegi täpsema teadmise, kui see lugeja, kes loeb Koraani originaalkeeles ja kes sellist uurimistööd ette võtnud pole ning lähtub tänapäevaks kujunenud sõnade tähenduste mõistmisest!
Toon näitena täpsustustest välja sõna “salgaja”, mida esineb Koraanis kergelt erinevates variatsioonides, ja mis nii free-mindsi tõlkes (kui ka kõikides teistes inglise keelsetes tõlgetes) on kõik üheks samaks tähenduseks tõlgitud (ja seega samuti oli ka minu poolt), siis quranite.com tõlkes on need eri vormid tõlgitud erinevalt. Sõnaraamat sama araabiakeelse sõna erinevatele “lisakonksudele” erinevat tõlget ei anna, samas aga on Koraanis endas kõigi nende erikujude tähendused välja toodud, kui hoolsalt jälgida. Seega on tõlkija neid tähendusi kasutanud kõigis nende sõnakujude esinemiskohtades läbi raamatu. Seega on nüüd ka siinses tõlkes sel sõnal neli erinevat, pikemalt ja täpsemalt sõnastatud vastet.
Oluline tähelepanek sellega seoses välja tuua on veel ka see, et tänapäevane originaalkeele rääkija mõistab Koraani teksti nii, nagu araabiakeelsete sõnade ja väljendite tähendused tänapäevaks kujunenud on. Need tähendused on aga paljudel juhtudel algsest tähendusest eemaldunud. Enamasti tingituna sellest, et sektantlik islam on paljudele sõnadele peale kleepinud omapoolseid religioosseid tähendusi, mis on kaugel sõnade algsetest tähendustest, millistena neid mõisteti 1400 aastat tagasi ilmutuse saamise ajal. Araabia keele struktuur aga võimaldab tagasi minna sõnade algsete tähenduste juurde.
Olen selle tõlke metoodikat siin avanud väga pealiskaudselt, keda sügavuti huvitab (nt, kes on nii enamvähem spetsialisti tasemel Koraani uurimisega tegelenud), et miks on mõni konkreetne koht tõlgitud teisiti, kui seni harjunud ollakse, soovitan lugeda quranite.com tõlke autori detailseid seletusi tema tõlkes, kus ta oma metoodikat põhjalikumalt avab.

Tehnilise poole pealt:
-Salmide numbrid. Originaalis neid numbreid pole, see on hilisem lisandus, mida siiski kõik tõlkijad parema viitamise huvides kasutavad. Olgu aga üteldud, et salmide numbritega liigendamine on kohati olnud üsna vägivaldne, eraldades mõnes kohas lause poole pealt kahte erinevasse salmi. Või vastupidi – pannes ühte salmi kokku erinevaid mõtteid.
-Kirjavahemärgid. Originaaltekstis kirjavahemärgid puuduvad. Seega on siin mõnevõrra ruumi tõlgendamisele, nt et kus algab uus lause, kus lõppeb jms.
Osades kohtades olen parema tekstist ülevaate saamiseks teksti omaalgatuslikult suurema ridade vahedega liigendanud, kui see on aidanud erinevaid teemasid või lugusid üksteisest eraldada.
-Jutumärgid. Originaaltekstis ei ole otsekõne eraldamisel jutumärke kasutatud. Free-mindsi tõlkes on kasutatud jutumärke, Sam Gerransi tõlkes ei ole neid kasutatud. Käesolevas tõlkes olen kasutanud jutumärke. Olgu aga üteldud, et vähestes kohtades jääb tõlgendamise küsimuseks, kus jutumärgid lõppevad.
-Sulud. Originaaltekstis ei ole sulge. Kui loogiliselt järjepideva Koraani teksti vahele tuleb kiiluna teise sisuga tekst – nt selgitav, laiendav või muud tausta andev tekst, pärast mida jätkub algne, kasutab Sam Gerrans oma tõlkes sulgusid. Olen kohati teksti parema jälgimise huvides neid samuti kasutanud.
Lisaks olen üksikutes kohtades täpsustanud sulgudes asesõnade soolisust ja mitmust. Araabia keeles on erinevad “nemad, kaks” ja “nemad, rohkem kui kaks” ning see mängib üksikutes kohtades olulist rolli, et mõista, mida mõeldud on.
-Suur algustäht. Araabia keeles puudub suur algustäht.

Eestikeelsed tõlked

Enne käesolevat tõlget oli ainuke ehk esimene eesti keelne Koraani tõlge Haljand Udam´ilt:
– see on sektantlik tõlge, selles suhtes, et sinna sisse on pikitud muud koraanivälist teksti ja sektide tõlgendusi;
– tõlgitud kristlase poolt, st inimese poolt, kes ei ole antud ilmutust enda peal proovinud ega saa seetõttu mõista selle kogu sügavust ega tähendusi;
– hetkel (2016a seisuga) poodides müügil hinnaga 56 euri tükk.

Koraan.ee tõlge
– on puhas tõlge, kuhu pole sektantlikke eksitavaid teadmisi juurde poogitud. Koraan on detailne ja iseennast lahti seletav. Sel põhjusel see töö ette võetud saigi.
– on tõlgitud moslemi poolt.
– on kõigile inimestele tasuta kasutamiseks. Eesmärk on Jumala sõnumi inimestele piiranguteta kättesaadavaks tegemine, mitte selle arvelt rikastumine.

Ja sa ei küsi neilt mitte ühtegi tasu.
See on vaid meeldetuletus kogu inimkonnale.
 (12:104) 

Või kas nad ütlevad, et ta on kurjast vaimust vaevatud?
Tõde on: ta tõi neile tõe, aga enamus neist vihkavad tõde.
Ja kui tõde järgiks nende tühiseid ihasid,
siis taevad ja maa, ning kõik, kes nendes on, oleksid olnud rikutud.
Tõde on: Me tõime neile nende meeldetuletuse,
aga nad on vastu häälestatud enda meeldetuletuse suhtes.
Või kas sa küsid neilt autasu?
Sinu Isanda autasu on parem,
ja Ta on parim varustajatest.
Ja sa oled neid sirgele teele kutsumas.
Ja need, kes Pärastellu ei usu, on teelt ära eksinud.
 (23:70-74)

Ja Me saatsime su ainult rõõmusõnumite kandja ning hoiatajana.
Ütle: “Ma ei küsi teie käest mitte mingit tasu selle eest;
aga et, kes iganes, kes soovib, võiks võtta tee oma Isanda juurde”. (25:56-57)

“Järgige neid, kes ei küsi teilt ühtegi tasu ja on õigesti juhatatud!”
“Ja miks ei peaks ma teenima Ühte, kes mind algatas?
Ja kelle juurde te saate naasema.” (36:21-22)

Sellised on rõõmusõnumid Jumalalt Tema teenritele,
kes hoiatust kuulda võtavad ning õiglaseid tegusid teevad.
Ütle: “Ma ei küsi teilt ühtegi tasu,
välja arvatud armastus sugulaste vastu”.
Ja kes iganes teeb hea teo – sellele Me lisame head selles.
Jumal on Andestav, Tänulik
. (42:23)


EESSÕNA FREE-MINDS.ORG LEHELT

ALR,
Üks määrus, mille Me sulle alla saatsime,
et sa tooksid inimkonna esile pimedusest valgusesse,
läbi nende Isanda loa,
teele Suursuguselt, Kiiduväärselt.
 (14:1 )

Kui inglise keeles on juba olemas niivõrd palju Koraani tõlkeid, võiks lugeja küsida, et milleks teha veel üks? Vastus sellele küsimusele peitub islami usu struktuuris ja selles, et islam on paljude sajandite jooksul tähendanud kas „sunni“ või „šhia“ usulahku, või mõnda muud aastate jooksul tekkinud usulahku. Seega on ka kõik tõlkijad kuulunud ühte või teise usulahku. Käesolev tõlge on resultaat grupi inimeste jõupingutustest, kes ei kuulu ühtegi usulahku ja kutsuvad ennast – üle väga pika aja – lihtsalt moslemiteks, alistudes üksnes Jumalale.

Ja pingutage Jumala põhjusel tõelise pingutamisega.
Tema on teid valinud,
ja Ta pole teie peale pannud mitte ühtegi kannatust süsteemis –
teie isa Abrahami usutunnistuses.
Ta nimetas teid ´need, kes on alistunud´ varasemalt,
ja selles,
et sõnumitooja võiks olla tunnistaja teie üle,
ja et teie võiksite olla tunnistajad inimeste üle.
Nii et täitke kohustust,
ja andke puhastumiseks,
ja hoidke kõvasti Jumala poole!
Tema on teie Heategija.
Milline suurepärane Heategija!
Ja milline suurepärane Abiline! (22:78) 

Kui enamus tõlkijad on araabiakeelsete sõnade tähendusi esitades siirad olnud, pole nad siiski suutnud end tagasi hoida tõlke vahele kiillausetena kommentaaride lisamisest või joonealuste märkuste ja lisade tegemisest, et väljendada enda või oma usulahu vaateid salmide suhtes. Käesolev tõlge on selles suhtes unikaalne, et see ei kasuta ei joonealuseid märkusi ega kommentaare ja laseb tekstil iseenese eest rääkida, tuues lugejateni puhta Koraani sõnumi, mis iseenesest on „detailne seadus“.

Kas see on muu, kui Jumal,
keda ma peaksin otsima kohtumõistjaks?
Ja Tema see on, kes saatis teile alla seaduse,
mis on liigitatud ning detailseks tehtud.
Ja need, kellele Me andsime seaduse varem,
teavad, et see on alla saadetud sinu Isandalt tões,
nii et ära ole nende hulgas, kes kahtlevad.
6:115 Ja teie Isanda sõnad on täiustatud tões ning õigluses,
seal pole kedagi, et muuta Tema sõnu.
Ja Ta on Kuulja, Teadja. (6:114-115)

Lõpuks, ükskõik kui palju võiks ütelda selle või mõne teise tõlke kohta, on oluline esile tuua, et juhatus ei saa tulla ühestki tekstist või mõnelt inimeselt. Pigem, tõelised teadmised ja juhatus saavad tulla vaid Ühelt, kes algatas taevad ning maa. See on vaid Tema, keda me otsime.

Vaid Sind me teenime,
ja Sinult üksi otsime me abi.
 (1:5) 

Tere tulemast teele üksnes Jumalalt. Tere tulemast Sõnumi juurde!


KUIDAS ÕPPIDA KORAANI (free-minds).
Ühtlasi saab siin purustatud enamus islamiga kaasaskäivatest negatiivsetest müütidest.

Kui sa oled üks nende seast, kes soovib otsida teadmisi või parandada enda arusaamist pühakirjast, siis oleme siin välja toonud 7 põhilist punkti, mida meeles pidada, sõltumata sellest, kas oled ekspert või alles alustaja.

  1. Keel ei ole barjäär.

Esimene punkt, mille üle Pühakirja õppimise suhtes tüüpiliselt vaieldakse, on keel. Paljudele inimestele, kes tahavad Koraani järgida, on „islami eksperdid“ ütelnud, et seda saab retsiteerida ja õppida vaid araabia keeles ning et tõlge ei anna edasi õiget tähendust. Samas aga ütlevad need samad „eksperdid“ araabia keele rääkijatele, et “pühakiri on liiga keeruline“ nendele mõistmiseks ja et nad peaksid jätma sellest arusaamise õpetlastele!
Loomulikult, Koraan ise ütleb selle lugejale, et õpi seda.

Retsiteeri/õpi enda Isanda nimel, kes on loonud. (96:1)

Ja et keel ei ole barjääriks selle mõistmisel.

Ja oleks Me selle Koraani teinud mitte-araabiakeelseks,
oleksid nad ütelnud:
“Kui selle värsid vaid oleks arusaadavaks tehtud!”
Mitte-araabiakeelne või araabiakeelne – ütle:
“Neile, kes hoiatust kuulda võtavad, on see juhatus ja ravi.
Mis puutub nendesse, kes umbusaldavad,
nende kõrvades on kurtus,
ja nad on selle suhtes pimedad.
Nad saavad justkui olema kutsutud kohast, mis on kaugel eemal”.
(41:44) 

See on suursugune Koraan/retsiteering,
Määruses, mis lähedalt valvatud,
(mitte ükski ei suuda seda mõista,
välja arvatud need, kes on puhastunud)
üks järk-järguline allasaatmine kogu inimkonna Isandalt!
  (56:77-80)

  1. Vaata tervet salmi.

Pühakirja kontekstiväline viitamine on suurimaid vigasid, mida paljud inimesed teevad. Sellist meetodit saab kasutada igasuguse iha või vaate õigustamiseks, ükskõik kui jumalavallatu see ka ei oleks. Näiteks, lemmikviide, mida paljud teadmatuses olevad grupid kordavad, on see, et Pühakiri soosib tapmist ja vägivalda, tuues asitõendiks salmi: „Ja tapke neid, kus iganes te neid kohtate…
Siiski, kui kasutada lihtsat meetodit – et vaadata tervet salmi – avaneb totaalselt teistsugune pilt:

Ja tapke neid, kus iganes te nende üle ülemvõimu saavutate,
ja ajage nad välja sealt, kust nemad teid välja ajasid.
Ja usu salgamine on halvem kui tapmine ning tapetud saamine.
Ja ärge võidelge nendega puutumatus ülistamiskohas,
kuni nemad teiega selles võitlevad.
Aga kui nad teiega võitlevad, siis tapke nad,
selline on kompensatsioon neile,
kes vooruslikkust väites juhatuse ära põlgavad.

(2:191) 

Siin on tegemist sõjaolukorraga ja inimestel, kes on kodudest välja aetud, on lubatud võidelda ja tagasi nõuda oma elukohad/maad.

  1. Vaata ka ümbritsevaid salme.

Vaata nt eelmise näite 2:191 puhul ümbritsevaid salme, et saada veelgi täpsem arusaam, millest jutt.

  1. Ole kontekstiga kursis.

Mõned araabiakeelsed sõnad, nagu ka eesti keeles, võivad omada erinevat tähendust, olenevalt kontekstist, kuhu nad paigutatakse. Üks selline näide on sõna „daraba“/drb oma erinevates vormides, mille naturaalne tähendus on „esile panema/tooma/minema“, nagu on võimalik näha järgnevatest salmidest:

14:24 Kas te ei märganud, kuidas Jumal tõi esile (daraba) näite,
et hea sõna on nagu hea puu,
mille juur on kindel ja mille oksad on taevas?

Vaesed, kes on kitsendatud Jumala põhjusel,
ei saa minna välja (daraba) maale.
Võhikud arvavad, et nad on vajadusest vabad oma vaoshoituses,
te saate neid teadma nende omaduste kaudu:
nad ei küsi inimestelt lunivalt.
Ja mida te headusest tulenevalt kulutate:
Jumal on sellest täielikult teadvel.
 (2:273)

Oo, teie, kes hoiatust kuulda võtate!
Kui lähete välja (darabtum) Jumala põhjusel, uurige põhjalikult.
Ja ärge ütelge temale, kes teile rahu pakub: “Sa pole usklik!”,
otsides selle maise elu mööduvaid asju.
Koos Jumalaga on palju rikkust.
See on nii, nagu te varem olite, aga Jumal oli teiega armulik,
nii et uurige põhjalikult.
Jumal on Ekspert teie tegemiste suhtes.
 (4:94) 

Samas, on teatud juhtumid, mil see sõna võib anda tähenduse „lööma“, kuna löömise akt iseenesest sisaldab käe esile panemist:

Nii et kuidas saab see olema siis,
kui inglid neid võtavad,
lüües (yadriboona) nende nägusid ning selgasid? (47:27) 

Kuigi see ei pruugi näida suure teemana, võib konteksti mittevaatamine olla tõsiste tagajärgedega, kui vaatame tähendust, mis on antud sõnale „daraba“ enamuse tõlkijate poolt salmis 4:34. Ühtlasi on see hea stiilinäide tõlkesse oma mõtete vahelepikkimistest (sulgudes).

[Yusuf Ali tõlge (see on üks levinumaid ingliskeelseid Koraani tõlkeid)]
4:34 Mehed on naiste kaitsjad ja ülalhoidjad, sest Allah on andnud ühele rohkem (jõudu) kui teisele, ja sellepärast, et nad toetavad neid enda võimaluste piires. Seetõttu on õiglased naised pühendunult kuulekad, ja kaitsevad (abikaasa) eemalolekul seda, mida Allah neil kaitsta laseb. Mis puutub nendesse naistesse, kellest te ebalojaalsust ja haiget asjaajamist kardate, noomige neid (esmalt), (järgmiseks) keelduge nendega voodit jagamast, (ja viimaseks) lööge– „Idribuhun“ neid (kergelt); aga kui nad naasevad kuuletumisele, ärge otsige nende vastu (tüütamise) vahendeid: sest Allah on Kõige Kõrgem, Suur (üle teie kõigi).

Tänu sellisele sõnade valikule on meil põlvkondade viisi mehi, kes usuvad, et see on neile Jumala poolt antud õigus oma naisi alluma peksta! Korrektne lähenemine oleks olnud mõista salmi konteksti (antud juhul on tegemist olukorraga, kus naine soovib oma meest maha jätta – „nushooz“ = “maha jätma”; tõlkija aga on antud sõna siin salmis tõlkinud “haiget asjaajamist”, kuigi mujal on ta sama sõna tõlkinud korrektselt “maha jätma”, 4:128 ja 58:11); ja seega sõna „idribuhun“ on üks kolmest soovitatud sammust, kuidas olukorda käsitleda (esmalt rääkimine, teiseks talle hingamisruumi andmine vältides seksuaalkontakti).

Mehed on vastutavad naiste ees
läbi selle, millega Jumal neid üle üksteise soosinud on,
ja läbi selle, mille peale nad kulutavad oma varandusest.
Ja õiglased naised on jumalakartlikult pühendunud,
hoidmas privaatsena isiklikke asju, mille üle Jumal valvab.
Mis puutub nendesse naistest, kellest te kardate hülgamist,
te peaksite neid nõustama,
ja hülgama nad magamistubades,
ja eralduma neist.
Ja kui nad teile kuuletuvad, siis ärge otsige teed nende vastu.
Jumal on Kõige Kõrgem, Suur.
 (4:34) 

Milline „idribuhun“ tähendustest siia rohkem sobib?
Lasta naisel ajutiselt oma mehest eralduda, et asjad läbi mõelda
või peksta naine alistumisele ja sundida ta koos oma mehega jääma? Vastus, nagu alati, on järgida parimat tähendust.

Neile, kes kuulavad, mida üteldakse,
ja seejärel järgivad sellest parimat.
Nemad on need, keda Jumal on juhatanud,
ja nemad on need, kes omavad intelligentsust. (39:18) 

  1. Koonda sarnased teemad kokku.

Oluline tähtsus sõnumi täielikumal mõistmisel on kokku koondada salmid, mis samal teemal räägivad. Vaadates näiteks abielulahutust, näeme, et teema on hajutatud kolme erinevasse peatükki (peatükid 2, 33 ja 65), mis kokku koondatuna annavad täieliku pildi lahutusega seotud toimingutest ja seadustest.

(NB! See alapunkt võib kiirel ajal oma pikkusega liiga lohisevaks jääda ja selle võib ka lihtsalt diagonaalis läbi vaadata, iseasi, kui just lahutuse teema huvi pakub. Mõte ju arusaadav: kasuta otsingut ja koonda kokku samal teemal rääkivad salmid, koos neid salme ümbritsevate asjassepuutuvate salmidega.)

2:226 Nendele, kes oma naistest lahti ütlevad, on ooteaeg neli kuud.
Aga kui nad ümber mõtlevad, siis Jumal on Andestav, Armuline.
2:227 Ja kui nad otsustavad lahutada, siis Jumal on Kuulja, Teadev.
2:228 Ja lahutatud naised oodaku omaette
kolm menstruatsiooni perioodi;
ja see pole neile seaduslik,
et varjata, mida Jumal nende kõhtudes loonud on,
kui nad usuvad Jumalasse ning Viimsesse Päeva.
Ja nende abikaasadel oleks siis rohkem õigus,
et nad tagasi võtta selle aja jooksul,
kui nad ihaldavad õiget asjade korraldust.
Ja vääriline neile on nagu vääriline nendelt,
vastavalt sellele, mis on kohane.
Aga meestel on määr üle naiste.
Ja Jumal on Suursugune, Elutark.
2:229 Lahutus on lubatud kaks korda.
seejärel säilitamine vastavalt sellele, mis on kohane,
või vabastamine koos hea asjaajamisega.
Ja see pole teile seaduslik,
et võtta midagi sellest, mida olete naistele andnud,
välja arvatud juhul, kui nad mõlemad kardavad,
et nad kumbki ei suuda ülal hoida Jumala piirjooni.
Siis, kui te kardate, et nad kumbki Jumala piirjooni ülal ei hoia,
siis nad kumbki ei tee valesti selles, et naine end sellest vabastab.
Need on Jumala piirjooned, ärge neist üle astuge.
Ja kes iganes Jumala piirjoontest üle astub: need on üleastujad.
2:230 Nii et, kui ta temast uuesti lahutab,
siis ta ei ole talle lubatud, kuni ta on teise mehega abiellunud.
Kui see temast lahutab, siis nad kumbki ei tee valesti,
et üksteise juurde tagasi tulla,
kui nad mõlemad arvavad,
et nad mõlemad saavad Jumala piirjooni ülal hoidma.
Ja need on Jumala piirjooned,
Ta teeb need selgeks inimestele, kes teadma saavad.
2:231 Ja kui te lahutate naistest
ning nende tähtaeg on kätte jõudnud,
siis säilitage nad vastavalt sellele, mis on kohane,
või vabastage nad vastavalt sellele, mis on kohane.
Ja ärge neid säilitage, et saaksite neid kahjustada vaenulikkuses;
kes iganes nii teeb, on oma hingele kahju tegemas;
ja ärge Jumala tunnustähti pilgake.
Ja meenutage Jumala õnnistusi endi peal,
ja seda, mida Ta teile seadusest alla on saatnud,
ja elutarkusest, mille läbi Ta teid kannustab.
Ja olge kaalutletud kartuses Jumala suhtes.
Ja teadke, et Jumal teab kõiki asju.
2:232 Ja kui te naistest lahutate
ning nende tähtaeg on kätte jõudnud,
siis ärge takistage neil oma kaasadega abiellumast,
kui nad jõuavad kokkuleppele vastavalt sellele, mis on kohane.
See, kuhu on kannustatud tema,
kes teie hulgas usub Jumalasse ning Viimsesse Päeva,
see on parem ning puhtam teile.
Ja Jumal teab, ja teie ei tea.

33:49 Oo, teie, kes hoiatust kuulda võtate!
Kui te abiellute usklike naistega,
ja lahutate neist enne, kui olete neid puudutanud:
seal pole teile numbrit, mida peaksite loendama nendega seoses.
Aga andke neile eraldis,
ja vabastage nad rahumeelse vabastamisega.

65:1 Oo, prohvet!
Kui te naistest lahutate, siis lahutage pärast nende ooteaja täitumist.
Ja pidage ooteaja üle arvestust.
Ja olge kaalutletud kartuses Jumala, oma Isanda suhtes.
Ärge neid nende majapidamistest välja ajage,
ega ärgu nad lahkugu,
välja arvatud, kui nad ilmselge seksuaalse ebamoraalsuse korda saadavad.
Ja need on Jumala piirjooned.
Ja kes iganes Jumala piirjoontest üle astub, on eksitanud oma hinge.
Sa ei tea, võibolla saab Jumal sellest midagi head tegema.
65:2 Ja kui nad jõuavad oma tähtajani,
siis jääge nendega kokku vastavalt sellele, mis on sobilik,
või laske neil minna vastavalt sellele, mis on sobilik.
Ja kutsuge tunnistajaks kaks õiglast inimest endi hulgast.
Ja jõustage tunnistus Jumala ees.
See on manitsus temale, kes usub Jumalasse ning Viimsesse Päeva.
Ja kes iganes on kaalutletud kartuses Jumala suhtes, Ta teeb talle lahenduse.
65:3 Ja võimaldab talle sealt, kust ta ei oodanud.
Ja kes iganes asetab oma usalduse Jumalasse, Temast piisab talle.
Jumal viib täide enda korraldused.
Jumal on seadnud mõõdu kõikidele asjadele.
65:4 Mis puutub nendesse teie naistest,
kes on jõudnud menopausini,
– kui teil on kahtlusi –
siis nende ooteaeg olgu kolm kuud,
samuti ka neile, kes ei menstrueeri.
Ja neile, kes on kandmas,
nende ooteaeg olgu, kuni nad oma koorma maha panevad.
Ja kes iganes on kaalutletud kartuses Jumala suhtes,
Ta teeb talle oma korralduse kergeks.
65:5 See on Jumala korraldus, mille Ta teile alla saatis.
Ja kes iganes on kaalutletud kartuses Jumala suhtes,
Ta eemaldab temast tema kurjuse,
ja teeb talle suurepärase autasu.
65:6 Las nad elagu moel, kuidas te oma võimaluste kohaselt elate,
ja ärge neid kahjustage neid lämmatades.
Ja kui nad on kandmas, siis kulutage nende peale,
kuni nad oma koorma maha panevad.
Seejärel, juhul kui nad teie jaoks imetavad,
siis andke neile nende tasu.
Ja pidage omavahel nõu, vastavalt sellele, mis on kohane.
Ja kui teie vahel on raskused, siis laske teisel naisel imetada tema jaoks.

Alljärgnevalt kokkuvõte, kui koondada kõik sarnased salmid:
– Kui mees abielulahutust kaalub, peab ta ootama neli kuud, enne kui jätkab (2:226)
– Kui paar soovib lahutust, siis esmalt tuleb neil lahutus välja kuulutada ja seejärel tuleb neil lahku minemata oodata nõuetekohane ooteaeg (65:1)
– Nõutud ooteaja ajal peab naine jääma oma mehe koju (65:1)
– Nõutud ooteaeg on kolm menstruatsiooni perjoodi.
Ooteaeg naistele, kes ei menstrueeri või on jõudnud menopausi, on kolm kuud. Ooteaeg rasedatele on kuni sünnitamiseni. Ooteaega pole, kui paar pole kunagi üksteisega vahekorras olnud (2:228, 65:4, 33:49)
– Kui paar soovib ümber mõelda, siis võib lahutuse tagasi võtta ja selle igal hetkel nõutud ooteaja jooksul tühistada (2:229).
– Kui paar pärast nõutud ooteaja lõppu ikkagi lahutada soovib, on protsessi lõpetamiseks vaja kahte tunnistajat (65:2)
– Kui see on paari jaoks teine lahutus – nad abiellusid, lahutasid, abiellusid uuesti ja nüüd lahutavad, siis nad ei või omavahel uuesti abielluda muidu, kui et naine on vahepeal abielus mõne teise mehega ja see ennast temast lahutab. (2:230)
-Need on Jumala piirjooned. (2:230)

Nagu ülaltoodud näites näha, annab kõigi seotud salmide uurimine väga detailse seletuse, mida saaks rakendada ka iga ühiskonna seadustesse ja abielulahutuste protsent oleks väiksem, kui otsuse ja teo vahel on ooteaeg.

Tõlkija kommentaar: Otsingumootorist ja samateemaliste salmide koondamisest. Koraan.ee lehel otsingumootor hetkel veel ei toimi nii nagu nt free-minds.org lehel. Kui seal lehel sisestada otsingusse mingi sõna(d), leiab otsingumootor üles kõik salmid, milles see sõna või kõik need sõnad sisalduvad, siin lehel aga leiab otsingumootor kõik peatükid, milles see sõna sisaldub. Siiski, sealt edasi peaks olema Ctrl+f -iga võimalik leida ka asjassepuutuvad salmid, aga see on kohmakas. Kui Jumal soovib, saab aja jooksul see probleem lahendatud.

6. Vaata Koraanis olevaid näiteid.

Siis kui mõne sõna tähendus on selgunud, on viimaseks täpsuse testiks võrrelda seda tähendust seonduvate lugudega, mis Pühakirjas leiduvad. Pühakirjas olevad lood on meile nö elusnäited, millest õppida ja situatsioone võrrelda.

Me jutustame sulle parimaid jutustusi läbi selle,
mida Me sulle selles Koraanis inspireerinud oleme.
Ja enne seda olid sa nende hulgas, kes polnud teadvel.
 (12:3) 

Üks selgematest näidetest selle näite kasutamisel on vargus.

5:38 [Yusuf Ali tõlge] Mis puutub vargasse, mees või naine, lõika maha (iqta) tema käed: karistus näite läbi Allahilt nende kuritöö eest: ja Allah on Ülistatud võimsuses.

Kui me lähtuks enda arvamusel puhtalt salmist 5:38, nii nagu ülal näidatud, siis meie arusaamine oleks, et varaste käed tuleb maha raiuda. Kui see on tõepoolest see, mida Jumal on käskinud, siis pole meil muud valikut kui kuulda ja kuuletuda. Siiski, antud juhul me leiame, et väike ülekontrollimine reaalelulise näitega, mis on Pühakirjas antud 12. peatükis seoses Joosepi ja tema vendadega ning sellega, kuidas nemad varguse situatsioonis käitusid, juhatab meid täiesti teistsugusele järeldusele.
Jumala seadus, mida Joosep oma venna vastu varguse puhul rakendas, ei viinud teda amputeerimise ega muu vägivaldse aktini. See viis hoopis selleni, et vend pidi karistuseks teistest maha jääma ja töötama. Vaadates tagasi salmile 5:38 koos korrektse tõlkega, näeme täiesti teistsugust pilti, kui see, millelt leidsime Ysuf Ali.

Mis puutub varastesse, nii mehesse kui naisesse:
lõigake nende ressurssidest, tasuna selle eest, mida nad pälvinud on,
et anda näide Jumalalt.
Jumal on Suursugune, Elutark.
 (5:38)

Korrektne arusaamine salmist mitte ainult ei vasta Koraanis toodud reaalelulisele näitele, vaid läheb kooskõlla ka muude kontrollimiste ja tasakaaluga, mida Jumal andnud on – karistus ei saa ületada kuritegu (16:126).

  1. Ole kannatlik ja otsi Jumala abi.

Vaatamata kõikidele teadmistele ja oskustele, mis meil olla võivad, jääb Pühakirja uurimine alatiseks puudulikuks, kui ei otsita Jumala abi ja juhatust. Lõppude lõpuks, Tema on ülim inimese õpetaja kõikides asjades, samuti Pühakirja suhtes.

Ja kui sa Koraani retsiteerid,
otsi varjupaika Jumalas väljaheidetud kuradi eest.
Tal pole volitust nende vastu,
kes hoiatust kuulda võtavad,
ja kes enda Isandasse oma usalduse panevad.
Tema volitus on vaid nende vastu,
kes teda liitlasena võtavad,
ja nende, kes temale partnerlust omistavad.
 (16:98-100)

Samuti, ära ole hirmunud ega segaduses, kui sinu leiud ja arusaamad ei ühti sellega, mida teised on aastaid või sajandeid millegi kohta rääkinud või õpetanud. Tõde ei pea vastama enamiku arusaamadele, selleks et olla tõde.

Ja kui sa kuuletud enamikule neist, kes maa peal –
nad saavad sind Jumala teelt kaugele eemale juhtima.
Nad järgivad vaid hüpoteese,
ja nad räägivad vaid valesid.
 (6:116)

Kokkuvõte.

Nüüd peaks sul olema kõik vajalikud tööriistad, et end pühakirjaga harida, leidmaks selle tähendused ja seadused…
Proovi teha harjumuseks iseseisvalt vastuste leidmine läbi Jumala juhatuse… Ära kiirusta teistelt küsima, mida Jumal ütleb seoses selle või tollega, vaid proovi ise vahetu side Jumalaga sisse seada… See on vaid läbi eneseteadlikkuse, kuidas inimesel saab olla kaitsemehhanism eksituste ja teadmatuse vastu, mida läbi põlvkondade edasi on antud. Õpi laskma Jumalal olla sinu tegemiste ja elu fookus ning lase Tema sõnal olla teejuhiks edule selles elus ja järgmises… See, mis saab oluline olema, pole see, kui palju rikkusi me koguda suudame või kui võimsaks me saame, vaid see, kuidas me kasutame oma jõukust teiste aitamiseks ning kuidas me kasutame oma võimu ja positsiooni aitamaks inimkonda puhastumise suunas.

Oo, teie, kes hoiatust kuulda võtate!
Ärge laske oma varandusel või oma lastel
end Jumala meenutamisest kõrvale juhtida.
Ja need, kes seda teevad, on kaotajad.
Ja kulutage sellest, mida Me teile võimaldanud oleme,
enne kui surm teist ühe juurde tuleb ning ta ütleb:
“Minu Isand, kui Sa vaid võiksid mind lühikeseks ajaks viivitada,
ma annaksin siis heategevuseks ning ühineksin õiglastega!”
Aga Jumal ei viivita ühtegi hinge, kui selle tähtaeg saabub.
Ja Jumal on teadlik sellest, mida te teete.
 (63:9-11)


Lõpetuseks…

… ütleksin omalt poolt, et pidasin vajalikuks sellise sissejuhatuse sellele Raamatule teha, et julgustada inimesi lugema, püüdes natuke avada seda väärpilti, mis inimestel islami ja Koraani suhtes kujundatud võib olla.
Kui see kõik siin eelnevalt öeldud sai, saan jõuda lähemale olulisele.

Need, kellel on nö südamed avatud ja kes selle raamatu/selles raamatus olevad juhatused ja tegevussoovitused/selles raamatus esitatud elamise süsteemi, mille inimese looja inimesele ette on näinud,  proovile panevad, seda oma ellu rakendades, saavad – Jumala loal – puhastada oma elu kõigest valest ja ebapuhtast ning asuda sirgele teele Jumala juurde.

Tuleb esmalt alistuda, seejärel saab alles tekkida usk:

Nomaadid ütlevad: “Me usume”.
Ütle: “Te pole uskunud, aga te peaksite ütlema: ´Me alistume´,
sest usk ei ole veel teie südametesse sisenenud”.
Aga kui te Jumalale ning Tema sõnumitoojale kuuletute,
siis Ta ei lase mistahes teie tegudel raisku minna.
Jumal on Andestav, Armulik.
 (49:14) 

Eelnev salm sisaldab väga võimast lahtiseletust usu kohta,
või selle kohta, kuidas Jumala tundmiseni on võimalik jõuda/mis järjekorras asjad juhtuma peavad.
Kõigepealt alistumine.
Jumalale. Jumala sõnale. Jumala seadusele.
Kui tunned Koraanis ära mõne õige põhimõtte, mida sa veel oma ellu rakendanud ei ole, siis alistud sellele, mille ära tundsid õige olevat
ja võtad oma elus kasutusele. See käivitab protsessid, mille läbi tekib usk.
Ja veendunud teadmine – on veel sealt edasi.

Ja teeni oma Isandat, kuni veendumus sinuni tuleb. (15:99) 

See Raamat – koos selle Autori juhatusega – on
tööriist tõe ja vale ning õige ja vale eristamiseks.

Tema see on, kes saatis oma sõnumitooja
koos juhatuse ning tõesüsteemiga,
et see võiks avalduda üle kõikide süsteemide,
isegi kui ebajumalakummardajad sellele vastu on. (9:33)

Lõppkokkuvõttes on inimesel laias laastus kaks teed – tulenevalt tema poolt tehtavatest otsustest – mis viivad ka vastavalt erinevatele tulemustele.
Edu tee ja ebaõnnestumise tee.

Ja ei juhatanud teda mõlemale teele?
Aga ta ei ole proovinud rasket teed.
Ja mis annaks sulle edasi, mis see raske tee on?
Orja vabastamine,
Või suure puuduse päeval toidu andmine
isatule, kes sugulane,
või vaesele inimesele, kes viletsuses.
Seejärel olemine nende hulgas, kes hoiatust kuulda võtavad,
ja üksteise kannatlikkusele ergutamine,
ja üksteise kaastundlikkusele ergutamine.
Need on parema käe kaaslased.
Mis puutub nendesse, kes Meie tunnustähti eitavad,
siis nemad on vasaku käe kaaslased,
Neid saab ümbritsema tuli. (90:10-20)

Süsteemis ei ole sundust,
veatu otsustamine on eristatud eksimisest.
Kes iganes eitab iidolid ning usub Jumalasse:
ta on haaranud kindlast haardest, millel pole murdumist.
Jumal on Kuulja, Teadja.
Jumal on nende liitlane, kes hoiatust kuulda võtavad,
Ta toob nad välja pimedusest valgusesse.
Ja need, kes hoiatuse suhtes ükskõiksed on,
nende liitlased on ebajumalad,
nad toovad nad välja valgusest pimedusse,
need on tule inimesed, selles elunevad nad igavesti.
Kas sa ei ole kaalutlenud ühte,
kes vaidles Abrahamiga tema Isanda suhtes,
samas kui Jumal oli andnud talle ülemvõimu?
Kui Abraham ütles: “Minu Isand on Üks, kes annab elu ja annab surma”,
ütles ta: “Mina annan elu ja annan surma”,
Abraham ütles: “Jumal toob päikese idast, nii et too sina see läänest”.
Seejärel see, kes hoiatuse suhtes ükskõikne oli, muutus sõnatuks!
Ja Jumal ei juhata üleastuvaid inimesi. (2:256-258)

Ja Me saadame sõnumitoojaid
vaid rõõmusõnumite kandjate ning hoiatajatena.
Seejärel, kes iganes usuvad ning õigust teevad,
neil pole vaja karta ega pea nad kahetsema.
Ja need, kes Meie tunnustähti eitavad – neid puudutab karistus,
sest nad olid hoolimatult reetlikud.
Ütle: “Ma ei ütle teile, et ma oman Jumala aardeid,
ega tea ma tulevikku,
ega ütle ma teile, et olen ingel.
Ma vaid järgin seda, mida mulle inspireeritud on”.
Ütle: “Kas pime ja nägija on võrdsed?
Kas te siis ei mõtleks?” (6:48-50)

40:60 Ja teie Isand ütles: “Hüüdke Mind – Ma vastan teile”.

.

.

.
http://www.koraan.ee/1


2016-2017 Tarmo Marken
Koraan.ee lehel olev tõlge on kõikidele inimestele tasuta kasutamiseks. Ühtegi osa koraan.ee lehel esitatud tõlkest ei ole lubatud ühelgi kujul müüa. Käesoleva tõlke osasid võib vabalt levitada juhul, kui on viidatud allikale.
Eessõna võib vabalt levitada, kui on viidatud allikale.

Facebook / kontakt