Eessõna

Koraan on väga huvitav ja mitmekihiline raamat, mis peaks kuuluma iga inimese lugemisvarasse.
Ütleksin, et see on midagi erakordset raamatute hulgas, kõikidest teistest täiesti erinev. See on ka ainuke raamat, mis ütleb enda kohta “Jumala ilmutus kogu inimkonnale”. Sellesse väitesse ei tuleks suhtuda kergekäeliselt.
Minu soovitus oleks kätte võtta ja seda lihtsalt lugema hakata.
Siiski, kui teil on selle raamatu suhtes eelarvamusi – ja selleks kahtlemata on põhjust – siis olen kirjutanud käesoleva eessõna, mille peamiseks eesmärgiks on kohe algul ära näidata, et need, kes väidavad end Koraani järgivat ja keda te meedia kaudu tunnete kui moslemeid, tegelikkuses ei järgi Koraani – nad on sektide esindajad, kes lähtuvad oma teadmistes ning tegutsemistes muudest allikatest. Nt sharia seadusest, mis pärineb hadititest ja mis on Koraani õpetusega vastuolus.
Saan julgelt kinnitada, et ükskõik millised religioossed “moslemite” käitumismustrid ja ka usutalitused teile silme ette ei kerki, siis põhjus nendeks ei tulene Koraanist. Koraanis ei ole religiooni. See raamat ei kutsu üles ebaõiglusele, vägivallale ega religioossetele praktikatele.
Aga te saate sellest ka ise aru, kui lugema hakkate.
Koraan on detailne elu seaduste ja seaduspärasuste lahtiseletus, millede paikapidavuses võib igaüks ise veenduda, kui saadavad teadmised proovile panna ja ellu rakendada. Ääretu elutarkus.
Käesolev tõlge erineb pea kõikidest teistest tõlgetest selle poolest, et lausete lahtimõtestamisel ei ole kasutatud koraaniväliseid allikaid – tõlge on saadud teksti süsteemsel ja mittesektantliku metoodikaga tõlkimisel.

Jumal, pole jumalat peale Tema – Elava, Igavese.
Ta saatis sulle alla seaduse tões, see kinnitab seda, mis selles on.
Ja Ta saatis alla Toora ning Gospeli, varasemalt, juhatusena inimkonnale.
Ja Ta saatis alla Kriteeriumi. (3:2-4)

Ta pani kirja teie jaoks doktriini, mida Ta Noalt nõudis ning mille Me sinule inspireerinud oleme ja mida Me Abrahamilt, Mooseselt ning Jeesuselt nõudsime. Hoidke ülal seda doktriini ning ärge jagunege selles!
Keeruline on ebajumalakummardajate jaoks see, millele sa neid kutsumas oled.
Jumal valib endale keda iganes Ta soovib, juhatades enda juurde tema, kes pöörab kahetsedes. (42:13)

Kes pani tähele, siis siin mh üteldi, et ka Toora ja Gospel on saadetud Tema poolt, kes saatis Koraani. Paraku ei ole tavainimestel nendele kahele täna ligipääsu, kuna need on ära peidetud. Nende asemel loevad koos Moosesega alla saadetud õpetuse järgijad hoopis Talmudit ja koos Jeesusega alla saadetud õpetuse järgijad hoopis Uut Testamenti.
Ja nii samuti loevad ka Muhamedile alla saadetud õpetuse järgijad hoopiski Koraani asemel haditeid.

Ja sedasi Me määrame igale prohvetile vaenlase – saatanad inimestest ning džinnidest – inspireerima üksteist ilustatud sõnadega läbi pettuse. Ja oleks sinu Isand soovinud, nad poleks seda teinud. Nii et eira neid ning nende väljamõeldisi. (6:112)

Ütle: “Olete te kaalutlenud: kui see on Jumalalt ning te seda eitate? Ja tunnistaja Iisraeli Laste hulgast oli tunnistanud selle sarnasust. Ja tema uskus, samas kui teie olete ülbed”.
Jumal ei juhata patustavaid inimesi. (46:10)

Ühe määruse Me saatsime alla sulle, et sa tooksid inimkonna esile pimedusest valgusesse, läbi nende Isanda loa, teele Võimsalt, Kiiduväärselt. (14:1)

Islamist rääkides – tuleb teha vahet puhtal islamil ja islami sektidel.

Need, kes on jaganud oma doktriini ning on sektid: sa pole nendega mitte milleski. Nende olukord on vaid koos Jumalaga. Seejärel saab Ta neid informeerima sellest, mida nad tegid. (6:159)

Miks on paljudel inimestel raske näha, et Koraan võiks olla Jumala ilmutus?
Sest on sektid (sunniidid, šiidid jne), kust leiab palju vägivaldseid, ebainimlikke ja terve mõistusega vastuolus olevaid seadusi.
Ja on puhas islam – kogu inimkonnale Jumala poolt ettenähtud elamise süsteem, kus pole mitte ühtegi ebainimlikku seadust.

Wikipedia: „Sekt on mõnest suuremast ja vanemast usundist lahku löönud usulahk. Sekti õpetuses ja rituaalides on palju ühist usundiga, millest ta lahku lõi, kuid teatud õpetuspunktides on erinevusi. Sektide eraldumine usundite küljest on olnud aegade vältel tavaline nähtus.“

Algne õpetus on Koraan – ilmutus inimkonna loojalt.
Sajandeid hiljem hakkasid inimesed kirjutama Koraani kõrvale “lahti seletavaid” raamatuid ehk haditeid.
Kusjuures – need haditid on omavahel vastuolus. Siit ka erinevateks usulahkudeks lagunemine.
Islami usulahud (sunni, šhia jt sektid – väidetavalt 99% ca 1,5 miljardist “moslemist”) väidavad, et:
Koraani saab täielikult mõista vaid järgides traditsiooniliste islami sektide õpetusi ja nende ääretut suurt kirjavara ehk haditeid.
Haditid on haditite järgijate endi väitel jutustused:
– mis on kirja pandud sajandeid peale prohveti surma pärivusliini pidi edasi kandunud suulise info põhjalt,
– ja mis Jumala ilmutust/seadust/Koraani lihtrahvale lahti seletavad,
kuulumata ise Jumala ilmutuse hulka.
– ja naljaka paradoksina olgu esile toodud, et haditite endi kohaselt olla prohvet keelanud haditeid kirjutada.
Nad väidavad, et aluse islamile annavad Koraan ja haditid koos.
Iseenesest jällegi huvitav paradoks: sektantide väitel on inimese looja andnud inimesele raamatu ja ei suutnud seda teha piisavalt selgena, et on vaja veel mingeid kolmandate inimeste poolt kirjutatud raamatuid seda vahendama ja tõlgendama!
Koraan lükkab selle kõik ümber:

Need on Jumala tunnustähed, Me retsiteerime neid sulle tões. Siis millisesse jutustusse, (araabia keeles: hadit) peale Jumala ja Tema tunnustähtede, nad usuvad? (45:6)

Ja kui Me seda retsiteerime, siis järgi mida retsiteeritakse,
seejärel on see Meie teha, et seda selgitada. (75:18-19)

Me oleme teile alla saatnud määruse, mille sees on teie meeldetuletus. Kas te siis ei juurdleks! (21:10)

Koraan väidab KOGU islami seadusandluse enda sees olevaks; seetõttu ei jää Koraani kõrval ruumi mitte mingitele muudele islamiteemalistele raamatutele. Koraan on iseenesest tervik.
Ja vaid Jumalat tuleb otsida seda selgitama, mitte vahendajaid.

On see muu kui Jumal, keda peaksin otsima kohtumõistjaks? Ja Tema see on, kes saatis alla teile seaduse, mis on liigitatud ning detailseks tehtud. Ja need, kellele Me oleme andnud seaduse, teavad, et see on alla saadetud sinu Isandalt tões, nii et ära ole nende hulgas, kes kahtlevad. (6:114)

Ja Me oleme toonud neile määruse, mille Me oleme liigitanud ning detailseks teinud vastavalt teadmistele – juhatuse ning halastusena inimestele, kes usuvad. (7:52)

… Ja Me saatsime alla sinu peale seaduse selgitusena kõikide asjade kohta. Ja juhatuse, halastuse ning rõõmusõnumitena alistunutele. (16:89)

Haditite lood on ebavajalik kultuuriline taak Koraani kõrval,
mis püsivad vaid seetõttu, et Koraani seadustest mööda hiilida
ning et kõiksuguste kuritegude sooritamist ja perverssusi õigustada ning legaliseerida!
Näiteks sharia seadus, mida Euroopasse saabuvad „moslemid“ Euroopas rakendada püüavad, ja mis mitmetes „islamimaades“ rakendatud on, ja mida enamus inimesi seda sõna kuuldes automaatselt islamiks peavad, ei pärine tegelikkuses Koraanist ega ole selle õpetusega kooskõlas!
Samamoodi pärinevad hadititest ka „islami viis alussammast“,
viis, kuidas nad palvetavad, palverännak jne jne.
Minu jaoks pole midagi imestamapandavat selles, et mõistuse ja südamega inimene, kes tänapäeval levinut usulahkude poolt pakutavat “islamit” uurima peaks hakkama, selle kõrvale heidab.

Siinkohal on sobilik hetk välja tuua mõned põhilisemad
sektantliku islami (Koraan + haditid)
ja puhta islami (Koraan)
vahelised sisulised erinevused:
Vargus
Sunniitide ja šiitide religioonis amputeeritakse vargal käsi.
Islamis – varastel ei lõigata käsi maha, varas peab töötama seni kuni kahju on hüvitatud.
Abielurikkumine
Sunniitide ja šiitide religioonis tuleb abielus olevaid abielurikkujaid loopida kividega kuni nad surevad.
Islamis – kedagi ei ole lubatud abielurikkumise eest tappa ega kividega loopida.
Sõjategevus
Sunniitide ja šiitide religioonis lubatakse korraldada haaranguid ja rünnakuid igaühe suhtes, kes pole moslem.
Islamis võib sõja välja kuulutada üksnes enesekaitse olukorras.
Ümberlõikamine
Sunniitide ja šiitide religioonis nõutakse kõikide meeste ümberlõikamist, ja mõnedel juhtudel ka naiste.
Islamis ei ole ei meeste ega naiste ümberlõikamist.
Naiste rõivastus
Sunni ja šiia religioonis sunnitakse naisi: minimaalselt katta juuksed,
maksimaalselt maani mustas, olenevalt sektist ja riigist.
Islamis ei ole naistele ette nähtud ühtegi spetsiifilist rõivastumise koodeksit. On vaid tagasihoidlikuse printsiip.
Usuvabadus
Sunniitide ja šiitide religioonis nõutakse usust taganejate tapmist ja teiste ususüsteemide praktiseerimise lõpetamist.
Islamis on absoluutne usuvabadus. Islamis tunnistatakse, et inimesed on erinevad ja mitmekesised ning igaüht tuleb austada tema vaimse arengu igas etapis.
Sunniitide ja šiitide religioonis peavad kõik nende religioonide järgijad ühtemoodi mõtlema, käituma ja isegi välja nägema (kultuse sündroom).
Ja see nimekiri läheb veel pikalt edasi …

31:6 Ja inimeste hulgas on tema, kes soetab eksitava jutustuse, et ta võiks olla juhitud eemale Jumala teelt ilma teadmisteta ning selle naeruväärseks teha.
Sellistel saab olema alandav karistus.

Islam on selge, loogiline, terviklik, kooskõlas, dünaamiline, progressiivne, tasakaalus süsteem. Selles puuduvad vasturääkivused.
See on süsteem, mis paneb rõhku intelligentsuse ja arutluse kasutamisele; Jumala, loodu, elu mõtte, oma harjumuste üle mõtisklemisele – kõige üle juurdlemisele.
Islam (Koraanis sisalduv seadus inimkonnale) garanteerib:
– õitsengu ja külluse;
– maksimum vabadused: usuvabadus, sõnavabadus, reisimisvabadus, majandusvabadus;
– inimõigused kõigile inimestele;
– poliitilise süsteemi, mis baseerub nõupidamistel ja konsiiliumil ning enese vabal väljendusõigusel;
– ühiskonna, mis hoiab ülal kõrgeimaid moraalseid kombeid;
– maksimaalse austuse inimeste eludele ja varale;
– armastuse, viisakuse, rahu, vastastikkuse austuse leviku;
– keskkonnakaitse – saastavate ja raiskavate praktikate keelamise läbi.
Sektid aga esindavad ebausku, sektiväliste isikute ebaõiglast kohtlemist, soolist ebavõrdsust, inimõiguste ekspluateerimist, võimetust inimkonna arengusse panustada, amputeerimist ja füüsilist vägivalda, ideede ja mõtlemise taandarenemist primitiivsetele barbaarsetele tasanditele.
_____________________________________________________________

Lühike teemakohane enesetutvustus tõlkijalt.
Enne Koraani tõlkima asumist (2015. a lõpp) olin Koraani
– ehk ingliskeelset Koraani tõlget, kuhu pole otseselt hadititest pärinevaid “teadmisi” kaasatud – uurinud 9 aastat, mille jooksul olin selle ca 10 korda esimesest viimase peatükini läbi lugenud.
Lisaks olin Koraani risti-rästi läbi vaadanud otsingumootorit kasutades, et teemade kaupa oma teadmisi suurendada ja detailideni nendes teemades informeeritud olla. Otsingu kasutamine võimendab efekti, justkui oleks kogu raamat peas, võimaldades vaadata erinevaid teemasid kõikide või paljude nurkade alt, nii kuidas neid Koraanis lahti on räägitud / kuidas õigeid otsingusõnu leida.
Olen Koraanis olevaid teadmisi ja elutarkust selle aja jooksul enda peal katsetanud ning saan kinnitada, et Koraan on tõepoolest see, mis see ütleb end olevat – Maa ja Taevaste Loojalt inimkonnale alla saadetud meeldetuletus ning juhatus, ja see juhatab Jumala juurde.
Enne Koraani lugema asumist mul puudus seisukoht Jumala olemasolu küsimuses.
Olen ja püüdlen läbi puhastumise olla ´see, kes on alistunud` ehk tõlkes: ´moslem´. Sel araabiakeelsel sõnatüvel ´slm´ on ka ´rahu´ tähendus. Moslem. Islam. Salam.
Olgu ka üteldud, et araabiakeelne sõna ´Allah´ tähendab tõlkes Jumal, täpselt samuti kui ingliskeelne sõna ´God´ tähendab tõlkes Jumal. Nt araabiakeelsed kristlased ütlevad Jumala kohta samuti Allah.
_____________________________________________________________

Tõlkimise metoodika.

Erinevatesse tõlgetesse puutuvalt.
Sektantlikus islamis saadakse Koraani lausete tähendused hadititest ehk koraanivälistest lugudest. Siis seega ka Koraani tõlked, mis nende lugude valguses saadakse, sisaldavad mõtete laiendusi ja mõtteid, mida algses araabiakeelses Koraani tekstis olemas ei ole!
Seega, saame teadvustada, et usulahkude esindajate poolt produtseeritud Koraani tõlked on kasutud. Ebapuhtad/riknenud.

Käesolev tõlge on sümbioos kahest inglise keelsest mittesektantlikust tõlkest.
Tõlkisin esmalt ära free-minds.org lehel oleva Koraani tõlke.
See on tõlge, mis on valminud ühistööna grupi moslemite poolt, kes ei kuulu ühtegi islami sekti ja seega on see tõlge tehtud ilma hadititeid kasutamata.
Olles selle tõlke tõlkimise ja juba ka toimetamisega lõpusirgel, juhatas Jumal mind veel teisegi väga hea inglisekeelse mitte-sektantliku tõlke juurde: Sam Gerrans´i tõlge lehel quranite.com.
Selle tõlke autor on võrreldes free-mindsi tõlkega sõnade ja väljendite algsete tähenduste leidmisel palju rohkem sügavuti läinud.
(Lisaks olen kasutanud ka lehte quran.com, et vaadata sõnade originaalset järjekorda.)
Laiendan. Sam Gerrans kasutab oma tõlkes meetodit, et kui mõni konkreetne araabiakeelne sõna esineb Koraanis näiteks kahekümnel korral, siis ta vaatab läbi kõik need kakskümmend kohta koos kontekstidega ja valib sellele sõnale sõnaraamatust sellise tähenduse (igal konkreetsel sõnal on sõnaraamatus ju mitmeid erinevate tähenduste ja varjunditega vasteid), mis sobib (e annab korrektse mõtte) kõikidesse nendesse kahekümnesse kohta (ja heidab seega kõrvale need selle sõna tähendused, mis annavad loogilise vaste ainult osadesse kohtadesse). Ja nii on ta teinud enamuse oluliste sõnade ning väljenditega. Kui vaadata kõiki muid inglise keelseid tõlkeid, siis sellist tööd ette võetud pole ja sama sõna võib leida erinevates kohtades ja kontekstides väga erinevalt (erineva tähendusega) tõlgituna. Eriti on see märgatav sektantlikes tõlgetes, kus lisaks sellele (nb!) antakse sõnadele ka – osades kohtades – täiesti uusi tähendusi, mida isegi sõnaraamatutes pole, et oleks võimalik õigustada oma koraanivälist religiooni! St tõlgitakse nt ühes kohas sõna nii nagu on sõna õige tähendus, kuskil teises kohas aga antakse täpselt samale sõnale täiesti lambi tähendus, et jätta mulje, et kuskil haditis olev mõte on ka Koraanis kirjas. On ka juhuseid, kus selle tarbeks on ühes lauses ka mitmetele sõnadele järjest uued tähendused antud.

Ja mõned nende hulgas moonutavad seadust oma keeltega, et võiksite arvata, et see on seadusest kui see ei ole seadusest.
Ja nad ütlevad: “See on Jumalalt”, aga see ei ole Jumalalt.
Ja nad omistavad Jumalale valet. Ja nad teavad.(3:78)

Koraanis võib leida osasid sõnu ja väljendeid kasutatuna erinevates kohtades kergelt erikujulistena. Nendele erikujudele sõnaraamatutes erinevaid tähendusi välja toodud pole ja tõlkijad ei ole seetõttu neid erinevusi ka arvestanud ning on tõlkinud sõna igal pool samatähenduslikuks. Sam Gerrans on aga leidnud paljudel juhtudel nendele erinevatele samade sõnade sõnakujudele erinevad ja täpsed tähendused. Kusjuures – Koraan ise annab need tähendused, kui tähelepanelikult uurida.
Seega sellise tõlke lugeja saab isegi täpsema teadmise kui see lugeja, kes loeb Koraani originaalkeeles ja kes sellist uurimistööd ette võtnud pole!
Toon siinkohal näitena sõna “salgaja”, mida esineb Koraanis kergelt erinevates variatsioonides, ja mis nii free-mindsi tõlkes (kui ka kõikides teistes inglise keelsetes tõlgetes) on kõik üheks samaks tähenduseks tõlgitud (ja seega samuti oli ka minu poolt), siis quranite.com tõlkes on need eri vormid tõlgitud erinevalt. Sõnaraamat sama araabiakeelse sõna erinevatele “lisakonksudele” erinevat tõlget ei anna, samas aga on Koraanis endas kõigi nende erikujude tähendused välja toodud, kui hoolsalt jälgida. Seega on tõlkija neid tähendusi kasutanud kõigis nende sõnakujude esinemiskohtades läbi raamatu. Seega on nüüd ka siinses tõlkes sel sõnal neli erinevat, pikemalt ja täpsemalt sõnastatud vastet.
Oluline tähelepanek välja tuua on veel ka see, et tänapäevane originaalkeele rääkija, lugedes Koraani, mõistab seda teksti nii, nagu araabiakeelsete sõnade ja väljendite tähendused tänapäevaks kujunenud on. Need tähendused on aga mitmetel juhtudel algsest tähendusest eemaldunud. Ja ka eemaldatud! Enamasti tingituna sellest, et sektantlik islam on paljudele sõnadele peale kleepinud omapoolseid religioosseid tähendusi, mis on kaugel sõnade algsetest tähendustest, millistena neid mõisteti ilmutuse saamise ajal. Araabia keele struktuur aga võimaldab tagasi minna sõnade algsete tähenduste juurde. Seega, ka see on üks viisidest, kuidas islamisse on integreeritud sektantlikke praktikaid, mida algselt Koraanis pole.

Olen seda tõlke metoodikat siin avanud kohati väga pealiskaudselt, keda sügavuti huvitab (nt, kes on nii enamvähem spetsialisti tasemel Koraani uurimisega tegelenud), et miks on mõni konkreetne koht siin tõlkes tõlgitud teisiti kui ollakse seni harjunud, soovitan lugeda quranite.com tõlke autori detailseid seletusi tema tõlkes, kus ta oma metoodikat põhjalikumalt avab.

Tehnilise poole pealt:
Salmid ja salmide numbrid.
Originaaltekstis neid numbreid pole, see on hilisem lisandus, mida siiski kõik tõlkijad parema viitamise huvides kasutavad. Samas, teksti salmideks liigendamine on kohati olnud üsna vägivaldne, eraldades mõnes kohas lause poole pealt kahte erinevasse salmi. Ja vastupidi – pannes ühte salmi kokku erinevad mõtted.
Kirjavahemärgid.
Originaaltekstis kirjavahemärke peaaegu, et pole. Seega on siin ruumi tõlgendamisele lausete liigendamisel.
-Jutumärgid. Originaaltekstis ei ole otsekõne eristatud.
-Sulud. Originaaltekstis ei ole sulge. Kui loogiliselt järjepideva teksti vahele tuleb kiiluna teise sisuga tekst, pärast mida jätkub algne, olen parema teksti jälgimise huvides kasutanud osades kohtades sulgusid.
Lisaks olen üksikutes kohtades kaldsulgudes täpsustanud asesõnade soolisust või mitmust (araabia keeles on erinevad nemad, kaks ja nemad, rohkem kui kaks) kuna see mängib üksikutes kohtades olulist rolli, et mõista, mida mõeldud on.
-Suur algustäht. Araabia keeles puudub suur algustäht.
-Osades kohtades olen teksti parema jälgitavuse huvides teksti suurema ridade vahedega liigendanud kui see on aidanud erinevaid teemasid või lugusid üksteisest eraldada.

Eestikeelsed tõlked
Enne käesolevat tõlget oli ainuke ehk esimene eesti keelne Koraani tõlge Haljand Udam´ilt:
– see on sektantlik tõlge, selles suhtes, et sinna sisse on pikitud muud koraanivälist teksti ja sektide tõlgendusi;
– tõlgitud kristlase poolt
– hetkel (2016a seisuga) poodides müügil hinnaga 56 euri tükk.
Koraan.ee tõlge
– on puhas tõlge, kuhu pole sektantlikke eksitavaid teadmisi juurde poogitud. Sel põhjusel see töö ette võetud saigi.
– on tõlgitud moslemi poolt.
– on kõigile inimestele tasuta kasutamiseks. Eesmärk on Jumala sõnumi inimestele piiranguteta kättesaadavaks tegemine, mitte selle arvelt rikastumine.

Ja sa ei küsi neilt selle eest mitte mingit autasu. See on vaid meeldetuletus kogu inimkonnale. (12:104)

Või kas nad ütlevad: “Ta on kurjast vaimust vaevatud”?
Tõde on: ta tõi neile tõe, aga enamus neist vihkavad tõde.
Ja kui tõde järgiks nende tühiseid ihasid: rikutud oleksid taevad ning maa ja kes iganes on nendes.
Tõde on: Me tõime neile nende meeldetuletuse, aga nad on vastu häälestatud enda meeldetuletuse suhtes.
Või kas sa küsid neilt autasu?
Aga sinu Isanda autasu on parem.
Ja Tema on parim varustajatest.
Ja sa kutsud neid sirgele teele.
Ja need, kes ei usu Pärastellu, on teelt ära eksinud. (23:70-74)

Ja Me saatsime sinu vaid rõõmusõnumite kandja ning hoiatajana.
Ütle: “Ma ei küsi teie käest mitte mingit autasu selle eest, välja arvatud, et kes iganes soovib, võiks võtta tee oma Isanda juurde”. (25:56-57)

“Järgige neid, kes ei küsi teilt mitte ühtegi autasu ning on õigesti juhatatud!”
“Ja miks ei peaks ma teenima Teda, kes mind tegi ning kelle juurde te saate olema tagasi toodud?” (36:21-22)

Sellised on rõõmusõnumid Jumalalt Tema sulastele, kes hoiatust kuulda võtavad ning õiglaseid tegusid teevad.
Ütle: “Ma ei küsi teilt mitte mingit autasu selle eest, välja arvatud armastus sugulaste vastu”.
Ja kes iganes teeb hea teo – Me lisame talle head selles. Jumal on Andestav, Hindav. (42:23)