Eessõna

Tõlkija eessõna.
Koraan on väga huvitav ja mitmekihiline raamat, mis peaks kuuluma iga inimese lugemisvarasse. Ütleksin lausa, et see on midagi erakordset raamatute hulgas, kõikidest teistest täiesti erinev. See on ka ainuke raamat, mis ütleb enda kohta “Jumala ilmutus kogu inimkonnale”. Sellesse väitesse ei tuleks suhtuda kergekäeliselt.
Minu soovitus oleks Koraani lihtsalt lugema hakata.

Siiski, kui teil on selle raamatu suhtes eelarvamusi – ja selleks kahtlemata on põhjust – siis olen kirjutanud käesoleva eessõna, mille peamiseks eesmärgiks on kohe algul ära näidata, et need, kes väidavad end Koraani järgivat ja keda te meedia kaudu tunnete kui moslemeid, tegelikkuses ei järgi Koraani – nad on sektide esindajad, kes lähtuvad oma teadmistes ning tegutsemistes muudest allikatest. Nt sharia seadusest, mis pärineb hadititest ja mis on Koraani õpetusega vastuolus. Sisuliselt on puhas Jumala tõde kokku segatud valeõpetustega ja see kokku ongi tänapäeval tuntud islamina.
Saan julgelt kinnitada, et ükskõik millised religioossed “moslemite” käitumismustrid ja ka usutalitused teile silme ette ei kerki, siis põhjus nendeks ei tulene Koraanist. Koraanis ei ole religiooni. See raamat ei kutsu üles ebaõiglusele, vägivallale ega religioossetele praktikatele.
Aga te saate sellest ka ise aru kui lugema hakkate.

Koraan on detailne elu seaduste ja seaduspärasuste lahtiseletus, millede paikapidavuses võib igaüks ise veenduda kui saadavad teadmised proovile panna ja ellu rakendada. Ääretu elutarkus.
Käesolev tõlge erineb pea kõikidest teistest tõlgetest selle poolest, et lausete lahtimõtestamisel ei ole kasutatud koraaniväliseid allikaid – tõlge on saadud teksti süsteemsel ja mittesektantliku metoodikaga tõlkimisel.

Jumal, pole jumalat peale Tema – Elava, Igavese.
Ta saatis sulle alla seaduse tões, see kinnitab seda, mis selles on.
Ja Ta saatis alla Toora ning Gospeli, varasemalt, juhatusena inimkonnale.
Ja Ta saatis alla Kriteeriumi. (3:2-4)

Ta pani kirja teie jaoks doktriini, mida Ta Noalt nõudis ning mille Me sinule inspireerinud oleme ja mida Me Abrahamilt, Mooseselt ning Jeesuselt nõudsime. Hoidke ülal seda doktriini ning ärge jagunege selles!
Keeruline on ebajumalakummardajate jaoks see, millele sa neid kutsumas oled.
Jumal valib endale keda iganes Ta soovib, juhatades enda juurde tema, kes pöörab kahetsedes. (42:13)

Kes pani tähele, siis siin mh üteldi, et ka Toora ja Gospel on saadetud Tema poolt, kes saatis Koraani. Paraku ei ole tavainimestel nendele kahele täna ligipääsu, kuna need on ära peidetud. Nende asemel loevad koos Moosesega alla saadetud õpetuse järgijad hoopis Talmudit ja koos Jeesusega alla saadetud õpetuse järgijad hoopis Uut Testamenti.
Ja nii samuti loevad ka Muhamedile alla saadetud õpetuse järgijad hoopiski Koraani asemel haditeid.

Ja sedasi Me määrame igale prohvetile vaenlase – saatanad inimestest ning džinnidest – inspireerima üksteist ilustatud sõnadega läbi pettuse. Ja oleks sinu Isand soovinud, nad poleks seda teinud. Nii et eira neid ning nende väljamõeldisi. (6:112)

Ütle: “Olete te kaalutlenud: kui see on Jumalalt ning te seda eitate? Ja tunnistaja Iisraeli Laste hulgast oli tunnistanud selle sarnasust. Ja tema uskus, samas kui teie olete ülbed”.
Jumal ei juhata patustavaid inimesi. (46:10)

Ühe määruse Me saatsime alla sulle, et sa tooksid inimkonna esile pimedusest valgusesse, läbi nende Isanda loa, teele Võimsalt, Kiiduväärselt. (14:1)

Islamist rääkides – tuleb teha vahet puhtal islamil ja islami sektidel.

Need, kes on jaganud oma doktriini ning on sektid: sa pole nendega mitte milleski. Nende olukord on vaid koos Jumalaga. Seejärel saab Ta neid informeerima sellest, mida nad tegid. (6:159)

Miks on paljudel inimestel raske näha, et Koraan võiks olla Jumala ilmutus?
Sest on sektid (sunniidid, šiidid jne), kust leiab palju vägivaldseid, ebainimlikke ja terve mõistusega vastuolus olevaid seadusi.
Ja on puhas islam – kogu inimkonnale Jumala poolt ettenähtud elamise süsteem, kus pole mitte ühtegi ebainimlikku seadust.

Wikipedia: „Sekt on mõnest suuremast ja vanemast usundist lahku löönud usulahk. Sekti õpetuses ja rituaalides on palju ühist usundiga, millest ta lahku lõi, kuid teatud õpetuspunktides on erinevusi. Sektide eraldumine usundite küljest on olnud aegade vältel tavaline nähtus.“

Algne õpetus on Koraan – ilmutus inimkonna loojalt.
Sajandeid hiljem hakkasid inimesed kirjutama Koraani kõrvale “lahti seletavaid” raamatuid ehk haditeid.
Kusjuures – need haditid on omavahel vastuolus. Siit ka erinevateks usulahkudeks lagunemine.
Islami usulahud (sunni, šhia jt sektid – väidetavalt 99% ca 1,5 miljardist “moslemist”) väidavad, et:
Koraani saab täielikult mõista vaid järgides traditsiooniliste islami sektide õpetusi ja nende ääretut suurt kirjavara ehk haditeid.
Haditid on haditite järgijate endi väitel jutustused:
– mis on kirja pandud sajandeid peale prohveti surma pärivusliini pidi edasi kandunud suulise info põhjalt,
– ja mis Jumala ilmutust/seadust/Koraani lihtrahvale lahti seletavad,
kuulumata ise Jumala ilmutuse hulka.
– ja naljaka paradoksina olgu esile toodud, et haditite endi kohaselt olla prohvet keelanud haditeid kirjutada.
Nad väidavad, et aluse islamile annavad Koraan ja haditid koos.
Iseenesest jällegi huvitav paradoks: sektantide väitel on inimese looja andnud inimesele raamatu ja ei suutnud seda teha piisavalt selgena, et on vaja veel mingeid kolmandate inimeste poolt kirjutatud raamatuid seda vahendama ja tõlgendama!
Koraan lükkab selle kõik ümber:

Need on Jumala tunnustähed, Me retsiteerime neid sulle tões. Siis millisesse jutustusse, (araabia keeles: hadit) peale Jumala ja Tema tunnustähtede, nad usuvad? (45:6)

Ja kui Me seda retsiteerime, siis järgi mida retsiteeritakse,
seejärel on see Meie teha, et seda selgitada. (75:18-19)

Me oleme teile alla saatnud määruse, mille sees on teie meeldetuletus. Kas te siis ei juurdleks! (21:10)

Koraan väidab KOGU islami seadusandluse enda sees olevaks; seetõttu ei jää Koraani kõrval ruumi mitte mingitele muudele islamiteemalistele raamatutele. Koraan on iseenesest tervik.
Ja vaid Jumalat tuleb otsida seda selgitama, mitte vahendajaid.

On see muu kui Jumal, keda peaksin otsima kohtumõistjaks? Ja Tema see on, kes saatis alla teile seaduse, mis on liigitatud ning detailseks tehtud. Ja need, kellele Me oleme andnud seaduse, teavad, et see on alla saadetud sinu Isandalt tões, nii et ära ole nende hulgas, kes kahtlevad. (6:114)

Ja Me oleme toonud neile määruse, mille Me oleme liigitanud ning detailseks teinud vastavalt teadmistele – juhatuse ning halastusena inimestele, kes usuvad. (7:52)

… Ja Me saatsime alla sinu peale seaduse selgitusena kõikide asjade kohta. Ja juhatuse, halastuse ning rõõmusõnumitena alistunutele. (16:89)

Haditite lood on ebavajalik kultuuriline taak Koraani kõrval,
mis püsivad vaid seetõttu, et Koraani seadustest mööda hiilida
ning et kõiksuguste kuritegude sooritamist ja perverssusi õigustada ning legaliseerida!
Näiteks sharia seadus, mida Euroopasse saabuvad „moslemid“ Euroopas rakendada püüavad, ja mis mitmetes „islamimaades“ rakendatud on, ja mida enamus inimesi seda sõna kuuldes automaatselt islamiks peavad, ei pärine tegelikkuses Koraanist ega ole selle õpetusega kooskõlas!
Samamoodi pärinevad hadititest ka „islami viis alussammast“,
viis, kuidas nad palvetavad, palverännak jne jne.
Minu jaoks pole midagi imestamapandavat selles, et mõistuse ja südamega inimene, kes tänapäeval levinut usulahkude poolt pakutavat “islamit” uurima peaks hakkama, selle kõrvale heidab.

Siinkohal on sobilik hetk välja tuua mõned põhilisemad
sektantliku islami (Koraan + haditid)
ja puhta islami (Koraan)
vahelised sisulised erinevused:
Vargus
Sunniitide ja šiitide religioonis amputeeritakse vargal käsi.
Islamis – varastel ei lõigata käsi maha, varas peab töötama seni kuni kahju on hüvitatud.
Abielurikkumine
Sunniitide ja šiitide religioonis tuleb abielus olevaid abielurikkujaid loopida kividega kuni nad surevad.
Islamis – kedagi ei ole lubatud abielurikkumise eest tappa ega kividega loopida.
Sõjategevus
Sunniitide ja šiitide religioonis lubatakse korraldada haaranguid ja rünnakuid igaühe suhtes, kes pole moslem.
Islamis võib sõja välja kuulutada üksnes enesekaitse olukorras.
Ümberlõikamine
Sunniitide ja šiitide religioonis nõutakse kõikide meeste ümberlõikamist, ja mõnedel juhtudel ka naiste.
Islamis ei ole ei meeste ega naiste ümberlõikamist.
Naiste rõivastus
Sunni ja šiia religioonis sunnitakse naisi: minimaalselt katta juuksed,
maksimaalselt maani mustas, olenevalt sektist ja riigist.
Islamis ei ole naistele ette nähtud ühtegi spetsiifilist rõivastumise koodeksit. On vaid tagasihoidlikuse printsiip.
Usuvabadus
Sunniitide ja šiitide religioonis nõutakse usust taganejate tapmist ja teiste ususüsteemide praktiseerimise lõpetamist.
Islamis on absoluutne usuvabadus. Islamis tunnistatakse, et inimesed on erinevad ja mitmekesised ning igaüht tuleb austada tema vaimse arengu igas etapis.
Sunniitide ja šiitide religioonis peavad kõik nende religioonide järgijad ühtemoodi mõtlema, käituma ja isegi välja nägema (kultuse sündroom).
Ja see nimekiri läheb veel pikalt edasi …

31:6 Ja inimeste hulgas on tema, kes soetab eksitava jutustuse, et ta võiks olla juhitud eemale Jumala teelt ilma teadmisteta ning selle naeruväärseks teha.
Sellistel saab olema alandav karistus.

Islam on selge, loogiline, terviklik, kooskõlas, dünaamiline, progressiivne, tasakaalus süsteem. Selles puuduvad vasturääkivused.
See on süsteem, mis paneb rõhku intelligentsuse ja arutluse kasutamisele; Jumala, loodu, elu mõtte, oma harjumuste üle mõtisklemisele – kõige üle juurdlemisele.
Islam (Koraanis sisalduv seadus inimkonnale) garanteerib:
– õitsengu ja külluse;
– maksimum vabadused: usuvabadus, sõnavabadus, reisimisvabadus, majandusvabadus;
– inimõigused kõigile inimestele;
– poliitilise süsteemi, mis baseerub nõupidamistel ja konsiiliumil ning enese vabal väljendusõigusel;
– ühiskonna, mis hoiab ülal kõrgeimaid moraalseid kombeid;
– maksimaalse austuse inimeste eludele ja varale;
– armastuse, viisakuse, rahu, vastastikkuse austuse leviku;
– keskkonnakaitse – saastavate ja raiskavate praktikate keelamise läbi.
Sektid aga esindavad ebausku, sektiväliste isikute ebaõiglast kohtlemist, soolist ebavõrdsust, inimõiguste ekspluateerimist, võimetust inimkonna arengusse panustada, amputeerimist ja füüsilist vägivalda, ideede ja mõtlemise taandarenemist primitiivsetele barbaarsetele tasanditele.
_____________________________________________________________

Lühike teemakohane enesetutvustus tõlkijalt.
Enne Koraani tõlkima asumist (2015. a lõpp) olin Koraani
– ehk ingliskeelset Koraani tõlget, kuhu pole otseselt hadititest pärinevaid “teadmisi” kaasatud – uurinud 9 aastat, mille jooksul olin selle ca 10 korda esimesest viimase peatükini läbi lugenud.
Lisaks olin Koraani risti-rästi läbi vaadanud otsingumootorit kasutades, et teemade kaupa oma teadmisi suurendada ja detailideni nendes teemades informeeritud olla. Otsingu kasutamine võimendab efekti, justkui oleks kogu raamat peas, võimaldades vaadata erinevaid teemasid kõikide või paljude nurkade alt, nii kuidas neid Koraanis lahti on räägitud / kuidas õigeid otsingusõnu leida.
Olen Koraanis olevaid teadmisi ja elutarkust selle aja jooksul enda peal katsetanud ning saan kinnitada, et Koraan on tõepoolest see, mis see ütleb end olevat – Maa ja Taevaste Loojalt inimkonnale alla saadetud meeldetuletus ning juhatus, ja see juhatab Jumala juurde.
Enne Koraani lugema asumist mul puudus seisukoht Jumala olemasolu küsimuses.
Olen ja püüdlen läbi puhastumise olla ´see, kes on alistunud` ehk tõlkes: ´moslem´. Sel araabiakeelsel sõnatüvel ´slm´ on ka ´rahu´ tähendus. Moslem. Islam. Salam.
Olgu ka üteldud, et araabiakeelne sõna ´Allah´ tähendab tõlkes Jumal, täpselt samuti kui ingliskeelne sõna ´God´ tähendab tõlkes Jumal. Nt araabiakeelsed kristlased ütlevad Jumala kohta samuti Allah.
_____________________________________________________________

Tõlkimise metoodika.

Erinevatesse tõlgetesse puutuvalt.
Sektantlikus islamis saadakse Koraani lausete tähendused hadititest ehk koraanivälistest lugudest. Siis seega ka Koraani tõlked, mis nende lugude valguses saadakse, sisaldavad mõtete laiendusi ja mõtteid, mida algses araabiakeelses Koraani tekstis olemas ei ole!
Seega, saame teadvustada, et usulahkude esindajate poolt produtseeritud Koraani tõlked on kasutud. Ebapuhtad/riknenud.

Käesolev tõlge on sümbioos kahest inglise keelsest mittesektantlikust tõlkest.
Tõlkisin esmalt ära free-minds.org lehel oleva Koraani tõlke.
See on tõlge, mis on valminud ühistööna grupi moslemite poolt, kes ei kuulu ühtegi islami sekti ja seega on see tõlge tehtud ilma hadititeid kasutamata.
Olles selle tõlke tõlkimise ja juba ka toimetamisega lõpusirgel, juhatas Jumal mind veel teisegi väga hea inglisekeelse mitte-sektantliku tõlke juurde: Sam Gerrans´i tõlge lehel quranite.com.
Selle tõlke autor on võrreldes free-mindsi tõlkega sõnade ja väljendite algsete tähenduste leidmisel palju rohkem sügavuti läinud.
(Lisaks olen kasutanud ka lehte quran.com, et vaadata sõnade originaalset järjekorda.)
Laiendan. Sam Gerrans kasutab oma tõlkes meetodit, et kui mõni konkreetne araabiakeelne sõna esineb Koraanis näiteks kahekümnel korral, siis ta vaatab läbi kõik need kakskümmend kohta koos kontekstidega ja valib sellele sõnale sõnaraamatust sellise tähenduse (igal konkreetsel sõnal on sõnaraamatus ju mitmeid erinevate tähenduste ja varjunditega vasteid), mis sobib (e annab korrektse mõtte) kõikidesse nendesse kahekümnesse kohta (ja heidab seega kõrvale need selle sõna tähendused, mis annavad loogilise vaste ainult osadesse kohtadesse). Ja nii on ta teinud enamuse oluliste sõnade ning väljenditega. Kui vaadata kõiki muid inglise keelseid tõlkeid, siis sellist tööd ette võetud pole ja sama sõna võib leida erinevates kohtades ja kontekstides väga erinevalt (erineva tähendusega) tõlgituna. Eriti on see märgatav sektantlikes tõlgetes, kus lisaks sellele (nb!) antakse sõnadele ka – osades kohtades – täiesti uusi tähendusi, mida isegi sõnaraamatutes pole, et oleks võimalik õigustada oma koraanivälist religiooni! St tõlgitakse nt ühes kohas sõna nii nagu on sõna õige tähendus, kuskil teises kohas aga antakse täpselt samale sõnale täiesti lambi tähendus, et jätta mulje, et kuskil haditis olev mõte on ka Koraanis kirjas. On ka juhuseid, kus selle tarbeks on ühes lauses ka mitmetele sõnadele järjest uued tähendused antud.

Ja mõned nende hulgas moonutavad seadust oma keeltega, et võiksite arvata, et see on seadusest kui see ei ole seadusest.
Ja nad ütlevad: “See on Jumalalt”, aga see ei ole Jumalalt.
Ja nad omistavad Jumalale valet. Ja nad teavad.(3:78)

Koraanis võib leida osasid sõnu ja väljendeid kasutatuna erinevates kohtades kergelt erikujulistena. Nendele erikujudele sõnaraamatutes erinevaid tähendusi välja toodud pole ja tõlkijad ei ole seetõttu neid erinevusi ka arvestanud ning on tõlkinud sõna igal pool samatähenduslikuks. Sam Gerrans on aga leidnud paljudel juhtudel nendele erinevatele samade sõnade sõnakujudele erinevad ja täpsed tähendused. Kusjuures – Koraan ise annab need tähendused, kui tähelepanelikult uurida.
Seega sellise tõlke lugeja saab isegi täpsema teadmise kui see lugeja, kes loeb Koraani originaalkeeles ja kes sellist uurimistööd ette võtnud pole!
Toon siinkohal näitena sõna “salgaja”, mida esineb Koraanis kergelt erinevates variatsioonides, ja mis nii free-mindsi tõlkes (kui ka kõikides teistes inglise keelsetes tõlgetes) on kõik üheks samaks tähenduseks tõlgitud (ja seega samuti oli ka minu poolt), siis quranite.com tõlkes on need eri vormid tõlgitud erinevalt. Sõnaraamat sama araabiakeelse sõna erinevatele “lisakonksudele” erinevat tõlget ei anna, samas aga on Koraanis endas kõigi nende erikujude tähendused välja toodud, kui hoolsalt jälgida. Seega on tõlkija neid tähendusi kasutanud kõigis nende sõnakujude esinemiskohtades läbi raamatu. Seega on nüüd ka siinses tõlkes sel sõnal neli erinevat, pikemalt ja täpsemalt sõnastatud vastet.
Oluline tähelepanek välja tuua on veel ka see, et tänapäevane originaalkeele rääkija, lugedes Koraani, mõistab seda teksti nii, nagu araabiakeelsete sõnade ja väljendite tähendused tänapäevaks kujunenud on. Need tähendused on aga mitmetel juhtudel algsest tähendusest eemaldunud. Ja ka eemaldatud! Enamasti tingituna sellest, et sektantlik islam on paljudele sõnadele peale kleepinud omapoolseid religioosseid tähendusi, mis on kaugel sõnade algsetest tähendustest, millistena neid mõisteti ilmutuse saamise ajal. Araabia keele struktuur aga võimaldab tagasi minna sõnade algsete tähenduste juurde. Seega, ka see on üks viisidest, kuidas islamisse on integreeritud sektantlikke praktikaid, mida algselt Koraanis pole.

Olen seda tõlke metoodikat siin avanud kohati väga pealiskaudselt, keda sügavuti huvitab (nt, kes on nii enamvähem spetsialisti tasemel Koraani uurimisega tegelenud), et miks on mõni konkreetne koht siin tõlkes tõlgitud teisiti kui ollakse seni harjunud, soovitan lugeda quranite.com tõlke autori detailseid seletusi tema tõlkes, kus ta oma metoodikat põhjalikumalt avab.

Olgu ka ära mainitud, et Koraanis on mõned kohad, mida on väga raske tõlkida või mis, kui kõik sõnad ära tõlkida ja ritta panna, ei anna kokku ladusat mõtet. Selliste kohtadega on hädas kõik tõlkijad, osad tõlkijad proovivad panna sulgudesse juurde sõnu, mida tekstis ei ole ja seeläbi luua kokku mingi oma tõlgenduse.
Mina olen püüdnud need kohad ära tõlkida lihtsalt võimalikult sõna-sõnalt vaatamata sellele, et kokku ladusat mõtet ei tule. Koraan räägib kohati korraga paljudest erinevatest asjadest ja ka väga erineva teadlikustasemega inimestele. Võib nt olla, et mõnda kirjakohta on võimalik mõista vaid mingi konkreetse kindla elukogemuse kui/või konteksti taustal ehk siis kui selle mõistmiseks aeg käes on. Jumal ütleb Koraani kohta mitmel pool, et see on järkjärguline alla saatmine ja saan kinnitada, et nii on, on asju, mida ma ei ole aastaid märganud või mõistnud, kuna ei ole olnud küps neid asju mõistma või on puudunud elukogemus neid mõistmaks või pole ma olnud end piisavalt puhastanud.

56:75 Ma vannun tähtede asukoha nimel
56:76 – ja see on vanne, kui te vaid teaksite, mis on hiiglaslik –
56:77 see on suursugune Koraan/retsiteering,
56:78 määruses, mis lähedalt valvatud
56:79 – mitte ükski ei suuda seda mõista, välja arvatud need, kes on puhastunud –
56:80 üks järkjärguline allasaatmine Kogu Inimkonna Isandalt!
56:81 Kas te võtate seda jutustust kergekäeliselt?

Samuti võib olla, et osade Koraani sõnade tegelik tähendus on aja jooksul kaduma läinud ja on siiani veel nö lahti kodeerimata ning sellest tulenevalt ei teki osade kohtade tõlkimisel terviklikku mõtet.

Tehnilise poole pealt:
Salmid ja salmide numbrid.
Originaaltekstis neid numbreid pole, see on hilisem lisandus, mida siiski kõik tõlkijad parema viitamise huvides kasutavad. Samas, teksti salmideks liigendamine on kohati olnud üsna vägivaldne, eraldades mõnes kohas lause poole pealt kahte erinevasse salmi. Ja vastupidi – pannes ühte salmi kokku erinevad mõtted.
Kirjavahemärgid.
Originaaltekstis kirjavahemärke peaaegu, et pole. Seega on siin ruumi tõlgendamisele lausete liigendamisel.
-Jutumärgid. Originaaltekstis ei ole otsekõne eristatud.
-Sulud. Originaaltekstis ei ole sulge. Kui loogiliselt järjepideva teksti vahele tuleb kiiluna teise sisuga tekst, pärast mida jätkub algne, olen parema teksti jälgimise huvides kasutanud osades kohtades sulgusid.
Lisaks olen üksikutes kohtades kaldsulgudes täpsustanud asesõnade soolisust või mitmust (araabia keeles on erinevad nemad, kaks ja nemad, rohkem kui kaks) kuna see mängib üksikutes kohtades olulist rolli, et mõista, mida mõeldud on.
-Suur algustäht. Araabia keeles puudub suur algustäht.
-Osades kohtades olen teksti parema jälgitavuse huvides teksti suurema ridade vahedega liigendanud kui see on aidanud erinevaid teemasid või lugusid üksteisest eraldada.

Eestikeelsed tõlked
Enne käesolevat tõlget oli ainuke ehk esimene eesti keelne Koraani tõlge Haljand Udam´ilt:
– see on sektantlik tõlge, selles suhtes, et sinna sisse on pikitud muud koraanivälist teksti ja sektide tõlgendusi;
– tõlgitud kristlase poolt
– hetkel (2016a seisuga) poodides müügil hinnaga 56 euri tükk.
Koraan.ee tõlge
– on puhas tõlge, kuhu pole sektantlikke eksitavaid teadmisi juurde poogitud. Sel põhjusel see töö ette võetud saigi.
– on tõlgitud moslemi poolt.
– on kõigile inimestele tasuta kasutamiseks. Eesmärk on Jumala sõnumi inimestele piiranguteta kättesaadavaks tegemine, mitte selle arvelt rikastumine.

Ja sa ei küsi neilt selle eest mitte mingit autasu. See on vaid meeldetuletus kogu inimkonnale. (12:104)

Või kas nad ütlevad: “Ta on kurjast vaimust vaevatud”?
Tõde on: ta tõi neile tõe, aga enamus neist vihkavad tõde.
Ja kui tõde järgiks nende tühiseid ihasid: rikutud oleksid taevad ning maa ja kes iganes on nendes.
Tõde on: Me tõime neile nende meeldetuletuse, aga nad on vastu häälestatud enda meeldetuletuse suhtes.
Või kas sa küsid neilt autasu?
Aga sinu Isanda autasu on parem.
Ja Tema on parim varustajatest.
Ja sa kutsud neid sirgele teele.
Ja need, kes ei usu Pärastellu, on teelt ära eksinud. (23:70-74)

Ja Me saatsime sinu vaid rõõmusõnumite kandja ning hoiatajana.
Ütle: “Ma ei küsi teie käest mitte mingit autasu selle eest, välja arvatud, et kes iganes soovib, võiks võtta tee oma Isanda juurde”. (25:56-57)

“Järgige neid, kes ei küsi teilt mitte ühtegi autasu ning on õigesti juhatatud!”
“Ja miks ei peaks ma teenima Teda, kes mind tegi ning kelle juurde te saate olema tagasi toodud?” (36:21-22)

Sellised on rõõmusõnumid Jumalalt Tema sulastele, kes hoiatust kuulda võtavad ning õiglaseid tegusid teevad.
Ütle: “Ma ei küsi teilt mitte mingit autasu selle eest, välja arvatud armastus sugulaste vastu”.
Ja kes iganes teeb hea teo – Me lisame talle head selles. Jumal on Andestav, Hindav. (42:23)

EESSÕNA FREE-MINDS.ORG LEHELT

ALR,
üks määrus, mille Me sulle alla saatsime, et sa tooksid inimkonna esile pimedusest valgusesse, läbi nende Isanda loa, teele Võimsalt, Kiiduväärselt. (14:1 )

Kui inglise keeles on juba olemas niivõrd palju Koraani tõlkeid, võiks lugeja küsida, et milleks teha veel üks? Vastus sellele küsimusele peitub islami usu struktuuris ja selles, et islam on paljude sajandite jooksul tähendanud kas „sunni“ või „šhia“ usulahku, või mõnda muud aastate jooksul tekkinud usulahku. Seega on ka kõik tõlkijad kuulunud ühte või teise usulahku. Käesolev tõlge on resultaat grupi inimeste jõupingutustest, kes ei kuulu ühtegi usulahku ja kutsuvad ennast – üle väga pika aja – lihtsalt moslemiteks, alistudes üksnes Jumalale.

Ja pingutage Jumala põhjusel tõelise pingutamisega
(Tema valis teid ning ei pannud teie peale doktriinis mitte ühtegi kannatust: teie isa Abrahami usutunnistuses; Ta nimetas teid ´need, kes on alistunud (muslim)` varasemalt ning selles)
et sõnumitooja võiks olla tunnistaja teie üle ning et teie võiksite olla tunnistajad inimeste üle.
Nii et täitke kohustust, puhastuge ning hoidke kõvasti Jumala poole! Tema on teie Heategija.
Suurepärane on Heategija!
Ja suurepärane on Abiline! (22:78)

Kui enamus tõlkijad on araabiakeelsete sõnade tähendusi esitades siirad olnud, pole nad siiski suutnud end tagasi hoida tõlke vahele kiillausetena kommentaaride lisamisest või joonealuste märkuste ja lisade tegemisest, et väljendada enda või oma usulahu vaateid salmide suhtes. Käesolev tõlge on selles suhtes unikaalne, et see ei kasuta ei joonealuseid märkusi ega kommentaare ja laseb tekstil iseenese eest rääkida, tuues lugejateni puhta Koraani sõnumi, mis iseenesest on „detailne seadus“.

On see muu kui Jumal, keda peaksin otsima kohtumõistjaks? Ja Tema see on, kes saatis alla teile seaduse, mis on liigitatud ning detailseks tehtud. Ja need, kellele Me oleme andnud seaduse, teavad, et see on alla saadetud sinu Isandalt tões, nii et ära ole nende hulgas, kes kahtlevad.
Ja teie Isanda sõnad on täiustatud tões ning õigluses.
Seal pole mitte kedagi, et muuta Tema sõnu.
Ja Ta on Kuulja, Teadja. (6:114-115)

Lõpuks, ükskõik kui palju võiks ütelda selle või mõne teise tõlke kohta, on oluline esile tuua, et juhatus ei saa tulla ühestki tekstist või mõnelt inimeselt. Pigem, tõelised teadmised ja juhatus saavad tulla vaid Ühelt, kes algatas taevad ning maa. See on vaid Tema, keda me otsime.

Üksnes Sind me teenime ja üksnes Sinult otsime me abi. (1:5)

Tere tulemast teele üksnes Jumalalt. Tere tulemast Sõnumi juurde!


KUIDAS ÕPPIDA KORAANI (free-minds).

Ühtlasi saab siin purustatud enamus islamiga kaasaskäivatest negatiivsetest müütidest.
Kui sa oled üks nende seast, kes soovib otsida teadmisi või parandada enda arusaamist pühakirjast, siis oleme siin välja toonud 7 põhilist punkti, mida meeles pidada, sõltumata sellest, kas oled ekspert või alles alustaja.

1.Keel ei ole barjäär.
Esimene punkt, mille üle Pühakirja õppimise suhtes tüüpiliselt vaieldakse, on keel. Paljudele inimestele, kes tahavad Koraani järgida, on „islami eksperdid“ ütelnud, et seda saab retsiteerida ja õppida vaid araabia keeles ning et tõlge ei anna edasi õiget tähendust. Samas aga ütlevad need samad „eksperdid“ araabia keele rääkijatele, et “pühakiri on liiga keeruline“ nendele mõistmiseks ja et nad peaksid jätma sellest arusaamise õpetlastele!
Loomulikult, Koraan ise ütleb selle lugejale, et õpi seda.

Retsiteeri/õpi enda Isanda nimel, kes lõi. (96:1)

Ja et keel ei ole barjääriks selle mõistmisel.

Ja oleks Me selle Koraani teinud mitte-araabiakeelseks, nad oleksid ütelnud: “Oh, et selle tunnustähed oleks vaid liigitatud ning detailseks tehtud!”
Mitte-araabiakeelne või araabiakeelne – ütle: “Nendele, kes hoiatust kuulda võtavad, on see juhatus ning ravi. Mis puutub nendesse, kes ei usu, nende kõrvades on kurtus ning nad on selle suhtes pimedad.
Sellised on justkui kutsutud kohast, mis kaugel eemal”.(41:44)

2.Vaata tervet salmi.
Pühakirja kontekstiväline viitamine on suurimaid vigasid, mida paljud inimesed teevad. Sellist meetodit saab kasutada igasuguse iha või vaate õigustamiseks, ükskõik kui jumalavallatu see ka ei oleks. Näiteks, lemmikviide, mida paljud teadmatuses olevad grupid kordavad, on see, et Pühakiri soosib tapmist ja vägivalda, tuues asitõendiks salmi: „Ja tapke neid, kus iganes te neid kohtate…“
Siiski, kui kasutada lihtsat meetodit – et vaadata tervet salmi – avaneb totaalselt teistsugune pilt:

Ja tapke nad, kus iganes te nende üle ülemvõimu saavutate.
Ja ajage nad välja viisil, millisel nemad teid välja ajasid.
Ja usu salgamise vahendid on halvemad kui tapmine ning tapetud saamine.
Ja ärge võidelge nendega puutumatus ülistamiskohas kuni nemad teiega selles võitlevad.
Aga kui nad teiega võitlevad: tapke nad. Selline on nende autasu, kes vooruslikkust väites juhatuse ära põlgavad.
(2:191)

Siin on tegemist sõjaolukorraga ja inimestel, kes on kodudest välja aetud, on lubatud võidelda ja tagasi nõuda oma elukohad/maad.

3.Vaata ka ümbritsevaid salme.
Vaata nt eelmise näite 2:191 puhul ümbritsevaid salme, et saada veelgi täpsem arusaam, millest jutt.

4.Ole kontekstiga kursis.
Mõned araabiakeelsed sõnad, nagu ka eesti keeles, võivad omada erinevat tähendust, olenevalt kontekstist, kuhu nad paigutatakse. Üks selline näide on sõna „daraba“/drb oma erinevates vormides, mille naturaalne tähendus on „esile panema/tooma/minema“, nagu on võimalik näha järgnevatest salmidest:

Kas sa ei ole kaalutlenud, kuidas Jumal tõi esile (daraba) ühe näite?
Hea sõna on nagu hea puu: selle juur kindel ja selle oksad taevas. (14:24)

2:273 vaeste peale, nende kes on kitsendatud Jumala põhjusel.
Nad ei saa minna välja (daraba) maale. Ignorandid peavad neid vajadusest vabadeks, tulenevalt nende napisõnalisusest. Sa saad teadma neid läbi nende eraldusmärkide: nad ei küsi inimestelt pealetükkivalt.
Ja mida te headusest tulenevalt kulutate: Jumal teab seda.

Oo, teie, kes hoiatust kuulda võtate!
Kui lähete esile (darabtum) Jumala põhjusel: kontrollige üle!
Ja ärge ütelge temale, kes teile rahu pakub: “Sa pole usklik!”, otsides selle maise elu mööduvaid asju.
Koos Jumalaga on palju saavutusi.
See on nii, nagu te varem olite, aga Jumal oli teiega armulik, nii et kontrollige üle.
Jumal on teadvel sellest, mida te teete. (4:94)

Samas, on teatud juhtumid, mil see sõna võib anda tähenduse „lööma“, kuna löömise akt iseenesest sisaldab käe esile panemist:

Nii et kuidas saab see olema siis kui inglid neid võtavad,
lüües (yadriboona) nende nägusid ning selgasid? (47:27)

Kuigi see ei pruugi näida suure teemana, võib konteksti mittevaatamine olla tõsiste tagajärgedega, kui vaatame tähendust, mis on antud sõnale „daraba“ enamuse tõlkijate poolt salmis 4:34. Ühtlasi on see hea stiilinäide tõlkesse oma mõtete vahelepikkimistest (sulgudes).

[Yusuf Ali tõlge (see on üks levinumaid ingliskeelseid Koraani tõlkeid)]

4:34 Mehed on naiste kaitsjad ja ülalhoidjad, sest Allah on andnud ühele rohkem (jõudu) kui teisele, ja sellepärast, et nad toetavad neid enda võimaluste piires. Seetõttu on õiglased naised pühendunult kuulekad, ja kaitsevad (abikaasa) eemalolekul seda, mida Allah neil kaitsta laseb. Mis puutub nendesse naistesse, kellest te mittelojaalsust ja haiget asjaajamist kardate, noomige neid (esmalt), (järgmiseks) keelduge nendega voodit jagamast, (ja viimaseks) lööge– „Idribuhun“ neid (kergelt); aga kui nad naasevad kuuletumisele, ärge otsige nende vastu (tüütamise) vahendeid: sest Allah on Kõige Kõrgem, Suur (üle teie kõigi).

Tänu sellisele sõnade valikule on meil põlvkondade viisi mehi, kes usuvad, et see on neile Jumala poolt antud õigus oma naisi alluma peksta! Korrektne lähenemine oleks olnud mõista salmi konteksti (antud juhul on tegemist olukorraga, kus naine soovib oma meest maha jätta – „nushooz“ = “maha jätma”; tõlkija aga on antud sõna siin salmis tõlkinud “haiget asjaajamist”, kuigi mujal on ta sama sõna tõlkinud korrektselt “maha jätma”, 4:128 ja 58:11); ja seega sõna „idribuhun“ on üks kolmest soovitatud sammust, kuidas olukorda käsitleda (esmalt rääkimine, teiseks talle hingamisruumi andmine vältides seksuaalkontakti).

Mehed on vastutavad naiste ees läbi selle, millega Jumal neid soosinud on üle üksteise ning läbi selle, mille peale nad kulutavad oma varandusest.
Ja õiglased naised on pühendunult kohusetundlikud, hoidmas nähtamatuna seda, mille üle Jumal valvab.
Mis puutub nendesse naistest, kellest te kardate hülgamist: noomige neid, seejärel hüljake nad magamistubades, seejärel eralduge neist.
Ja kui nad teile kuuletuvad: ärge otsige teed nende vastu.
Jumal on Ülistatud, Suur. (4:34)

Milline „idribuhun“ tähendustest siia rohkem sobib?
Lasta naisel ajutiselt oma mehest eralduda, et asjad läbi mõelda
või peksta naine alistumisele ja sundida ta koos oma mehega jääma? Vastus, nagu alati, on järgida parimat tähendust.

neile, kes kuulavad, mida üteldakse ja järgivad sellest parimat.
Sellised on need, keda Jumal juhatab. Ja sellised on need, kes omavad intuitsiooni. (39:18)

5.Koonda sarnased teemad kokku.
Oluline tähtsus sõnumi täielikumal mõistmisel on kokku koondada salmid, mis samal teemal räägivad. Vaadates näiteks abielulahutust, näeme, et teema on hajutatud kolme erinevasse peatükki (peatükid 2, 33 ja 65), mis kokku koondatuna annavad täieliku pildi lahutusega seotud toimingutest ja seadustest.
(NB! See alapunkt võib kiirel ajal oma pikkusega liiga lohisevaks jääda ja selle võib ka lihtsalt diagonaalis läbi vaadata, iseasi kui just lahutuse teema huvi pakub. Mõte ju arusaadav: kasuta otsingut ja koonda kokku samal teemal rääkivad salmid koos neid salme ümbritsevate asjassepuutuvate salmidega.)

2:226 Nendele, kes oma naistest lahti ütlevad, on ooteaeg neli kuud.
Aga kui nad ümber mõtlevad: Jumal on Andestav, Kõige Halastavam.
2:227 Ja kui nad otsustavad lahutada: Jumal on Kuulja, Teadev.
2:228 Ja lahutatud naised oodaku omaette kolm menstruatsiooni perioodi.
Ja see pole neile seaduslik, et varjata, mida Jumal nende kõhtudes loonud on, kui nad usuvad Jumalasse ning Viimsesse Päeva.
Ja nende abikaasadel oleks siis rohkem õigus, et nad tagasi võtta selle aja jooksul, kui nad õiget asjade korraldust ihaldavad.
Ja vääriline neile on nagu vääriline nendelt, vastavuses sellega, mis on kohane.
Aga meestel on määr üle naiste.
Ja Jumal on Võimas, Elutark.
2:229 Lahutus on lubatud kaks korda. Seejärel säilitamine vastavuses sellega, mis on kohane või vabastamine koos hea käitumisega.
Ja see pole teile seaduslik, et võtta midagi sellest, mida olete naistele andnud, välja arvatud kui nad mõlemad kardavad, et nad kumbki ei suuda Jumala piirjooni ülal hoida. Siis kui te kardate, et nad kumbki Jumala piirjooni ülal ei hoia: nad kumbki ei tee valesti selles, et naine end sellest vabastab.
Need on Jumala piirjooned: ärge neist üle astuge.
Ja kes iganes Jumala piirjoontest üle astub: sellised on patustajad.
2:230 Ja kui ta temast uuesti lahutab, siis ta ei ole talle seejärel seaduslik kuni ta on teise mehega abiellunud. Seejärel, kui see temast lahutab, siis nad kumbki ei tee valesti, et üksteise juurde tagasi tulla kui nad mõlemad kaalutlevad, et nad mõlemad saavad Jumala piirjooni ülal hoidma.
Ja need on Jumala piirjooned.
Ta teeb need selgeks inimestele, kes teavad.
2:231 Ja kui te lahutate naistest ning nende tähtaeg on kätte jõudnud: jätke nad alles vastavuses sellega, mis on kohane või vabastage nad vastavuses sellega, mis on kohane.
Ja ärge jätke neid alles läbi kahjustamise, et võiksite üle astuda.
Ja kes iganes nii teeb, on eksitanud oma hinge.
Ja ärge Jumala tunnustähti pilgake.
Ja meenutage Jumala armu endi suunas, ja seda, mida Ta on teile alla saatnud seadusest ning elutarkusest, Ta manitseb teid seeläbi.
Ja olge kaalutletud kartuses Jumalast.
Ja teadke, et Jumal teab kõiki asju.
2:232 Ja kui te lahutate naistest ning nende tähtaeg on kätte jõudnud: ärge takistage neil oma kaasadega abiellumast – siis kui nad jõuavad kokkuleppele vastavalt sellele, mis on kohane.
See, millesse on manitsetud tema, kes teie seas usub Jumalasse ning Viimsesse Päeva: see on parem ning puhtam teile.
Ja Jumal teab ning teie ei tea.

33:49 Oo, teie, kes hoiatust kuulda võtate!
Kui te abiellute usklike naistega ning lahutate neist enne kui olete neid puudutanud: seal pole teile numbrit, mida peaksite loendama nendega seoses. Aga varustage neid ja vabastage nad hea vabastamisega.

65:1 Oo, prohvet!
Kui te naistest lahutate, siis lahutage pärast nende ooteaja täitumist.
Ja pidage ooteaja üle arvestust.
Ja olge kaalutletud kartuses Jumala, oma Isanda suhtes.
Ärge neid nende majapidamistest välja ajage ega ärgu nad lahkugu, välja arvatud kui nad ilmselge seksuaalse ebamoraalsuse korda saadavad.
Ja need on Jumala piirjooned. Ja kes iganes Jumala piirjoontest üle astub, on eksitanud oma hinge.
Sa ei tea, võibolla saab Jumal sellest midagi head tegema.
65:2 Ja kui nad jõuavad oma tähtajani, siis jääge nendega kokku vastavuses sellega, mis on kohane või laske neil minna vastavuses sellega, mis on kohane. Ja kutsuge tunnistajaks kaks õiglast inimest endi hulgast. Ja jõustage tunnistus Jumala ees.
See on manitsus temale, kes usub Jumalasse ning Viimsesse Päeva.
Ja kes iganes on kaalutletud kartuses Jumalast, Ta teeb talle lahenduse
65:3 ning võimaldab talle sealt, kust ta ei oodanud.
Ja kes iganes asetab oma usalduse Jumalasse, Temast piisab talle.
Jumal viib täide enda korraldused.
Jumal on seadnud mõõdu kõikidele asjadele.
65:4 Ja sellistele teie naistest, kes on jõudnud menopausini – kui teil on kahtlusi – siis nende ooteaeg olgu kolm kuud, samuti ka neile, kes ei menstrueeri. Ja neile, kes on kandmas: nende ooteaeg olgu kuni nad oma koorma maha panevad.
Ja kes iganes on kaalutletud kartuses Jumalast, Ta teeb talle oma korralduse kergeks.
65:5 See on Jumala korraldus, mille Ta teile alla saatis. Ja kes iganes on kaalutletud kartuses Jumalast, Ta eemaldab temast tema kurjuse ning teeb talle suurepärase autasu.
65:6 Las nad elunevad samal moel, kuidas teie oma võimaluste kohaselt elate ning ärge kahjustage neid neid lämmatades.
Ja kui nad on kandmas, siis kulutage nende peale kuni nad oma koorma maha panevad. Seejärel, juhul kui nad teie jaoks imetavad, siis andke neile nende autasu.
Ja pidage omavahel nõu, vastavuses sellega, mis on kohane.
Ja kui teie vahel on raskused, siis laske teisel naisel imetada mehe jaoks.

Alljärgnevalt kokkuvõte, kui koondada kõik sarnased salmid:

 • Kui mees abielulahutust kaalub, peab ta ootama neli kuud, enne kui selle lõpuni viib (2:226)
 • Kui paar soovib lahutust, siis esmalt tuleb neil lahutus välja kuulutada ja seejärel tuleb neil lahku minemata oodata nõuetekohane ooteaeg (65:1)
 • Nõutud ooteaja ajal peab naine jääma oma mehe koju (65:1)
 • Nõutud ooteaeg on kolm menstruatsiooni perjoodi.
  Ooteaeg naistele, kes ei menstrueeri või on jõudnud menopausi, on kolm kuud. Ooteaeg rasedatele on kuni sünnitamiseni. Ooteaega pole, kui paar pole kunagi üksteisega vahekorras olnud (2:228, 65:4, 33:49)
 • Kui paar soovib ümber mõelda, siis võib lahutuse tagasi võtta ja selle igal hetkel nõutud ooteaja jooksul tühistada (2:229).
 • Kui paar pärast nõutud ooteaja lõppu ikkagi lahutada soovib, on protsessi lõpetamiseks vaja kahte tunnistajat (65:2)
 • Kui see on paari jaoks teine lahutus – nad abiellusid, lahutasid, abiellusid uuesti ja nüüd lahutavad, siis nad ei või omavahel uuesti abielluda muidu, kui et naine on vahepeal abielus mõne teise mehega ja see ennast temast lahutab. (2:230)
  -Need on Jumala piirjooned. (2:230)

Nagu ülaltoodud näites näha, annab kõigi seotud salmide uurimine väga detailse seletuse, mida saaks rakendada ka iga ühiskonna seadustesse ja abielulahutuste protsent oleks väiksem, kui otsuse ja teo vahel on ooteaeg.
Tõlkija kommentaar: Otsingumootorist ja samateemaliste salmide koondamisest. Koraan.ee lehel otsingumootor hetkel veel ei toimi nii nagu nt free-minds.org lehel. Kui seal lehel sisestada otsingusse mingi sõna(d), leiab otsingumootor üles kõik salmid, milles see sõna või kõik need sõnad sisalduvad, siin lehel aga leiab otsingumootor kõik peatükid, milles see sõna sisaldub. Siiski, sealt edasi peaks olema Ctrl+f -iga võimalik leida ka asjassepuutuvad salmid, aga see on kohmakas. Kui Jumal soovib, saab aja jooksul see probleem lahendatud.

6.Vaata Koraanis olevaid näiteid.
Siis kui mõne sõna tähendus on selgunud, on viimaseks täpsuse testiks võrrelda seda tähendust seonduvate lugudega, mis Pühakirjas leiduvad. Pühakirjas olevad lood on meile nö elusnäited, millest õppida ja situatsioone võrrelda.

Me jutustame sulle parimaid jutustusi läbi selle, mida Me sulle selles Koraanis inspireerime.
Ja sa olid enne seda nende hulgas, kes teadmatuses. (12:3)

Üks selgematest näidetest on vargus.

5:38 [Yusuf Ali tõlge] Mis puutub vargasse, mees või naine, lõika maha (iqta) tema käed: karistus näite läbi Allahilt nende kuritöö eest: ja Allah on Ülistatud võimsuses.

Kui me lähtuks enda arvamusel puhtalt salmist 5:38, ja nii nagu ülal näha, siis meie arusaamine oleks, et varaste käed tuleb maha raiuda. Kui see on tõepoolest see, mida Jumal on käskinud, siis pole meil muud valikut kui kuulda ja kuuletuda. Siiski, antud juhul me leiame, et väike ülekontrollimine reaalelulise näitega, mis on Pühakirjas antud 12. peatükis seoses Joosepi ja tema vendadega ning sellega, kuidas nemad varguse situatsioonis käitusid, juhatab meid täiesti teistsugusele järeldusele.
Jumala seadus, mida Joosep oma venna vastu varguse puhul rakendas, ei viinud teda amputeerimise ega muu vägivaldse aktini. See viis hoopis selleni, et vend pidi karistuseks teistest maha jääma ja töötama. Vaadates tagasi salmile 5:38 koos korrektse tõlkega, näeme täiesti teistsugust pilti, kui see, millelt leidsime Ysuf Ali.

Ja meessoost varas ning naissoost varas: lõigake nende ressurssidest tasuna selle eest, mida nad pälvinud on, näidiskaristusena Jumalalt.
Ja Jumal on Võimas, Elutark. (5:38)

Korrektne arusaamine salmist mitte ainult ei vasta Koraanis toodud reaalelulisele näitele, vaid läheb kooskõlla ka muude kontrollimiste ja tasakaaluga, mida Jumal andnud on – karistus ei saa ületada kuritegu (16:126).

7.Ole kannatlik ja otsi Jumala abi.
Vaatamata kõikidele teadmistele ja oskustele, mis meil olla võivad, jääb Pühakirja uurimine alatiseks puudulikuks, kui ei otsita Jumala abi ja juhatust. Lõppude lõpuks, Tema on ülim inimese õpetaja kõikides asjades, samuti Pühakirja puutuvalt.

Ja kui sa Koraani retsiteerid: otsi varjupaika Jumalas väljaheidetud kuradi eest.
Tal pole volitust nende vastu, kes hoiatust kuulda võtavad ning enda Isandasse oma usalduse panevad.
Tema volitus on vaid nende vastu, kes teda liitlasena võtavad ning nende vastu, kes talle partnerlust omistavad. (16:98-100)

Samuti, ära ole hirmunud ega segaduses, kui sinu leiud ja arusaamad ei ühti sellega, mida teised on aastaid või sajandeid millegi kohta rääkinud või õpetanud. Tõde ei pea vastama enamiku arusaamadele, selleks et olla tõde.

Ja kui sa kuuletud enamikule neist, kes maa peal – nad saavad juhtima sind kaugele eemale Jumala teelt. Nad järgivad vaid hüpoteese. Ja nad räägivad vaid valesid. (6:116)

Kokkuvõte.
Nüüd peaks sul olema kõik vajalikud tööriistad, et end pühakirjaga harida, leidmaks selle tähendused ja seadused…
Proovi teha harjumuseks iseseisvalt vastuste leidmine läbi Jumala juhatuse… Ära kiirusta teistelt küsima, mida Jumal ütleb seoses selle või tollega, vaid proovi ise vahetu side Jumalaga sisse seada… See on vaid läbi eneseteadlikkuse, kuidas inimesel saab olla kaitsemehhanism eksituste ja teadmatuse vastu, mida läbi põlvkondade edasi on antud. Õpi laskma Jumalal olla sinu tegemiste ja elu fookus ning lase Tema sõnal olla teejuhiks edule selles elus ja järgmises… See, mis saab oluline olema, pole see kui palju rikkusi me koguda suudame või kui võimsaks me saame, vaid see, kuidas me kasutame oma jõukust teiste aitamiseks ning kuidas me kasutame oma võimu ja positsiooni aitamaks inimkonda puhastumise suunas.

Oo, teie, kes hoiatust kuulda võtate!
Ärge laske oma varandusel või oma lastel end kõrvale juhtida Jumala meenutamisest. Ja need, kes seda teevad: sellised on kaotajad.
Ja kulutage sellest, mida Me teile võimaldanud oleme, enne kui surm teist ühe juurde tuleb ning ta ütleb: “Minu Isand, kui Sa vaid võiksid mind lühikeseks ajaks viivitada, ma annaksin heategevuseks ning ühineksin õiglastega!”
Aga Jumal ei viivita mitte ühtegi hinge kui selle tähtaeg tuleb.
Ja Jumal on teadvel sellest, mida te teete. (63:9-11)


Lõpetuseks…
… ütleksin omalt poolt, et pidasin vajalikuks sellise sissejuhatuse sellele Seaduseraamatule teha, et julgustada inimesi lugema, püüdes natuke avada seda väärpilti, mis inimestel islami ja Koraani suhtes kujundatud võib olla.
Kui see kõik siin eelnevalt öeldud sai, saan jõuda lähemale olulisele.
Need, kellel on nö südamed avatud ja kes selle raamatu/selles raamatus olevad juhatused ja tegevussoovitused/selles raamatus esitatud elamise süsteemi, mille inimese looja inimesele ette on näinud, proovile panevad seda oma ellu rakendades, saavad – Jumala loal – puhastada oma elu kõigest valest ja ebapuhtast ning asuda sirgele teele Jumala juurde.
Tuleb esmalt alistuda, seejärel saab alles tekkida usk:

Nomaadid ütlevad: “Me usume”.
Ütle: “Te pole uskunud, aga ütelge: ´Me alistume´, sest usk ei ole sisenenud teie südametesse. Aga kui te kuuletute Jumalale ning Tema sõnumitoojale, siis Ta ei lase mistahes teie tegudel raisku minna. Jumal on Andestav, Kõige Halastavam.” (49:14)

Eelnev salm sisaldab väga võimast lahtiseletust usu kohta,
või selle kohta, kuidas Jumala tundmiseni on võimalik jõuda/mis järjekorras asjad juhtuma peavad.
Kõigepealt alistumine.
Jumalale. Jumala sõnumile. Jumala seadusele.
Kui tunned Koraanis ära mõne õige põhimõtte, mida sa veel oma ellu rakendanud ei ole, siis alistud sellele, mille ära tundsid õige olevat ja võtad oma elus kasutusele. See käivitab protsessid, mille läbi tekib usk.
Ja veendunud teadmine – on veel sealt edasi.

Ja teeni oma Isandat, kuni veendumus sinuni tuleb. (15:99)

See Raamat – koos selle Autori juhatusega – on tööriist tõe ja vale ning õige ja vale eristamiseks.

Tema see on, kes saatis oma sõnumitooja koos juhatuse ning tõedoktriiniga, et see võiks avalduda üle kõikide doktriinide, kuigi ebajumalakummardajad sellele vastu on. (9:33)

Lõppkokkuvõttes on inimesel laias laastus kaks teed – tulenevalt tema poolt tehtavatest otsustest – mis viivad ka vastavalt erinevatele tulemustele.
Edu tee ja ebaõnnestumise tee.

Ja ei juhatanud teda mõlemale teele?
Aga ta ei ole proovinud rasket teed.
Ja mis annaks sulle edasi, mis see raske tee on?
Orja vabastamine,
või suure puuduse päeval toidu andmine isatule, kes sugulane või vaesele inimesele, kes viletsuses.
Seejärel olemine nende hulgas, kes hoiatust kuulda võtavad,
ja üksteist kannatlikkusele manitsevad
ja üksteist kaastundlikkusele manitsevad.
Sellised on parema käe kaaslased.
Mis puutub nendesse, kes Meie tunnustähti eitavad, nemad on vasaku käe kaaslased, neid saab ümbritsema tuli. (90:10-20)

Pole sundust doktriinis, veatu otsustamine on puhastatud eksimisest.
Ja kes iganes eitab ebajumalad ning usub Jumalasse: ta on haaranud kindlast haardest, millel pole murdumist.
Ja Jumal on Kuulja, Teadev.
Jumal on nende liitlane, kes hoiatust kuulda võtavad, Ta toob nad välja pimedusest valgusesse.
Ja need, kes hoiatuse suhtes ükskõiksed on, nende liitlased on ebajumalad, nad toovad nad välja valgusest pimedusse.
Sellised on tule kaaslased, nad elunevad selles igavesti.
Kas sa ei ole kaalutlenud ühte, kes vaidles Abrahamiga tema Isanda suhtes kuna Jumal oli andnud talle ülemvõimu?
Kui Abraham ütles: “Minu Isand on Tema, kes annab elu ja annab surma”, ütles ta: “Mina annan elu ja annan surma”.
Abraham ütles: “Jumal toob päikese idast, nii et too sina see läänest”.
Seejärel see, kes hoiatuse suhtes ükskõikne oli, muutus sõnatuks!
Ja Jumal ei juhata patustavaid inimesi. (2:256-258)

Ja Me saadame sõnumitoojaid vaid rõõmusõnumite kandjate ning hoiatajatena. Seejärel, kes iganes usuvad ning õigust teevad: neil pole vaja karta ega pea nad kahetsema.
Ja need, kes keelduvad tunnistamast Meie tunnustähti: neid puudutab karistus, sest nad olid hoolimatult reetlikud.
Ütle: “Ma ei ütle teile: ´Ma oman Jumala aardeid´ ega: ´Ma tean nähtamatut´. Ega ütle ma teile: ´Ma olen ingel´. Ma vaid järgin seda, mida mulle inspireeritud on”.
Ütle: “Kas pime ning nägija on võrdsed?
Kas te siis ei võtaks mõttepausi?” (6:48-50)

Ja teie Isand ütles: “Hüüdke Mind – Ma vastan teile.” (40:60)