33

Jumala: Kõikvõimsa, Kõige Halastavama nimel.
33:1 Oo, prohvet!
Ole kaalutletud kartuses Jumalast. Ja ära kuuletu vooruslikkust väites juhatuse ära põlgajaile ega kõhklejaile.
Jumal on Teadlik, Elutark.
33:2 Ja järgi seda, mis inspireeritud sinule sinu Isandalt.
Jumal on täielikult teadvel kõigest, mida teete.
33:3 Ja aseta enda usaldus Jumalasse. Ja Jumal on piisav kaitsjana.
33:4 Jumal ei ole teinud inimesele kahte südant tema sisse.
Ja Ta ei ole teinud teie naisi, kes teid abistavad, teie emadeks.
Ja Ta ei ole teinud teie adopteeritud poegi teie poegadeks.
See on ütlus teie suudel. Aga Jumal räägib tõde, ja Tema juhatab teele.
33:5 Hüüdke neid nende isade järgi, see on õiglasem Jumala silmis. Aga juhul kui te ei tea nende isasid: nad on teie vennad doktriinis ning teie liitlased. Ja te ei tee valesti, milles eksite seeläbi, aga olete vastutavad selles, mida teie südamed kavatsevad.
Ja Jumal on Andestav, Kõige Halastavam.
33:6 Prohvet on usklikele lähemal kui nende endi hinged. Ja tema naised on nende emad. Aga sugulased on lähemal üksteisele Jumala seaduses kui on usklikud ning maapakku minejad, välja arvatud, et teete oma liitlastele seda, mis kohane. See on seadusesse kirjutatud.
33:7 Ja siis kui Me võtsime prohvetitelt nende kokkuleppe, ja sinult, Noalt, Abrahamilt, Mooseselt ning Jeesuselt, Maarja pojalt. Ja Me võtsime neilt karmi kokkuleppe,
33:8 et Ta võiks küsida ausatelt nende aususe kohta.
Ja Ta on ette valmistanud valusa karistuse vooruslikkust väites juhatuse ära põlgajaile.

33:9 Oo, teie, kes hoiatust kuulda võtate!
Meenutage Jumala armu teie suunas, siis kui tulid teid juurde väed ja Me saatsime nende peale tuule ning väed, mida te ei näinud.
Ja Jumal on teie tegemiste nägija.
33:10 Siis kui nad tulid teie juurde teie pealt ning teie alt ja siis kui teie silmad ekslema läksid ning südamed kurkudesse jõudsid ja te Jumala kohta mõtteid mõtlesite.
33:11 See oli siis, mil usklikke testiti ning karmi raputamisega raputati.
33:12 Ja siis kui ütlesid kõhklejad ning need, kelle südameis haigus: “Jumal ning Tema sõnumitooja lubasid meile vaid pettust!”
33:13 Ja siis kui ütles grupp neist: “Oo, Yathribi inimesed! Teie jaoks pole kohta, nii et minge tagasi”.
Ja osad neist otsisid prohveti luba, üteldes: “Meie majapidamised on kaitseta”, siis kui need polnud kaitseta. Nad vaid otsisid põgenemist.
33:14 Ja juhul kui oleks sisenetud nende vastu igast küljest, seejärel oleks neile tehtud eitamise test, nad oleksid seda teinud ning oleksid selles kõhelnud vaid põgusalt.
33:15 Ja nad olid tõotanud Jumalale varasemalt, et nad ei pööra ümber ega põgene. Ja tõotus Jumalale kuulub vastutamisele.
33:16 Ütle: “Põgenemine ei tule teile kasuks juhul kui põgenete surma või tapetud saamise eest. Ja siis teile ei antaks naudingut, välja arvatud väga vähe”.
33:17 Ütle: “Kes on see, kes saab teid kaitsta Jumala eest, juhul kui Tema teid kahjustada kavatseks või teile halastust kavatseks?”
Ja nad ei leia endile Jumala kõrval ei liitlast ega abilist.
33:18 Jumal teab neid teie seas, kes põhjustavad kahjustamist ning neid, kes ütlevad oma vendadele: “Tulge siia meie juurde!”
Ja nad ei tule lahingusse, välja arvatud väga vähe,
33:19 kadestades sind.
Siis kui hirm tuleb, näed sa neid sind vaatamas, nende silmad pöörlemas nagu ühel, kes varjutatud surma poolt. Ja siis kui hirm lahkub, rebivad nad su lõhki oma teravate keeltega, kadestades palju. Sellised ei ole uskunud. Seega Jumal teeb tühiseks nende tegemised. Ja see on lihtne Jumalale.
33:20 Nad mõtlevad, et osapooled pole lahkunud.
Ja juhul kui osapooled tulevad, nad soovivad, et nad oleksid kõrbes nomaadide seas sulle uudiseid otsimas. Ja oleksid nad teie seas, nad võitleksid vaid väga vähe.
33:21 Teil on Jumala sõnumitoojas hea eeskuju – temale, kes eeldab Jumalat ning Viimset Päeva ja Jumalat palju meenutab.
33:22 Ja siis kui usklikud osapooli nägid, ütlesid nad: “See on see, mida Jumal ning Tema sõnumitooja meile lubasid. Ja Jumal ning Tema sõnumitooja olid tõetruud”.
Ja see vaid kinnitas neid nende usus ning alistumises.
33:23 Usklikest on mehed, kes tõetruud sellele, mida nad Jumalale tõotasid. Nii et nendest on tema, kes on täitnud oma vanded ning nendest on tema, kes seda ootamas. Ja nad ei ole muutunud läbi mitte ühegi muutumise.
33:24 Et Jumal võiks autasustada tõetruusid nende tõetruuduse eest ning karistada kõhklejaid, juhul kui Ta peaks soovima, või pehmeneda nende suunas.
Jumal on Andestav, Kõige Halastavam.
33:25 Ja Jumal tõukas eemale need, kes endi raevus hoiatuse suhtes ükskõiksed olid (nad ei ole saavutanud head). Ja Jumalast piisas usklikele lahingus.
Ja Jumal on Tugev, Võimas.
33:26 Ja Ta tõi alla nende turvalistelt positsioonidelt need, kes neid seadusetundjaist aitasid ning heitis hirmu nende südameisse. Mõned te tapsite ning mõned võtsite vangistusse.
33:27 Ja Ta põhjustas teid pärima nende maad ning nende majad ja nende vara ning maad, mida te tallanudki polnud.
Ja Jumal on võimeline kõikideks asjadeks.

33:28 Oo, prohvet!
Ütle oma naistele: “Juhul kui ihaldate selle maailma elu ning selle kaunistusi: tulge, ma annan teile tagavara ning vabastan teid hea vabastamisega”.
33:29 “Aga juhul kui ihaldate Jumalat ning Tema sõnumitoojat ja pärastise elu eluaset, siis Jumal on heategijaile teie seast hiiglasliku autasu ette valmistanud.”
33:30 Oo, prohveti naised!
Kes iganes teie seast paneb toime ilmse seksuaalse ebamoraalsuse: karistus temale on kahekordne. Ja see on lihtne Jumalale.
33:31 Ja kes iganes teie seast on pühendunult kohusetundlik Jumalale ning Tema sõnumitoojale ja töötab õigluses: temale anname tema autasu kahekordselt, ja oleme ette valmistanud talle suursuguse varustamise.
33:32 Oo, prohveti naised!
Te pole nagu ükskõik kes naistest. Juhul kui olete kaalutletud kartuses, siis ärge olge õrnad oma kõnes, et tema, kelle südames haigus, ei hakkaks lootma. Aga ütelge sobivaid ütlusi.
33:33 Ja püsige oma majapidamistes ning ärge demonstreerige end nagu endistel ignorantsuse päevadel ja täitke kohustust ja puhastuge ja kuuletuge Jumalale ning Tema sõnumitoojale. Jumal vaid soovib teie pealt kõik plekid eemaldada – oo, majapidamise inimesed – ja puhastada teid täielikult.
33:34 Ja mäletage, mida on retsiteeritud teie majapidamistes Jumala tunnustähtedest ning elutarkusest.
Jumal on Vaevuhoomatav, Ekspert.

33:35 Alistunud mehed ning alistunud naised,
ja usklikud mehed ning usklikud naised,
ja pühendunult kohusetundlikud mehed ning pühendunult kohusetundlikud naised,
ja tõetruud mehed ning tõetruud naised,
ja kannatlikud mehed ning kannatlikud naised,
ja alandlikud mehed ning alandlikud naised,
ja mehed, kes annavad armuande ning naised, kes annavad armuande,
ja mehed, kes paastuvad ning naised, kes paastuvad,
ja mehed, kes hoiavad oma vooruslikkust ning naised, kes hoiavad,
ja mehed, kes meenutavad Jumalat palju ning naised, kes meenutavad:
Jumal on ette valmistanud neile andestuse ning hiiglasliku autasu.
33:36 Ja see ei ole usklikule mehele ega usklikule naisele, siis kui Jumal ning Tema sõnumitooja on otsustanud mõne korralduse, et nende jaoks oleks paremat nende korraldusest. Ja kes iganes, ei kuuletu Jumalale ning Tema sõnumitoojale: ta on läinud eksiteele ilmse eksimusega.

33:37 Ja siis kui sa ütlesid temale, kelle peal oli Jumala soosing ning sinu soosing: “Hoia enda naine endale ning ole kaalutletud kartuses Jumalast” ja sa peitsid enda sees seda, mida Jumal avaldas. Ja sa kartsid inimesi, samas kui Jumal on rohkem sinu kartuse vääriline.
Nii et siis kui Zayd oli lõpetanud igasuguse vajaduse tema järele, Me andsime ta sinule abiellumiseks, et kehtestada, et pole süüd usklike peal seoses nende adopteeritud poegade naistega siis kui nad on lõpetanud igasuguse vajaduse nende järele.
Ja Jumala korraldus viiakse ellu.
33:38 Prohveti peal pole süüd, seoses sellega, mida Jumal tema jaoks määranud on. Jumala toimimisviis nende seas, kes olid tulnud ning läinud varem (ja Jumala korraldus on ettemääratud saatus),
33:39 nende, kes edastasid Jumala sõnumeid ning kartsid Teda ja ei kartnud mitte kedagi peale Jumala.
Ja piisav oli Jumal arvestajana.
33:40 Muhamed ei ole isa ühelegi teie meestest, aga Jumala sõnumitooja ning prohvetite pitser.
Ja Jumal on teadlik kõikidest asjadest.

33:41 Oo, teie, kes hoiatust kuulda võtate!
Meenutage Jumalat rohke meenutamisega.
33:42 Ja ülistage Teda hommikul ning õhtul.
33:43 Tema see on, kes täidab kohustuse, mis teile kohane, nagu teevad ka Tema inglid, et Ta võiks tuua teid esile pimedustest valgusesse.
Ja Ta on usklikele Kõige Halastavam.
33:44 Nende tervitus päeval, mil nad Temaga kohtuvad, on: “Rahu!” Ja Ta on ette valmistanud neile suursuguse autasu.

33:45 Oo, prohvet!
Me oleme saatnud su tunnistaja, rõõmusõnumite tooja, hoiataja,
33:46 ja Jumala juurde hüüdjana, läbi Tema loa, ning valgustava tõrvikuna.
33:47 Ja anna rõõmusõnumid usklikele, et neile on Jumalalt suur heldekäelisus.
33:48 Ja ära kuuletu vooruslikkust väites juhatuse ära põlgajaile ega kõhklejaile. Ja ära pane tähele nende takistamisi. Ja aseta oma usaldus Jumalasse. Ja Jumal on piisav kaitsjana.

33:49 Oo, teie, kes hoiatust kuulda võtate!
Siis kui abiellute usklike naistega ning lahutate neist enne kui olete neid puudutanud: siis pole teile numbrit, mida peaksite loendama nendega seoses. Aga varustage neid ja vabastage nad hea vabastamisega.

33:50 Oo, prohvet!
Me oleme teinud seaduslikuks sulle sinu naised, kellele oled andnud nende autasud,
ja need, keda sinu parem käsi omab sellest, millega Jumal sind rikastanud on;
ja tütred sinu isapoolsetest onudest,
ja tütred sinu isapoolsetest tädidest,
ja tütred sinu emapoolsetest onudest,
ja tütred sinu emapoolsetest tädidest,
kes läksid maapakku koos sinuga.
ja usklik naine, juhul kui ta annab end prohvetile, juhul kui prohvet temaga abielluda ihaldab.
Eksklusiivselt sinule ning mitte usklikele.
(Me teame, mida me neilt nõuame seoses nende naistega ning nendega, keda nende paremad käed omavad.)
Et sa oleksid vaba kannatustest.
Ja Jumal on Andestav, Kõige Halastavam.
33:51 Aseta kõrvale, keda neist soovid. Ja võta endale, keda soovid ning keda ihaldad nendest, kelle oled kõrvale asetanud. Ja sa ei tee valesti. See kaldub nende silmade naudinguks, ja et nad ei kurvastaks, ja et nad oleksid rahul sellega, mida neile annad.
Ja Jumal teab, mis teie südameis.
Ja Jumal on Andestav, Pikameelne.
33:52 Sulle ei ole seaduslikud naised peale selle. Ega see, et vahetad neid mõne abikaasa vastu, isegi kui nende ilu sulle muljet avaldab, välja arvatud, mida sinu parem käsi omab.
Ja Jumal on vaatamas üle kõikide asjade.

33:53 Oo, teie, kes hoiatust kuulda võtate!
Ärge sisenege prohveti majapidamistesse einele ilma ootamata selle aega, välja arvatud siis kui teile on selleks luba antud. Ja siis kui teid kutsutakse: sisenege. Ja siis kui olete söönud: minge laiali ning ärge otsige familiaarsust läbi jutustuste rääkimise. See takistab prohvetit. Ja ta on teie suhtes häbelik. Aga Jumal ei häbene tõde.
Ja siis kui küsite neilt (naissoost mitmus) mõnd eset: küsige neilt seda barjääri tagant. See on puhtam teie südameile ning nende südameile. Ja see pole teile, et kahjustada Jumala sõnumitoojat või et abielluda tema naistega pärast teda, eales.
See oli hiiglaslik Jumala silmis.
33:54 Juhul kui te avaldate midagi või hoiate seda salajas: Jumal on teadvel kõikidest asjadest.
33:55 Nende (naissoost mitmus) peal ei ole süüd seoses nende isade või nende poegade või nende vendade või nende vendade poegade või nende õdede poegade või nende naistega või mida nende paremad käed omavad. Ja olge kaalutletud kartuses Jumalast. Jumal on tunnistaja üle kõikide asjade.
33:56 Jumal ning Tema inglid täidavad kohustust, mis kohased prohvetile.
Oo, teie, kes hoiatust kuulda võtate!
Täitke kohustus, mis temale kohane ning tervitage teretusega.
33:57 Need, kes takistavad Jumalat ning Tema sõnumitoojat – Jumal on nad neednud selles maailmas ning pärastises elus ja on neile ette valmistanud häbiväärse karistuse.
33:58 Ja need, kes takistavad usklikke mehi ning usklikke naisi sellega, mida nad ei ole välja teeninud: nad kannavad valesüüdistust ning ilmselget väärtegu.

33:59 Oo, prohvet!
Ütle oma abikaasadele, oma tütardele ja usklike naistele, et pikendada endi peal mõned oma rõivaist. See soodustab nende ära tundmist ning mitte takistamist.
Ja Jumal on Andestav, Kõige Halastavam.
33:60 Juhul kui ei lakka kõhklejad ja need, kelle südameis haigus ja need, kes valesid linnas levitavad: Me anname hoogu sulle nende vastu, seejärel ei jää nad sinu naabreiks selles, välja arvatud väga vähe.
33:61 Ühed, kes neetud: kus iganes nad kaotavad ülemvõimu – tapetud läbi tapmise.
33:62 Jumala toimimisviis nende seas, kes tulid ning läksid varem.
Ja sa ei leia Jumala toimimisviisis mitte mingit muutumist.

33:63 Inimesed küsivad sinult Tunni kohta.
Ütle: “Teadmine sellest on vaid koos Jumalaga”.
Ja mis saaks panna sind teadma, et Tund võib olla lähedal!
33:64 Jumal on neednud vooruslikkust väites juhatuse ära põlgajad ja on neile ette valmistanud põrgutule,
33:65 elunedes selles igavesti. Nad ei leia mitte ühtegi liitlast ega abilist.
33:66 Päev, mil nende näod on tõugatud tulle, ütlevad nad: “Oleks, et oleksime kuuletunud Jumalale ning kuuletunud sõnumitoojale”.
33:67 Ja nad ütlevad: “Mie Isand, me kuuletusime oma liidritele ning õpetlastele, aga nad juhtisid meid õigelt teelt ära eksitusse”.
33:68 “Meie Isand, anna neile kahekordne karistus ning nea nad võimsa needusega.”

33:69 Oo, teie, kes hoiatust kuulda võtate!
Ärge olge nagu need, kes takistasid Moosest, seejärel Jumal puhastas ta sellest, mida nad ütlesid. Ja Jumala kohalolus on ta austatud.
33:70 Oo, teie, kes hoiatust kuulda võtate!
Olge kaalutletud kartuses Jumalast ning rääkige asjakohaseid sõnu.
33:71 Ta teeb õigeks teie jaoks teie tööd ning andestab teile teie üleastumised. Ja kes iganes kuuletub Jumalale ning Tema sõnumitoojale: ta on saavutanud hiiglasliku saavutuse.
33:72 Me esitlesime usaldust taevastele, maale ning mägedele, aga nad keeldusid seda kandmast ja olid kartlikud selle suhtes. Aga inimolend aktsepteeris selle (ta on ebaõiglane, ignorantne),
33:73 et Jumal võiks karistada kõhklejaid mehi ning kõhklejaid naisi ja ebajumalakummardajatest mehi ning ebajumalakummardajatest naisi.
Aga Jumal pöörab usklike meeste ning usklike naiste poole.
Ja Jumal on Andestav, Kõige Halastavam.