33

Jumala: Kõikvõimsa, Kõige Halastavama nimel.
33:1 Oo, prohvet!
Ole kaalutletud kartuses Jumalast.
Ja ära kuuletu neile, kes vooruslikkust väites juhatuse ära põlgavad ega kõhklejatele.
Jumal on Teadlik, Elutark.
33:2 Ja järgi seda, mida sulle on inspireeritud sinu Isandalt.
Jumal on täielikult teadvel kõigest, mida te teete.
33:3 Ja aseta enda usaldus Jumalasse.
Ja Jumal on piisav kaitsjana.
33:4 Jumal ei ole teinud inimesele kahte südant tema sisse.
Ja Ta ei ole teinud teie naisi, kes teid abistavad, teie emadeks.
Ja Ta ei ole teinud teie adopteeritud poegi teie poegadeks.
See on ütlus teie suudel, aga Jumal räägib tõde.
Ja Tema juhatab teele.
33:5 Hüüdke neid nende isade järgi, see on õiglasem Jumala silmis. Aga kui te ei tea nende isasid: nad on teie vennad doktriinis ning teie liitlased. Ja te ei tee valesti, milles te eksite seeläbi, aga te olete vastutavad selles, mida teie südamed kavatsevad.
Ja Jumal on Andestav, Kõige Halastavam.
33:6 Prohvet on usklikele lähemal kui nende endi hinged.
Ja tema naised on nende emad.
Ja sugulased on lähemal üksteisele Jumala seaduses kui on usklikud ning maapakku minejad, välja arvatud, et te teete oma liitlastele seda, mis on kohane.
See on seadusesse kirjutatud.
33:7 Ja siis kui Me võtsime prohvetitelt nende kokkuleppe. Ja sinult, Noalt, Abrahamilt, Mooseselt ning Jeesuselt, Maarja pojalt – ja Me võtsime neilt karmi kokkuleppe:
33:8 et Ta võiks küsida ausatelt nende aususe kohta.
Ja Ta on ette valmistanud valusa karistuse neile, kes vooruslikkust väites juhatuse ära põlgavad.

33:9 Oo, teie, kes hoiatust kuulda võtate!
Meenutage Jumala armu teie suunas. 
Kui seal tulid teid juurde väed, siis Me saatsime nende peale tuule ning väed, mida teie ei näinud.
Ja Jumal on teie tegemiste Nägija.
33:10 Siis kui nad tulid teie juurde teie pealt ning teie alt ja siis kui teie silmad ekslema läksid ning südamed kurkudesse jõudsid ja te Jumala kohta mõtteid mõtlesite.
33:11 See oli siis, mil usklikke testiti ning karmi raputamisega raputati.
33:12 Ja siis kui kõhklejad ning need, kelle südametes oli haigus, ütlesid: “Jumal ning Tema sõnumitooja lubasid meile vaid pettust!”
33:13 Ja kui grupp neist ütles: “Oo, Yathribi inimesed! Teie jaoks pole kohta, nii et minge tagasi”.
Ja osad neist otsisid prohveti luba, üteldes: “Meie majapidamised on kaitseta”, siis kui need polnud kaitseta.
Nad vaid otsisid põgenemist.
33:14 Ja oleks sisenemine nende vastu tehtud äärtest ning neilt oleks küsitud usu salgamise vahendeid, nad oleksid usu salanud ning oleksid selles kõhelnud vaid põgusalt.
33:15 Ja nad olid tõotanud Jumalale varasemalt, et nad ei pööra ümber ega põgene. Ja tõotus Jumalale kuulub vastutamisele.
33:16 Ütle: “Põgenemine ei tule teile kasuks kui põgenete surma või tapetud saamise eest. Ja siis teile ei antaks naudingut, välja arvatud väga vähe”.
33:17 Ütle: “Kes on see, kes saab teid kaitsta Jumala eest kui Tema teid kahjustada kavatseks või teile halastust kavatseks?”
Ja nad ei saa leidma endile Jumala kõrval ei liitlast ega abilist.
33:18 Jumal teab neid teie hulgas, kes põhjustavad kahjustamist ning neid, kes ütlevad oma vendadele: “Tulge siia meie juurde!”
Ja nad ei tule lahingusse, välja arvatud väga vähe,
33:19 kadestades sind.
Siis kui hirm tuleb, näed sa neid sind vaatamas, nende silmad pöörlemas nagu ühel, kes varjutatud surma poolt. Ja kui hirm lahkub, rebivad nad su lõhki oma teravate keeltega, kadestades palju. Sellised ei ole uskunud. Seega Jumal teeb tühiseks nende tegemised. Ja see on lihtne Jumalale.
33:20 Nad mõtlevad, et osapooled pole lahkunud. Ja kui osapooled tulevad, nad saavad soovima, et nad oleksid kõrbes nomaadide hulgas sulle uudiseid otsimas. Ja oleksid nad teie hulgas, nad võitleksid vaid väga vähe.
33:21 Teil on Jumala sõnumitoojas hea eeskuju – temale, kes eeldab Jumalat ning Viimset Päeva ja Jumalat palju meenutab.
33:22 Ja kui usklikud osapooli nägid, ütlesid nad: “See on see, mida Jumal ning Tema sõnumitooja meile lubasid. Ja Jumal ning Tema sõnumitooja olid tõetruud”.
Ja see vaid kinnitas neid nende usus ning alistumises.
33:23 Usklike hulgas on mehed, kes on tõetruud sellele, mida nad Jumalale tõotasid. Nende hulgas on tema, kes on täitnud oma vanded ning nende hulgas on tema, kes on seda ootamas. Ja nad ei ole muutunud läbi mitte ühegi muutumise.
33:24 Et Jumal võiks autasustada tõetruusid nende tõetruuduse eest ning karistada kõhklejaid, kui Ta peaks soovima, või pehmeneda nende suunas.
Jumal on Andestav, Kõige Halastavam.
33:25 Ja Jumal tõukas eemale need, kes endi raevus hoiatuse suhtes ükskõiksed olid (nad ei ole saavutanud head). Ja Jumalast piisas usklikele lahingus.
Ja Jumal on Tugev, Võimas.
33:26 Ja Ta tõi alla nende turvalistelt positsioonidelt need, kes neid seadusetundjate hulgast aitasid ning heitis hirmu nende südametesse. Mõned te tapsite ning mõned te võtsite vangistusse.
33:27 Ja Ta põhjustas teid pärima nende maad ning nende majad ja nende vara ning maad, mida te tallanudki polnud.
Ja Jumal on võimeline kõikideks asjadeks.

33:28 Oo, prohvet!
Ütle oma naistele: “Kui te ihaldate selle maailma elu ning selle kaunistusi: tulge, ma annan teile tagavara ja vabastan teid hea vabastamisega”.
33:29 “Aga kui te ihaldate Jumalat ning Tema sõnumitoojat ja pärastelu eluaset, siis Jumal on heategijatele teie hulgast hiiglasliku autasu ette valmistanud.”
33:30 Oo, prohveti naised!
Kes iganes teie seast paneb toime ilmse seksuaalse ebamoraalsuse: karistus temale on kahekordistatud.
Ja see on lihtne Jumalale.
33:31 Ja kes iganes teie seast on pühendunult kohusetundlik Jumalale ning Tema sõnumitoojale ja töötab õigluses: temale anname Me tema autasu kahekordselt. Ja Me oleme ette valmistanud tema jaoks suursuguse varustamise.
33:32 Oo, prohveti naised!
Te pole nagu ükskõik kes naiste hulgast.
Kui olete kaalutletud kartuses, siis ärge olge õrnad oma kõnes, et tema, kelle südames on haigus, ei hakkaks lootma. Aga ütelge sobivaid ütlusi.
33:33 Ja püsige oma majapidamistes,
ja ärge demonstreerige end nagu endistel ignorantsuse päevadel,
ja täitke kohustust,
ja puhastuge,
ja kuuletuge Jumalale ning Tema sõnumitoojale.
Jumal vaid soovib teie pealt kõik plekid eemaldada – oo, majapidamise inimesed – ja puhastada teid täielikult.
33:34 Ja mäletage, mida on retsiteeritud teie majapidamistes Jumala tunnustähtedest ning elutarkusest.
Jumal on Vaevuhoomatav, Ekspert.

33:35 Alistunud mehed ning alistunud naised,
ja usklikud mehed ning usklikud naised,
ja pühendunult kohusetundlikud mehed ning pühendunult kohusetundlikud naised,
ja tõetruud mehed ning tõetruud naised,
ja kannatlikud mehed ning kannatlikud naised,
ja alandlikud mehed ning alandlikud naised,
ja mehed, kes annavad armuande ning naised, kes annavad armuande,
ja mehed, kes paastuvad ning naised, kes paastuvad,
ja mehed, kes on oma vooruslikkuse hoidjad ning naised, kes on hoidjad,
ja mehed, kes meenutavad Jumalat palju ning naised, kes meenutavad:
Jumal on ette valmistanud nende jaoks andestuse ning hiiglasliku autasu.
33:36 Ja see ei ole usklikule mehele ega usklikule naisele, siis kui Jumal ning Tema sõnumitooja on otsustanud mõne korralduse, et nende jaoks oleks paremat nende korraldusest. Ja kes iganes, ei kuuletu Jumalale ning Tema sõnumitoojale: ta on läinud eksiteele ilmse eksimusega.

33:37 Ja kui sa ütlesid temale, kelle peal oli Jumala soosing ning sinu soosing: “Hoia enda naine endale ning ole kaalutletud kartuses Jumalast”, ja sa peitsid enda sees seda, mida Jumal avaldas. Ja sa kartsid inimesi, samas kui Jumal on rohkem sinu kartuse vääriline.
Siis kui Zayd oli lõpetanud igasuguse vajaduse tema järele andsime Me ta sinule abiellumiseks, et kehtestada, et pole süüd usklike peal seoses nende adopteeritud poegade naistega siis kui nad on lõpetanud igasuguse vajaduse nende järele.
Ja Jumala korraldus viiakse ellu.
33:38 Prohveti peal pole süüd, seoses sellega, mida Jumal tema jaoks määranud on. Jumala toimimisviis nende hulgas, kes tulid ning läksid varem (ja Jumala korraldus on ettemääratud saatus),
33:39 nende, kes edastasid Jumala sõnumeid ning kartsid Teda ja ei kartnud mitte kedagi peale Jumala.
Ja piisav oli Jumal arvestajana.
33:40 Muhamed ei ole isa ühelegi teie meestest, aga Jumala sõnumitooja ning prohvetite pitser.
Ja Jumal on teadev kõikidest asjadest.

33:41 Oo, teie, kes hoiatust kuulda võtate!
Meenutage Jumalat rohke meenutamisega.
33:42 Ja ülistage Teda hommikul ning õhtul.
33:43 Tema see on, kes täidab kohustuse, mis teile kohane, nagu teevad ka Tema inglid, et Ta võiks tuua teid esile pimedustest valgusesse.
Ja Ta on Kõige Halastavam usklikele.
33:44 Nende tervitus päeval, mil nad Temaga kohtuvad, on: “Rahu!” Ja Ta on ette valmistanud nende jaoks suursuguse autasu.

33:45 Oo, prohvet!
Me oleme saatnud su tunnistaja, rõõmusõnumite tooja, hoiataja,
33:46 ja Jumala juurde hüüdjana, läbi Tema loa, ning valgustava tõrvikuna.
33:47 Ja anna rõõmusõnumeid usklikele, et neile on Jumalalt suur heldekäelisus.
33:48 Ja ära kuuletu nendele, kes vooruslikkust väites juhatuse ära põlgavad ega kõhklejatele. Ja ära pane tähele nende takistamisi. Ja aseta oma usaldus Jumalasse.
Ja Jumal on piisav kaitsjana.

33:49 Oo, teie, kes hoiatust kuulda võtate!
Kui te abiellute usklike naistega ning lahutate neist enne kui olete neid puudutanud: seal pole teile numbrit, mida peaksite loendama nendega seoses. Aga varustage neid ja vabastage nad hea vabastamisega.

33:50 Oo, prohvet!
Me oleme teinud seaduslikuks sulle sinu naised, kellele sa oled andnud nende autasud,
ja need, keda sinu parem käsi omab sellest, millega Jumal sind rikastanud on;
ja tütred sinu isapoolsetest onudest,
ja tütred sinu isapoolsetest tädidest,
ja tütred sinu emapoolsetest onudest,
ja tütred sinu emapoolsetest tädidest,
kes läksid maapakku koos sinuga.
ja on usklik naine, juhul kui ta annab ennast prohvetile, juhul kui prohvet temaga abielluda ihaldab.
Eksklusiivselt sinule ning mitte usklikele.
(Me teame, mida me neilt nõuame seoses nende naistega ning nendega, keda nende paremad käed omavad.)
Et sa oleksid vaba kannatustest.
Ja Jumal on Andestav, Kõige Halastavam.
33:51 Aseta kõrvale, keda sa nendest soovid.
Ja võta endale, keda sa soovid ning keda sa ihaldad nendest, keda sa oled kõrvale asetanud. Ja sa ei tee valesti.
See kaldub nende silmade naudinguks, ja et nad ei kurvastaks, ja et nad oleksid rahul sellega, mida sa neile annad.
Ja Jumal teab, mis on teie südametes.
Ja Jumal on Andestav, Pikameelne.
33:52 Sulle ei ole seaduslikud naised peale selle. Ega see, et sa vahetad neid mõne abikaasa vastu, isegi kui nende ilu sulle muljet avaldab, välja arvatud, mida sinu parem käsi omab.
Ja Jumal on vaatamas üle kõikide asjade.

33:53 Oo, teie, kes hoiatust kuulda võtate!
Ärge sisenege prohveti majapidamistesse einele ilma ootamata selle aega, välja arvatud siis kui teile on selleks luba antud. Aga siis kui teid kutsutakse: sisenege. Ja siis kui olete söönud: minge laiali. Ja ärge otsige familiaarsust läbi jutustuste rääkimise. See takistab prohvetit. Ja ta on teie suhtes häbelik. Aga Jumal ei häbene tõde.
Ja siis kui te küsite nendelt (naissoost mitmus) mõnda eset: küsige neilt seda barjääri tagant. See on puhtam teie südametele ning nende südametele. Ja see pole teile, et kahjustada Jumala sõnumitoojat või et abielluda tema naistega pärast teda, eales.
See oli hiiglaslik Jumala silmis.
33:54 Kui te avaldate midagi või hoiate seda salajas: Jumal on teadvel kõikidest asjadest.
33:55 Nad (naissoost mitmus) ei tee valesti seoses nende isadega
või nende poegadega
või nende vendadega
või nende vendade poegadega
või nende õdede poegadega
või nende naistega
või mida nende paremad käed omavad –
kui nad on kaalutletud kartuses Jumalast.
Jumal on tunnistaja üle kõikide asjade.
33:56 Jumal ning Tema inglid täidavad kohustust, mis kohased prohvetile.
Oo, teie, kes hoiatust kuulda võtate!
Täitke kohustus, mis temale kohane.
Ja tervitage teretusega.
33:57 Need, kes takistavad Jumalat ning Tema sõnumitoojat – Jumal on nad neednud selles maailmas ning pärastelus ja on neile ette valmistanud häbiväärse karistuse.
33:58 Ja need, kes takistavad usklikke mehi ning usklikke naisi sellega, mida nad ei ole välja teeninud: nad kannavad valesüüdistust ning ilmselget väärtegu.

33:59 Oo, prohvet!
Ütle oma abikaasadele ja oma tütardele ja usklike naistele, et pikendada endi peal mõned endi rõivastest. See saab soodustama nende ära tundmist ning mitte takistamist.
Ja Jumal on Andestav, Kõige Halastavam.
33:60 Kui kõhklejad ei lakka, 
ja need, kelle südametes on haigus, 
ja valede levitajad linnas: 
Me anname hoogu sulle nende vastu, seejärel ei saa nad olema sinu naabrid selles, välja arvatud väga vähe.
33:61 Ühed, kes neetud: kus iganes nad kaotavad ülemvõimu – tapetud läbi tapmise.
33:62 Jumala toimimisviis nende hulgas, kes tulid ning läksid varem.
Ja sa ei saa leidma Jumala toimimisviisile mitte mingit asendust.

33:63 Inimesed küsivad sinult Tunni kohta.
Ütle: “Teadmine sellest on vaid koos Jumalaga”.
Ja mis saaks panna sind teadma, et Tund võib olla lähedal!
33:64 Jumal on neednud need, kes vooruslikkust väites juhatuse ära põlgavad ning on neile ette valmistanud põrgutule,
33:65 elunedes selles igavesti. Nad ei saa leidma mitte ühtegi liitlast ega abilist.
33:66 Päev, mil nende näod on tõugatud tulle.
Nad saavad ütlema: “Oleks, et me oleksime kuuletunud Jumalale ning kuuletunud sõnumitoojale”.
33:67 Ja nad saavad ütlema: “Meie Isand, me kuuletusime oma liidritele ning õpetlastele, aga nad juhtisid meid õigelt teelt ära eksitusse”.
33:68 “Meie Isand, anna neile kahekordne karistus ning nea nad võimsa needusega.”

33:69 Oo, teie, kes hoiatust kuulda võtate!
Ärge olge nagu need, kes takistasid Moosest.
Jumal puhastas ta sellest, mida nad ütlesid.
Ja ta on austatud Jumala silmis.
33:70 Oo, teie, kes hoiatust kuulda võtate!
Olge kaalutletud kartuses Jumalast ning rääkige asjakohaseid sõnu.
33:71 Ta saab tegema õigeks teie tööd teile ning andestab teile teie üleastumised.
Ja kes iganes kuuletub Jumalale ning Tema sõnumitoojale: ta on saavutanud hiiglasliku saavutuse.
33:72 Me esitlesime usaldust taevastele, maale ning mägedele, aga nad keeldusid seda kandmast ja olid kartlikud selle suhtes. Aga inimolend aktsepteeris selle (ta on ebaõiglane, ignorantne),
33:73 et Jumal võiks karistada kõhklejaid mehi ning kõhklejaid naisi ja ebajumalakummardajatest mehi ning ebajumalakummardajatest naisi.
Aga Jumal pöörab usklike meeste ning usklike naiste poole.
Ja Jumal on Andestav, Kõige Halastavam.