10

Jumala: Kõikvõimsa, Kõige Halastavama nimel.
10:1 ALR.
Need on tunnustähed elutargast seadusest.
10:2 Kas see on inimestele üllatuseks, et Me oleme inspireerinud meest nende endi hulgast: “Hoiata inimesi ja edasta rõõmusõnumid neile, kes hoiatust kuulda võtavad, et neil saab olema toetuspind tõele nende Isandalt”?
Need, kes vooruslikkust väites juhatuse ära põlgavad, ütlevad: “See on ilmselge maagia!”
10:3 Teie Isand on Jumal, kes lõi taevad ning maa kuue päevaga/ ajastuga, seejärel võttis oma koha Troonil.
Tema suunab kõiki olukordi.
Seal pole vahemeest, välja arvatud läbi Tema loa.
Selline on Jumal, teie Isand, nii et teenige Teda.
Kas te siis ei võtaks kuulda!
10:4 Tema juurde on teie kõigi naasemine.
Jumala lubadus on tõde.
Tema algatab loomingu, seejärel Ta kordab seda, et Ta võiks autasustada õiglusega neid, kes hoiatust kuulda võtavad ning õiglaseid tegusid teevad. Aga nendele, kes hoiatuse suhtes ükskõiksed, saab olema keev jook ning valus karistus selle eest, mida nad eitavad.
10:5 Tema see on, kes tegi päikese kiirguseks ning kuu valguseks, ja määras selle faasid, et võiksite teada aastate arvu ning arvestust. Jumal lõi selle vaid tões. Ta liigitab ja selgitab tunnustähti inimestele, kes teavad.
10:6 Päeva ning öö vaheldumises ja selles, mida Jumal taevastes ning maal loonud on, on tunnustähed inimestele, kes kaalutletud kartuses.
10:7 Need, kes ei eelda Meiega kohtumist, aga ihaldavad selle maailma elu ning tunnevad selles turvalisust ja need, kes on Meie tunnustähtedest hoolimatud,
10:8 sellised: nende elukoht on Põrgu selle eest, mida nad pälvinud on.
10:9 Need, kes hoiatust kuulda võtavad ning õiglaseid tegusid teevad: nende Isand juhatab neid läbi nende usu. Jõed saavad voolama nende all õndsuse aedades.
10:10 Nende palve selles saab olema: “Ülistus olgu Sulle, oo, Jumal!” Ja nende tervitus selles saab olema: “Rahu!”
Ja nende palve lõpp saab olema: “Kiitus kuulub Jumalale, Kogu Inimkonna Isandale!”
10:11 Ja oleks Jumal inimestele halba kiirendamas, nagu nemad head kiirendaksid, siis nende tähtaeg oleks käes.
Jäta need, kes Meiega kohtumist ei oota, uitama pimedana nende üleastumisse.
10:12 Ja kui raskused inimest puudutavad, hüüab ta Meie poole oma küljel või istudes või seistes. Aga seejärel, kui Me temalt tema raskused eemaldame, jätkab ta edasi, nagu ta poleks kunagi Meie poole hüüdnud raskuste suhtes, mis teda puudutasid!
Seega, üleliigse tegijatele on nende tegemised tehtud heana näima.

10:13 Ja Me hävitasime põlvkonnad enne teid, siis kui nemad valet tegid. Ja nende sõnumitoojad olid tulnud nende juurde koos selgete asitõenditega, aga nad ei olnud uskumas. Sedasi autasustame Me kurja tegevaid inimesi.
10:14 Seejärel Me määrasime teid järeltulijateks maa peal pärast neid, et võiksime näha, kuidas teie sooritate.
10:15 Ja kui Meie selgeid tunnustähti neile retsiteeritakse, siis need, kes Meiega kohtumist ei oota, ütlevad: “Too Koraan/retsiteering muu kui see või muuda seda!”
Ütle: “See ei ole mulle, et seda oma hinge järgi muuta, ma vaid järgin seda, mida mulle inspireeritud on. Ma kardan – kui peaksin oma Isandale mitte kuuletuma – Hiiglasliku Päeva karistust!”
10:16 Ütle: “Oleks Jumal soovinud, ma poleks seda teile retsiteerinud ega oleks Ta teid sellest teadlikuks teinud.
Ma olen elanud teie hulgas eluaja enne seda, kas te siis ei juurdleks!”
10:17 Siis kes on rohkem ebaõiglane kui tema, kes leiutab vale Jumala kohta ning keeldub tunnistamast Tema tunnustähti? Kurjategijad ei ole edukad.
10:18 Ja nad teenivad Jumala kõrval seda, mis ei kahjusta neid ega too neile kasu ning nad ütlevad: “Need on meie vahemehed Jumalaga”.
Ütle: “Kas informeerite Jumalat sellest, mida Ta taevastes või maal ei tea?”
Olgu Ta ülistatud ning ülendatud üle selle, millele nad partnerlust omistavad!
10.19 Ja inimkond oli vaid üks kogukond, seejärel nad lahknesid. Ja kui poleks olnud varasemat korraldust teie Isandalt, see oleks nende vahel lahendatud seoses sellega, milles nad eristusid.
10:20 Ja nad ütlevad: “Oh, kui vaid tunnustäht olnuks tema peale alla saadetud tema Isandalt!”
Ütle: “Nähtamatu kuulub Jumalale. Nii et oodake, ma olen nendest, kes ootavad”.
10:21 Ja kui Me põhjustame inimestele, et maitsta halastust pärast seda kui kannatused neid vaevasid, siis on neil plaan Meie tunnustähtede vastu!
Ütle: “Jumal on kiirem plaani tegemises”.
Meie sõnumitoojad kirjutavad üles, mida te plaanite.
10:22 Tema see on, kes laseb teil rännata maal ning merel. Kui te olete laevadel ja seilate nendega hea tuulega, tuleb nende peale tormine tuul ning lained tulevad nende peale kõikidelt külgedelt ja nad mõtlevad, et nad on nendest ümbritsetud. Nad anuvad Jumalat siiruse ning Tema doktriinile pühendumisega: “Kui Sa päästad meid sellest, me saame olema tänulike hulgas!”
10:23 Aga kui Ta nad päästab, siis läbivad nad maad ebaõiglusega.
Oo, inimkond! Teie sektantlik fanatism on vaid teie endi vastu. Selle maailma elu nauding. Seejärel on Meie juurde teie naasemine ja Me informeerime teid sellest, mida te tegite.
10:24 Selle maailma elu näide on vaid kui vesi, mida Me taevast alla saadame, nii et see seguneb maa taimedega, millest inimesed ning kariloomad söövad. Seejärel võtab maa selle kuju ning muutub ilusaks – ja selle asukad arvavad, et nemad on selle meisterdanud!
Seejärel tuleb Meie korraldus ööl või päeval ning Me teeme selle tühermaaks, justkui see poleks päev varem õitsenud!
Sedasi Me liigitame ning selgitame tunnustähti inimestele, kes peegeldavad.
10:25 Ja Jumal kutsub eluasemele, kus on rahu ning juhatab sirgele teele, kelle Ta soovib.
10:26 Neile, kes teevad head on parim ning suurenemine. Ja nende nägusid ei varjuta ei kitsikus ega alandus. Sellised on aia kaaslased, nad elunevad selles igavesti.
10:27 Mis puutub nendesse, kes kurjust teenivad – tasu kurja eest saab olema läbi samasuguse. Ja alandus katab neid. Neil pole Jumala vastu mitte ühtegi kaitsjat. Justkui nende näod oleksid kaetud tükikestega pimenevast ööst. Sellised on tule kaaslased, nad elunevad selles igavesti.
10:28 Ja päeval, mil Me nad kõik kokku kogume, siis Me ütleme neile, kes partnerlust omistasid: “Peatuge seal kus te olete – teie ning teie partnerid”.
Seejärel Me eraldame nad üksteisest ning nende partnerid ütlevad: “Need ei olnud meie, keda te teenisite,”
10:29 “Jumalast piisab tunnistajana teie ning meie vahele: me olime teie teenistusest teadmatuses.”
10:30 See on siis, mil iga hing saab teada, mida ta varem tegi. Ja nad tuuakse tagasi Jumala, nende tõelise heategija juurde, tõe juurde. Ja nad saavad olema hüljatud selle poolt, mida nad leiutanud olid.
10:31 Ütle: “Kes varustab teile taevastest ning maast?”
Kui Tema, kellele kuulub kuulmine ning nägemine ja Tema, kes toob esile elusa surnust ning toob esile surnu elusast ja Tema, kes suunab kõiki olukordi, siis nad saavad ütlema: “Jumal”.
Siis ütle: “Kas te siis ei oleks kaalutletud kartuses!”
10:32 Sest selline on Jumal, teie Isand, Tõde. Siis mis on seal peale tõe, kui mitte eksitus! Kuidas te siis kõrvale juhitud olete?
10:33 Seega, teie Isanda sõna muutus siduvaks nende suhtes, kes hoolimatult reetlikud olid, et nad ei usu.
10:34 Ütle: “Kas seal on teie partnerite hulgas üks, kes algatab loomingu ning seejärel kordab seda?”
Ütle: “Jumal algatab loomingu ning seejärel kordab seda. Kuidas olete te siis kõrvale juhitud?”
10:35 Ütle: “Kas seal on teie partnerite hulgas üks, kes juhatab tõe juurde?”
Ütle: “Jumal juhatab tõe juurde. Kumb on rohkem väärt järgimist, kas Tema, kes tõe juurde juhatab või tema, kes ei juhata muidu kui teda on juhatatud?
Mis teil viga on? Kuidas te hindate?”
10:36 Ja enamus neist järgib vaid hüpoteese.
Hüpotees ei ole piisav tõe vastu mitte milleski.
Jumal teab, mida nad teevad.
10:37 Ja see Koraan ei ole selline, mis saaks olla välja mõteldud kellegi muu kui Jumala poolt, aga see on kinnitus sellest, mis on selle käte vahel ning selgitus pühalikust lepingust, mille suhtes pole kahtlust – Kogu Inimkonna Isandalt.
10:38 Kui nad ütlevad: “Ta on selle välja mõtelnud”, siis ütle: “Tooge selle sarnane peatükk ning hüüdke kelle poole iganes te saate Jumala kõrval, kui olete tõetruud”.
10:39 Tõde on: nad keelduvad tunnistamast seda, mida nad pole teadmistega ümbritsenud ja ajal, mil seletus sellest pole nendeni tulnud.
Samamoodi salgasid need, kes enne neid.
Nii et näe, milline oli lõplik tulemus patustajatele!
10:40 Ja nende hulgas on tema, kes sellesse usub ning nende hulgas on tema, kes sellesse ei usu. Ja sinu Isand teab korruptsiooni tegijaid kõige paremini.
10:41 Ja kui nad sind eitavad, siis ütle: “Minule olgu minu töö ning teile olgu teie töö. Teie olete süütud sellest, mida mina teen ning mina olen süütu sellest, mida teie teete”.
10:42 Ja nende hulgas on tema, kes sind kuulab.
Saad sa panna kurte kuulma kui nad ei juurdle?
10:43 Ja nende hulgas on tema, kes sind vaatab.
Saad sa juhatada pimedaid kui nad ei näe?
10:44 Jumal ei tee inimestele ülekohut mitte milleski, aga need on inimesed, kes endi hingedele ülekohut teevad.
10:45 Ja päeval, mil Ta nad kokku kogub, saab see olema, justkui nad oleksid viibinud vaid tunni päevast. Nad saavad üksteist ära tundma. Kaotajad saavad olema need, kes keeldusid tunnistamast Jumalaga kohtumist ning keda ei oldud õigesti juhatatud.
10:46 Ja kas Me laseme sul näha mõnda sellest, mida Me neile lubame või Me võtame su: Meie juurde on nende naasemine.
Seejärel on Jumal tunnistaja selle üle, mida nad teevad.
10:47 Ja igale kogukonnale on sõnumitooja. Ja kui nende sõnumitooja tuleb, lahendatakse olukord nende vahel koos õiglusega. Ja neile ei tehta ülekohut.
10:48 Ja nad ütlevad: “Millal on see lubadus, kui oled tõetruu?”
10:49 Ütle: “Mul pole võimu teha iseendale ei kahju ega kasu, välja arvatud kui Jumal peaks soovima. Igale kogukonnale on tähtaeg. Kui nende tähtaeg saabub, siis nad ei saa seda tundigi viivitada ega kiirendada”.
10:50 Ütle: “Olete te kaalutlenud: kui Tema karistus tuleb teile öösel või päeval, siis mida sellest kurjategijad kiirendada sooviksid?”
10:51 “Kas see on siis, mil see on teie peale langenud, kui te seda uskuma hakkate, samas kui te praegu soovite seda kiirendada?”
10:52 Siis üteldakse neile, kes valet teevad: “Maitske igaviku karistust. Kas teile tasutakse muu eest kui see, mida olete pälvinud!”
10:53 Ja nad paluvad sind neid informeerida: “On see tõde?”
Ütle: “Jah, läbi minu Isanda, see on tõde. Ja te ei saa selle eest põgeneda.”
10:54 Ja kui igale hingele, kes ülekohut tegi, oleks kuulunud kõik, mis on maa peal, ta üritaks selle enda eest lunarahaks maksta. Ja nad ei ole suutelised oma kahetsust väljendama kui nad karistust näevad. Ja see lahendatakse nende vahel õiglusega. Ja neile ei tehta ülekohut.
10:55 Tõde on: Jumalale kuulub see, mis taevastes ning see, mis maal.
Tõde on: Jumala lubadus on tõde.
Aga enamus neist ei tea.
10:56 Tema annab elu ning Tema annab surma ja Tema juurde saate te tagasi minema.
10:57 Oo, inimkond!
Teile on tulnud manitsus teie Isandalt, tervenemine selle jaoks, mis rinnus ja juhatus ning halastus usklikele.
10:58 Ütle: “Läbi Jumala heldekäelisuse ning läbi Tema halastuse”.
Sellest tundku nad rõõmu, see on palju parem kui see, mida nad suudavad kokku kuhjata.
10:59 Ütle: “Olete te kaalutlenud, mida Jumal oma andidest teile alla on saatnud, seejärel olete te teinud sellest ebaseadusliku ning seadusliku?”
Ütle: “Kas Jumal volitas teid või kas te leiutasite vale Jumala kohta?”
10:60 Ja mida mõtlevad need, kes Jumala kohta valet leiutavad, Ülestõusmispäeval?
Jumal on heldekäeline inimeste suunas, aga enamus neist pole tänulikud.
10:61 Ja sa pole seotud mitte ühegi olukorraga ning sa ei retsiteeri sellest mitte ühtegi retsiteerimist ja ei tee mitte ühtegi tegu, välja arvatud, et Meie oleme sinu üle tunnistajad kui sa seda ette võtad.
Sinu Isanda eest pole mitte miski peidus, isegi mitte aatomi raskus maa peal või taevastes. Ega väiksem kui see ega suurem, välja arvatud, et see on selges määruses.
10:62 Tõde on: Jumala liitlased – neil pole vaja karta ega pea nad kahetsema.
10:63 Need, kes hoiatust kuulda võtavad ning kaalutletud kartuses on,
10:64 neile on rõõmusõnumid selles maises elus ning Pärastelus.
Pole Jumala sõnade muutmist.
Selline on hiiglaslik saavutus.
10:65 Ja ära lase nende kõnel end kurvastada. Kogu suursugusus kuulub Jumalale. Ta on Kuulja, Teadja.
10:66 Tõde on: Jumalale kuuluvad kes iganes on taevastes ning kes iganes on maal. Ja mitte midagi nad ei järgi, need, kes hüüavad partnereid muid kui Jumal. Nad järgivad vaid hüpoteese ning nad räägivad vaid valesid.
10:67 Tema see on, kes tegi teile öö, milles puhata ning päeva, et näha. Selles on tunnustähed inimestele, kes kuulavad.
10:68 Nad ütlevad: “Jumal on võtnud poja.”
Ülistus olgu Talle! Ta on Vaba Vajadusest. Talle kuulub see, mis on taevastes ning mis on maal!
Teil pole selle kohta volitust. Või kas omistate Jumalale seda, mida te ei tea?
10:69 Ütle: “Need, kes Jumala kohta valesid leiutavad, ei saa olema edukad”.
10:70 Lühike nauding selles maailmas, seejärel on Meie juurde nende naasemine. Seejärel paneme Me nad maitsma karmi karistust selle eest, mida nad eitasid.

10:71 Ja retsiteeri neile uudiseid Noast kui ta oma inimestele ütles: “Oo, mu inimesed! Kui minu positsioon ning minupoolsed Jumala tunnustähtede teile meeldetuletamised on teile koormavaks, siis Jumalasse olen ma pannud oma usalduse. Nii et koguge oma olukord ning oma partnerid, seejärel vaadake, et teie olukord teie vastu ei pööraks, seejärel tulge minu üle kohut mõistma – ja ärge hoidke tagasi!”
10:72 “Aga kui te ära pöörate, siis ma pole teie käest mitte ühtegi autasu küsinud, minu autasu lasub üksnes Jumalal. Ja mind on kästud olla alistunute hulgas”.
10:73 Ja nad eitasid teda, seega Me päästsime tema ning need, kes koos temaga laevas ja tegime nemad järeltulijateks. Ja Me uputasime need, kes keeldusid tunnistamast Meie tunnustähti. Nii et näe, milline oli lõplik tulemus neile, keda oli hoiatatud!
10:74 Seejärel, pärast teda tõstsime Me üles sõnumitoojad nende endi inimeste juurde. Nad tõid neile selged asitõendid, aga nad ei olnud uskumas sellesse, mida nad olid keeldunud tunnistamast varem. Sedasi paneme Me katte üleastujate südamete peale.

10:75 Seejärel, pärast neid tõstsime Me üles Moosese ja Aaroni koos Meie tunnustähtedega Fir´awni ning tema lugupeetavate juurde.
Aga nad olid ülbed. Ja nad olid ühed kurja tegevad inimesed.
10:76 Ja kui tõde Meie kohalolust nendeni jõudis, ütlesid nad: “See on ilmselge maagia!”
10:77 Mooses ütles: “Kas ütlete tõe kohta kui see on teie juurde tulnud: ´On see maagia?´ Aga maagid ei saa olema edukad.”
10:78 Nad ütlesid: “Kas oled tulnud meie juurde, et pöörata meid ära sellelt, millelt me leidsime oma isad ja nii, et teil kahel oleks suursugusus maa peal? Me ei usu teid.”
10:79 Ja Fir´awn ütles: “Tooge minu juurde iga õpetatud maag!”
10:80 Ja kui maagid tulid, ütles Mooses neile: “Esitage, mida te esitate!”
10:81 Ja kui nad olid esitanud, ütles Mooses: “See, mille olete toonud, on maagia, Jumal teeb selle tühiseks. Jumal ei tee õigeks korruptsiooni tegijate tegusid.”
10:82 “Ja Jumal seab tõe läbi enda sõnade, isegi kui kurjategijad selle vastu on.”
10:83 Aga seal ei usutud Moosest – välja arvatud tema inimeste järeltulijad – tingituna hirmust Fir´awni ning sealsete lugupeetavate ees, et ta teeb nad subjektiks usu salgamise vahenditele. Ja Fir´awn oli ülistatud maa peal. Ja ta oli üleliigse tegijatest.
10:84 Ja Mooses ütles: “Oo, mu inimesed! Kui usute Jumalasse: pange oma usaldus Temasse, kui peaksite olema alistunud.”
10:85 Ja nad ütlesid: “Jumalasse paneme me oma usalduse. Meie Isand, ära tee meist usu salgamise vahendit patustajatele”
10:86 “ja päästa meid läbi oma halastuse inimeste käest, kes vooruslikkust väites juhatuse ära põlgavad.”
10:87 Ja Me inspireerisime Moosesele ning tema vennale: “Asustage oma inimesed kaubanduse keskuses majadesse ning tehke oma majad sihtpunktiks. Ja täitke kohustust. Ja edasta rõõmusõnumid usklikele”.
10:88 Ja Mooses ütles: “Meie Isand, Sa oled andnud Fir´awnile ning tema lugupeetavatele kaunistused ning rikkuse selle maailma elus, meie Isand, nii et nad juhatavad eksiteele Sinu teelt. Meie Isand, pühi ära nende rikkus ning tee kõvaks nende südamed, sest nad ei usu seni kuni nad valusat karistust näevad!”
10:89 Ta ütles: “Teie palvet on kuuldud. Nii et jätkake sirgel teel ning ärge järgige nende teed, kes ei tea”.
10:90 Ja Me tõime Iisraeli Lapsed teisele poole merd. Seejärel Fir´awn järgnes neile koos oma vägedega sektantlikus fanatismis ning vaenulikkuses. Aga kui ta oli kindel, et ta upub, ütles ta: “Ma usun, et pole jumalat peale Tema, keda Iisraeli Lapsed usuvad. Ja ma olen alistunutest”.
10:91 Nüüd? Samas enne sa vastandusid ning olid korruptantidest!
10:92 Sel päeval Me säilitame su sinu kehas, et sa oleksid tunnustäheks nendele, kes pärast sind.
Aga enamus inimesi on hoolimatud Meie tunnustähtedest!
10:93 Ja Me seadsime Iisraeli Lapsed sisse väärikasse paika ning varustasime neid mõndade heade asjadega.
Seejärel nad ei lahknenud enne kui teadmine nendeni tuli.
Sinu Isand saab nende vahel kohut mõistma Ülestõusmispäeval seoses sellega, milles nad lahknesid.

10:94 Kui peaksid kahtlema selles, mida Me sulle avaldame, siis küsi nende käest, kes lugesid seadust enne sind. Tõde sinu Isandalt on tulnud sulle, nii et ära ole nendest, kes kahtlevad.
10:95 Ja ära ole nendest, kes keelduvad tunnistamast Jumala tunnustähti, sest saad olema kaotajate hulgas.
10:96 Need, kelle suhtes sinu Isanda sõna siduvaks muutus, nemad ei uskunud
10:97 – kuigi neile tulid kõik tunnustähed – kuni nad valusat karistust nägid.
10:98 Kui seal on olnud mõni linn, mis oma usust kasu sai, siis oli see Joona inimeste linn. Kui nad uskusid: Me eemaldasime neilt häbistamise karistuse selle maailma elus ning andsime neile naudingu mõneks ajaks.
10:99 Ja kui sinu Isand oleks soovinud: kes iganes on maa peal, oleksid uskunud oma terviklikkuses.
Kas sina paneksid inimkonna jõuga uskuma?
10:100 Ja hingele on määratud uskuda vaid läbi Jumala loa. Ja Ta on määranud riknemise neile, kes ei juurdle.
10:101 Ütle: “Vaata kõike, mis on taevastes ning maal!”
Aga tunnustähed ning hoiatused ei ole kasuks inimestele, kes ei usu.
10:102 On nad ootamas midagi muud kui sarnast nende päevadele, kes tulid ning läksid enne neid?
Ütle: “Oodake, ma olen koos teiega ootamas”.
10:103 Seejärel Me päästame enda sõnumitoojad ning need, kes hoiatust kuulda võtsid. Seega – see on siduv Meie peal, et päästa usklikud.
10:104 Ütle: “Oo, inimkond! Kui peaksite minu doktriini suhtes kahtlema: mina ei teeni neid, keda teie Jumala kõrval teenite. Aga ma teenin Jumalat, kes saab teid võtma! Ja mind on kästud olla usklikest”.
10:105 Ja sea oma nägu doktriini poole, mis kallutab tõesse.
Ja ära ole ebajumalakummardajatest.
10:106 Ja ära hüüa Jumala asemel selle poole, mis ei saa sulle kasu ega kahju tuua. Sest kui hüüad, siis oled patustajatest.
10:107 Ja kui Jumal peaks sind kannatustega puudutama: seal pole mitte kedagi neid eemaldamas peale Tema. Ja kui Ta peaks sulle head ihaldama: seal pole mitte kedagi Tema heldekäelisust ära pööramas. Ta põhjustab selle langema kelle peale Ta soovib oma sulastest.
Ja Ta on Andestav, Kõige Halastavam.
10:108 Ütle: “Oo, inimkond! Tõde on teie juurde tulnud teie Isandalt.
Ja kes iganes on õigesti juhatatud: ta on vaid õigesti juhatatud enda hinge jaoks. Ja kes iganes on eksiteel: ta vaid eksib selle vastu. Ja mina ei ole kaitsja teie üle”.
10:109 Ja järgi, mida sulle on inspireeritud. Ja ole kannatlik kuni Jumal kohut mõistab! Ja Ta on parim kohtumõistjatest.