Avaleht

38:29 Ühe määruse oleme Me alla saatnud sulle – ühe, mis õnnistatud – et nad võiksid juurelda selle tõendite üle. Ja et need, kes omavad intuitsiooni, võiksid kuulda võtta.


Oluline info:


Erinevad tõlked

Käesolev tõlge erineb pea kõikidest teistest tõlgetest selle poolest, et lausete lahtimõtestamisel ei ole kasutatud koraaniväliseid allikaid – tõlge on saadud teksti süsteemsel analüüsil ja mittesektantliku metoodikaga tõlkimisel.
Pea kõik ülejäänud tõlked on sektantlikud tõlked. See tähendab seda, et sunniidid, šiidid jm sektid tuginevad oma doktriinides lisaks Koraanile kui Jumala ilmutusele veel ka inimeste poolt kirjutatud hadititele, mis nende väitel Koraani lahti seletavad ja läbi mille nad Koraani tõlgendavad ning seeläbi ka tõlgivad. Tegelikkuses aga tuleneb nendest hadititest täiesti teine õpetus, mille enamus punktide algeidki Koraanis ei ole. Nt vajadus preesterkonna järele, usklike maksustamine, ümberlõikamine, usust taganejatel pea maha võtmine jne, jne.
Näiteks, samal ajal kui sektandid räägivad usust taganejate peade maha võtmisest, räägib Koraan samal teemal täiesti teiselt tasandilt:
2:256 POLE SUNDUST DOKTRIINIS, VEATU OTSUSTAMINE ON PUHASTATUD EKSIMISEST.
Ja kes iganes eitab ebajumalad ning usub Jumalasse: ta on haaranud kindlast haardest, millel pole murdumist.
Ja Jumal on Kuulja, Teadev.

Koraan ütleb ka, et see sisaldab täielikult detailset Jumala seadust inimkonnale. Seega pole vaja muud kirjandust peale Koraani. Seega on sektandid end täielikult eksitada lasknud järgides Koraani-väliseid õpetusi ja seadusi.

Koraan on justkui elu kasutusjuhend, mida sünniga kaasa ei anta, kuid ilma mida teadmata ja järgimata kobab inimene pimeduses ja tema elu koosneb paljuski hädadest ja õnnetustest, sest ta ei tea õigeid põhjus-tagajärg seoseid, inimelus toimivaid seadusi.
Sektid aga on sellest oma lisatekstidega kujundanud religiooni.
Ja seega oma tõlgetes nad konkreetselt väänavad ja muudavad Koraani sõnade tähendusi, et see hakkaks kokku sobituma nende mujalt pärineva religiooniga, tõlkides näiteks sama sõna erinevates kohtades täiesti erinevateks tähendusteks. Teine moodus on see, et läbi teksti on lisatud sulgudesse juurde mõtteid, mida algses tekstis pole! Võite selles ise veenduda ka nt esimest eesti keelset trükitud koraani lehitsedes. Täiesti ebavajalikud ja lugejale algteksti asemel hoopis muu pildi loomine, mis toimub läbivalt läbi terve raamatu. Nii on võimalik kogu algsisu ära solkida. Lugeda tuleks puhast Koraani tõlget, sest Koraani algtekst iseenesest juba on täielikult detailne. Jumala poolt oma sõnumitoojale inspireeritud Jumala seadus kogu inimkonnale. Puhas tõde.

Kuid rääkides siiski tõlgetest, siis kõigele vaatamata on ka käesoleva tõlke näol tegemist siiski vaid tõlkega, ja seega sisaldab inimfaktorist tingitud puudujääke. Samas peab ütlema ka seda, et kuna pea kogu islam on olnud sajandeid sektanlik ja põimituna väärõpetustest, siis olen isiklikult arvamusel, et mitmedki väljendid vajavad veel nö lahtikodeerimist. Seega, loetu tuleks endal siiski kõik üle kontrollida – mitte pimesi uskuda ning proovile panna. Sest mingi seadus kas kehtib või ta ei kehti ja see on elus ju tuvastatav kui oled õppinud õigeid põhjus-tagajärg seoseid looma. (Ja samas loomulikult ka puhastanud end nö “halba karmat” põhjustavatest tegevustest või nö “patustest eluviisidest”.) Kuni selleni välja, nagu ülal öeldud, et:
veatu otsustamine on puhastatud eksimisest.

17:36 Ja ära järgi seda, mille kohta sul teadmist pole, sest kuulmise, nägemise ning südame – kõigi nende eest oled sa vastutav.

NB! Tõlge on valmis aga töö teksti parendamisega toimub jätkuvalt.

Salmid ja salmide numbrid
Originaaltekstis neid numbreid pole, see on hilisem lisandus, mida siiski kõik tõlkijad parema viitamise huvides kasutavad. Samas, teksti salmideks liigendamine on kohati olnud üsna vägivaldne, eraldades mõnes kohas lause poole pealt kahte erinevasse salmi. Ja vastupidi – pannes ühte salmi kokku erinevad mõtted.

Kirjavahemärgid
Originaaltekstis kirjavahemärke peaaegu, et pole. Seega on siin mõnevõrra ruumi tõlgendamisele lausete liigendamisel.
-Jutumärgid. Originaaltekstis ei ole otsekõne eristatud.
-Sulud. Originaaltekstis ei ole sulge. Kui loogiliselt järjepideva teksti vahele tuleb kiiluna teise sisuga tekst – nt selgitav, laiendav või muud tausta andev tekst, vms, pärast mida jätkub algne, olen parema teksti jälgimise huvides kasutanud sulgusid.
Lisaks olen üksikutes kohtades kaldsulgudes täpsustanud asesõnade soolisust või mitmust (araabia keeles on erinevad nemad, kaks ja nemad, rohkem kui kaks) kuna see mängib üksikutes kohtades olulist rolli, et mõista, mida mõeldud on.
-Suur algustäht. Araabia keeles puudub suur algustäht.
-Osades kohtades olen teksti parema jälgitavuse huvides teksti suurema ridade vahedega liigendanud kui see on aidanud erinevaid teemasid või lugusid üksteisest eraldada.

___________________________________________________________________________
2016-2018 Tarmo Marken
Koraan.ee lehel olev tõlge on kõigile tasuta kasutamiseks.
Mitte ühtegi osa koraan.ee lehel esitatud tõlkest ei ole lubatud mitte ühelgi kujul müüa, välja arvatud tsitaadid ajakirjanduses. Tõlke osasid võib vabalt levitada juhul kui on viidatud allikale.