Avaleht

38:29 Ühe määruse oleme Me alla saatnud sulle – ühe, mis õnnistatud – et nad võiksid juurelda selle tõendite üle. Ja et need, kes omavad intuitsiooni, võiksid kuulda võtta.


Oluline info:

Salmid ja salmide numbrid.
Originaaltekstis neid numbreid pole, see on hilisem lisandus, mida siiski kõik tõlkijad parema viitamise huvides kasutavad. Olgu aga üteldud, et teksti salmideks liigendamine on kohati olnud üsna vägivaldne, eraldades mõnes kohas lause poole pealt kahte erinevasse salmi. Ja vastupidi – pannes ühte salmi kokku erinevad mõtted.

Kirjavahemärgid.
Originaaltekstis kirjavahemärke pole. Seega on siin mõnevõrra ruumi tõlgendamisele, nt kus algab või lõpeb lause jms.
-Jutumärgid. Originaaltekstis ei ole otsekõne eraldamisel jutumärke kasutatud.
-Sulud. Originaaltekstis ei ole sulge. Kui loogiliselt järjepideva Koraani teksti vahele tuleb kiiluna teise sisuga tekst – nt selgitav, laiendav või muud tausta andev tekst vms, pärast mida jätkub algne, on siin tõlkes parema teksti jälgimise huvides kasutatud sulgusid.
Lisaks on üksikutes kohtades sulgudes täpsustanud asesõnade soolisust või mitmust. Araabia keeles on erinevad nemad, kaks ja nemad, rohkem kui kaks ning see mängib üksikutes kohtades olulist rolli, et mõista, mida mõeldud on.
-Suur algustäht. Araabia keeles puudub suur algustäht.
-Osades kohtades olen parema tekstist ülevaate saamiseks teksti suurema ridade vahedega liigendanud kui see on aidanud erinevaid teemasid või lugusid üksteisest eraldada.

Erinevad tõlked
Käesolev tõlge erineb pea kõikidest teistest tõlgetest selle poolest, et lausete lahtimõtestamisel ei ole kasutatud koraaniväliseid allikaid – tõlge on saadud teksti süsteemsel analüüsil ja mittesektantliku metoodikaga tõlkimisel.
Pea kõik ülejäänud tõlked on sektantlikud tõlked. See tähendab seda, et sunniidid, šiidid jm sektid tuginevad oma doktriinides lisaks Koraanile kui Jumala ilmutusele veel ka inimeste poolt kirjutatud hadititele, mis nende väitel Koraani lahti seletavad ja läbi mille nad Koraani tõlgendavad ning seeläbi ka tõlgivad. Tegelikkuses aga tuleneb nendest hadititest täiesti teine õpetus, mille enamus punktide algeidki Koraanis ei ole. Nt preesterkonna vajadus, järgijate maksustamine, eesnaha maha lõikamine, usust taganejatel pea maha võtmine jne jne.
Nt samal ajal kui sektandid räägivad usust taganejate peade maha võtmisest, räägib Koraan samal teemal täiesti teiselt tasandilt:
2:256 POLE SUNDUST DOKTRIINIS, VEATU OTSUSTAMINE ON PUHASTATUD EKSIMISEST.
Ja kes iganes eitab ebajumalad ning usub Jumalasse: ta on haaranud kindlast haardest, millel pole murdumist.
Ja Jumal on Kuulja, Teadev.

Koraan ütleb ka, et see sisaldab täielikult detailset Jumala seadust inimkonnale. Seega pole vaja muud kirjandust peale Koraani.
See on justkui elu kasutusjuhend, mida sünniga kaasa ei anta, kuid ilma mida teadmata ja järgimata kobab inimene pimeduses ja tema elu möödub hädade ja õnnetuste saatel, sest ta ei oska luua õigeid põhjus-tagajärg seoseid.
Sektid aga on sellest oma lisatekstidega kujundanud religiooni. Ja oma tõlgetes nad väänavad ja muudavad Koraani sõnade tähendusi, et see hakkaks kokku sobituma nende mujalt pärineva religiooniga, tõlkides näiteks sama sõna erinevates kohtades täiesti erinevateks tähendusteks või lisades sulgudesse mõtteid, mida algses tekstis pole.

Kõigele vaatamata on ka käesoleva näol tegemist siiski vaid tõlkega, mis sisaldab inimfaktorist tingitud puudujääke ja loetu tuleks endal kõik üle kontrollida – proovile panna ning mitte pimesi uskuda.
17:36 Ja ära järgi seda, mille kohta sul teadmist pole, sest kuulmise, nägemise ning südame – kõigi nende eest oled sa vastutav.

NB! Töö teksti parendamisega toimub jätkuvalt.

___________________________________________________________________________
2016-2018 Tarmo Marken
Koraan.ee lehel olev tõlge on kõigile tasuta kasutamiseks. Ühtegi osa koraan.ee lehel esitatud tõlkest ei ole lubatud ühelgi kujul müüa. Käesoleva tõlke osasid võib vabalt levitada juhul kui on viidatud allikale.