Avaleht

38:29 Ühe määruse oleme Me alla saatnud sulle – ühe, mis õnnistatud – et nad võiksid juurelda selle tõendite üle. Ja et need, kes omavad intuitsiooni, võiksid kuulda võtta.

Mis on Koraan?
Koraan on Jumala ilmutus, mis on adresseeritud ilmutuse ajal elanud inimestele + kõigile, kes tulevad pärast neid, st kogu inimkonnale.
See on seaduseraamat. Selles on esitatud kõik eluseadused ja ühtlasi on toodud ka kõikvõimalikke näiteid nende seaduste toimimisest varem elanud inimeste peal. Ja need seadused pole midagi sellist, mida lugeja peaks pimesi uskuma – neid on võimalik oma enese elus järgi proovida ja veenduda, et Koraanis esitatud põhjus-tagajärg seosed kehtivad.
Ühtlasi – peale Koraani pole inimesele vaja enam mitte ühtegi eneseabiraamatut, psühholoogi, ravitsejat, dieedispetsialisti, preestrit jne jne. Sest kõik edukaks eluks vajalikud teadmised on käesolevas seaduseraamatus olemas.
Inimesi, kes need seadused endale selgeks on teinud ja nende järgi elavad, nimetatakse alistunuteks (araabia keeles: moslem).

Kes on Jumal?
Jumal on Looja, Ta on loonud kõik, mis on – pole midagi, mis pole Tema poolt loodud.
Jumal teab kõike. Kaasaarvatud seda, mida sa välja ütled ja seda, mida sa ütlemata jätad; mida sa just praegu neid ridu lugedes mõtled. See ainuke, kes kuuleb sinu salajasi palveid on Jumal – ja Tema see on, kes on sinu jaoks kirja pannud käesoleva raamatu!

Oluline info:

Erinevad tõlked
Käesolev Koraani tõlge erineb pea kõikidest teistest tõlgetest selle poolest, et lausete lahtimõtestamisel ei ole kasutatud koraaniväliseid allikaid – tõlge on saadud teksti süsteemsel analüüsil ja mittesektantliku metoodikaga tõlkimisel.
Pea kõik ülejäänud Koraani tõlked on sektantlikud tõlked. See tähendab seda, et sunniidid, šiidid jm sektid tuginevad oma doktriinides lisaks Koraanile, kui Jumala ilmutusele, veel ka inimeste poolt kirjutatud hadititele, mis nende väitel Koraani lahti seletavad ja läbi mille nad Koraani tõlgendavad ning seeläbi ka tõlgivad. Tegelikkuses aga tuleneb nendest hadititest täiesti teine õpetus, mille enamus punktide algeidki Koraanis ei ole. Nt vajadus preesterkonna järele, usklike maksustamine, ümberlõikamine, usust taganejatel pea maha võtmine jne, jne.
Näiteks, samal ajal kui sektandid räägivad usust taganejate peade maha võtmisest, räägib Koraan samal teemal täiesti teiselt tasandilt:
2:256 POLE SUNDUST DOKTRIINIS, VEATU OTSUSTAMINE ON PUHASTATUD EKSIMISEST.
Ja kes iganes eitab ebajumalad ning usub Jumalasse: ta on haaranud kindlast haardest, millel pole murdumist.
Ja Jumal on Kuulja, Teadev.

Koraan ütleb ka, et see sisaldab täielikult detailset Jumala seadust inimkonnale. Seega selleks, et teada Jumala seadusi, pole vaja muud kirjandust peale Koraani. Seega on sektandid end eksitada lasknud järgides Koraani-väliseid seadusi Jumala seaduste pähe.

Koraan on justkui elu kasutusjuhend, mida sünniga kaasa ei anta, kuid ilma mida teadmata ja järgimata kobab inimene pimeduses ning tema elu koosneb paljuski hädadest ja õnnetustest, sest ta ei tea õigeid põhjus-tagajärg seoseid, inimelus toimivaid seadusi.
Sektid aga on sellest oma lisatekstidega kujundanud religiooni.
Ja seega oma tõlgetes nad konkreetselt väänavad ja muudavad Koraani sõnade tähendusi, et see hakkaks kokku sobituma nende religiooniga, tõlkides näiteks sama sõna erinevates kohtades täiesti erinevateks tähendusteks. Teine moodus on see, et lisatakse sulgudesse juurde mõtteid, mida algses tekstis pole! Võite selles ise veenduda ka nt esimest eesti keelset Udami koraani tõlget lehitsedes. Sellise meetodiga luuakse lugejale hoopis muu arusaam sellest, mis kirjas. Nii on võimalik kogu algsisu ära solkida.
Seega – lugeda tuleks puhast Koraani tõlget.

Siiski on ka käesoleva näol tegemist vaid tõlkega ja seega sisaldab see inimfaktorist tingitud puudujääke. (Nb, ei ole korrektne levinud väide, et Koraani ei tohi tõlkida, Koraan ise kummutab sellise väite.)
Lisaks, kuna islam on olnud sajandeid sektanlik ja seeläbi segatud väärõpetustega, siis olen isiklikult arvamusel, et mitmedki Koraani  väljendid vajavad alles nö lahtikodeerimist nendest tähendustest, millised neile on omistatud sektantide käe all.
Seega, loetu tuleks endal kõik üle kontrollida – mitte pimesi uskuda, elus proovile panna. 

17:36 Ja ära järgi seda, mille kohta sul teadmist pole, sest kuulmise, nägemise ning südame – kõigi nende eest oled sa vastutav.

NB! Tõlge on valmis aga töö teksti parendamisega toimub jätkuvalt.

Salmid ja salmide numbrid
Originaaltekstis neid numbreid pole, see on hilisem lisandus, mida siiski kõik tõlkijad parema viitamise huvides kasutavad. Samas, teksti salmideks liigendamine on kohati olnud üsna vägivaldne, eraldades mõnes kohas lause poole pealt kahte erinevasse salmi. Ja vastupidi – pannes ühte salmi kokku erinevad mõtted.

Kirjavahemärgid
Originaaltekstis kirjavahemärke peaaegu, et pole. Seega on siin mõnevõrra ruumi tõlgendamisele lausete liigendamisel.
-Jutumärgid. Originaaltekstis ei ole otsekõne eristatud.
-Sulud. Originaaltekstis ei ole sulge. Kui loogiliselt järjepideva teksti vahele tuleb kiiluna teise sisuga tekst – nt selgitav, laiendav või muud tausta andev tekst, vms, pärast mida jätkub algne, olen parema teksti jälgimise huvides kasutanud sulgusid.
Lisaks olen üksikutes kohtades kaldsulgudes täpsustanud asesõnade soolisust või mitmust (araabia keeles on erinevad nemad, kaks ja nemad, rohkem kui kaks) kuna see mängib üksikutes kohtades olulist rolli, et mõista, mida mõeldud on.
-Suur algustäht. Araabia keeles puudub suur algustäht.
-Osades kohtades olen teksti parema jälgitavuse huvides teksti suurema ridade vahedega liigendanud kui see on aidanud erinevaid teemasid või lugusid üksteisest eraldada.

Tõlkija soovitus:
Kui ma esimest korda Koraani lugesin, sattusin üheaegselt hämmastusse ja ka segadusse. Esiteks ma ei leidnud Koraanist mitte ühtegi ebaõiglast ega ebainimlikku seadust, aga just sellise mulje jätab ajakirjandus islami kohta. Teiseks oli selles minu jaoks palju äratuntavat elulist tõde (põhjus-tagajärg seoseid), mida kinnitas mulle minu enda elukogemus. Aga kas ka kõik ülejäänu Koraanis väidetu on tõde? On see tõesti see, mida see väidab end olevat? On see tõesti kõik Jumalalt? On Jumal üleüldse olemas?
Mäletan, et esitasingi oma peas siiralt need küsimused, palve vormis ja adressaadiga, umbes selliselt: “Jumal, kas see on tõde? Jumal, kas Sa oled olemas? Kui oled olemas ja see siin on tõde Sinult, nagu see raamat väidab, siis palun anna mulle ilmselge märguanne selle kohta.”
Ja ma saingi – eneselegi täieliku üllatusena – peagi selge kinnituse.
Soovitan sarnast tegutsemist ka lugejale. Sest on päevselge, et kõik, kes Koraani lugema hakkavad, ei leia sellest juhatust ega teed Jumala juurde. Olen aru saanud, et see sõltub paljus näiteks sellest, et kas inimene võtab kuulda head nõu, mida ta Koraanist saab, mille ta ära tunneb tõe olevat, kas ta rakendab selle oma ellu ja parandab/puhastab end või mitte (56:79 – mitte ükski ei suuda seda mõista, välja arvatud need, kes on puhastunud –). Sest kui ta seda ei tee, siis see raamat ei ava ennast edasi! Kui aga seda tegema hakata, siis minu kogemus on imepärane retk, mida mul on raske sõnadesse panna.
Takistavateks asjaoludeks võivad saada kindlasti ka eelarvamused islami kohta ja arvamus end tõde juba teadvat. Mulle on kuskilt meelde jäänud üks tsitaat, mis oleks asjakohane siinkohal välja tuua: “If you come to truth movement, leave your ego at the door!”, sellele sarnane ütlus on ka Koraanis: “Ja Jumal teab. Ja teie ei tea.” Kui palju kordi on sinu elus varem juhtunud, et sinu poolt varem omaks võetu on osutunud valeks?

___________________________________________________________________________
2016-2019 Tarmo Marken
Koraan.ee lehel olev tõlge on kõigile tasuta kasutamiseks.
Mitte ühtegi osa koraan.ee lehel esitatud tõlkest ei ole lubatud mitte ühelgi kujul müüa, välja arvatud tsitaadid ajakirjanduses. Tõlke osasid võib vabalt levitada juhul kui on viidatud allikale.